Welke verwachtingen stellen pleinverantwoordelijken naar hun animatoren op Vlaamse Gemeentelijke vakantiespeelpleinen?

Celien Goyvaerts
Persbericht

Is er werkdruk bij de jongeren?

Dit onderzoek focust op de verwachtingen van pleinverantwoordelijken en jeugdconsulenten aan animatoren binnen vakantiespeelpleinwerk. Die verwachtingen zijn, volgens eerder onderzoek, de laatste jaren veranderd. Zo zijn de basistaken zoals spelen met en animeren van kinderen, aangevuld met taken zoals voor- en naopvang, het opruimen/schoonmaken en communicatie met ouders. Maar passen deze taken binnen de capaciteiten van een speelpleinanimator?

Het onderzoek startte met een pre-onderzoek waarbij animatoren die in de zomer van 2019 stonden, gevraagd werd hoe ze de werkdruk op hun speelplein ervaarden. Er werden drie speelpleinen ondervraagd. Op basis van deze informatie werd een enquête opgesteld die via e-mail verstuurd werd naar al de gemeentelijke speelpleinen in Vlaams-Brabant. Er werden 41 ingevulde enquêtes verzameld. De resultaten van de enquêtes werden geanalyseerd aan de hand van een labelschema. Hieruit ontstonden drie grote vragen rond verwachtingen en taken, die binnen focusgroepen besproken werden. Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen 'hoofd en hart', een onderscheid tussen verwachtingen die praktisch en organisatorisch nodig zijn en verwachtingen die een animator uit zijn passie heeft. Uit de focusgroepen kwamen oplossingsgerichte tools om de werkdruk bij animatoren op het speelplein te kunnen verminderen zoals inspelen op talenten, ouderbetrokkenheid en het speelplein meer eigendom van de animatoren te maken. Deze tools werden afgetoetst bij een expert aan de hand van een diepte-interview. 

De resultaten geven aan dat verschillende externe factoren op macro-, meso- en microniveau voor een werkdruk bij een animatoren zorgen. Voorbeelden hiervan zijn; organisaties die te veel de nadruk leggen op ‘de ideale animator’, veeleisende ouders en hoofdanimatoren of het bureaucratisch systeem van gemeentes. Maar ook fysieke en materiële factoren op een speelplein zoals kleine speelruimtes, weinig divers speelmateriaal en dergelijke kunnen voor een werkdruk zorgen. Het onderzoek geeft aan dat het noodzakelijk is om aanpassingen binnen speelpleinwerking te maken zodat een animator zich voldoende kan ontplooien en een vermindering van werkdruk kan ervaren.

Is het geen tijd dat we dat ideale beeld van een animator afschaffen? En dat we gemeentes duidelijk maken dat speelpleinwerk jeugdwerk is en geen welzijnswerk?  

Bibliografie

Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen. (2014). Criteria voor het toekennen van attesten aan jeugdwerkers. Brussel: Vlaamse Overheid.

 

Baldwin, C., & Magnuson, D. (2014, April 21). A Defense of Professionalism: A Response to Fusco and Baizerman. Child & Youth services.

 

Beauvais, C., & Jenson, J. (2003). The Well-being of Children: are there "neighbourhood effects?". Ottawa, Ontario: Canadian Policy Research Networks.

 

Boon, L. (1999). Kwaliteit van arbeid in de zorg. Amstelveen: Stichting Sympoz.

 

Burani, N., & Palestini, A. (2016). What determines volunteer work? On the effects of adverse selection and intrinsic motivation. Economic Letters .

 

Caluwaerts, L., & Van Santen, K. (2016). in cijfers gevat: jeugd(werk) in de stad. Afdeling Jeugd: Johan van Gaens. Opgehaald van https://www.expoo.be/sites/default/files/atoms/files/JeugdwerkindeStad…

 

Communicatiedienst Vlaams Brabant. (2019). Over de provincie. Opgehaald van Vlams Brabant: https://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/kennismaking/grondgebied…

 

De ambrassade . (2020, Februari). Jeugd(werk)beleid. Opgehaald van De ambrassade: https://ambrassade.be/nl/basiswerk-jeugdwerk/beleid/jeugdwerkbeleid-jeu…

 

De Ambrassade. (2019). Aard van jeugdwerk. Opgehaald van De Ambrassade: https://ambrassade.be/nl/basiswerk-jeugdwerk/landschap/aard-van-het-jeu…

 

De Backer, K., & Van Effelterre, E. (2001). Ooievaars en bloemkolen: histroische-pedagogische schets van jeugdwerk. Leuven, Garant.

 

De St Croix, T. (2017, September 4). Youth work, performativity and the new youth impact agenda: getting paid for numbers. Journal of education policy.

 

De Visscher, S. (2009). Buiten spelen in wiens en welk belang? Het spelen als cultuurelement. Dossier: Kinderen en spelen.

 

Decoene, J., Myny, F., Vanthuyne, T., & Verschelden, G. (2006). Samen op een hobbelpaard: over preventie en ondersteuning van opvoedingssituaties . Antwerpen: Grant-uitgevers.

Departement Cultuur Jeugd en Media. (2020). aantal deelnemers aan speelpleinwerking. Lokale vrijetijdsmonitor. Opgehaald van https://vrijetijdsmonitorvlaanderen.be/aantal-deelnemers-aan-speelplein…

 

Departement Cultuur, Jeugd en Media. (2020, Februari). Kadervormingen en Attesten . Opgehaald van sociaalcultureel : http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/kadervorming.aspx

 

Dr. Meire, J., Dr. Berten, H., Dr. Piessens, A., Schaubroeck, K., Dekeyser, P., & VanBreda, L. (2014). Speelpleinwerking in Vlaanderen en Brussel. Brussel: Onderzoekcentrum kind en samenleving vzw.

 

Fien Smet. (2019). Speelpleinen Vlaams-Brabant. Mechelen : VDS.

 

Gray , P. (2011). The Decline of Play and the Rise of Psychopathology in Children and Adolescents. american journal of play .

 

JC Tranzit. (2020, Februari). Definitie Jeugdwerk. Opgehaald van Tranzit: https://www.kortrijk.be/jctranzit/definitie-jeugdwerk

 

Jencks, C., & Mayer, S. (1990). The social consequences of growing up in a poor neighborhood. In C. o. Policy, Inner-city poverty in the united states (p. 111). National academies Press.

 

Jonkman, H., Boonstra, N., & van Wonderen, R. (2010). Experimenteel onderzoek in de sociale werkelijkheid. Verwey-jonker intstituut.

 

Justaert, A. (2018, Septemeber 7). Belgische ngo's. Opgehaald van ngo federatie : https://www.ngo-federatie.be/nl/belgische-ngos/belgische-ngos

 

Lohmeyer, B. A. (2017, mei 7). Youth and their workers: the interacting subjectification effects of neoliberal social policy and NGO practice frameworks. Journal of Youth Studies, 2017(Volume 20), 1263-1276.

 

Lokale politie. (2020). Geluidsoverlast: wat mag wel en wat mag niet? Opgehaald van BODuKap: https://www.politie.be/5359/vragen/geluidsoverlast/geluidsoverlast-wat-…

 

Meire, J., Berten, H., Van Breda, L., Dekeyser, P., Schaubroeck, K., & Piessens, A. (2015). Rapport Speelpleinonderzoek. Brussel : Onderzoekscentrum Kind & Samenleving vzw.

Minerva. (2009). Narratieve review . Opgehaald van Minerva: http://www.minerva-ebm.be/Results/Glossary/1552

 

Morreel, E. (2015). Ouders en jeugdwerk. Departement Cultuur, jeugd, sport & media.

 

Mortelmans, D., Van Assche, V., & Ottoy, W. (2002). Fijngehakt en voor u opgediend: tieners en vrije tijd. Universiteit Antwerpen - politieke en sociale wetenschappen .

 

Peeters, K. (2015). Ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012, houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, wat betreft kadervormingstrajecten. De Vlaamse overheid .

 

Play England . (2017). Quality in Play. Londen: Play England.

 

Provincie Vlaams-Brabant. (2019, November ). Gemeenten in Vlaams-Brabant. Opgehaald van Vlaams-Brabant : https://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/kennismaking/grondgebied…

 

Redig. (2018, Oktober). jeugd, jeugdwerk, jeugdbeleid in en van Vlaanderen. Vrij Universiteit Brussel.

 

Redig, G. (2014, December ). youth work and an internationally agreed definition of youth work: more than a tough job. Brussel : Vrij universiteit Brussel Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen .

 

Redig, G. (2015, April 1). Instrumentaliseren van vrijwilligers, de schone en het beest. Sociaal.net.

 

Redig, G. (2017, Januari). Illustratie van survey kwalitatief. IDEA consult.

 

Redig, G. (2017). Kwalitatief onderzoek als leidraad .

 

Redig, G. (2018). De spanning tussen primaire en secundaire eigenschappen; de dreiging van perversie.

 

Redig, G. (2018). Jeugd(werk)beleid in/van Vlaanderen. vorming van animatoren .

Schryvers, E. (2014 - 2015). Cijferboek Lokaal Jeugdbeleid. Brussel: Departement Cultuur, Jeugd, sport en media.

 

Serrien, L. (2018, mei 22). sociaal werk wostelt met bureaucratie . Opgehaald van sociaal.net : https://sociaal.net/achtergrond/sociaal-werk-worstelt-met-bureaucratie/

Sinnaeve, I., van Nuffel, K., & Schillemans, L. (2004). Jeugd en vrije tijd. Leuven: Katholieke universiteit Leuven.

 

Smet, P. (2009). Beleidsnota 2009 - 2014: Jeugd. Brussel : Vlaamse Overheid .

Smith, K., Johnston, D. W., & Martyn, J. C. (2007, Februari 23). Exploring the Michigan model: The relationship of personality, managerial support and organizational structure with health outcomes in entrants to the healthcare environment. Journal work & stress, 1-22.

 

staatsblad, B. (2004, April 20). Opgehaald van Decreet betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg: http://www.lmnregiogent.be/sites/default/files/users/Michiel/Eerstelijn…

 

Stolle, D., & Hooghe, M. (2004). The Roots of Social Capital: Attitudinal and Network Mechanisms in the relation between Youth and Adult indicators of social Capital. Acta politica, 422-441.

 

Thyssen, E. (2020). Regelgeving. Opgehaald van Goed gespeeld: https://www.goegespeeld.be/spelen-geen-overlast/regelgeving

Van Bouchaute, B., Van De Walle, I., & Verbist, D. (2001). Strax: jeugdwerk verkent de toekomst. Leuven: Garant.

 

Van Gaens, J. (2016). in cijfers gevat: jeugd(werk) in de stad. Brussel: Departement Cultuur, jeugd media.

Van Leeuwen, W. (2018). Begeleidershouding van een animator. Vlaamse Dienst Speelpleinwerk.

 

Vandenbussche. (2006). Speelpleinwerking, een nieuwe kijk. Pedagogische instituut J.L. Vives vzw .

 

Vaughan, B. (2005). Youthwork Education: A View from Down Under. University of Western Sydney, Australia: Child and Youth care.

 

VDS. (2015). Visietekst "animatoren op het speelplein". Opgehaald van Vlaamse Dienst speelpleinwerk : file:///C:/Users/celie/Downloads/Visietekst%20animatoren%20(1).pdf

 

Veiga, G., Neto, C., & Reiffe, C. (2016, Oktober 1). Preschoolers’ free play - connections with emotional and social functioning. Lisabon, Portugal, Nederland: The international journal of emotional education.

 

Vermeenen, G. (2005). Vrijwilligerswerk op het speelplein : een verkennend onderzoek naar de motivatie van animatoren in het speelpleinwerk. Universiteit Gent.

 

Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid. (2015 -2019). Opgehaald van Sociaal en cultureel: http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/vjkb_beleidsplan_jkp2015_2019.aspx…

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk. (2016). Kadervorming in cijfers . Opgehaald van Speelplein.net: https://www.speelplein.net/vorming/waaromkadervorming

 

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk. (2019). definitie speelpleinwerk als ondergrens. Opgehaald van Vlaamse Dienst Speelpleinwerk VZW: https://www.speelplein.net/overspeelpleinwerk/nl

 

Vlaamse overheid. (2020, Februari). Speelpleinwerkingen. Opgehaald van Vrijetijdsmonitorvlaanderen : https://vrijetijdsmonitorvlaanderen.be/aantal-speelpleinwerkingen

 

Vlaamse overheid. (2020). VLAREM. Opgehaald van Vlaanderen is Mileu: https://www.vmm.be/wetgeving/vlarem-i

 

Vlaanderen is Jeugd. (2020). Kadervormingstool. Opgehaald van Mijn Kadervorming: https://cjsm.be/kavo/

 

Universiteit of Hogeschool
Culturele agogische wetenschappen
Publicatiejaar
2020
Promotor(en)
Guy Redig
Kernwoorden
Share this on: