Exit vredegerechten?

Aline Goeman
Persbericht

Naar een exit van de vredegerechten?

Deze masterproef is het resultaat van het onderzoek dat gevoerd werd naar het (voort)bestaan van de vredegerechten, nu talloze hervormingen en voorstellen tot het oprichten van een eenheidsrechtbank in het verleden, dit voortbestaan op de helling hebben gezet. De centrale onderzoeksvraag betreft: ‘Is het voortbestaan van de vredegerechten bestendigd door de recente wetswijzigingen en hervormingen, en is er een noodzaak aan een exit van de vredegerechten?’

Om op deze vraag een antwoord te kunnen formuleren, wordt er in een eerste deel een algemeen historisch inzicht gegeven in het ontstaan en bestaan van de vredegerechten, waarbij aandacht wordt besteed aan de maatschappelijke relevantie van de vredegerechten doorheen de tijd. In dat kader wordt de nadruk gelegd op de drieledige rol die de vrederechter vervult. Zijn rol als beschermrechter, nabijheidsrechter en verzoeningsrechter wordt nader ontleed en besproken.

Vervolgens worden in een tweede deel de evolutie van de vredegerechten en de hervormingen ervan doorheen de 20ste en 21ste eeuw belicht. Er wordt stilgestaan bij de hervormingen die werden doorgevoerd onder Minister van Justitie Turtelboom, waarbij op een zeer korte tijd, drastische veranderingen werden opgestart. Deze veranderingen en hervormingen werden vervolgens gefinaliseerd onder het beleid van Minister van Justitie Geens, die middels zijn visie ‘Court of the Future’, zijn potpourri-wetten en zijn driefasen-plan voor de vredegerechten, zijn stempel op het juridisch landschap heeft gezet. Bij de realisatie van deze hervormingen was de visie van de Hoge Raad van Justitie niet onbelangrijk. Een aantal adviezen van deze Hoge Raad komen in dit luik ook aan bod.

In een laatste deel worden de bevindingen van de vrederechters zelf uitvoerig besproken. Door middel van een tiental deelvragen en de centrale onderzoeksvraag, die via enquêtes, een duidende bevragingslijst en interviews aan de vrederechters werden voorgelegd, worden deze bevindingen grondig geanalyseerd. De hervormingen worden op die wijze getoetst aan de praktijk. Het is dan ook aan de hand van dit praktijkonderzoek dat tenslotte een antwoord zal gezocht worden op de centrale onderzoeksvraag.

Bibliografie

Wetgeving

 • Wet 27 november 1891 tot beteugeling van de landloperij en de bedelarij, BS 3 december 1891.
 • Wet 25 juli 1985 tot wijziging van de artikelen 91 en 92 van het Gerechtelijk Wetboek, BS 14 augustus 1985.
 • Wet 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, BS 27 juli 1990.
 • Wet 3 augustus 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, BS 31 augustus 1992.
 • Wet 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, BS 14 juni 2013.
 • Wet 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank, BS 27 september 2013.
 • Wet 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, BS 10 december 2013.
 • Wet 18 februari 2014 betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de Rechterlijke organisatie, BS 4 maart 2014.
 • Wet 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, BS 14 mei 2014.
 • Wet 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 22 oktober 2015.
 • Wet 25 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen, BS 29 december 2017.
 • KB 18 juli 2017 tot het verbinden van een griffie aan meerdere vredegerechten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn, BS 25 juli 2017.
 • KB 17 mei 2018 houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen om hem in overeenstemming te brengen met de hervorming van de gerechtelijke kantons, BS 23 mei 2018.
 • Wet 25 mei 2018 tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde, BS 30 mei 2018.
 • Wet van 21 december 2018  houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, BS 31 december 2018.

Voorbereidende werken

 • Wetsvoorstel tot instelling van vredegerechten voor sociale zaken, Parl. St. Kamer 1955-56, nr. 489.
 • Verslag bij het ontwerp van wet tot invoering van het Gerechtelijk Wetboek van de heer Charles Van Reepinghen, Parl. St. Senaat 1963-1964, nr. 60.
 • Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, Parl. St. Senaat, 1990-91, nr. 1198/1.
 • Verslag namens de commissie voor de justitie uitgebracht door de heer Arts, Parl. St. Senaat B.Z. 1991-92, nr. 301.
 • ERDMAN F. en G. DE LEVAL, Justitiedialogen, Brussel, FOD Justitie, 2004, 88-90
 • Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek tot horizontale integratie van de hoven en rechtbanken op het niveau van eerste aanleg en tweede aanleg, Parl. St. Kamer 2004-2005, nr. 1571/001.
 • ONKELINX L., Hervorming van de gerechtelijke organisatie: Themisplan, Brussel, FOD Justitie, 10 maart 2006, opgenomen in het wetsontwerp tot instelling van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde en de Algemene Raad van de partners van de Rechterlijke Orde, Parl. St. Senaat 2005-2006, nr. 3-1720/1, 38p.
 • KONINKLIJK VERBOND VAN DE VREDE- EN POLITIERECHTERS, Big is not always beautiful, 23 juni 2009, 3p.
 • COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL, Advies hertekening gerechtelijk landschap, onuitg., Advies op de de Oriëntatienota, 17 september 2009, 7p.
 • ORDE VAN VLAAMSE BALIES, Advies Orde van Vlaamse balies – Oriëntatienota hertekening gerechtelijk landschap, 21 september 2009, 7p.
 • HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE, Advies over de Oriëntatienota “Het Gerechtelijk Landschap- Naar een nieuwe architectuur voor Justitie” van de minister van Justitie, 30 september 2009, 22p.
 • DE CLERCK S., Oriëntatienota, Het Gerechtelijk Landschap. Naar een nieuwe architectuur voor Justitie, Brussel, FOD Justitie, oktober 2009. http://www.cdenvsenaat.be/fileadmin/MEDIA/TV/docs/pdf/orientatienotajustitie.pdf
 • DE CLERCK, Toespraak – Het Landschap, Brussel, FOD Justitie, 2009, 1-3.
 • ADVIESRAAD VAN DE MAGISTRATUUR (ARM), Advies van de adviesraad van de magistratuur betreffende de Oriëntatienota “Het Gerechtelijk Landschap- Naar een nieuwe architectuur voor Justitie, 26 oktober 2009.
 • Wetsontwerp betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de Rechterlijke organisatie, Parl. St. Kamer 2013-2014, nr. 3068/001.
 • Adv.RvS nr. 57.529/2-3 bij de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 22 oktober 2015.
 • HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE (HRJ), Ambtshalve advies over het voorontwerp van wet houdende wijzigingen van het burgerlijk procesrecht, 28 mei 2015. www.csj.be/sites/default/files/press_publications/advies17052015-nl_1.pdf
 • HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE (HRJ), Advies over het voorontwerp van wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie, 19 oktober 2016. http://www.hrj.be/sites/default/files/press_publications/pp5-nl.pdf
 • Wetsontwerp van 13 oktober 2017 betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons en tot wijziging van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, Parl.St. Kamer 2017-2018, nr. 2695/001.
 • Adv. RvS nr. 61.935/1/V over een voorontwerp van wet ‘betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons en tot wijziging van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, BS 18 september 2017.
 • HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE (HRJ), Advies over het wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, van het Burgerlijk Wetboek en van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 25 februari 2018.
 • Communicatiedienst Federale Overheid Dienst Justitie. Opgefriste brochure De vrederechter: de rechter die het dichtst bij de burger staat, Brussel, 7 juni 2019, 6-7.

Online-bronnen

 

Rechtsleer

Boeken

 • BAUW E., VOET S., VAN DONGEN E., VAN MOURIK J., THOMAS M.S., ‘Naar een Nabijheidsrechter?’ Een onderzoek naar de inpasbaarheid van de vrederechter in België en Frankrijk in het Nederlandse rechtsbestel, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2019, 188p.
 • BOCKEN H., De gerechtelijke hervorming: Een Globale Visie: KVAB Standpunten, Brugge, die Keure, 2013, 20p.
 • BONTE S., BRUSSELMANS S., DEMEYERE T., HENSEN W., LANCKSWEERDT E., PYCK A., RAES S., VAN DE GEHUCHTE D., WITTERS A-M., Gerechtelijke bemiddeling. Bemiddeling tijdens civiele gerechtelijke procedures, Brugge, die Keure, 2016, 182p.
 • COENE F., Enkele mijlpalen in de geschiedenis van het Zeelse vredegerecht (1796 – 2006), Zele, 2006, 27p.
 • CHRISTIAENSEN S., Tussen klassieke en moderne criminele politiek: leven en beleid van Jules Lejeune, Leuven, Universitaire Pers, 2004, 745p.
 • DAUW P., Burgerlijk procesrecht, Mortsel, Intersentia, 2016, 570p.
 • DUBOIS M., MATTHIJS C., NYSEN L., VAN DE GEHUCHTE D., WAETERLOOS V., WARSON M., Praktische gids bemiddeling in burgerlijke en handelszaken, Gent, Story Publishers, 2010, 223p.
 • LAENENS J., SCHEERS D., THIRIAR P., RUTTEN S., en VANLERBERGHE B., Handboek Gerechtelijk Recht, vijfde editie, Antwerpen, Intersentia, 2020, 964p.
 • PARMENTIER S., Het recht van de mensen: naar een kwaliteitsvolle verhouding tussen burger, recht en samenleving, Brussel, Koning Boudewijnstichting, 2001, 178p.
 • ROTTHIER K. (ed.), De vrederechter “Tot uw dienst”, Brugge, die Keure, 2018, 228p.
 • ROTTHIER K. en SERVAES M., Gedwongen opname van de geesteszieke, Handleiding bij de Wet Persoon Geesteszieke, Brugge, die Keure, 2012, 470 p.
 • SCHEERS D., SCHEERS C., Bewind 2.0, Artikelsgewijze commentaar bescherming meerderjarige personen na de wet van 21 december 2018, Antwerpen, Intersentia, 2019, 282 p.
 • SCHOENAERTS B. en LAMIROY M., De Belgische justitie: een kafkaiaanse nachtmerrie: analyse en remedie, Gent, Mys en Breesch, 1995, 383p.
 • SENAEVE P., GERLO J. en LIEVENS F. (ed.), De hervorming van het voogdijrecht, Antwerpen, Intersentia, 2002, 410p.
 • SENAEVE P., SWENNEN F., VERSCHELDEN G. (eds), Meerderjarige beschermde personen, Brugge, die Keure, 2014, 536p.
 • STORME M., Ik die bij de sterren sliep en ‘t haar der ruimten droeg: de metabletica van het procesrecht, Gent, Mys & Breesch, 1995, 112p.
 • TEN RAA C.M.G., De oorsprong van de kantonrechter (diss. Rotterdam), Deventer, Kluwer, 1970.  
 • VELLE K., De vredegerechten en de politierechtbanken in België (1795-1995): organisatie, bevoegdheden en archiefvorming, Brussel, Miscellenea Archivistica Studia (nr. 76), 1995.
 • VOLTAIRE, Œuvres complètes de Voltaire, Paris, Garnier, 1883.
 • WAGNER K., Burgerlijk procesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 1102p.
 • WUYTS, De nieuwe wet op het bewind. De hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en de instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, Mechelen, Kluwer, 2014, 912p.

 

Bijdragen in verzamelwerken

 • CAMBIER C., “Principes de l‟organisation judiciaire”, in WIGNY P., Annales de droit: le code judiciaire, Brussel, Goemaere, 1968, 267-268.
 • CAUBET J., “The ‘juge de proximité’ in France”, in VON BONE E., The justice of the peace in Europe, Rotterdam, Erasmus Universiteit, 2013, 51.
 • DEBAENST B., “Een ‘accident de parcours’? De bevoegdheid van de vrederechter voor arbeidsongevallen in de wet van 1903” in MARTYN G. (ed.), Scènes uit de geschiedenis van het vredegerecht, Brugge, die Keure, 2011, 156.
 • DEBAENST B., "L’Union fait la force! 125 verbondenheid van vrederechters in België”, in VAN WILDERODE M. (ed.), 125 jaar nabijheidsrechter: 125 ans de justice de proximité, Brugge, die Keure, 2017, 35.
 • DECEUNINCK A., “De Vredegerechten in het arrondissement Kortrijk vanaf hun ontstaan tot en met de constitutie van het jaar VIII”, in MARTYN G. (ed.), Scènes uit de geschiedenis van het vredegerecht, Brugge, die Keure, 2011, 103.
 • DUQUESNE A., “La restructuration de l’organisation judiciaire”, in MATERNE J. en MISSON L., Pour une Justice nouvelle : propositions de réforme, Diegem, Kluwer, 1999, xiix-xix.
 • DE CORTE R., “Voorwoord”, in SCHOENAERTS B. en LAMIROY M., De Belgische justitie. Een Kafkaiaanse nachtmerrie. Analyse & Remedie, Gent, Mys & Breesch, 1995, x-xi.
 • GEENS K., “Ter inleiding” in ROTTHIER K. (ed.), De vrederechter ‘Tot uw dienst’, Brugge, die Keure, 2018, 13.
 • HEIRBAUT D., “Enkele themata uit de geschiedenis van de gerechtelijke organisatie”, in VAN RHEE C., HEIRBAUT D. en STORME M.(eds.), De Code de procédure civile (1806) na 200 jaar: de traditie van het Frans civiel procesrecht in vergelijkend perspectief, Mechelen, Kluwer, 2008, 170.
 • JANSSENS B., “De vredegerechten als het algemeen eenheidsloket van justitie”, in VAN WILDERODE M. (ed.), 125 jaar nabijheidsrechter: 125 ans de justice de proximité, Brugge, die Keure, 2017, 9.
 • KRINGS E., “De vrederechter en de rechter in de politierechtbank, gisteren, vandaag en morgen. Redevoering uitgesproken ter gelegenheid van het 100- jarig bestaan van het Koninklijk Verbond van de Vrederechters en Politierechters van België”, in BENOIT G., LIEVENS F. en LOUSBERG L., Bevoegdheden van de Vrederechters en Politierechters 1892-1992, Brugge, die Keure, 1992, XXIX-XXXI.
 • KRINGS E., “L’économie générale de la réforme judiciaire, sa mise en application et ses problèmes”, in KRINGS E., CAMBIER C., FETTWEIS A. (ed.), Le code judiciaire, Namur, Société d’études morales, sociales et juridiques, 1969, 15.
 • KRINGS E., “La réforme judiciaire”, in HELMONS S., Avancées et confins actuels des droits de l’homme aux niveaux international, européen et national. Mélanges offerts à Silvio Marcus Helmons, Brussel, Bruylant, 2003, 169.
 • T. LENNAERTS, “De Vrederechter leeft (nog steeds)”, in M. VAN WILDERODE (ed.), 125 jaar nabijheidsrechter: 125 ans de justice de proximité, Brugge, die Keure, 2017, 43-53.
 • LIEVENS F., “Bevoegdheid en onbevoegdheid van de vrederechter inzake minnelijke schikking” in BENOIT G., LIEVENS F., en LOUSBERG L. (eds.), Bevoegdheden van de Vrederechters en Politierechters 1892-1992, Brugge, die Keure, 1992 (55) 58.
 • MARTYN G., “Een korte geschiedenis van het vredegerecht”, in De Vrederechter “Tot uw dienst”, ROTTHIER K. (ed.), Brugge, die Keure, 2018, 15-18.
 • NANDRIN J.P., "La professionnalisation des justices de paix. De l’utopie à la rigueur”, in MARTYN G. (ed.), Scènes uit de geschiedenis van het vredegerecht, Brugge, die Keure, 2011, 85.
 • NIEWOLD W., “Bemiddeling en verzoening: verzoening bij de vrederechter als vorm van conflictoplossing” in HRJ, Gerechtelijke achterstand: geen noodzakelijk kwaad, Brussel, Bruylant, 2004, 5.
 • ROMMEL G., “Verbaliser le juge” in MARTYN G.(ed.), Scènes uit de geschiedenis van het vredegerecht, Brugge, die Keure, 2011, 22.
 • SERVERIN E., “La proximité comme paradigme de constitution des territoires de la justice”, in BELLET M., KIRAT T., LARGERON C. (ed.), Approches multiformes de la proximité, Paris, Hermès, 1998.
 • STORME M., “Slotrede”, in LEMMENS P. en STORME M., Vertrouwen in het gerecht. Confiance dans la justice, Diegem, Kluwer, 1995, 125.
 • STORME M., “Slotrede”, in LINSMEAU J. en STORME M., Het gerechtelijk recht. Waarom en waarheen, Brugge, die Keure, 2005, 149.
 • TAELMAN P., “Gerechtelijke organisatie in België”, in VAN RHEE C.H., HEIRBAUT D. en STORME M. (eds.), De Code de procédure civile (1806) na 200 jaar: de traditie van het Frans civiel procesrecht in vergelijkend perspectief, Mechelen, Kluwer, 2008, 233-234.
 • TEN RAA C., “De oorsprong van de vrederechter” in BROEKMAN J. (ed.) Vrederechter. Openbare Dienst, Juge de paix, service public. Essay over de rechter- essai sur le juge, Brugge, die Keure, 1989, 1-50.
 • TEN RAA C., “Les origines des juges de paix” in DAUCHY S., HUMBERT S., ROYER J.P. (ed.), Le juge de paix, Rijsel, Centre d’histoire Judiciaire, 1995, 31-32.
 • VAN ACHTER O., “Naar een hervorming van de arbeidsgerechten?”, in DE LEVAL G. en HUBIN J., Espace judiciaire et social Européen. Actes du colloque des 5 et 6 novembre 2001, Brussel, Larcier, 2003, 91-96.
 • VANDENBOGAERDE S., “Vive Lejeune! Het Tijdschrift van de Vrederechters (1892-2011)” in MARTYN G. (ed.), Scènes uit de geschiedenis van het vredegerecht, Brugge, die Keure, 2011, 132.
 • VAN DEN EEDEN E., “De vrederechter in volle ontwikkeling, enkele bedreigingen en evenveel uitdagingen” in MARTYN G. (ed.), Scènes uit de geschiedenis van het vredegerecht, Brugge, die Keure, 2011, 309.
 • VAN HOECKE M., “Mens- en maatschappijbeeld van de vrederechter” in BROEKMAN J., DRUET P., EYLENBOSCH A. en ROMMEL G., Vrederechter, openbare dienst. Juge de paix, service public, Brugge, die Keure, 1989, 171.
 • VAN ORSHOVEN P., “De arrondissementen, de mobiliteit en het beheer” in ALLEMEERSCH B., TAELMAN P., VAN ORSHOVEN P., VANLERBERGHE B. (eds.), Nieuwe justitie, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2014, 27.
 • VON BONE E., “Tweehonderd jaar ontwikkeling van de competentie van de vrederechter/kantonrechter in Nederland (1811-2011)”, in MARTYN G., Scènes uit de geschiedenis van het vredegerecht, Koninklijk Verbond van de vrede- en politierechters, Brugge: die Keure 2011, 73-82.

 

Bijdragen in tijdschriften

 • AERTS B., DE GROOTE D., “Vrederechter is én blijft absolute noodzaak”, Juristenkrant,  2018, afl. 372. 
 • BARENDRECHT M., “De best mogelijke rechtspraak”, Justitiële verkenningen, Rechtspraak om de hoek 2019, Boomjuridisch, Den Haag, 2019.
 • BEELDENS B., "Mediation, conciliation et impartialité du juge de proximité", T. Vred. 2005, nr. 4.
 • BEELDENS B., “Les modes alternatifs de resolution des litiges. La spécificité de la mediation”, TBBR 2010, nr. 6.
 • BOONE R., “Geschiedschrijving van de Belgische justitie: met kleine stapjes vooruit”, Juristenkrant 2015, afl. 316.
 • BOONE R., “Verzoeningsbevoegdheid van vrederechters mag fors uitgebreid worden (interview met Ludo Carens)”, De Juristenkrant, 2019, afl. 394.
 • BOS J.G. en BRUGMAN D., “Tijd voor bestuursregelrechter? “, NJB, 24 januari 2019
 • DE CORTE R., “Eenheidsrechtbank naar af?”, De Juristenkrant, afl. 5, 15 maart 2000.
 • DE FRESART C. E., "Avant-propos (Les justices de paix)", JJP 2016.
 • DELVAUX X., SCHOENAERS, F., “Justitie hervormen: leren uit de intrede van de HR-adviseurs”, Orde van de dag 2014, afl. 66.
 • ESHUIS R.J.J., “De geografische inrichting van de rechtspraak, Justitiële Verkenningen, Rechtspraak om de hoek, Boomjuridisch, Den Haag, 2019.
 • EVERS F., “Verzoenen: kostenbesparend conflicten beëindigen”, T. Vred. 2007, afl. 9-10.
 • FOURIE CH. “De rol van de vrederechter in de wet tijdelijk huisverbod”, T. Vred., 2014, afl. 1-2.
 • GAYSE B., “Bemiddeling: Een veralgemeende wettelijke grondslag”, NJW 2005, nr. 107.
 • HAEX R en DUPONT W., “Verschalkte rechters: over verwachtingen. Een sociologisch perspectief”, A.J.T., 1997-98.
 • HENSEN W., “Alternatieve geschillenoplossing in de nieuwe familierechtbank: een stap voorwaarts of een gemiste kans?”, P&B 2014/2.
 • JACOBS A., noot onder Cass. 14 oktober 1996, Rev.dr. pén. 1997.
 • JANSSENS B., “Woord Vooraf”, T. Vred., 2014.
 • LAMON H., “De blinde rechter en de dove advocaat, de verhouding tussen balie en magistratuur in de 21ste eeuw”, NJW, 2003, afl. 46.
 • LANCKSWEERDT E., “Naar een faciliterende wetgeving voor bemiddeling met openbare besturen”, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen & Publiekrecht, 2010/9.
 • LAENENS J., “Schikken of beschikken? Pleidooi tegen de privatisering van de bemiddeling”, RW 2000-01.
 • LENAERTS L., “Eenheidsrechtbank: een antwoord op de witte mars?”, Juristenkrant, afl. 4, 1 maart 2000.
 • LENNAERTS T., “De proef (met een) Spreekuurrechter”, NJB 2017, afl. 139.
 • LENNAERTS T., “De Vrederechter leeft (nog steeds)”, Trema, Tijdschrift van de Nederlandse Vereniging van Rechtsgrond, 2016, afl. 7.
 • LENNAERTS A.H.J., “De spreekuurrechter”, NJB 2016/596, afl. 12.
 • LYSENS T. en NAUDTS L., “Deskundige. Verzoener, bemiddelaar of arbiter”, NJW 2010, afl. 222.
 • MEBIUS F., “Leren van de zuiderburen: schikken bij de vrederechter”, Advocatenblad 2018, 03.
 • MOEYKENS F., “Enkele kritische beschouwingen bij de nieuwe procedureregels vanaf 1 januari 1993”, TVBR 1992.
 • MOSSELMANS S., VAN THIENEN A, “Bescherming en bewind voor meerderjarigen. Commentaar bij de wet van 17 maart 2013”, T.Fam. 2014.
 • OPLINIUS S., “De schikkingscomparitie en het her-oraliseren van de civiele procedure”, RW 2009-2010.
 • RASKIN B., “V. van vrederechter, kind van de juge”, Informatieblad Nederlandse Orde van advocaten te Brussel, 2007-2008, afl. 3.
 • ROMMEL G., “De rechterlijke verzoening, Jurisdictionele aard en betekenis”, T. Vred. 2005, afl. 4-5.
 • ROTTHIER K., “De rol van de vrederechter in de voogdij en het voorlopig bewind: pleidooi voor een gepersonaliseerd benadering”, T. Vred., 2009.
 • STORME M., “De Kruimelrechter”, TPR, 1980.
 • STORME M. , “De unus iudex in België gewogen”, TPR 1988, 781.
 • SWENNEN F., “Familierechter en vrederechter: de kool en de geit sparen via de eenheidsrechtbank?”, T.Fam. 2012/9.
 • TRUFFIN B., "Les juges de paix belges et la mutation des modèles de justice civile", Droit et société, 2007.
 • VAN DER KRAATS K., “Experimenten in de civiele rechtspraak: een oplossing voor welk probleem?”, Justitiële Verkenningen, Boomjuridisch, Den Haag, 2019.
 • VANKEERSBILCK M., “Het gerechtelijk wetboek en de emancipatie van het sociaal recht in Belgie”, TSR, 2018/1.
 • VAN REEPINGHEN C., “L‟oeuvre d‟Henry Vizioz et le 150me anniversaire du Code de procédure civile”, JT, 1956.
 • VERRYCKEN M., “Le juge de paix conciliateur”, T. Vred. 2002, afl. 9.
 • VOET S., “Naar een (nieuwe) nabijheidsrechter in Nederland?”, RW, 2019-2020.
 • VON BONE E., “Herinvoering van de vrederechter in Nederland mogelijk een feit?”, Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement 2016.
 • VON BONE E., “Experimenteren met de vrederechter is de moeite waard! Een gesprek met kantonrechter Rik Kruisdijk en vrederechter Lode Vrancken”, TMD (22) 2018.
 • VON BONE E., “Kruistocht naar de buurtrechter alias de vrederechter”, T. Vred, 2011, nr. 11.
 • VON BONE E., “Signalement: Herinvoering van de vrederechter in Nederland mogelijk een feit?”, TMD 2016, afl. 4.
 • VON BONE E., “De vrederechter alias de buurtrechter: terug van weggeweest”, NJB 2009.
 • VUYE H., “Justitie Morgen: de toekomst van de vredegerechten in een breder perspectief”, T. Vred., 1998.
 • VUYE H., “Vrederechter- eerstelijnsrechter: aanzet tot een alternatieve rechtsbedeling?”, AJT, 2000-01.
 • WAXWEILER R., "Le regroupement des justices de paix. Vers la disparition d’un modèle", Pyramides, 2017.
 • WETZELS W.J.J., “De pilot van de Rotterdamse Regelrechter”, Justitiële verkenningen, Rechtspraak om de hoek 2019, Boomjuridisch, Den Haag, 2019.

 

Andere

 • CLAYE K., Noodzakelijke hervorming van justitie: schaalvergroting als deus ex machina, onuitg. Masterproef Rechten UGent, 2008-2009, 134.
 • KAMOEN J., Beleidsplan, onuitg., Deurle, 12 april 2018.
Universiteit of Hogeschool
Master of Laws
Publicatiejaar
2020
Promotor(en)
Piet Taelman
Kernwoorden
Share this on: