Welke leraren bewandelen het pad richting zelfregulerend leren? Een kwantitatief onderzoek naar de beïnvloedende leerkrachtfactoren in het optimaliseren van zelfregulerend leren bij leerlingen in het Vlaams secundair onderwijs

Daphné Van Looy
Persbericht

Welke leraren bewandelen het pad richting zelfregulerend leren?

‘Leren leren’ zou de gemene deler moeten zijn tussen alle vakken en alle leerkrachten. Toch blijkt dit niet zo in de praktijk. Wist je bijvoorbeeld dat leerkrachten ASO, die - als de huidige doorstroomfinaliteit - hun leerlingen dienen voor te bereiden op het hoger onderwijs, minder aandacht hebben voor ‘leren leren’ dan hun collega’s uit het BSO en TSO?

De tegenstelling tussen het belang en de praktijk van ‘leren leren’

Met oog op levenslang leren en het omgaan met de kennis die dagdagelijks op ons afgevuurd wordt, moeten leerlingen op school niet alleen leren hoe ze de inhouden moeten verwerven. Leerlingen moeten ook ‘leren leren’, of leren hoe ze met de inhouden moeten omgaan. De ontwikkeling van zelfregulerende vaardigheden die het toelaten om het eigen leren te sturen, staat hierin centraal. In onze 21ste eeuw zijn dergelijke vaardigheden cruciaal om mee te draaien in het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt. Corona leerde ons bovendien dat jongeren nood hebben aan goede zelfregulerende vaardigheden om niet af te haken tijdens het afstandsleren. Leerlingen leren echter niet automatisch hoe ze leerstrategieën kunnen aanwenden, taken kunnen plannen of zichzelf (tussendoor) kunnen evalueren. Leerkrachten moeten 'leren leren' bijgevolg stimuleren, maar eerder wetenschappelijk onderzoek toonde dat daar het schoentje knelt.

Begrijpen waarom niet elke leerkracht inzet op ‘leren leren’

Met het masterproefonderzoek “Welke leraren bewandelen het pad richting zelfregulerend leren” bracht onderwijskundige Daphné Van Looy inzicht in dit fenomeen. Opvallend bleek immers de vele variatie tussen leerkrachten onderling. Waar sommigen heel veel aandacht hebben voor leren leren, brengen anderen dit nauwelijks aan bod in hun lessen. De onderliggende redenen begrijpen kan lerarenopleiders en professionaliseringsinitiatieven handvaten aanreiken om leerkrachten beter te ondersteunen in hun verantwoordelijkheid om zelfregulerend leren te stimuleren. Met het masterproefonderzoek werd er dan ook licht geworpen op de mogelijke redenen voor de aan- of afwezigheid van de bevordering van de zelfregulerende vaardigheden van leerlingen in het Vlaams secundair onderwijs. Dit via een pad-analyse op basis van data die verzameld werd met een online vragenlijst bij 261 leerkrachten.

Positief naar zelfregulerend leren kijken, is het ook verrijken!

Leerkrachten die positief naar zelfregulerend leren kijken, zetten meer in op de bevordering ervan. Daarmee wordt meteen een eerste stap gezet naar het inzicht in wie de leerkrachten zijn die meer aandacht hebben voor ‘leren leren’ in hun klaspraktijk. Als een leerkracht er enerzijds van overtuigd is dat leerlingen bijvoorbeeld zelf beslissingen kunnen nemen over wanneer en hoe lang ze aan een opdracht werken, én anderzijds de voordelen van zelfregulerend leren (in termen van voorbereiding op het hoger onderwijs, betere samenwerking tussen leerlingen,…) erkent, dan zal de klaspraktijk ook uit meer bevorderende praktijken bestaan.

Of een leerkracht nu veel of weinig kennis over zelfregulerend leren heeft, lijkt er in het masterproefonderzoek niet toe te doen. Leerkrachten die ‘leren leren’ positief benaderen, blijven dus inzetten op zelfregulerend leren. Dit zelfs wanneer ze die niet weten dat dit bestaat uit zowel het instrueren van leerstrategieën (bijvoorbeeld door het aanreiken van trucjes, schema’s, …) als het bieden van kansen om hiermee aan de slag te gaan. Het gunstige effect van een positieve overtuiging wordt wel afgeremd als leerkrachten zich niet bekwaam voelen om ‘leren leren’ effectief te bevorderen.

Bekwamer voelen? Meer doen!

Meer dan alle onderzochte kenmerken is self-efficacy, het geloof van leerkrachten in het eigen kunnen om zelfregulerende vaardigheden te bevorderen, een cruciale factor. Leerkrachten die zichzelf meer bekwaam achten om de zelfregulerende vaardigheden te bevorderen, geven namelijk aan dat ze daar meer activiteiten rond organiseren in hun klas. Deze leerkrachten voelen zich vaak niet alleen zekerder in hun opdracht als ondersteuner van het ‘leren leren’, maar ook in opdrachten zoals klasmanagement, het betrekken van leerlingen bij de lessen en het geven van goede instructies. Geloven in de voordelen van zelfregulerende vaardigheden voor leerlingen én eerdere ervaringen met de ondersteuning ervan kunnen het gevoel van bekwaamheid bovendien versterken.

ASO en ‘leren leren’: de minst goede match?

Ook persoonskenmerken zoals geslacht werden in kaart gebracht om te begrijpen welke factoren de onderlinge variatie tussen leerkrachten bepalen. Vrouwelijke leerkrachten verschillen echter niet van hun mannelijke collega’s op vlak van het bevorderen van zelfregulerend leren. Ook de graad waarin een leerkracht lesgeeft houdt geen verband met het al dan niet bevorderen van de zelfregulerende vaardigheden. Tot er naar de richting gekeken wordt…

Binnen de eerste graad hebben leerkrachten A-stroom in dezelfde mate aandacht voor ‘leren leren’ dan hun collega’s in de B-stroom. Een ander patroon doet zich echter voor in de tweede en derde graad, waar TSO- en BSO-leerkrachten meer inzetten op zelfregulerend leren dan ASO-leerkrachten. Dit is een opvallende vaststelling, gezien het ASO, tegenwoordig de doorstroomfinaliteit, leerlingen voorbereidt op het hoger onderwijs, waar ze manager van het eigen leren zullen zijn.  Toch vertaalt dit zich niet in meer ondersteuning van de zelfregulerende capaciteit van ASO-leerlingen.

Startende leerkrachten onvoldoende voorbereid op ‘leren leren’?

Tenslotte schonk het masterproefonderzoek ook aandacht aan de rol van ervaring. Leerkrachten met meer ervaring in het bevorderen van zelfregulerend leren, zetten er onrechtstreeks ook meer op in. Dit omdat ze zich, door de ervaring, mogelijks meer bekwaam voelen om het te bevorderen. Opvallend is ook dat leerkrachten die langer in het werkveld staan gemiddeld meer inzetten op ‘leren leren’. Hoewel het slechts om een klein effect ging, zou het wel kunnen betekenen dat lerarenopleidingen er vandaag nog onvoldoende in slagen om het beroepsprofiel van de leraar als begeleider van leerprocessen optimaal te ontwikkelen.

Take-home message

Wat betekent het onderzoek nu voor de praktijk? Een boodschap die lerarenopleiders en professionaliseringsinitiatieven uit deze masterproef kunnen meenemen, is het belang van self-efficacy. Het is belangrijk dat leerkrachten zich bekwaam voelen om zelfregulerend leren op een goede manier te ondersteunen in de klas. Zoals het masterproefonderzoek aantoonde gaat meer ervaring met zelfregulerend leren samen met hogere bekwaamheidsgevoelens: kansen geven en oefenen maar!

 

Bibliografie

Aelterman, A., Meysman, H., Troch, F., Vanlaer, O., & Verkens, A. (2008). Een nieuw profiel voor de leraar secundair onderwijs. Hoe worden leraren daartoe gevormd?: Informatiebrochure bij de invoering van het nieuwe beroepsprofiel en de basiscompetenties voor leraren.

Alger, C. L. (2009). Secondary teachers’ conceptual metaphors of teaching and learning: Changes over the career span. Teaching and Teacher Education, 25(5), 743–751. https://doi.org/10.1016/j.tate.2008.10.004

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. Psychological Review, 84(2), 191–215. https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Prentice Hall.

Barr, S., & Askell-Williams, H. (2020). Changes in teachers’ epistemic cognition about self–regulated learning as they engaged in a researcher-facilitated professional learning community. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 48(2), 187–212. https://doi.org/10.1080/1359866X.2019.1599098

Boekaerts, M. (1997). Self-regulated learning: A new concept embraced by researchers, policy makers, educators, teachers, and students. Learning and Instruction, 7(2), 161–186. https://doi.org/10.1016/S0959-4752(96)00015-1

Boekaerts, M. (1999). Self-regulated learning: where we are today. International Journal of Educational Research, 31, 445–457.

Boekaerts, M., Pintrich, P. R., & Zeidner, M. (2000). Handbook of self-regulation. Elsevier.

Boekaerts, M., & Simons, P. R.-J. (1995). Leren en instructie: Psychologie van de leerling en het leerproces. Koninklijke Van Gorcum.

Bolhuis, S., & Voeten, M. J. M. (2001). Toward self-directed learning in secondary schools: What do teachers do? Teaching and Teacher Education, 17(7), 837–855. https://doi.org/10.1016/S0742-051X(01)00034-8

Brown, A. L., Campione, J. C., & Day, J. D. (1981). Learning to Learn: On Training Students to Learn from Texts. Educational Researcher, 10(2), 14–21. https://doi.org/10.3102/0013189X010002014

Cleary, T. J., Zimmerman, B. J., & Keating, T. (2006). Training Physical Education Students to Self-Regulate During Basketball Free Throw Practice. Research Quarterly for Exercise and Sport, 77(2), 251–262. https://doi.org/10.1080/02701367.2006.10599358

Cole, D. A., & Preacher, K. J. (2014). Manifest Variable Path Analysis: Potentially Serious and Misleading Consequences Due to Uncorrected Measurement Error. Psychological Methods, 19(2), 300–315. https://doi.org/10.1037/a0033805

De Corte, E., Verschaffel, L., & Masui, C. (2004). The CLIA-model: A framework for designing powerful learning environments for thinking and problem solving. European Journal of Psychology of Education, 19(4), 365–384. https://doi.org/10.1007/BF03173216

De Smul, M., Heirweg, S., Devos, G., & Van Keer, H. (2019). School and teacher determinants underlying teachers’ implementation of self-regulated learning in primary education. Research Papers in Education, 34(6), 701–724. https://doi.org/10.1080/02671522.2018.1536888

De Smul, M., Heirweg, S., Van Keer, H., Devos, G., & Vandevelde, S. (2018). How competent do teachers feel instructing self-regulated learning strategies? Development and validation of the teacher self-efficacy scale to implement self-regulated learning. Teaching and Teacher Education, 71, 214–225. https://doi.org/10.1016/j.tate.2018.01.001

De Vellis, R. F. (2003). Scale Development: Theory and Applications (2nd ed.). Sage Publications.

Dignath-van Ewijk, C. (2016). Which components of teacher competence determine whether teachers enhance self-regulated learning? Predicting teachers’ reported promotion of self-regulated learning by teacher beliefs, knowledge, and self-efficacy. Frontline Learning Research, 4(5), 83–105. https://doi.org/10.14786/flr.v4i5.247

Dignath-van Ewijk, C., Dickhäuser, O., & Büttner, G. (2013). Assessing How Teachers Enhance Self-Regulated Learning: A Multiperspective Approach. Journal of Cognitive Education and Psychology, 12(3), 338–358. https://doi.org/10.1891/1945-8959.12.3.338

Dignath-Van Ewijk, C., & Van Der Werf, G. (2012). What Teachers Think about Self-Regulated Learning: Investigating Teacher Beliefs and Teacher Behavior of Enhancing Students’ Self-Regulation. Education Research International, 2012. https://doi.org/10.1155/2012/741713

Dignath, C., & Büttner, G. (2008). Components of fostering self-regulated learning among students. A meta-analysis on intervention studies at primary and secondary school level. Metacognition and Learning, 3(3), 231–264. https://doi.org/10.1007/s11409-008-9029-x

Dignath, C., & Büttner, G. (2018). Teachers’ direct and indirect promotion of self-regulated learning in primary and secondary school mathematics classes – insights from video-based classroom observations and teacher interviews. Metacognition and Learning, 13(2), 127–157. https://doi.org/10.1007/s11409-018-9181-x

Engels, N., Athanasou, J., & Lombaerts, K. (2007). Development and validation of the Self-Regulated Learning Inventory for Teachers. Perspectives in Education, 25(4), 29–47.

Europese Commissie. (2009). Het europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (EKK). https://doi.org/10.2766/24865

Europese Commissie. (2019). Key competences for lifelong learning. European Union. https://doi.org/10.2766/569540

Fadlelmula, F. K. (2013). The Influence of Micro Teaching Applications on Pre- Service Teachers Anxieties Toward Teaching Mathematics. Mediterranean Journal of Educational Research, 14a, 1–6.

Gan, Z., Liu, F., & Yang, C. C. R. (2020). Student-teachers’ self-efficacy for instructing self-regulated learning in the classroom. Journal of Education for Teaching, 46(1), 120–123. https://doi.org/10.1080/02607476.2019.1708632

Geduld, B. (2019). A snapshot of teachers’ knowledge and teaching behaviour with regard to developing self-regulated learning. Journal of Education, 77, 60–78. https://doi.org/10.17159/2520-9868/i77a04

Holzberger, D., Philipp, A., & Kunter, M. (2013). How Teachers’ Self-Efficacy Is Related to Instructional Quality: A Longitudinal Analysis. Journal of Educational Psychology, 105(3), 774–786. https://doi.org/10.1037/a0032198

Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 1–55. https://doi.org/10.1080/10705519909540118

James, M., & McCormick, R. (2009). Teachers learning how to learn. Teaching and Teacher Education, 25(7), 973–982. https://doi.org/10.1016/j.tate.2009.02.023

Jobs, S. (2005). “You’ve got to find what you love,” Jobs’ says: Text of Steve Jobs’ Commencement address. https://news.stanford.edu/2005/06/14/jobs-061505/

Kistner, S., Rakoczy, K., Otto, B., Dignath-van Ewijk, C., Büttner, G., & Klieme, E. (2010). Promotion of self-regulated learning in classrooms: Investigating frequency, quality, and consequences for student performance. Metacognition and Learning, 5(2), 157–171. https://doi.org/10.1007/s11409-010-9055-3

Kistner, S., Rakoczy, K., Otto, B., Klieme, E., & Büttner, G. (2015). Teaching learning strategies: The role of instructional context and teacher beliefs. Journal for Educational Research Online, 7(1), 176–197. http://www.waxmann.com

Kramarski, B., & Revach, T. (2009). The challenge of self-regulated learning in mathematics teachers’ professional training. Educational Studies in Mathematics, 72, 379–399. https://doi.org/10.1007/s10649-009-9204-2

Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data. Biometrics, 33(1), 174. https://doi.org/10.2307/2529310

Lau, K. L. (2013). Chinese language teachers’ perception and implementation of self-regulated learning-based instruction. Teaching and Teacher Education, 31(1), 56–66. https://doi.org/10.1016/j.tate.2012.12.001

Lawson, M. J., Vosniadou, S., Van Deur, P., Wyra, M., & Jeffries, D. (2019). Teachers’ and Students’ Belief Systems About the Self-Regulation of Learning. Educational Psychology Review, 31(1), 223–251. https://doi.org/10.1007/s10648-018-9453-7

Leary, M. R. (2014). Introduction to Behavioral Research (6th ed.). Pearson Education Limited.

Lin, X. (2001). Designing metacognitive activities. Educational Technology, Research and Development, 49(2), 23–40. https://doi.org/10.1007/BF02504926

Lombaerts, K., De Backer, F., Engels, N., Van Braak, J., & Athanasou, J. (2009). Development of the self-regulated learning teacher belief scale. European Journal of Psychology of Education, 24(1), 79–96. https://doi.org/10.1007/BF03173476

Lombaerts, K., Engels, N., & Vanderfaeillie, J. (2007). Exploring Teachers’ Actions to Promote Self-Regulated Learning Practices in Primary School. Australian Educational and Developmental Psychologist, 24(2), 4–24. https://doi.org/10.1017/S0816512200029187

Maggioni, L., & Parkinson, M. M. (2008). The Role of Teacher Epistemic Cognition, Epistemic Beliefs, and Calibration in Instruction. Educational Psychologie Review, 20, 445–461. https://doi.org/10.1007/s10648-008-9081-8

Mergler, A., & Tangen, D. (2010). Using Microteaching to Enhance Teacher Efficacy in Pre-Service Teachers. Teaching Education, 21(2), 199–210. https://eprints.qut.edu.au/33663/

Nespor, J. (1987). The role of beliefs in the practice of teaching. Journal of Curriculum Studies, 19(4), 317–328. https://doi.org/10.1080/0022027870190403

Otto, B. (2010). How can motivated self-regulated learning be improved? In A. Mourad & J. de la Fuente Arias (Eds.), International perspectives on applying self-regulated learning in different settings. Lang.

Pajares, M. F. (1992). Teachers’ Beliefs and Educational Research: Cleaning Up a Messy Construct. Review of Educational Research, 62(3), 307–332. https://about.jstor.org/terms

Panadero, E. (2017). A Review of Self-regulated Learning: Six Models and Four Directions for Research. Frontiers in Psychology, 8(APR), 1–28. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00422

Paris, S. G., & Paris, A. H. (2001). Classroom Applications of Research on Self-Regulated Learning. Educational Psychologist, 36(2), 89–101.

Peeters, J., De Backer, F., Reina, V. R., Kindekens, A., Buffel, T., & Lombaerts, K. (2014). The Role of Teachers’ Self-regulatory Capacities in the Implementation of Self-regulated Learning Practices. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 1963–1970. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.504

Peker, M. (2009). The use of expanded microteaching for reducing pre-service teachers’ teaching anxiety about mathematics. Scientific Research and Essays, 4(9), 872–880.

Perry, N. E., Hutchinson, L., & Thauberger, C. (2007). Mentoring student teachers to design and implement literacy tasks that support self-regulated reading and writing. Reading and Writing Quarterly, 23(1), 27–50. https://doi.org/10.1080/10573560600837636

Perry, N. E., Hutchinson, L., & Thauberger, C. (2008). Talking about teaching self-regulated learning: Scaffolding student teachers’ development and use of practices that promote self-regulated learning. International Journal of Educational Research, 47(2), 97–108. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2007.11.010

Perry, N. E., Phillips, L., & Dowler, J. (2004). Examining features of tasks and their potential to promote self-regulated learning. Teachers College Record, 106(9), 1854–1878. https://doi.org/10.1111/j.1467-9620.2004.00408.x

Perry, N. E., & VandeKamp, K. O. (2000). Creating classroom contexts that support young children’s development of self-regulated learning. International Journal of Educational Research, 33, 821–843. https://doi.org/10.1016/S0883-0355(00)00052-5

Perry, N. E., VandeKamp, K. O., Mercer, L. K., & Nordby, C. J. (2002). Investigating Teacher-Student Interactions That Foster Self-Regulated Learning. Educational Psychologist, 37(1), 5–15. https://doi.org/10.1207/S15326985EP3701_2

Purdie, N., & Hattie, J. (1996). Cultural Differences in the Use of Strategies for Self-Regulated Learning. American Educational Research Journal, 33(4), 845–871. https://doi.org/10.3102/00028312033004845

Quigley, A., Muijs, D., & Stringer, E. (2018). METACOGNITION AND SELF-REGULATED LEARNING: Guidance Report. https://educationendowmentfoundation.org.uk/tools/guidance-reports/meta…

Raaijmakers, S. F., Baars, M., Paas, F., van Merriënboer, J. J. G., & van Gog, T. (2018). Training self-assessment and task-selection skills to foster self-regulated learning: Do trained skills transfer across domains? Applied Cognitive Psychology, 32(2), 270–277. https://doi.org/10.1002/acp.3392

Ramsden, P., Beswick, D. G., & Bowden, J. A. (1986). Effects of learning skills interventions on first year university students’ learning. Human Learning, 5, 151–164.

Rosseel, Y. (2012). Lavaan: An R package for structural equation modeling. Journal of Statistical Software, 48(2), 1–36. https://doi.org/10.18637/jss.v048.i02

Rosseel, Y. (2020). Small sample solutions for Structural Equation Modeling. In R. van de Schoot & M. Miočevic (Eds.), SMALL SAMPLE SIZE SOLUTIONS: A Guide for Applied Researchers and Practioners (pp. 226–238). Routledge. www.eam-online.org.

Rosseel, Y. (2021). The lavaan tutorial. http://lavaan.ugent.be/tutorial/tutorial.pdf

Schraw, G., Crippen, K. J., & Hartley, K. (2006). Promoting Self-Regulation in Science Education: Metacognition as Part of a Broader Perspective on Learning. Research in Science Education, 36, 111–139. https://doi.org/10.1007/s11165-005-3917-8

Spruce, R., & Bol, L. (2015). Teacher beliefs, knowledge, and practice of self-regulated learning. Metacognition and Learning, 10(2), 245–277. https://doi.org/10.1007/s11409-014-9124-0

Stodolsky, S. S. (1993). A framework for subject matter comparisons in high schools. Teaching and Teacher Education, 9, 333–346. https://doi.org/10.1016/0742-051X(93)90001-W

Taherdoost, H. (2016). Sampling Methods in Research Methodology; How to Choose a Sampling Technique for Research. SSRN Electronic Journal, 5(2), 18–27. https://doi.org/10.2139/ssrn.3205035

The Ohio State University. (n.d.). Anita Woolfolk Hoy | Instruments. Retrieved May 17, 2020, from https://u.osu.edu/hoy.17/research/instruments/#Sense

Tschannen-Moran, M., & Hoy, A. W. (2001). Teacher efficacy: capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17(7), 783–805. https://doi.org/10.1016/S0742-051X(01)00036-1

Van Beek, J. A., De Jong, F. P. C. M., Minnaert, A. E. M. G., & Wubbels, T. (2014). Teacher practice in secondary vocational education: Between teacher-regulated activities of student learning and student self-regulation. Teaching and Teacher Education, 40, 1–9. https://doi.org/10.1016/j.tate.2014.01.005

Vlaamse Onderwijsraad. (2020). Voluit voor weerbaar onderwijs: Wat leren we uit de coronacrisis voor onderwijsbeleid?

Vlaamse overheid. (n.d.-a). Buitengewoon secundair onderwijs (BUSO). Retrieved May 14, 2020, from https://www.vlaanderen.be/onderwijs-en-vorming/secundair-onderwijs/buit…

Vlaamse overheid. (n.d.-b). Onderwijsdoelen. Retrieved April 12, 2020, from https://onderwijsdoelen.be/

Waeytens, K. (2000). Leren leren: opvattingen van leerkrachten in secundaire scholen. Universitaire Pers.

Waeytens, K., Lens, W., & Vandenberghe, R. (2002). “Learning to learn”: Teachers’ conceptions of their supporting role. Learning and Instruction, 12(3), 305–322. https://doi.org/10.1016/S0959-4752(01)00024-X

Winne, P. H. (1995). Self-Regulation Is Ubiquitous But Its Forms Vary With Knowledge. Educational Psychologist, 30(4), 223–228. https://doi.org/10.1207/s15326985ep3004_9

Wirth, J., & Leutner, D. (2008). Self-regulated learning as a competence: Implications of theoretical models for assessment methods. Journal of Psychology, 216(2), 102–110. https://doi.org/10.1027/0044-3409.216.2.102

Yan, Z. (2018). How teachers’ beliefs and demographic variables impact on self-regulated learning instruction. Educational Studies, 44(5), 564–577. https://doi.org/10.1080/03055698.2017.1382331

Zimmerman, B. J. (1990). Self-Regulated Learning and Academic Achievement: An Overview. Educational Psychologist, 25(1), 3–17. https://doi.org/10.1207/s15326985ep2501_2

Zimmerman, B. J. (1998). Developing self-fulfilling cycles of academic regulation: An analysis of exemplary instructional models. In D. H. Schunk & B. J. Zimmerman (Eds.), Self-regulated learning: From teaching to self-reflective practice (pp. 1–19). Guilford Publications.

Zimmerman, B. J. (2000). Attaining Self-Regulation: A Social Cognitive Perspective. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), Handbook of Self-Regulation (pp. 13–39). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-012109890-2/50031-7

Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a Self-Regulated Learner: An Overview. Theory Into Practice, 41(2), 64–70. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4102_2

Zimmerman, B. J. (2013). From Cognitive Modeling to Self-Regulation: A Social Cognitive Career Path. Educational Psychologist, 48(3), 135–147. https://doi.org/10.1080/00461520.2013.794676

Zimmerman, B. J., & Bandura, A. (1994). Impact of self-regulatory influences on writing course attainment. American Educational Research Journal, 31, 845–862.

Zimmerman, B. J., & Schunk, D. H. (2001). Self-regulated learning and academic achievement: Theoretical perspectives (2nd ed.). Erlbaum.

Zimmerman, B. J., & Schunk, D. H. (2011). Handbook of self-regulation of learning and performance. Routledge.

Universiteit of Hogeschool
Master of Science in de pedagogische wetenschappen (afstudeerrichting onderwijskunde)
Publicatiejaar
2021
Promotor(en)
Liesje De Backer
Kernwoorden
Share this on: