Burn-out, depressie en CVS bij advocaten. Een onderzoek naar de huidige situatie in het socialezekerheidsrecht en oplossingen voor de toekomst.

Kirsten Van de Steen
Persbericht

Burn-out en depressie: ook in de advocatuur?

“Burn-out”: het woord is vandaag de dag niet meer uit de actualiteit weg te slaan. De aandoening wordt wel eens de stoflong van de 21ste eeuw genoemd. In verschillende sectoren is hier reeds onderzoek naar verricht, maar over de situatie in de advocatuur is slechts weinig geweten. Krijgen advocaten hier ook mee te maken? En waarin voorziet de sociale zekerheid in dat geval? Om hierop een antwoord te vinden, voerde ik een onderzoek uit naar burn-out en depressie bij zo’n 180 advocaten in Groot-Gent.

Burn-out, depressie: wat is dat?

Zoals het woord “burn-out” zelf zegt, voelen personen met deze aandoening zich “opgebrand”, leeg. Ze zijn erg uitgeput, hebben minder vertrouwen in hun eigen kunnen en nemen een negatieve, afstandelijke houding aan ten aanzien van anderen.

Daar waar burn-out een energiestoornis is, gaat het bij depressie om een stemmingsstoornis. Depressieve patiënten hebben regelmatig een sombere gemoedstoestand en verliezen hun levenslust. Er bestaan heel wat verschillende soorten depressies.

Onderzoek bij advocaten in Groot-Gent

Om na te gaan of ook binnen de advocatuur burn-out en depressie voorkomen, werden 1148 advocaten uit Groot-Gent uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête. In een eerste deel werden enkele vragen gesteld met betrekking tot de achtergrond van de deelnemers: geslacht, leeftijd, partner, kinderen, rechtsdomein waarin hij/zij actief is, aantal werkuren..., waarna de eigenlijke burn-out- en depressietest volgde.

In totaal vulden 183 advocaten het onderdeel in verband met burn-out in. Tien van hen (oftewel 5,46%) overschreden de puntengrens die wijst op een burn-out. Daarnaast werden bij 51 van de 175 deelnemende advocaten (oftewel 29,14%) symptomen van een depressie vastgesteld.

Op basis van de verzamelde informatie kon ook een profiel worden opgesteld van personen die vatbaar zijn voor burn-out of depressie. Het risicoprofiel is voor beide aandoeningen vrij gelijklopend. Zo behoort de meerderheid van de risicogroep telkens tot het vrouwelijke geslacht. Daarnaast is het merendeel tussen de 21 en 30 jaar oud. Bijgevolg is het niet verwonderlijk dat 25% (depressie) tot 40% (burn-out) van de risicopersonen advocaat-stagiair is. Ook de werkdruk speelt duidelijk een rol: ongeveer 90% van de risicogroep werkt telkens meer dan 40 uren per week.

Bovendien werd bij de deelnemers gepeild naar wat volgens hen de oorzaak is van een burn-out. 42,22% antwoordde dat burn-out enkel te wijten is aan het werk, terwijl 12,22% meende dat burn-out uitsluitend afhankelijk is van iemands persoonlijkheid. 40,56% meende dat een combinatie van beiden aan de basis ligt. Opvallend is dat geen van de tien deelnemers die tot de risicogroep voor burn-out behoren, van mening was dat burn-out louter een persoonsgebonden aandoening is. De meerderheid van hen wees het werk aan als enige oorzaak.

Dilemma tussen het zelfstandigen- en het werknemersstatuut

Een ander onderdeel van de scriptie onderzocht in welke mate advocaten daadwerkelijk zelfstandigen zijn. De beroepsregels voor advocaten bepalen namelijk dat iedere advocaat een zelfstandige is, maar is dit in realiteit ook zo? Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat deze stelling niet altijd waterdicht is.

Zo bleek dat 16,59% niet vrij zijn werkuren kan bepalen en 35,54% toestemming dient te vragen om vakantie te nemen. Dit is vrij vreemd, aangezien iedere zelfstandige in principe zelf zijn werktijd en vakantie kan bepalen. Bovendien gaf 45,97% aan dat hij/zij als advocaat een vergoeding ontvangt tijdens de vakantieperiode, terwijl enkel werknemers vakantiegeld ontvangen.

Het onderscheid tussen een zelfstandige en een werknemer is cruciaal in het kader van de sociale zekerheid. De regels voor zelfstandigen zijn immers niet dezelfde als die voor werknemers. Een advocaat die door een burn-out/depressie niet langer zijn taken kan uitvoeren, ontvangt geen inkomsten meer. De behandeling van deze aandoeningen brengt bovendien ook heel wat kosten met zich mee. Daarom is een beroep op de sociale zekerheid noodzakelijk, die eventueel (een deel van) de kosten kan terugbetalen en/of een vervangingsinkomen kan uitbetalen. Doorgaans is de sociale bescherming voor werknemers ruimer dan voor zelfstandigen (bijv. advocaten).

Burn-out en depressie in de sociale zekerheid: knelpunten

Een analyse van de huidige socialezekerheidsregels liet toe enkele knelpunten in het geldende systeem bloot te leggen. Zo wordt een bezoek aan een psycholoog of psychotherapeut momenteel nog niet verplicht terugbetaald (behalve wanneer die (ook) psychiater is). Wel voorzien sommige ziekenfondsen in een tegemoetkoming. In het kader van mijn masterproef werd een overzicht gemaakt van de tussenkomsten per ziekenfonds, maar hieruit bleek dat het bedrag van de tegemoetkoming meestal vrij pover is.

Ook de aankondiging dat burn-out in de toekomst als arbeidsgerelateerde ziekte zal worden erkend – wat de financiering van bijkomende preventiemaatregelen toelaat –, heeft geen invloed op advocaten. De regels omtrent arbeidsgerelateerde ziekten zijn immers niet van toepassing op zelfstandigen. Wel ligt momenteel het voorstel van een gezondheidsbudget op tafel. Dit budget zou de zelfstandige kunnen besteden aan preventie of in het kader van een geleidelijke terugkeer na ziekte.  

Zes aanbevelingen

Burn-out mag dan wel de stoflong van de 21ste eeuw worden genoemd, in het domein van de sociale zekerheid worden deze aandoeningen niet op dezelfde manier behandeld. Op basis van het voorgaande blijkt dat niet alleen de geneeskunde, maar ook het recht (én de advocatuur) nog voor heel wat uitdagingen staan met betrekking tot burn-out en depressie. Ter afronding van mijn scriptie heb ik dan ook zes aanbevelingen geformuleerd aan de Orde van Vlaamse Balies (de beroepsorganisatie voor advocaten) over de wijze waarop zij in de toekomst hiermee kan omgaan. Er bestaan immers nog veel misvattingen over burn-out. Velen beschouwen een burn-out namelijk als een teken van ‘zwakte’, terwijl het juist de meest gedreven en perfectionistische personen zijn die hieraan ten prooi vallen. Of zoals Ayala Pines ooit zei: “In order to burn out, one has to first be ‘on fire’”. Het zou dan ook een verlies voor de advocatuur betekenen mochten juist die mensen hierdoor de uitgang van het beroep vinden.

Bibliografie

Wetgeving

Art. 578, 11° Ger. W.

Artt. L311-3, 19°, L412-2 , L431-1, L461-1, laatste lid, L613-1, 1°, c), L723-1, R323-1, 1°-2°, R323-4, R323-5, R431-2 en R461-8 Code de la sécurité sociale (FR).

Artt. 64, eerste lid, c), 68, 69, eerste lid en 70 Wet (NL) 5 juni 1913 tot regeling der arbeiders-ziekteverzekering, Stb. 1913, www.wetten.overheid.nl.

Art. 1, §1 Wet 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 25 juli 1967, 7.258.

Artt. 2, §1, 1°, 30, 30bis, 32 en 62bis Wetten 3 juni 1970 betreffende preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, BS 27 augustus 1970, 8.712.

Art. 20ter Arbeidswet 16 maart 1971, BS 30 maart 1971, 3.931.

Artt. 1, 7, 9, 22, 23, 28, 39 en 40 eerste lid Arbeidsongevallenwet 10 april 1971, BS 24 april 1971, 5.201.

Art. 1 Wetten 28 juni 1971 betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers gecoördineerd op 28 juni 1971, BS 30 september 1971, 11.317.

Artt. 7 en 21 Loi n° 71-1130 (FR) 31 december 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, JO 5 januari 1972, www.legifrance.gouv.fr.

Artt. 2, 3, 30, §1, 54, §2 en 70 Wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, BS 22 augustus 1978, 9.277.

Artt. 7:611, 7:629, eerste lid en 7:658, eerste en tweede lid BW (NL).

Artt. 32, 1°-1°bis, 34, 35, 35bis, 86, §1, 1°, a), 87, 93, 93bis, 93ter en 100 Wet 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, BS 27 augustus 1994, 21.524.

Art. 2, §1, eerste lid Wet 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, BS 18 september 1996, 24.309.

Wet (NL) 24 april 1997 houdende verzekering tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid en een uitkeringsregeling in verband met bevalling voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenoten, Stb. 1997, www.wetten.overheid.nl.

Artt. 1, 3 en 9 Wet (NL) 18 maart 1999 houdende bepalingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden, Stb. 1999, www.wetten.overheid.nl.

Wet (NL) 6 juli 2004 tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de toegang tot die verzekering voor diegenen die op of na de inwerkingtreding van deze wet arbeidsongeschikt worden, Stb. 2004, www.wetten.overheid.nl.

Wet (NL) 10 november 2005 houdende bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn en tot het treffen van een regeling van inkomen voor deze personen alsmede voor verzekerden die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, Stb. 2005, www.wetten.overheid.nl.

Artt. 331 en 333 Programmawet (I) van 27 december 2006, BS 28 december 2006, 75.178.

Art. 67 Wet 26 april 2010  houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I), BS 28 mei 2010, 32.374.

Artt. 101, vierde lid, 102, eerste lid en 121-122/5 Soc. Sw.

Art. 6 Wet 28 februari 2014 tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico's op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, BS 28 april 2014, 35.011.

Wet 28 maart 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de gerechtelijke procedures betreft, BS 28 april 2014, 35.020.

Art. 68/1, §3, eerste lid Gecoördineerde wet 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, BS 18 juni 2015, 35.172.

Artt. 27 en 33 Loi n° 2015-994 (FR) 17 augustus 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, JO 18 augustus 2015, www.legifrance.gouv.fr.

Wet 29 februari 2016 tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en houdende diverse bepalingen van sociaal strafrecht, BS 21 april 2016, 27.342.

Art. 11, §§1-2 Wet 10 juli 2016 tot wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, BS 29 juli 2016, 46.374.

Artt. 59 en 60 Programmawet 25 december 2016, BS 29 december 2016, 90.879.

Artt. 11, 17, 22-28 en 56-68 Wet 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, BS 15 maart 2017, 35.718.

Artt. 1, 2, 3, §1, eerste lid en 10 KB nr. 38 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, BS 29 juli 1967, 8.071.

KB 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen, BS 4 april 1969, 3.002.

Artt. 3, 1°, 4, §1, eerste lid, 7, 9, 10, §2, 12bis, 19, 20, 23, 23bis, 28bis en 94 KB 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 7 augustus 1971, 9.312.

KB 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, BS 29 september 1984, 13.300.

Artt. 2, 7 en 20 Bijlage KB 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, BS 29 september 1984, 13.300.

Artt. 213, 224, §1, 230, §§1-2 en 237quinquies, §§2-3 KB 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 31 juli 1996, 20.285.

Art. 1.11, eerste lid Regeling (NL) 12 maart 1997 houdende bepalingen ter uitvoering van bij en krachtens de Arbeidsomstandighedenwet en enige andere wetten gestelde regels, Supplement-Stcrt. 1997, www.wetten.overheid.nl.  

Artt. 73/1-73/4 KB 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op werknemers, BS 16 juni 2003, 32.158.

DCN n°2005-003 (FR) 4 november 2005 portant adoption du règlement intérieur national de la profession d’avocat, http://cnb.avocat.fr/Reglement-Interieur-National-de-la-profession-d-av….

DCN n°2010-003 (FR) 24 september 2010 portant réforme des dispositions des articles 14 et 20 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, JO 7 januari 2011, http://cnb.avocat.fr/docs/RIN/DCN2010-003_RIN-MODIF_2010-09-24_Reforme-….

Artt. 3, eerste en tweede lid, 4 en 6, eerste lid KB 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk, BS 28 april 2014, 35.022.

Art. 1 KB 17 oktober 2016 tot wijziging van artikel 7 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, BS 7 december 2016, 80.353.

Art. 3 KB 28 oktober 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers wat de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers betreft, BS 24 november 2016, 77.985.

KB 2 februari 2017 Arbeidsongevallen. - Indexering van de loongrenzen bedoeld bij artikel 39, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 - Indexering van de bedragen bedoeld bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1987 houdende vaststelling van de bijzondere regelen in verband met de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de sportbeoefenaars - Indexering van het bedrag bedoeld bij artikel 4, eerste lid, van het koninklijk besluit van 18 april 2000 tot vaststelling van de bijzondere regels van basisloonberekening voor de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op bepaalde categorieën van werknemers, BS 2 februari 2017, 15.558.

Verslag aan de Koning bij het KB 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 7 augustus 1971.

Art. 7.2.2, 7.2.3 en 7.6 Convention collective nationale (FR) 17 februari 1995 des cabinets d'avocats (avocats salariés), JO 28 juni 1996, www.legifrance.gouv.fr.

Art. 3 CAO nr. 43 2 mei 1988 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimummaandinkomen, BS 26 augustus 1988, 11.849.

Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico’s op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 3101/001, 21, 79.

MvT (NL) Arbeidsomstandighedenwet 1998, Parl.St. Tweede Kamer der Staten-Generaal 1997-1998, nr. 25879/3.

Vr. en Antw. Senaat 2004-05, 26 mei 2005, nr. 3-50, 4313-4315 (Vr. nr. 4770 M. DE SCHAMPHELAERE).

Vr. en Antw. Senaat, Vr. nr. 5-8130, 14 februari 2013 (B. ANCIAUX).

Art. 1.1 Verordening (NL) 4 december 2014 op de advocatuur, Stcrt. 2014, www.wetten.overheid.nl.

Amendement (FR) (HAMON e.a.) sur le projet de loi relative au dialogue social et à l'emploi, Parl.St. Assemblée Nationale 2015, n°335.

Vr. en Antw. Kamer 2014-15, 3 augustus 2015, nr. 54/42, 250-252 (Vr. nr. 389 D. SENESAEL).

Hand. Kamer 2015-2016, 20 januari 2016, 29.

ORDE VAN VLAAMSE BALIES, Codex Deontologie voor Advocaten – Hernummering, BS 31 mei 2016, 33.784.

Proposition de loi (FR) visant à faciliter la reconnaissance du syndrome d’épuisement professionnel en tant que maladie professionnelle, Parl.St. Assemblée Nationale 2016, n°3506.

Wetsontwerp betreffende werkbaar en wendbaar werk, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 2247/001, 19, 23.

LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES, Rapport d’information en conclusion des travaux de la mission d’information relative au syndrome d’épuisement professionnel (ou burn out), 15 februari 2017, n° 4487, http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i4487.pdf.

Rechtspraak

GwH 16 maart 2017, nr. 39/2017.

Cass. 7 juni 1943, Arr. Cass. 1943, 140.

Cass. 27 september 1943, Arr. Cass. 1943, 192.

Cass. 4 december 1958, Pas. 1959, 337.

Cass. 6 maart 1959, Pas. 1959, 678.

Cass. 7 maart 1961, Pas. 1961, I, 736.

Cass. 24 maart 1966, RW 1966-67, 979.

Cass. 31 maart 1967, Arr. Cass. 1967, 925.

Cass. 22 februari 1968, Arr. Cass. 1968, 826.

Cass. 14 maart 1969, Arr. Cass. 1969, 652.

Cass. 16 oktober 1972, Arr. Cass. 1973, 165.

Cass. 11 januari 1978, Arr. Cass. 1978, 558.

Cass. 7 september 1981, Arr. Cass. 1981-82, 23.

Cass. 21 januari 1985, TSR 1985, 287.

Cass. 7 september 1992, Soc. Kron. 1993, 13.

Cass. 20 december 1993, RW 1993-94, 1.303.

Hoge Raad (NL) 30 januari 1998, Nederlandse Jurisprudentie 1998, 476.

Cass. (FR) 8 maart 2000, Bulletin 2000, V, nr. 91, 71.

Cass. 23 december 2002, JTT 2003, 271.

Cass. 28 april 2003, JTT 2003, 261.

Cass. 8 december 2003, JTT 2004, 122.

Cass. 3 mei 2004, RW 2004-05, 1.220.

Cass. 6 december 2004, NJW 2005, 95.

Cass. 7 maart 2005, onuitg.

Hoge Raad (NL) 11 maart 2005, Rechtspraak van de Week 2005, 37.

C.A. (FR) Montpellier 6 mei 1996, Juris-Classeur Périodique 1996, II, 25.585, noot R. MARTIN.

Arbh. Brussel 16 maart 2004, NJW 2004, 561.

Hof (NL) ’s-Gravenhage 16 februari 2007, Jurisprudentie Arbeidsrecht 2007, 69.

Hof (NL) ’s-Gravenhage 27 april 2007, Jurisprudentie Arbeidsrecht 2007, 177.

Hof (NL) ’s-Gravenhage 18 januari 2008, Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2008, 82.

Hof (NL) Amsterdam 14 april 2009, Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2009, 96.

Hof (NL) ‘s-Hertogenbosch 25 augustus 2009, Jurisprudentie Arbeidsrecht 2009, 286.

Arbh. Luik (afd. Luik) 27 november 2009, nr. 36.180/09, www.juridat.be.

Hof (NL) ’s-Hertogenbosch 9 november 2010, Jurisprudentie Arbeidsrecht 2011, 41.

Hof (NL) ’s-Hertogenbosch 25 januari 2011, Jurisprudentie Arbeidsrecht 2011, 73.

Arbrb. Brussel 8 december 2000, RW 2000-01, 1.209.

Ktr. (NL) Rotterdam 8 april 2003, Jurisprudentie Arbeidsrecht 2004, 20.

Ktr. (NL) Terneuzen 29 september 2004, Jurisprudentie Arbeidsrecht 2004, 270.

Ktr. (NL) Hoorn 25 oktober 2004, Jurisprudentie Arbeidsrecht 2005, 57.

Ktr. (NL) Terneuzen 19 januari 2005, Jurisprudentie Arbeidsrecht 2005, 76.

Ktr. (NL) Heerlen 13 december 2006, Jurisprudentie Arbeidsrecht 2007, 26.

  • Annotatie van rechtspraak

ROTH, J.F., “Aansprakelijkheid werkgever voor burn-out werknemer” (noot onder Ktr. (NL) Terneuzen 29 september 2004), http://www.sapadvocaten.nl/pdf/publicaties/john-roth-annotatie-bij-ktr-….

Rechtsleer

  • Boeken

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, Diagnostic and statistical manual of mental disorders, Fifth edition, Arlington, American Psychiatric Association, 2013, 947 p.

BOUMA, J., RANCHOR, A., SANDERMAN, R. en VAN SONDEREN, E., Het meten van symptomen van depressie met de CES-D: een handleiding, Groningen, Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken, 24 p.

GERAERTS, E., Mentaal kapitaal. Versterk je mentale veerkracht en vermijd burn-out, s.l., Lannoo (e-boek).

HEERMA VAN VOSS, G.J.J., Mr. C. Asser’s handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Bijzondere overeenkomsten. Arbeidsovereenkomst (Deel 7-V), Deventer, Wolters Kluwer, 2015, xxxviii + 486 p.

HOOGDUIN, C.A.L., SCHAUFELI, W.B., SCHAAP, C.P.D.R. en BAKKER, A.B., Behandelingsstrategieën bij burn-out, Houten, Bohn Stafleu Van Loghum, 2001, 106 p.

MCCORMACK, N. en COTTER, C., Managing burnout in the workplace: a guide for information professionals, Oxford, Chandos Publishing, 2013, 224 p.

PRINS, B., Mindful@work. Stapstenen naar meer evenwicht op de werkvloer, Tielt, Lannoo, 2010 (e-boek).

SAERENS, G. en DE GROM, B., Wegwijs aan de balie. Welkomstboek voor de advocaat-stagiair 2016-17, s.l., Orde van Vlaamse Balies i.s.m. Wolters Kluwer, 55 p.

SCHAUFELI, W.B. en ENZMANN, D., The burnout companion to study & practice: a critical analysis, Londen, Taylor & Francis, 1998, 224 p.

SCHAUFELI, W.B. en VAN DIERENDONCK, D., UBOS Handleiding, Amsterdam, Swets Test Publishers, 57 p.

SPIJKER, J., Chronisch depressief in nieuw perspectief, Nijmegen, s.n., 2013, 31 p.

STILES, T., Yoga helpt: makkelijke oefeningen voor meer dan 50 aandoeningen, Utrecht/Antwerpen, Kosmos Uitgevers, 2013, 256 p.

VAN EECKHOUTTE, W., Sociaal Compendium. Arbeidsrecht 2016-2017, III dln., Mechelen, Wolters Kluwer, 2016, xxxix + 3.011 p.

VAN EECKHOUTTE, W., Handboek Belgisch Sociaal Recht, II, Handboek Belgisch Socialezekerheidsrecht, 2016, 647 p (verkregen in pdf).

VAN LANGENDONCK, J., VAN REGENMORTEL, A. en STEVENS, Y., Handboek Socialezekerheidsrecht 9de editie, Antwerpen, Intersentia, 2015, 780 p.

VERVLIET, V., HEYLEN, D., VERMEULEN, L., VERBEECK, I. en VERREYT, I., Socialezekerheidsrecht toegepast. Tweede editie, Antwerpen, Intersentia, 2011, 340 p.

Bijdrage in verzamelwerken

BAKKER, A.B., DEMEROUTI, E. en SCHAUFELI, W.B., “The Socially Induced Burnout Model” in SHOHOV, S. (ed.), Advances in Psychology Research 25, New York, Nova Science Publishers, 2003, 13-30. 

CAROD-ARTAL, F.J. en VAZQUEZ-CABRERA, C., “Burnout syndrome in an international setting” in BÄHRER-KOHLER, S. (ed.), Burnout for experts: prevention in the context of living and working, New York, Springer Science Business Media, 2013, 15-35.

CHRISTE, D., “Aansprakelijkheid werkgever voor psychische schade” in Arbeidsovereenkomst Artikelsgewijs Commentaar, 2017, artikel 658 Boek 7 BW, aant. 5.4.

ENGELS, C., “Juridische duiding van de overeenkomst tussen ziekenhuis en ziekenhuisgeneesheer. Arbeidsovereenkomst of overeenkomst tot zelfstandige samenwerking” in VANACHTER, O. (ed.), Arbeidsrecht: een confrontatie tussen theorie en praktijk, Antwerpen, Maklu, 1993, 31-109.

LIETAERT, B., “Banale, bekende en belangrijke wijzigingen in het arbeidsongevallenrecht” in PUT, J. en STEVENS, Y. (eds.), Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 2011-2016, Brugge, Die Keure, 2016, 259-318.

MASLACH, C., “A multidimensional theory of burnout” in COOPER, C.L. (ed.), Theories of organizational stress, Oxford, Oxford University Press, 1998, 68-85.

PINES, A., “Burnout: an existential perspective” in SCHAUFELI, W.B., MASLACH, C. en  MAREK, T. (eds.), Professional burnout. Recent developments in theory and research, Washington, Taylor & Francis, 1993, 33-52.

REYNIERS, K., “De uitkeringsverzekering voor werknemers en zelfstandigen” in PUT, J. en STEVENS, Y. (eds.), Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 2011-2016, Brugge, Die Keure, 2016, 525-555.

REYNIERS, K., “Het nieuw juridische kader inzake psychosociale risico’s. Een adequate bescherming tegen hedendaagse professionele risico’s?” in VAN REGENMORTEL, A. en  REYNIERS, K. (eds.), (Te) hoge werkdruk: psychosociaal risico of economische dwangmatigheid. De limieten van het welzijnsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 31-56.

SCHAUFELI, W.B. en BAKKER, A.B., “Burnout en bevlogenheid” in SCHAUFELI, W.B. en BAKKER, A.B. (eds.), De psychologie van arbeid en gezondheid, Houten, Bohn Stafleu van Loghum, 2007, 341-358.

SCHAUFELI, W.B. en BUUNK, B.P., “Burnout: an overview of 25 years of research and theorizing” in Schabracq, M.J., Winnubst, J.A.M. en Cooper, C.L., the handbook of work and health psychology, Second edition, Chichester, John Wiley & Sons, 2003, 383-425.

SCHAUFELI, W.B., ENZMANN, D. en GIRAULT, N., “Measurement of burnout: a review” in SCHAUFELI, W.B., MASLACH, C. en MAREK, T. (eds.), Professional burnout: recent developments in theory and research, Washington DC, Taylor & Francis, 1996, 199-216.

SCHAUFELI, W.B. en SCHREURS, P., “Burnout” in POOL, J., BLOEMENDAAL, I. en MEULENKAMP, T., Gezond werken in de zorg: interventies rond arbeidsbelasting, stress en burnout, Houten, Bohn Stafleu Van Loghum, 1999, 21-37.

VANBELLE, E., DE WITTE, H., MOERENHOUT, E., VANDENBROECK, S., VANHAECHT, K. en GODDERIS, L.,“Burn-out in de zorg: afbakening en overzicht van oorzaken en gevolgen” in HR in de zorg. Beleid en praktijk, 2013, afl. 1, 19 p.

VAN REGENMORTEL, A., “Schijnzelfstandigheid” in CBR (ed.), CBR Jaarboek 2005-2006, Antwerpen, Maklu, 2006, 27-89.

VERBEEK, J.H.A.M. en SMITS, P.B.A., “Ziek door het werk? Werknemers met werkgerelateerde aandoeningen” in VERBEEK, J.H.A.M. en SMITS, P.B.A. (eds.), Werk en gezondheid. Inleiding in de bedrijfsgezondheidszorg, Houten, Bohn Stafleu van Loghum, 2010, 21-56.

VERVLIET, V., “Te hoge werkdruk als beroepsrisico op (ernstige) arbeidsongevallen” in VAN REGENMORTEL, A. en REYNIERS, K. (eds.), (Te) hoge werkdruk: psychosociaal risico of economische dwangmatigheid. De limieten van het welzijnsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 77-90.

  • Bijdragen in tijdschriften

ANAAFA, [Utilaires sociaux], Maître 2016, afl. 237, 34-46.

BOYDENS, E., “Met beter timemanagement burn-out voorkomen. Tijd om uw rugzak neer te zetten”, Ad Rem 2016, afl. 3, 18-21.

BRIES, A., HAMAEKERS, S., MERTENS, N., VERVLOES, K. en VERDONCK, I., “Werkbaar en wendbaar werk: focus op maatregelen buiten arbeidsduur”, Soc.Weg. 2017, afl. 3, 2-6.

CLAEYS, T., “Statuut van de advocaat-medewerker”, Ad Rem 2005, afl. 4, 15-20.

DEBROUX, S., “Burn-out ombuigen tot een opportuniteit”, Lead@Pol 2015, afl. 10, 20-23.

DE VOS, M., “De advocaat: zelfstandige of werknemer? Het dogma van de zelfstandige advocaat en het enigma van de ondergeschikte advocaat-stagiair”, NJW 2004, 542-545.

FINOULST, M., VANKRUNKELSVEN, P. en BRAECKMAN, L., “Hoe wijd verspreid is burn-out?”, Tijdschr. voor Geneeskunde 2015, 123-125.

HARTLIEF, T., “Stress en de verhouding tussen 7:658 en 7:611 BW”, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2001, 1067-1068.

HOCHSTRASSER, B., BRÜHLMANN, T., CATTAPAN, K., HÄTTENSCHWILER, J., HOLSBOER-TRACHSLER, E., KAWOHL, W., SCHULZE, B., SEIFRITZ, E., SCHAUFELI, W.B., ZEMP, A. en KECK, M.E., “Le traitement du burnout, partie 1: principes fondamentaux”, SMF 2016, 538-541.

HOOGEVEEN, E.M. en KLEIN GUNNEWIEK, P.J., “De bewijslastverdeling bij een door de werknemer opgelopen burn-out”, Arbeidsrecht 2010, afl. 10, 7-11.

KASCHKA, W.P., KORCZAK, D. en BROICH, K., “Burnout: a fashionable diagnosis”, Dtsch Artzebl Int 2011, 781-788.

KRISTENSEN, T.S., BORRITZ, M., VILLADSEN, E. en CHRISTENSEN, K.B., “The Copenhagen Burnout Inventory: a new tool for the assessment of burnout”, Work & Stress 2005, 192-207.

LINDENBERGH, S.D., “Aansprakelijkheid van de werkgever voor psychische schade”, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade 2003, afl. 1, 14-25.

MATEUSEN, J.P., “Rondetafelgesprek: het zelfstandigenstatuut onder druk?”, Ad Rem 2016, afl. 2, 22-29.

MAYEUR, J., “Burn-out: “Wie opgebrand is, moet vooral niét maanden thuiszitten””, Het Nieuwsblad 28 mei 2016, 20.

RUYSSCHAERT, N., “(Self)hypnosis in the prevention of burnout and compassion fatigue for caregivers: theory and induction”, Contemp. Hypnosis 2009, 159-172.

SCHAUFELI, W.B., “Burn-out in discussie. De stand van zaken”, De Psycholoog 2007, 534-540.

SCHAUFELI, W.B. en VAN DIERENDONCK, D., “Utrechtse Burnout Schaal (UBOS)”, De Psycholoog 2001, 9-11.

SCHONFELD, I.S. en BIANCHI, R., “Burnout and depression: two entities or one?”, Journal of Clinical Psychology 2016, afl. 1, 22-37.

SCHREURS, C., “De nieuwe wet werkbaar en wendbaar werk - een overzicht”, Soc.Weg. 2017, afl. 1, 8-10.

SELIGMAN, M.E.P., VERKUIL, P.R. en KANG, T.H., “Why lawyers are unhappy”, Deakin Law Review 2005, afl. 1, 49-66.

STEVENS, J., “De uitoefening van het beroep van advocaat in dienstverband”, RW 2005-06, afl. 1, 1-21.

TANGHE, N., “Verzekeraar beperkt dekking voor burn-out”, De Standaard 22 februari 2017, 12-13.

TARIS, T., HOUTMAN, I. en SCHAUFELI, W.B., “Burnout: de stand van zaken”, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 2013, 241-257.

TSAI, F.J., HUANG, W.L. en CHAN, C.C., “Occupational stress and burnout of lawyers”, Journal of Occupational Health 2009, 443-450.

VAN DE WATER, R., “Vergoeding van psychische schade: via de weg van 7:658 BW of 7:611 BW?”, Arbeidsrecht 2003, afl. 2, 11-15.

VAN EECKHOUTTE, W., “Statuut van stagiairs en medewerkers vrije beroepers”, Acc. & Tax 2002, 32-35.

VAN TONGEREN, B., “Onderzoek en verdieping”, Advocatenblad 2017, afl. 1, 74.

VERDONCK, I. en SCHREURS, C., “Flexibel werken met de wet werkbaar en wendbaar werk”, Soc.Weg. 2017, afl. 7, 13-17.

X, [Burn out, maladie professionnelle], OptionBio 2015, afl. 522, 7.

  • Onlinebronnen

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, “About DSM-5”, s.d., http://www.dsm5.org/about/Pages/Default.aspx.

AMSINCK, H., “Belgium: the right to guaranteed income in the event of burnout”, 28 mei 2015, https://en.kromannreumert.com/News/2015/05/Belgium-The-right-to-guarant….

ANAAFA, [Informations pour les jeunes avocats], 2011, http://www.efb.fr/images_spaw/Documents_pour_les_jeunes_avocats_2011.pdf.

BALIE BRUSSEL (NEDERLANDSTALIGE ADVOCATENORDE), “Is er nog toekomst voor de advocatuur?”, s.d., http://jaarboek2014-2015.baliebrussel.be/is-er-nog-toekomst-voor-de-adv….

BALOISE, “Burn-out nu ook verzekerd”, 10 december 2014, https://www.baloise.be/dam/jcr:59645d5a-b573-4d5f-8e45-5290d94865c6/201….

BELGISCHE FEDERATIE VAN PSYCHOLOGEN, “Terugbetaling door de mutualiteiten”, s.d., https://www.bfp-fbp.be/terugbetaling-door-de-mutualiteiten.

BELGISCHE FEDERATIE VAN PSYCHOLOGEN, “De klinisch psycholoog erkend als gezondheidszorgberoep”, s.d., https://www.bfp-fbp.be/de-klinisch-psycholoog-erkend-als-gezondheidszor….

BELLEMANS, S., “Psychosociale risico’s op het werk: wetgever actualiseert Sociaal Strafwetboek (art. 7 – 15 DB Sociaal Strafrecht)”, 29 april 2016, http://www.legalworld.be/legalworld/content.aspx?id=94082&LangType=2067.

BESWIC, “Burn-out, of syndroom van professionele uitputting, zal binnenkort worden erkend als arbeidsgerelateerde ziekte”, 29 november 2016, https://www.beswic.be/nl/nieuws-en-evenementen/burn-out-binnenkort-erke….

BESWIC, [Beroepsziekten], s.d., https://www.beswic.be/nl/themas/informatie-voor-de-behandelende-artsen/….

BOND MOYSON, “Fit&wel-yoga-startweek”, s.d., http://www.bondmoyson.be/wvl/gezond-actief/fitwel/Partners/Pages/fitwel….

BOND MOYSON, “Fit&Well2DAY Partners”, s.d., http://www.bondmoyson.be/ovl/gezond-actief/gezondheidsacademie/partners…

BOND MOYSON, “Fit&Well2DAY Partners”, s.d., http://www.bondmoyson.be/ovl/gezond-actief/gezondheidsacademie/partners…

BOND MOYSON, “Gezonde geest”, s.d., http://www.bondmoyson.be/ovl/gezond-actief/gezondheidsacademie/infosess….

BRESSERT, S., “Depression (Major Depressive Disorder) Symptoms”, 19 oktober 2016, http://psychcentral.com/disorders/depression-major-depressive-disorder-….

CBS, “Meer burn-outklachten onder vrouwelijke managers”, 6 juli 2016, https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/27/meer-burn-outklachten-onder-vro….

CCBE, “Social security organisations within the EEA. A practical guide for lawyers”, februari 2005, http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/S….

CDC, [Chronic Fatigue Syndrome (CFS) - CFS Case Definition], 14 mei 2012, http://www.cdc.gov/cfs/case-definition/index.html.

CHRISTELIJKE MUTUALITEIT, “Chronisch vermoeidheidssyndroom, een zoektocht”, november 2000, http://www.cfsinfo.be/Documentatie/Verzekeringen/Mutualiteit/CM_CVS%20e….

CHRISTELIJKE MUTUALITEIT, “Assertiviteit anders”, s.d., http://www.cm.be/diensten-en-voordelen/advies-en-informatie/infosessies….

CHRISTELIJKE MUTUALITEIT, “Mindfulness”, s.d., http://www.cm.be/diensten-en-voordelen/advies-en-informatie/infosessies….

CHRISTELIJKE MUTUALITEIT, “Sportvereniging”, s.d., http://www.cm.be/diensten-en-voordelen/vakantie-en-vrije-tijd/sport/spo….

CHRISTELIJKE MUTUALITEIT, “Stresscursus”, s.d., http://www.cm.be/diensten-en-voordelen/advies-en-informatie/infosessies….

CNBF, [Pension d’invalidité], s.d., http://www.cnbf.fr/fr/les-droits-10/l-invalidite-deces-57/pension-d-inv….

DEBRAY, O. en MAERTEN, P., “Schijnzelfstandigheid: een stand van zaken”, november 2006, http://www.iec-iab.be/nl/leden/Publicaties/mededelingen-van-het-Institu….

DECLERCK, G., “Bedrijven krijgen controle op burn-out”, De Tijd 4 juni 2016, http://www.tijd.be/ondernemen/algemeen/Bedrijven-krijgen-controle-op-bu….

DELAFORTRIE, S. en SPRINGAEL, C., [Ministerraad van 31 maart 2017], 31 maart 2017, http://www.presscenter.org/nl/pressrelease/20170331/ministerraad-van-31….

DESART, S., “Op zoek naar een nieuwe definitie van burn-out”, 20 februari 2017, https://kuleuvenblogt.be/2017/02/20/op-zoek-naar-een-nieuwe-definitie-v….

DE STANDAARD, “Baloise biedt verzekering tegen burn-out aan”, De Standaard 15 december 2014, http://www.standaard.be/cnt/dmf20141215_01430865.

DE STANDAARD, “Burn-out goed voor 30.000 afwezigheidsdagen bij ambtenaren Franse gemeenschap”, De Standaard 6 augustus 2016, http://www.standaard.be/cnt/dmf20160806_02414553.

DE STANDAARD, “Veel te weinig controle op burn-out”, De Standaard 18 april 2017, http://www.standaard.be/cnt/dmf20170418_02838258.

DE VOORZORG, “Assertiviteitstraining”, s.d., http://www.devoorzorg.be/antwerpen/gezond-actief/well2day/mind/Pages/As….

DE VOORZORG, [Lessenreeksen 2017], s.d., http://www.devoorzorg.be/SiteCollectionDocuments/Brochure-publicatie/32….

DE VOORZORG, “Mindfulness”, s.d., http://www.devoorzorg.be/antwerpen/voordelen-advies/terugbetalingen-led….

DE VOORZORG, “Sportvoordeel”, s.d., http://www.devoorzorg.be/antwerpen/voordelen-advies/terugbetalingen-led….

DE VOORZORG, “Yoga”, s.d., http://www.devoorzorg.be/antwerpen/gezond-actief/well2day/consults/Vita….

ENGELS, T., “Werkbaar werk schiet in gang in 2017: wat verandert er concreet?”, Knack 29 december 2016, http://www.knack.be/nieuws/gezondheid/werkbaar-werk-schiet-in-gang-in-2….

FEDRIS, [Wie zijn we?], s.d., http://www.fedris.be/nl/over-het-fonds/wie-zijn-we.

FOD JUSTITIE, [E-Deposit], s.d., https://justitie.belgium.be/nl/e-services/e-deposit.

FOD WASO, “Psychosociale belasting op het werk (stress, depressie, …)”, 2007, www.werk.belgie.be/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=16532.

FONDS PSYCHISCHE GEZONDHEID, “Depressie: meer dan zomaar een dip”, april 2015, https://issuu.com/ggvlaanderen/docs/vvgg_depressie_2008?backgroundColor….

FRONTIERS, “Burn-out is caused by mismatch between unconscious needs and job demands”, ScienceDaily 11 augustus 2016, https://www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160811171643.htm.

GEESTELIJK GEZOND VLAANDEREN, “Depressie – Hoe wordt het behandeld?”, s.d., http://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/depressie.

GEESTELIJK GEZOND VLAANDEREN, “Stress, overspannenheid en burn-out – Hoe wordt het behandeld?”, s.d., http://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/stress-overspannenheid-en-burn….

HANSEZ, I., MAIRIAUX, P., FIRKET, P. en BRAECKMAN, L., “Onderzoek naar burn-out bij de Belgische beroepsbevolking: samenvatting van het eindverslag”, 2010, http://www.werk.belgie.be/moduleDefault.aspx?id=33630.

HARVEY, S.B. en WESSELY, S., “Chronic fatigue syndrome: identifying zebras amongst the horses”, 12 oktober 2009, http://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/1741-7015-7-58.

ITAM, [Mindfulness], s.d., http://www.itam.be/wat-is-mindfulness.html.

JOSSE, E., “Le burn-in et le burn-out”, 25 november 2013, http://www.resilience-psy.com/IMG/pdf/burnin_burnout.pdf.

KESSLER, F., « Quelle indemnisation pour le burn-out ? », Le Monde 28 juni 2016, http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/06/28/quelle-indemnisation-….

KLINPSY, “Psychologen en BTW”, 29 januari 2015, http://users.myonline.be/allemeesch/KlinPsy/BTW.htm.

KLINPSY, “Terugbetaling van prestaties van psychologen”, 29 december 2016, http://users.myonline.be/allemeesch/KlinPsy/Terugbetaling.htm#overzicht.

KNACK, “Ruim 1,3 miljoen Belgen in behandeling voor depressie”, Knack 22 februari 2014, http://www.knack.be/nieuws/belgie/ruim-1-3-miljoen-belgen-in-behandelin….  

LAMBRECHT, L., “Het chronisch vermoeidheidssyndroom. Een stand van zaken”, s.d.,   http://www.tlichtpuntje.be/info/CVS%20stand%20van%20zaken.htm.

LAWCARE, [Reasons for calling Lawcare in 2016], s.d., http://www.lawcare.org.uk/about-us/what-we-do.

LA LIBRE, “FWB: le burn-out responsable de plus de 30.000 jours d’absence des fonctionnaires”, 6 augustus 2016, http://www.lalibre.be/actu/belgique/fwb-le-burn-out-responsable-de-plus….

LIBERALE MUTUALITEIT, “Psychologische begeleiding voor volwassenen”, s.d., http://www.lm.be/BrabantNL/Rubrieken/Voordelen-en-diensten/Psychologisc….

LIBERALE MUTUALITEIT, “Sportprikkel”, s.d., http://www.lm.be/BrabantNL/Rubrieken/Voordelen-en-diensten/Sport-en-bew….

LPA, [Incapacité de travail], s.d., http://www.laprevoyance.org/fr/formalites/indemnisation/prevoyance.

L’HOTEL DELHOUME, J., «Burn out : les droits et obligations du salarié et de l’employeur », 26 september 2016, http://www.village-justice.com/articles/BURN-OUT-Les-droits-obligations….

MARIËN, M., “Wanneer loop je een risico op burn-out?”, s.d., http://hildemarien.be/risico-op-burnout-oorzaken/.

MARION, A., « Indemnités journalières de sécurité sociale : modalités de calcul et montant », 4 februari 2016, http://www.juritravail.com/Actualite/maladies-non-professionnelles/Id/3….

MONTERO-MARIN, J., GARCIA-CAMPAYO, J., FAJO-PASCUAL, M., CARRASCO, J.M., GASCON, S., GILI, M. en MAYORAL-CLERIES, F., “Sociodemographic and occupational risk factors associated with the development of different burnout types: the cross-sectional University of Zaragoza study”, 29 maart 2011, http://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-244X-11-49.

MONTERO-MARIN, J., GARCIA-CAMPAYO, J., MOSQUERA MERA, D. en LOPEZ DEL HOYO, Y., “A new definition of burnout syndrome based on Farber’s proposal”, 30 november 2009, http://occup-med.biomedcentral.com/articles/10.1186/1745-6673-4-31.

NCVB, [Burnout], s.d., https://www.beroepsziekten.nl/beroepsziekten/burnout.

NEUTRAAL ZIEKENFONDS VLAANDEREN, [Activiteitenagenda], s.d., http://www.nzvl.be/events#node-1269.

NEUTRAAL ZIEKENFONDS VLAANDEREN, “Gezondheid in geest en lichaam”, s.d., http://www.nzvl.be/jouw-voordelen/gezonde-geest-gezond-lichaam.

NEUTRAAL ZIEKENFONDS VLAANDEREN, [Mindfulness / Infomoment Leuven], s.d., http://www.nzvl.be/content/mindfulness-infomoment-leuven.

NEUTRAAL ZIEKENFONDS VLAANDEREN, “Sport en medische sportkeuring”, s.d., http://www.nzvl.be/we-helpen-je-graag-met/sport.

ONAFHANKELIJK ZIEKENFONDS, “Doesessie Yoga”, s.d., https://www.oz.be/vitaliteit/details/2017/wilrijk/yoga-les-1-18u.

ONAFHANKELIJK ZIEKENFONDS, “Infosessie: stress & burn-out”, s.d., https://www.oz.be/vitaliteit/details/2016/brugge/infosesssie-stress-bur….

ONAFHANKELIJK ZIEKENFONDS, “Mindfulness”, s.d., https://www.oz.be/vitaliteit/voordelen/mindfulness.

ONAFHANKELIJK ZIEKENFONDS, “Mindfulness”, s.d., https://www.oz.be/vitaliteit/details/2017/wilrijk/mindfulness

ORDE VAN VLAAMSE BALIES, [De procedure], s.d.https://www.advocaat.be/een-advocaat-raadplegen/wat-doet-een-advocaat/b….

PAPADAKIS, M., “Lawyers have lowest health and wellbeing of all professionals, study finds”, The Australian Financial Review 20 november 2015, http://www.afr.com/leadership/lawyers-have-lowest-health-and-wellbeing-….

PARTENA, “Mindfulnesstraining bij ITAM”, s.d., http://www.partena-ziekenfonds.be/nl/ziekenfonds-en-voordelen/voordelen….

PARTENA, “Sportclub lidgeld”, s.d., http://www.partena-ziekenfonds.be/nl/ziekenfonds-en-voordelen/voordelen…

RACQUET, E., “Recht op gewaarborgd inkomen bij burn-out?”, De Tijd 7 februari 2017,  http://www.tijd.be/netto/verzekeren/Recht-op-gewaarborgd-inkomen-bij-bu….

RADIO 1, “Hoeveel betaal jij voor een bezoek aan de psycholoog?”, 13 oktober 2016, https://radio1.be/hoeveel-betaal-jij-voor-een-bezoek-aan-de-psycholoog.

RADBOUT UNIVERSITEIT, “Depressieklachten verminderen door mindfulness”, 7 januari 2016, http://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/vm/radboudumc-onderzoek/gezondhei….

RANDSTAD, [Loondoorbetaling bij ziekte], s.d., https://werkpocket.randstad.nl/gezond-en-gemotiveerd-personeel/kosten-v….

RIZIV, “Multidisciplinaire diagnostische centra voor CVS”, 13 mei 2015, https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/ziekten/vermoeid…ënt?.

RIZIV, “Toelichtingen bij de bepalingen van de overeenkomst met de multidisciplinaire diagnostische centra voor CVS, die specifiek betrekking hebben op de cognitieve gedragstherapie”, 10 juni 2015, http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/terugbetaling-cognitie….

RIZIV, “De lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten : de vergoedingscategorieën”, 31 juli 2015, http://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/….

RIZIV, “Tijdens uw arbeidsongeschiktheid werk doen dat aan uw gezondheid is aangepast”, 22 november 2016, http://www.riziv.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/werknemers-wer….

RIZIV, “Bedrag van uw forfaitaire uitkering tijdens een periode van invaliditeit met stopzetting van onderneming”, 22 december 2016, http://www.riziv.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/bedragen/zelfs….

RIZIV, “Bedrag van uw forfaitaire uitkering tijdens een periode van invaliditeit zonder stopzetting van onderneming”, 22 december 2016, http://www.riziv.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/bedragen/zelfs….

RIZIV, “Bedrag van uw forfaitaire uitkering tijdens een periode van primaire ongeschiktheid”, 22 december 2016, http://www.riziv.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/bedragen/zelfs….

RIZIV, “Berekening van uw arbeidsongeschiktheidsuitkering als werknemer/werkloze”, 22 december 2016, http://www.riziv.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/werknemers-wer….

RIZIV, “Maximumbedrag van uw uitkering tijdens de periode van invaliditeit”, 22 december 2016, http://www.riziv.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/bedragen/werkn….

RIZIV, “Maximumbedrag van uw uitkering tijdens de periode van primaire ongeschiktheid”, 22 december 2016, http://www.riziv.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/bedragen/werkn….

RIZIV, “Minimumbedrag van uw uitkering vanaf de 7e maand arbeidsongeschiktheid”, 22 december 2016, http://www.riziv.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/bedragen/werkn….

RIZIV, “Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen”, 12 januari 2017, http://www.riziv.fgov.be/nl/nomenclatuur/Paginas/default.aspx#.WJC1Afnh….

RIZIV, “Vergoedbare farmaceutische specialiteiten – referentielijsten en referentiebestanden”, 31 januari 2017, http://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/….

RIZIV, “Bedrag van uw inhaalpremie als zelfstandige in arbeidsongeschiktheid”, 28 april 2017, http://www.inami.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/bedragen/zelfs….

RIZIV, “Bedrag van uw inhaalpremie als werknemer in arbeidsongeschiktheid”, 28 april 2017, http://www.riziv.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/bedragen/werkn….

RIZIV, “Aanpassingen aan de nomenclatuur van de kinesitherapie”, s.d., http://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/kine….

RIZIV, “De nomenclatuur van de kinesitherapie: vragen en antwoorden”, s.d., http://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/kine…‘angst-paniekaanval’ _vereist_een_‘relaxatietherapie’._Kan_dat_type_behandeling_deel_uitmaken_van_een_kinesitherapiebehandeling?_Moet_het_voorschrift_alle_elementen_van_de_diagnose_vermelden?.

RIZIV, “Terugbetaling van kinesitherapie voor de aandoeningen op de lijsten ‘Fa’ en ‘Fb’”, s.d., http://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/kine….

RIZIV (NOMENSOFT), [Honoraria en tegemoetkomingen (tegemoetkomingen van de verzekeringsinstellingen)], s.d., https://www.riziv.fgov.be/webprd/appl/pnomen/Honoraria.aspx?lg=N&id=477….

RIZIV (NOMENSOFT), [Honoraria en tegemoetkomingen (tegemoetkomingen van de verzekeringsinstellingen)], s.d., https://www.riziv.fgov.be/webprd/appl/pnomen/Honoraria.aspx?lg=N&id=477….

RIZIV (NOMENSOFT), [Honoraria en tegemoetkomingen (tegemoetkomingen van de verzekeringsinstellingen)], s.d., http://ondpanon.riziv.fgov.be/Nomen/nl/560011/fees.

RIZIV (NOMENSOFT), [Honoraria en tegemoetkomingen (tegemoetkomingen van de verzekeringsinstellingen)], s.d., https://www.riziv.fgov.be/webprd/appl/pnomen/Honoraria.aspx?lg=N&id=560….

SERV STICHTING INNOVATIE & ARBEID, “Rapport Knipperlicht voor burn-out”, 2014, http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_DB_20141203_WBM2….

SMAERS, G. “Voorstel van resolutie betreffende het inzetten op preventie en welzijn voor het terugdringen van arbeidsongeschikte zelfstandigen”, s.d., http://grietsmaers.be/wp-content/uploads/2016/12/Resolutie-preventie-ar….

SOCIALISTISCHE MUTUALITEIT VAN BRABANT, “Sport- of fitnessclub”, s.d., https://www.fsmb.be/sport-of-fitnessclub.

STICHTING ZZP NEDERLAND, “Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Zelfstandigen zijn bijna nooit ziek?”, december 2013, https://www.zzp-nederland.nl/verzekering/onze-verzekeringen/arbeidsonge….

STICHTING ZZP NEDERLAND, [Uitleg arbeidsongeschiktheid], 15 februari 2017, https://www.zzp-nederland.nl/kennisbank/uitleg-arbeidsongeschiktheid.

SWINNEN, L., [Bore-out], s.d., http://www.stressmanagement.be/luc_swinnen_stress_management-nieuws.asp….

SYMBIO, [Sport], s.d., http://www.symbio.be/nl/slider/sport-2.

UNIZO, “UNIZO pleit voor een gezondheidsbudget voor elke zelfstandige”, 1 augustus 2016, http://www.unizo.be/nieuws-pers/unizo-pleit-voor-een-gezondheidsbudget-….

UWV, [Bedragen], s.d., https://www.uwv.nl/particulieren/bedragen/detail/maximumdagloon.

UWV, [Verzekeren], s.d., https://www.uwv.nl/particulieren/verzekeren/ik-wil-me-verzekeren-bij-uw….

UWV [Verzekeren], s.d., https://www.uwv.nl/particulieren/verzekeren/welke-verzekering-heb-ik-no….

UWV, [Verzekeren], s.d., https://www.uwv.nl/particulieren/verzekeren/welke-verzekering-heb-ik-no….

UWV, [Verzekeringsvoorwaarden ZW (binnenland). Vrijwillige verzekering als bedoeld in artikel 64 lid 1 van de Ziektewet (ZW)], oktober 2015, https://www.uwv.nl/particulieren/Images/voorwaarden-vrijwillige-verzeke….

UWV, [Ziek], s.d., https://www.uwv.nl/particulieren/ziek/ziek-waz-uitkering/index.aspx.

VANBRUSSEL, E., “Burn-out nu ook standaard gedekt in groepsverzekering”, De Tijd 31 maart 2017, http://www.tijd.be/netto/verzekeren/Burn-out-nu-ook-standaard-gedekt-in….

VANDEWALLE, E., “Antwerpenaar (33) gooit leven om na burn-out: “Hypnose helpt tegen stress””, Gazet van Antwerpen 8 november 2016, http://www.gva.be/cnt/bleva_02560751/bram-franken-hypnose-lost-slaappro….

VAN DALE, [Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal], 2015, www.vandale.be.

VAN EECKHOUTTE, W., “Burn-out is geen arbeidsongeval, maar zou een beroepsziekte kunnen zijn”, 29 april 2014, http://www.wikisoc.be/nl/blog/post/burnout-is-geen-arbeidsongeval.

VAN EECKHOUTTE, W., “Burn-out is geen beroepsziekte (en dat wordt het ook niet)”, 29 november 2016, https://www.jubel.be/burn-out-geen-beroepsziekte-en-wordt-dat-ook-niet/.

VAN GINNEKEN, S., “CVS-patiënten krijgen te weinig correcte informatie”, 29 januari 2015, http://www.standaard.be/cnt/dmf20150129_01500389.  

VLAAMS EN NEUTRAAL ZIEKENFONDS, “Terugbetaling lidgeld sportclub”, s.d., https://www.vnz.be/pagina/terugbetaling-lidgeld-sportclub/.

VLAAMS PATIËNTENPLATFORM, “Terugbetaling van psychotherapie en psychologische begeleiding”, september 2013, http://vlaamspatientenplatform.be/nieuwsbrieven/item/terugbetaling-van-….

VLAAMS PATIËNTENPLATFORM, “Vergelijking terugbetaling van psychotherapie en psychologische begeleiding door de verschillende mutualiteiten – januari 2016”, 26 januari 2016, http://vlaamspatientenplatform.be/_plugin/ckfinder/userfiles/files/2016….

VLAANDEREN, “Loopbaanbegeleiding”, s.d., http://www.vlaanderen.be/nl/werk/werk-zoeken/loopbaanbegeleiding.

VOGELAERE, I., “Kinebehandeling bij fybromyalgie en cvs beperkt tot 18 beurten”, 7 december 2016, http://www.juracampus.be/secure/documentview.aspx?id=kl2063321&state=ch….

VOOR HETZELFDE GELD, “Wat betaal je voor een therapeut?”, s.d., https://www.een.be/voor-hetzelfde-geld/wat-betaal-je-voor-een-therapeut.

VZW SOCIALE DIENST VOOR HET VLAAMS OVERHEIDSPERSONEEL, [Medische bijstand],  s.d., http://www2.vlaanderen.be/socialedienst/dienstverlening/maatschappelijk….

WHO, “ICD-11 Beta: What to expect, when and how?”, 2016, http://www.who.int/classifications/icd/revision/icd11whattoexpect.pdf.

WHO, “International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision”, 2016, http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/F32.

WHO, “International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision”, 2016, http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/F33.

WHO, “International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision”, 2016, http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/Z70-Z76.

WHO, “International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 11th Revision Beta Draft”, 2016, http://apps.who.int/classifications/icd11/browse/l-m/en#/http%3a%2f%2fi….

WHO, “International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 11th Revision Beta Draft”, 2016, http://apps.who.int/classifications/icd11/browse/l-m/en#/http%3a%2f%2fi….

WHO, ““Depression: let’s talk” says WHO, as depression tops list of causes of ill health”, 30 maart 2017, http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/world-health-day/en/.

WIKIFIN, “De verzekering gezondheidszorg”, s.d., http://www.wikifin.be/nl/themas/verzekeren/de-ziekte-en-ongevallenverze….

X, “Algemene voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering Prevoca”, 1 december 2011, http://www.precura.be/sites/default/files/PRECURA_16014_AV%20Prevoca_OV….

X, “Federaal regeerakkoord”, 9 oktober 2014, http://www.feweb.be/sites/default/files/FEDERAALREGEERAKKOORD_09102014….

X, “Wordt burn-out erkend als beroepsziekte?”, 27 oktober 2015, http://www.wolterskluwer.be/hse-world/nl/nieuws-overzicht/wordt-burn-ou….

X, [Rehalto Luistert – Telefonische & individuele psychologische begeleiding], oktober 2016, http://www.precura.be/sites/default/files/REHALTO%20LUISTERT%20-%20BROC….

X, “Nieuwe regeling voor patiënten die lijden aan fibromyalgie en chronischevermoeidheidssyndroom”, 8 januari 2017, http://www.deblock.belgium.be/nl/nieuwe-regeling-voor-pati%C3%ABnten-di….

X, « Reconnaissance du burn out: un rapport suggère d’abaisser le taux minimal d’IPP », 21 februari 2017, http://www.wk-ce.fr/actualites/detail/98394/reconnaissance-du-burn-out-….

X, “Responsabilisering van werkgevers en werknemers”, 31 maart 2017, http://www.deblock.belgium.be/nl/responsabilisering-van-werkgevers-en-w….

X, “Jonge Balie enquête: wat leeft er onder jonge advocaten?”, s.d., https://www.beroepsopleiding.advocatenorde.nl/index.php/nieuws-archief/….

X, “Le burnout parental c’est quoi?”, s.d., https://www.burnoutparental.com/le-burnout-parental-c-est-quoi-1.

X, [Vervangingspool], s.d., http://taalunieversum.org/onderwijs/termen/term/363/vervangingspool/.

Universiteit of Hogeschool
Master of Laws in de Rechten
Publicatiejaar
2017
Promotor(en)
Prof. dr. Yves Jorens
Kernwoorden
Share this on: