Het effect van sociale media op de financiële resultaten van ondernemingen

Britte De Herdt
Persbericht

Het effect van sociale media op de financiële resultaten van ondernemingen

Twitteren beïnvloedt beursprijzen

Sociale media zoals Facebook en Twitter zijn een hot topic en al lang niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Ook bedrijven hebben dit tegenwoordig goed begrepen: ruim 70% van de 500 grootste Amerikaanse bedrijven heeft een Facebookpagina of Twitteraccount. Op amper tien jaar hebben sociale media het informatielandschap drastisch gewijzigd. Het is niet overdreven om te stellen dat de sociale media een ware revolutie in het informatielandschap hebben veroorzaakt. Waar we vroeger actief op zoek moesten gaan naar informatie in kranten of op websites, daar overspoelen de verscheidenen sociale media ons vandaag met informatie. Het lijkt dus logisch dat het gebruik van sociale media als aanvullend informatiekanaal van de onderneming een impact heeft op onze waardering van ondernemingen. Daarom onderzocht ik of het Twitter-gedrag van ondernemingen een impact heeft op de prijs die we bereid zijn te betalen voor hun aandelen.

Sociale media als informatiekanaal?
Er zijn twee redenen waarom sociale media almaar belangrijker worden als informatiekanaal. Ten eerste vervullen sociale media onze vraag naar snelle en goedkope informatie. Ten tweede bieden sociale media ons on-demand informatie aan, wat voorheen enkel mogelijk was via de websites van bedrijven. Voor bedrijven in het bijzonder zorgt de transparantie en openbare weergave van sociale media ervoor dat zij hun bedrijfsimago beter kunnen controleren. Bijvoorbeeld, dankzij online beoordelingen kunnen zij sneller detecteren en ingrijpen wanneer een klant niet tevreden is. Daarnaast geven sociale media de gelegenheid tot dialoog tussen de onderneming en haar belanghebbenden. Tegenwoordig kan je als klant bijvoorbeeld direct een vraag stellen aan de onderneming via Facebook. Deze toename in communicatie en samenwerking heeft een positief effect op het vertrouwen van de belanghebbenden in de onderneming. Tevens versterkt het hun relaties met en hun trouw ten opzichte van de onderneming, wat de drijfkracht is achter een duurzaam en succesvol bedrijf.

Belang van informatieverstrekking
Er zijn verschillende redenen om aan te nemen dat de bijkomende informatie die er via sociale media verspreid wordt een impact heeft op wat er zich op de beurzen afspeelt. Zo kunnen sociale media bijvoorbeeld de informatiekloof verkleinen tussen ondernemingen en beleggers en tussen beleggers onderling. Op de beurs is er absoluut gevaar voor misleidende informatie, ontbrekende informatie en onjuiste informatie. Als potentiële investeerders bijkomende informatie verkrijgen via de sociale media dan kan dat die gevaren inperken. Hierdoor kunnen consumenten en producenten, gegeven een bepaald budget, een optimaler consumptie- en productiepunt bereiken. Verder kunnen kosten van de onderneming (bijvoorbeeld kapitaalkosten en monitoringkosten) worden gereduceerd. Bovendien helpt extra informatieverstrekking de kredietwaardigheid van de onderneming te garanderen, waardoor extern kapitaal beter kan worden aangetrokken. Ook bevordert ze een betere verdeling van informatie onder marktparticipanten, wat aanleiding geeft tot efficiëntere allocatie van goederen- en diensten, alsook kapitaal. Een daling van de ondernemingskosten en een verbetering van kapitaalallocatie kan de financiële resultaten en de waarde van de onderneming ten goede komen. 

Onderzoek
Mijn onderzoek is erop gericht na te gaan of sociale media een significante invloed hebben op de waarde van de onderneming. Enkele recente studies geven reeds aan dat er een correlatie bestaat tussen sociale media en de aandelenmarkt. Binnen deze onderzoeken wordt er voornamelijk gefocust op berichten gegenereerd door alle gebruikers van sociale media en hun effect op de algemene marktbewegingen, gemeten aan de hand van aandelenindexen. Mijn studie daarentegen legt de nadruk op ondernemings-gegenereerde sociale mediaberichten, waarbij de microblog Twitter werd gebruikt als gegevensbron. Daarnaast werd de relatie tussen sociale media en de ondernemingswaarde bestudeerd op individueel ondernemingsniveau. Deze waarde werd geanalyseerd aan de hand van het aandelenrisico en het aandelenrendement van de onderneming. Zo werd er voor honderd van de grootste Amerikaanse bedrijven over een periode van zes maanden Twitterdata en aandelenprijzen verzameld. Aan de hand van het aantal Tweets, het positieve of negatieve nieuws aanwezig op deze Tweets en het aantal Retweets kon er worden nagegaan of het volume aan sociale media, het sentiment aanwezig op sociale media en het verspreiden van informatie via sociale media een significante invloed hebben op de waarde van de onderneming. Tot slot werd er tijdens deze analyse ook rekening gehouden met de ondernemingsgrootte, gemeten aan de hand van de totale aandelenwaarde van de onderneming op de beurs.

Sociale media beïnvloeden de ondernemingswaarde
Volgens de resultaten van dit onderzoek kan er worden geconcludeerd dat sociale media wel degelijk een effect hebben op de financiële resultaten en waarde van de onderneming.  Zo toont het onderzoek aan dat, op een dag waarop het aantal Tweets geproduceerd door de onderneming sterk toeneemt, de beurswaarde van de onderneming toeneemt. Daarnaast heeft een toename in de verspreiding van informatie via sociale media dankzij Retweets een significant effect op de waarde van de onderneming. Echter kon er niet eenduidig worden besloten of dit effect positief, dan wel negatief was. Verder bleek dat een positief sentiment op de Twitterfeed van de onderneming, zoals de aankondiging van een nieuw product, een positief effect had op de ondernemingswaarde. Daarentegen zorgde een negatief sentiment, zoals de sluiting van een filiaal, voor een daling van de ondernemingswaarde. Ten slotte gaf het onderzoek aan dat de ondernemingswaarde van kleine ondernemingen sterker wordt beïnvloedt door informatieverspreiding via sociale media dan grote ondernemingen.

Een belangrijke bemerking bij deze resultaten is dat er tijdens deze studie geen rekening is gehouden met verspreiding van eenzelfde informatie via traditionele kanalen, zoals bijvoorbeeld de aankondiging van nieuw product dat zowel op Twitter als de website van de onderneming staat. Toch kan er op basis van de resultaten van dit onderzoek worden geconcludeerd dat sociale media een effect hebben op de financiële resultaten en waarde van de onderneming. Of ondernemingen in de toekomst aan de hand van hun Twitterfeed of andere sociale media hun aandelenprijzen in grote mate kunnen beïnvloeden blijft voorlopig een onbeantwoorde vraag, maar vormt zeker een interessante onderzoekpiste.  

Bibliografie

Agichtein, E., Castillo, C., Donato, D., Gionis, A., & Mishne, G. (2008). Finding high-quality content in social media. WSDM '08 Proceedings of the 2008 International Conference on Web Search and Data Mining, 183-194.

Bebbington, J., Larrinaga, C., & Moneva, J. (2008). Corporate social reporting and reputation risk management. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 337-361.

Ahern, K. R. (2009). Sample selection and event study estimation. Journal of Empirical Finance, 466–482.

Akerlof , G., Spence, A., & Stiglitz, J. (2001). Markets with asymmetric information. The Royal Swedish Academy of Sciences.

Akerlof, G. A. (1970). The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism. The Quarterly Journal of Economics, 488-500.

Alexander, R. M., & Gentry, J. (2014). Using social media to report financial results. Business Horizons, 161—167.

Anderson, E., Fornell, C., & Mazvancheryl, S. (2004). Customer Satisfaction and Shareholder Value. Journal of Marketing, 172–185.

Antweiler, W., & Frank, M. (2004). Is All That Talk Just Noise? The Information Content of Internet Stock Message Boards. Journal of Finance, 1259-1295.

Awareness Inc. (2012). How to Audit Your Social Marketing Efforts. Opgeroepen op 12 6, 2014, van Awareness Hub: http://www.awarenesshub.com/resources/how-to-audit-your-social-marketin…

Barber, B., & Odean, T. (2007). All That Glitters: The Effect of Attention and News on the Buying Behavior of Individual and Institutional Investors. Society for Financial Studies. Oxford University Press.

Barnes, J., Hood, K., & Gallardo, R. (2013). The Economic Impact of Social Media on Small Businesses. Dallas, Texas: Mississippi State University.

Barnes, N. G., Lescault, E., & Wright, S. (2013). 2013 Fortune 500 Are Bullish on Social Media: Big Companies Get Excited About Google+, Instagram, Foursquare and Pinterest. Charlton College of Business Center for Marketing Research. Dartmouth : University of Massachusetts Dartmouth.

Barry, C., & Brown, S. (1986). Limited information as a source of risk. The Journal of Portfolio Management, 66-72.

Baton, F. M. (1958). The atonomy of market failure. The quarterly journal of economics, 351-379.

Blankespoor, E., Miller, G., & White, H. (2014). The Role of Dissemination in Market Liquidity: Evidence from Firms’ Use of Twitter. The Accounting Review, 89, 79-112.

Bollen, J., Mao, H., & Zeng, X.-J. (2011). Twitter mood predicts the stock market. Journal of Computational Science, 1-8.

Bortree, D. S., & Seltzer, T. (2009). Dialogic strategies and outcomes: An analysis of environmental advocacy groups’ Facebook profiles. Public Relations Review, 317-319.

Boyd, D., & Ellison, N. (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 210–230.

Brown, S. J., & Warner, J. B. (1985). Using Daily Stock returns: The Case of Event Studies. Journal of Financial Economics, 3-31.

Bruhn, M., Schoenmueller, V., & Schaëfer, D. (2012). Are social media replacing traditional media in terms of brand equity creation? Management Research Review, 770-790.

Buttler, F. (1998). Word of mouth: understanding and managing referral marketing. Journal of strategic marketing, 241–254.

Cao, q., Duan, W., & Yu, Y. (2012, 12 30). The impact of social and conventional media on firm equity value: A sentiment analysis approach. Opgeroepen op 11 10, 2014, van www.elsevier.com/locate/dss

Castillo, C., Gionis, A., Jaimes, A., Hristidis, V., & Ruiz, E. J. (2012). Correlating Financial Time Series with Micro-Blogging Activity.

Chen, H., De, P., Hu, Y. J., & Hwang, B.-H. (2013). Wisdom of Crowds: The Value of Stock Opinions Transmitted Through Social Media. Review of Financial Studies (RFS).

Chen, H., De, P., Hu, Y., & Hwang, B.-H. (2011). Customers as advisors: the role of social media in financial markets. West Lafayette, Indiana: Krannert School of Management, Purdue University.

Chen, Y., & Xie, J. (2008). Online Consumer Review: Word-of-Mouth as a New Element of Marketing Communication Mix. Management science, 477–491.

Chevalier, J., & Mayzlin, D. (2006). The Effect of Word of Mouth on Sales: Online Book Reviews. Journal of Marketing Research, 345–354.

Chui, M., Manyika, J., Bughin, J., Dobbs, R., Roxburgh, C., Sarrazin, H., et al. (2012). The social economy: Unlocking value and productivity through social technologies. McKinsey Global Institute.

Cogent Research. (2008). Social Media’s Impact on Personal Finance and Investing. http://www.cogentsearch.com: Cogent Research.

Cook, D., & Lu, X. (2009). Noise, information, and rumors: Internet board messages affect stock returns. Alabama: University of Alabama.

Corrado, C. J. (2011). Event studies: A methodology review. Accounting and Finance , 207–234.

CPRB, CICA & CIRI. (2012). Role of Social Media in Performance Reporting. Toronto: The Canadian Institute of Chartered Accountants.

Das, S., & Chen, M. (2007). Yahoo! for Amazon: Sentiment Extraction from Small Talk on the Web. Management Science, 1375–1388.

De Borger, B., Van Poeck, A., Bouckaert, J., & De Graeve, D. (2013). In Algemene economie (pp. 45-63). Berchem: De Boeck.

Debreceny, R., Gray, G., & Rahman, A. (2002). The determinants of Internet financial reporting. Journal of Accounting and Public Policy, 371–394.

Deegan, C. (2002). Introduction: The legitimising effect of social and environmental disclosures - a theoretical foundation. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 282-311.

Dellarocas, C. (2004). Strategic Manipulation of Internet Opinion Forums: Implications for Consumers and Firms. Boston: MIT Sloan School of Management.

Dellarocas,, C., Awad, N. F., & Zhang, X. (2007). Exloring the value of online product reviews in forecasting sales: the case of motion pictures. Journal of Interactive Marketing, 23-45.

Delort, J.-Y., Arunasalam, B., Leung, H., & Milosavljevic, M. (2011). The impact of manipulation in internet stock message boards. International Journal of Banking and Finance, 1-18.

DES & DVFA. (2011). The Use of Social Media by European Investment Professionals. Opgeroepen op 11 29, 2014, van Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management: http://www.dvfa.de/fileadmin/downloads/Publikationen/Artikel/dvfa_des_s…

Dhar, V., & Chang, E. (2007). Does Chatter Matter? The Impact of User-Generated Content on Music Sales. New York: New York University.

Disclosure Net. (2014, 11 19). Corporate disclosure. Opgeroepen op 11 19, 2014, van Disclosure Net: http://disclosurenet.com/resources/

Disclosure Net. (2014, 11 19). Top 10 most desired public filings. Opgeroepen op 11 19, 2014, van Disclosurenet: http://go.disclosurenet.com/rs/disclosurenet/images/DisclosureNet-Guide…

Duan, W., Gu, B., & Whinston, A. (2005). Do Online Reviews Matter? - an Empirical Investigation of Panel Data. Austin: University of Texas.

Economics online. (2014, 10 20). Information failure. Opgeroepen op 10 20, 2014, van economicsonline: http://www.economicsonline.co.uk/Market_failures/Information_failure.ht…

Erdogumus, I. E., & çicek, M. (2012). The impact of social media marketing on brand loyalty. Procedia-Social and Behavioral Science, pp. 1353-1260.

Ethologie. (2015). Analyse - toetsende statistiek. Opgeroepen op 2015, van Ethologie: http://www.ethologie.nl/methoden/toetsend.htm

Eventstudytools. (2015). Event Study Methodology: Significance tests . Opgeroepen op 2015, van Eventstudytools: http://www.eventstudytools.com/significance-tests#t-test

Fama, E. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. The Journal of Finance, 383-417.

Fan, M., Tan, Y., & Whinston, A. (2005). Evaluation and Design of Online Cooperative Feedback Mechanisms for Reputation Management. IEEE Transation on knowledge and data engineering, 244-254.

Financial Conduct Authority. (2010). Financial promotions using new media. Financial Conduct Authority.

Financial Conduct Authority. (2014). Social media and customer communications. Financial Conduct Authority.

Financial Service Authority. (2010). Financial promotions using new media. Financial Conduct Authority.

Fisher, T. (2009). ROI in social media: A look at the arguments. Database Marketing & Customer Strategy Management, 189–195.

Fornell, C., Mithas, S., Morgeson III, F., & Krishnan, M. (2006). Customer Satisfaction and Stock Prices:High returns, low risk. Journal of marketing, 3-14.

Fortune. (2015). Fortune 500 2014. Opgeroepen op 2014-2015, van Fortune : http://fortune.com/fortune500/

Fotak, V. (2007). The Impact of Blog Recommendations on Security Prices and Trading Volumes. Milaan: BAFFI Center on International Markets, Money, and Regulation.

Gao, P. (2010). Disclosure Quality, Cost of Capital, and Investor Welfare. The Accounting Review, 1-29.

GATE. (2015). GATE products. Opgeroepen op 2015, van GATE: https://gate.ac.uk/

Gleanster Research. (2012). Actionable Social analytics: From Social Media Metrics to Business Insights. Gleanster Research.

Godes, D., & Mayzlin, D. (2004). Using Online Conversations to Study Word of Mouth Communication. Marketing Science, 545–560.

Goos, P. (2012). Het meervoudige regressiemodel. In P. Goos, Kwantitatieve beleidsmethode: enkelvoudige en meervoudige regressie (pp. 32-84). Leuven: Acco.

Gould, W. (2003, 5 15). R-squared in panel data models. Opgeroepen op 2015, van Stata: http://www.stata.com/statalist/archive/2003-05/msg00336.html

Grahl, T. (2014). The 6 Types of Social Media. Opgeroepen op 11 23, 2014, van Out think: http://outthinkgroup.com/tips/the-6-types-of-social-media

Granovetter, M. (1973). The strength of weak ties. American Journal of Sociology, 1360—80.

Gruca, T., & Rego, L. (2005). Customer Satisfaction, Cash Flow, and Shareholder Value. Journal of Marketing, 115–130.

Gu, B., Konana, P., & Chen, M. (2008). Melting-Pot or Homophily? - An Empirical Investigation of User Interactions in Virtual Investment-Related Communities. McCombs Research Paper Series No. IROM-05-08.

Hayes, A. (2014, 11 13). Top 10 Insurance Companies By The Metrics. Opgeroepen op 4 2015, van Investopia: http://www.investopedia.com/articles/active-trading/111314/top-10-insur…

Healy, P., & Palepu, K. (2001). Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature. Journal of Accounting and Economics(31), 405-431.

Hirschey, M., Richardson, V., & Scholz, S. (2000). How "Foolish" Are Internet Investors? Association for Investment Management and Research, 62-69.

Homburg, C., Wieseke, J., & Luo, X. (2010). Customer Satisfaction, Analyst Stock Recommendations, and Firm Value. Journal of Marketing Research, 1041–1058.

Hopper, J., Brandt, R., Engelhardt, C., Hartley, T., Schuster, J., & Waller, S. (2010, 10 30). Social media’s role in customer satisfaction and loyalty research. Opgeroepen op 12 9, 2014, van Versta Research: http://www.verstaresearch.com/ama_magazine_social_media_and_customer_sa…

How 2 Stats. (2011, 6 28). Multiple Regression - SPSS (In Depth). Opgeroepen op 2015, van How 2 Stats: http://www.how2stats.net/2011/10/multiple-regression-spss-in-depth.html

IAB. (2009, 5). Social Media Ad Metrics Definitions. Opgeroepen op 12 8, 2014, van IAB: http://www.iab.net/media/file/SocialMediaMetricsDefinitionsFinal.pdf

Jacobson , R., & Mizik, N. (2008). The Financial Value Impact of Perceptual Brand Attributes. Journal of Marketing Research, 15–32.

Jones, A. L. (2006). Have internet message boards changed market behavior? Boston: Emerald Insight.

Jones, A. L. (2006). Have internet message boards changed market behavior? 67-76.

Jones, D. (2011, 6 2013). Survey finds social media gap between investors, companies. Opgeroepen op 11 10, 2014, van IR Webreport: http://irwebreport.com/20130611/iros-vs-investors-social-media/

Jurafsky, D. (2011). Stanford University Natural Language Processing: Text Classification and Naïve Bayes. Opgeroepen op 2015, van Stanford University : https://web.stanford.edu/class/cs124/lec/naivebayes.pdf

Kane, G., Alavi, M., Labianca, G., & Borgatti, S. (2012). What's different about social media networks? A framework and research agenda. MIS Quarterly, 275-304.

Kaplan, A., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. Business Horizons, 59-68.

Karstens, N. (2006, 3 7). R-squared in panel data models. Opgeroepen op 2015, van Harcard Mailing List: http://hsphsun3.harvard.edu/cgi-bin/lwgate/STATALIST/archives/statalist…

Kietzmann, J., Hermkens, K., McCarthy, I., & Silvestre, B. (2011). Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. Business Horizons, 241—251.

Lammers, K., & Gitman, L. (2004). De hypothese van de efficiënte markten. In L. Gitman, & K. Lammers, Principes van financieel management (3 ed., p. 250). Nederland: Pearson Education.

Laroche, M., Habibi, M. R., & Richard, M.-O. (2013). To be or not to be in social media: How brand loyalty is affected by social media? International Journal of Information Management, 76-82.

Laveren, E., Engelen, P.-J., Limèr, A., & Vandemaele, S. (2002). De kapitaalkost van de onderneming. In E. Laveren, P.-J. Engelen, A. Limèr, & S. Vandemaele, Financieel beheer (pp. 200-250). Antwerpen: Intersentia.

Levitt, A. (1997, 9 29). "The Importance of High Quality Accounting Standards". Opgeroepen op 12 5, 2014, van SEC: https://www.sec.gov/news/speech/speecharchive/1997/spch176.txt

Luo, X. (2007). Consumer Negative Voice and Firm Idiosyncratic Stock Returns. Journal of Marketing, 75–88.

Luo, X. (2009). Quantifying the Long-Term Impact of Negative Word of Mouth on Cash Flows and Stock Prices. Marketing Science, 148–165.

Luo, X., Zhang, J., & Duan, W. (2013). Social Media and Firm Equity Value. Information Systems Research, 146–163.

MacKinlay, C. A. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, 13-39.

Mackintosh, J. (2012, 5 24). Last tweet for Derwent’s Absolute Return. Opgeroepen op 12 1, 2014, van Financial TImes: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/d5d9c3f8-a5bf-11e1-b77a-00144feabdc0.htm…

Mahdi, S., & Palmer, G. (2014). Sociale media brengen het jaarverslag tot leven. Opgeroepen op 12 10, 2014, van PWC: http://www.pwc.nl/nl/integrated-reporting/actueel/sociale-media-jaarver…

Mao, Y., Wei, W., Wang, B., & Liu, B. (2012). Correlating S&P 500 Stocks with Twitter Data.

McFarlane, G. (2012, 8 8). Fund management groups blow hot and cold on social media. Opgeroepen op 12 1, 2014, van Money observer: http://www.moneyobserver.com/our-analysis/fund-management-groups-blow-h…

Michalak, Z. (2013, 12 1). New Media Economy: The Impact of Social Media for Economic Development. The Organization for Youth Education & Development (OYED).

Mittal, A., & Goel, A. (2011). Stock Prediction Using Twitter Sentiment Analysis. Stanford: Stanford University.

Morris, R. D. (1987). Signalling, agency theory and accounting policy. Accounting and Business research, 47-56.

Nasdaq. (2015). Company market capitalization . Opgeroepen op 4 2015, van Nasdaq: http://www.nasdaq.com/

Neely, A., Adams, C., & Kennerley, M. (2002). The measurement Mantra. In A. Neely, C. Adams, & M. Kennerley, The Performance Prism: The Scorecard for Measuring and Managing Business Success (pp. 15-32). Groot Britanië: Prentice hall financial times.

Nielsen. (2012, 4 10). Nielsen: Global consumers' trust in 'earned' advertising grows in importance . Opgeroepen op 11 29, 2014, van Nielsen: http://www.nielsen.com/us/en/press-room/2012/nielsen-global-consumers-t…

NIRI. (2013, 6 10). NIRI and Corbin Perception Release Studies of Social Media Use in Corporate Investor Communications at 2013 NIRI Annual Conference. Opgeroepen op 11 24, 2014, van NIRI: http://www.niri.org/media/News-Releases/NIRI-and-Corbin-Perception-Rele…

O’Hara, M., & Easley , D. (2004, 8). Information and the Cost of Capital. The journal of finance, 1553-1583.

Pflantzer , A. (2011, 5 15). Social Media’s Role in Finance. Opgeroepen op 12 1, 2014, van socialnomics: http://www.socialnomics.net/2011/05/17/social-medias-role-in-finance/

Pickery, J. (2008, 10 17). De interpretatie van interactie-effecten in regressiemodellen. Opgeroepen op 2015, van Studiedienst van de Vlaamse Overheid: http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/publicaties/Publicaties/svr-studies/2…

RapidMiner. (2015). RapidMiner products. Opgeroepen op 2015, van RapidMiner: https://rapidminer.com/

Rego, L., Billett, M., & Morgan, N. (2009). Consumer-Based Brand Equity and Firm Risk. Journal of Marketing, 47–60.

Ritholtz , B. (2013, 4 23). Twitter is becoming the first and quickest source of investment news. The Guardian.

Rybalko, S., & Seltzer, T. (2009). Dialogic communication in 140 characters or less: How Fortune 500 companies engage stakeholders using Twitter. Public Relations Review, 336-341.

Sabherwa , S., Sarkar, S., & Zhang, Y. (2011). Do Internet Stock Message Boards Influence Trading? Evidence from Heavily Discussed Stocks with No Fundamental News. ?ournal of Business, Finance & Accounting, 1209–1237.

Savio, C., & Raroque, J. (2012). Social Media's Growing Influence Among High Net Worth Investors. Cogent Research & LinkedIn.

Saxton, G. (2008). Financial Blogs and Information Asymmetry between Firm Insiders and Outsider. Anaheim, CA, USA: American Accounting Association.

Saxton, G. D. (2012, 1 12). New Media and External Accounting Information: A Critical Review. Opgeroepen op 10 3, 2014, van Social Science Research Network: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1984051

Saxton, G., & Anker, A. (2013). The Aggregate Effects of Decentralized Knowledge Production: Financial Bloggers and Information Asymmetries in the Stock Market. Journal of Communication, 1054-1069.

Schniederjans, D., Cao, E. S., & Schniederjans, M. (2012, 12 30). Enhancing financial performance with social media: An impression management persective. Elsevier, 911-918.

Security and Exchange Commission . (2014, 10 16). The Investor's Advocate: How the SEC Protects Investors, Maintains Market Integrity, and Facilitates Capital Formation. Opgeroepen op 10 16, 2014, van U.S. Security and Exchange commission : http://www.sec.gov

Security and Exchange Commission. (2008). Commission guidance of the use of company web sites . Security and Exchange Commission.

Security and Exchange Commission. (2013). Report of Investigation Pursuant to Section 21(a) of the Securities Exchange Act of 1934: Netflix, Inc., and Reed Hastings. Security and Exchange commission.

Seghal, V., & Song, C. (2007). SOPS: Stock Prediction using Web Sentiment. ICDMW '07 Proceedings of the Seventh IEEE International Conference on Data Mining Workshops (pp. 21-26). Washington: IEEE Computer Society Washington.

Seopressor. (2014). Chapter 1: The 6 Types of Social Media. Opgeroepen op 11 19, 2014, van Seopressor: http://seopressor.com/social-media-marketing/types-of-social-media/

Spence, M. (2002). Signaling in retrospect and and the informational structure of markets. The American Economic Review, 434-459.

Sprenger, T., & Welpe, I. (2011). News or Noise? The stock market reaction to different types of company-specific news events. Munchen: Technische Universität München (TUM) - School of Management.

Sprenger, T., Tumasjan, A., Sandner, P., & Welpe, I. (2013). Tweets and Trades: the Information Content of Stock Microblogs. European Financial Management, 926–957.

Stauss, B. (2000). Hoofdstuk 12 en 13: Using New Media for Customer Interaction: A Challenge for Relationship Marketing. In U. Hansen, & T. Hennig-Thurau, Gaining Competitive Advantage Through Customer Satisfaction and Customer Retention (pp. 217-251). Mairdumont Gmbh & Co.

Tang, Q., Gu, B., & Whinston, A. (2012). Content Contribution for Revenue Sharing and Reputation in Social Media: A Dynamic Structural Model. Journal of Management Information Systems, 41-76.

Teal, T., & Reichheld, F. (2001). The Litmus test of corporate performance. In The Loyalty Effect: The Hidden Force Behind Growth, Profits, and Lasting Value (pp. 3 - 10). Boston: Harvard Business School Press.

Text2data. (2015). Advancedtext analytics made simple! Opgeroepen op 2015, van Text2data: http://www.text2data.org/

The social media guys. (2010, 11 8). The Complete Guide to Social Media From The Social Media Guy. Opgeroepen op 10 26, 2014, van Rucreativeblogging: http://rucreativebloggingfa13.files.wordpress.com/2013/09/completeguide…

Trackur. (2015). What can Trackur do for you?  Opgeroepen op 2015, van Trackur: http://www.trackur.com/social-media-monitoring

Tumarkin, R., & Whitelaw, R. (2001). Internet message board activity and stock prices. Financial Analysts Journal, 41-51.

Twitter. (2015). Public API GET statuses/user_timeline. Opgeroepen op 2015, van Twitter: https://dev.twitter.com/rest/reference/get/statuses/user_timeline

Twitter. (2015). Twitter home page. Opgeroepen op 2015, van Twitter: https://twitter.com/?lang=nl

Twitter. (2015). What is a Tweet? Opgeroepen op 2 14, 2015, van Twitter: https://about.twitter.com/what-is-twitter/story-of-a-tweet

Universal Mccann . (2009, 5 7). Slideshare . Opgeroepen op 12 1, 2014, van Universal Mccann International Social Media Research Wave 3: http://www.slideshare.net/mickstravellin/universal-mccann-international…

Universal McCann. (2013). The business of social: Social media tracker 2012. Opgeroepen op 12 1, 2014, van Universal McCann: http://www.universalmccann.de/wave6/downloads/wave6_insights_internatio…

University of Notre Dame. (2015). Durbin-Watson Significance Tables . Opgeroepen op 2015, van University of Notre Dame: https://www3.nd.edu/~wevans1/econ30331/Durbin_Watson_tables.pdf

van der Wielen, L., & de vries, J. (2008). De gemiddelde vermogenskosten en optimale vermogensstructuur. In L. van der Wielen, & J. de vries, E-werkboek: corporate fiance & treasury (pp. 119-128). Nederland: Financial Markets Books.

Verrechia, R., Leuz, C., & Lambert, R. (2009, April). Information asymmetrie, information precision, and the cost of capital. Cambridge,: National Bureau of Economic Research.

Villanueva, J., Shijin, Y., & Hanssens, D. (2008). The impact of marketing induced versus Word-of-Mouth customer acquisition on customer equity growth. Journal of Marketing Research, 48–59.

Watson, A., Schrives, P., & Marston, C. (2002). Voluntary disclosure of accoutning ratios in the UK. British Accounting Review, 289-313.

Wikinvest. (2015). Companies: market capitalization. Opgeroepen op 4 2015, van Wikinvest: http://www.wikinvest.com/

WOMMA, AMA. (2014). State of Word of Mouth Marketing Survey (2014). WOMM en AMA.

Word of Mouth Marketing Association (WOMMA) en American Marketing Association (AMA) . (2014). State of Word of Mouth Marketing Survey (2014). WOMM en AMA.

Wysocki, P. (1999). Cheap Talk on the Web: The Determinants of Postings on Stock Message Boards. Michigan: University of Michigan Business School.

Yahoo! Finance. (2015). Company stock prices and summary. Opgeroepen op 2015, van Yahoo! Finance: http://finance.yahoo.com/

Yamazaki, T., & Ozasa, S. (2011, 4 21). Ex-Goldman Sachs Banker Starts Hedge Fund Analyzing Japanese Blog Traffic. Opgeroepen op 12 1, 2014, van Bloomberg: http://www.bloomberg.com/news/2011-04-21/ex-goldman-banker-starts-hedge…

 

Universiteit of Hogeschool
Handelsingenieur
Publicatiejaar
2015
Promotor(en)
Prof. dr. Kris Hardies
Kernwoorden
Share this on: