Succesvolle ouder-leraar communicatie: de professional vision van experten

Ine Ophalvens
Persbericht

Ouder-leraar communicatie: het oordeel van experten

Oudercontacten. Voor de ene ouder is het een moment van trots, terwijl het voor de andere kan uitdraaien op een koude douche. Bovendien zijn oudercontacten voor leraren vaak een moeilijke evenwichtsoefening waar ze tijdens hun opleiding onvoldoende op voorbereid worden.

Deze studie wil de professional vision van experten omtrent ouder-leraar communicatie onderzoeken. Bij professional vision wordt een onderscheid gemaakt tussen noticing en reasoning. Noticing gaat over de zaken en gebeurtenissen die een persoon opvallen en waar deze aandacht aan schenkt bij het observeren van bijvoorbeeld video’s of klassituaties. Reasoning is het redeneren en beargumenteren van deze waargenomen zaken op basis van de eigen kennis.

Het is noodzakelijk om de professional vision van experten omtrent ouder-leraar communicatie, of  anders gezegd de manier waarop experten hieromtrent denken, te kennen willen we studenten in de toekomst beter voorbereiden op deze belangrijke professionele taak.

Om inzicht te krijgen in welke competenties experten doorslaggevend vinden in een geslaagd ouder-leraar gesprek werd een onderzoek met video’s opgezet bij zeventig experten (leraren, lerarenopleiders, directies, onderzoekers, pedagogisch begeleiders,…).

8 belangrijke competenties

Ouder-leraar communicatie is een kernpraktijk waar leraren zeer frequent, wekelijks tot dagelijks, mee in aanraking komen. Het belang van een goede voorbereiding, zodat elke toekomstige leraar weet hoe een goed ouder-leraar gesprek te houden, valt niet te betwisten. Het ouder-leraar communicatie competentiemodel (zie figuur 1) beschrijft welke competenties en dimensies belangrijk zijn in een succesvol ouder-leraar gesprek (zie ook, het doctoraatsonderzoek van Karen de Coninck, 2019).

Het model bestaat uit twee clusters. Enerzijds de gespreksfasen die onderverdeeld worden in de begin- en eindfase. Tot de beginfase behoren: positieve opening, verzamelen van informatie en het geven van informatie. De eindfase bevat: komen tot een overeenkomst en positieve afronding. Anderzijds zijn er de psychologische structuren van een gesprek. Hieronder vallen het aanvaarden van emoties en het bewerkstelligen van positieve relaties. Het managen van de flow, op vlak van emoties en op vlak van het verloop van het gesprek, is een meta-communicatieve vaardigheid die doorheen het hele gesprek belangrijk is (De Coninck et al., 2018).

image 294Figuur 1: Het ouder-leraar communicatie competentiemodel 
(De Coninck, Valcke, & Vanderlinde, 2018)

Onderzoek met video’s

De experten bekeken video’s van gesimuleerde ouder-leraar gesprekken die plaatsvonden binnen de lerarenopleiding. In zo’n gesimuleerd gesprek wordt de rol van de ouder gespeeld door een getrainde acteur. Deze vertoont steeds dezelfde gedragingen en heeft dezelfde (non-)verbale reacties overheen de verschillende gesimuleerde gesprekken. De rol van de leraar wordt uitgevoerd door een student-leraar. Experten observeerden die gesprekken (i.e. noticing) en moesten belangrijke gebeurtenissen interpreteren (i.e. reasoning). Op die manier werd hun professional vision onderzocht.

Het onderzoek gebeurde aan de hand van een paarsgewijze vergelijking. Hierbij kregen de experten twee video’s te zien van ouder-leraar gesprekken waarvan ze het fragment met de volgens hen beste aanpak moesten selecteren. Vervolgens schreven ze van elke video de goede punten en werkpunten neer. De foto’s hieronder tonen hoe deze paarsgewijze vergelijking eruit zag.

image 292 Figuur 2:  Schermafbeelding 1 paarsgewijze vergelijking

 

image 293 Figuur 3:  Schermafbeelding 2 paarsgewijze vergelijking

Het oordeel van experten

Als experten moeten beschrijven wat goed en minder goed is aan de aanpak van de student-leraren, keren de componenten uit het ouder-leraar communicatie competentiemodel terug. Geen enkele component blijft onbenoemd en de meerderheid van de experten heeft aandacht voor de verschillende componenten.  Dit bevestigt dat al deze zaken de kwaliteit van een gesprek mee bepalen en dat het ouder-leraar communicatie competentiemodel de lading dekt.

Toch is het opvallend dat de kwaliteit van een gesprek verschillend beoordeeld wordt door experten. De keuzes van de experten liggen niet in een lijn en er kan geen patroon in gevonden worden De rangorde die de video’s van beste naar minst goede prestatie ordent is niet betrouwbaar. Met andere woorden, als er andere experten hadden deelgenomen aan het onderzoek zou het resultaat er heel anders hebben uitgezien.

De experten verwijzen onderling wel naar de verschillende aspecten uit het ouder-leraar communicatie competentiemodel, maar lijken aan deze aspecten andere gewichten te geven. Ze denken na en argumenteren over alle dimensies en componenten uit het model, maar maken toch andere keuzes en raken het niet eens.

Leraren opleiden tot echte professionals

Het onderzoek biedt stof tot nadenken. De vraag die gesteld kan worden, is wat we kunnen ondernemen om leraren in de toekomst beter voor te bereiden op ouder-leraar communicatie. De verschillende componenten uit het model zijn duidelijk allemaal van belang volgens experten om een ouder-leraar gesprek te doen slagen. De invulling van de componenten kan en mag wel verschillen.

Het valt niet te ontkennen dat ouder-leraar communicatie een complex gegeven is. Mensen die in het werkveld komen, communiceren met ouders op basis van hun eerdere ervaringen en hun buikgevoel. Daarom is het belangrijk dat we hieraan tegemoet komen door bijvoorbeeld verdere workshops, trainingen en opleidingen te organiseren die de focus leggen op ouder-leraar communicatie.

Een andere belangrijke stap is om ouder-leraar communicatie een duidelijke plek te geven binnen het curriculum van de lerarenopleiding. Hier ligt eveneens een belangrijke taak weggelegd voor het beleid. Soms krijgen student-leraren weleens een les over ouder-leraar communicatie of krijgen ze tips en tricks, maar dit dient structureel verankerd te worden in het curriculum. Er zijn binnen de lerarenopleiding momenteel geen concrete handvaten aanwezig met als resultaat dat iedereen losse en verschillende zaken doet. Het model dat gehanteerd werd binnen deze studie, het ouder-leraar communicatie competentiemodel (Zie De Coninck et al., 2018), biedt een concrete houvast.

Als we student-leraren in de toekomst beter willen voorbereiden op deze belangrijke professionele taak, dient dit model een plek te krijgen in de lerarenopleiding. Hiermee kan tegemoet gekomen worden aan de bezorgdheden van leraren die inhouden dat ze zich niet voldoende voorbereid en bekwaam voelen om ouder-leraar communicatie op een goede manier vorm te geven.

Of de leraar nu goed of slecht nieuws brengt tijdens het oudercontact, de stappen uit het model dienen een plek te krijgen in een ouder-leraar gesprek. Op die manier zal de komende generatie zich oudercontacten herinneren die gebaseerd zijn op een goed onderzocht model dat gesteund wordt door experten.

Bibliografie

Aelterman, A., Meysman, H., Troch, F., Vanlaer, O., & Verkens, A. (2008). Een nieuw profiel voor de leraar secundair onderwijs. Hoe worden leraren daartoe gevormd? Informatiebrochure over de invoering van het nieuwe beroepsprofiel en de basiscompetenties voor leraren. Brussel: Departement Onderwijs en Vorming.

Bakker, J., Denessen, E., Dennissen, M., & Oolbekkink-Marchand, H. (2013). Leraren en ouderbetrokkenheid een reviewstudie naar de effectiviteit van ouderbetrokkenheid en de rol die leraren daarbij kunnen vervullen. Nijmegen. Retrieved from http://repository.ubn.ru.nl/handle/2066/121840

Berliner, D. C. (2001). Learning about and learning from expert teachers. International Journal of Educational Research, 35(5), 463–482. https://doi.org/10.1016/S0883-0355(02)00004-6

Bisson, M. J., Gilmore, C., Inglis, M., & Jones, I. (2016). Measuring Conceptual Understanding Using Comparative Judgement. International Journal of Research in Undergraduate Mathematics Education, 2(2), 141–164. https://doi.org/10.1007/s40753-016-0024-3

Blomberg, G., Stürmer, K., & Seidel, T. (2011). How pre-service teachers observe teaching on video: Effects of viewers’ teaching subjects and the subject of the video. Teaching and Teacher Education, 27(7), 1131–1140. https://doi.org/10.1016/j.tate.2011.04.008

Borko, H. (2004). Professional Development and Teacher Learning: Mapping the Terrain. Educational Researcher, 33(8), 3–15. Retrieved from http://openarchive.stanford.edu/bitstream/10408/74/1/Borko - PD and Teacher Learning.pdf

Borko, H., & Livingston, C. (1989). Cognition and Improvisation : Differences in Mathematics Instruction by Expert and Novice Teachers. American Educational Research Journal, 26(4), 473–498. https://doi.org/10.3102/00028312026004473

Borko, H., & Shavelson, R. J. (1990). Teachers’ decision making. In B. F. Jones & L. Idol (Eds.), Dimensions of Thinking and Cognitive Instruction (pp. 311–346). New York: Routledge.

Bradley, R. A., & Terry, M. E. (1952). Rank Analysis of Incomplete Block Designs: I. The Method of Paired Comparisons. Biometrika, 39(3/4), 324–345. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/pdf/2334029.pdf?refreqid=excelsior%3A91e1e…

Bramley, T. (2007). Paired Comparison Methods. In P. Newton, J. A. Baird, H. Goldstein, H. Patrick, & P. Tymms (Eds.), Techniques for Monitoring the Comparability of Examination Standards (pp. 246–300). Londen: Qualifications and Curriculum Authority. Retrieved from https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uplo…

Carter, K., Sabers, D., Cushing, K., Pinnegar, S., & Berliner, D. C. (1987). Processing and using information about students: A study of expert, novice, and postulant teachers. Teaching and Teacher Education, 3(2), 147–157. https://doi.org/10.1016/0742-051X(87)90015-1

Caspe, M., Lopez, M. E., Chu, A., & Weiss, H. B. (2011). Teaching the Teachers: Preparing Educators to Engage Families for Student Achievement. Cambridge, MA: Harvard Family Research Project. Retrieved from http://www.pwrnewmedia.com/2011/national_pta/educating_educators/downlo…

Chase, W. G., & Chi, M. T. H. (1979). Cognitive skill: Implications for spatial skill in largescale environment. In J. Harvey (Ed.), Cognition, social behavior, and the environment (pp. 111–136). Hillsdale, NJ: Erlbaum. Retrieved from https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a080468.pdf

Chi, M. T. H. (2011). Theoretical Perspectives, Methodological Approaches, and Trends in the Study of Expertise. In Y. Li & G. Kaiser (Eds.), Expertise in Mathematics Instruction: An International Perspective (pp. 17–39). New York: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-7707-6_5

de Bruïne, E. J., Willemse, T. M., D’Haem, J., Griswold, P., Vloeberghs, L., & van Eynde, S. (2014). Preparing teacher candidates for family–school partnerships. European Journal of Teacher Education, 37(4), 409–425. https://doi.org/10.1080/02619768.2014.912628

De Coninck, K., Valcke, M., & Vanderlinde, R. (2018). A measurement of student teachers ’ parent – teacher communication competences : the design of a video-based instrument. Journal of Education for Teaching, 44(3), 333–352. https://doi.org/10.1080/02607476.2018.1465656

Epstein, J. L. (1987). Toward a theory of family-school connections: Teacher practices and parent involvement. In K. Hurrelman, F. Kaufmann, & F. Losel (Eds.), Social intervention: Potential and constraints (pp. 121-136). New York: De Gruyter.

Epstein, J. L. (2001). Epstein’s Framework of Six Types of Involvement (Including: Sample Practices, Challenges, Redefinitions, and Expected Results). Center for the Social Organization of Schools 3505, 1–6. Retrieved from https://www.unicef.org/lac/Joyce_L._Epstein_s_Framework_of_Six_Types_of…

Epstein, J. L., & Sanders, M. G. (2006). Prospects for Change: Preparing Educators for School, Family, and Community Prospects for Change: Preparing Educators for School, Family, and Community Partnerships. Peabody Journal of Education, 81(2), 81–120. https://doi.org/10.1207/S15327930pje8102_5

Evalo. (2012, December 7). Als het krijtstof neerdaalt... Een bijdrage aan de beleidsevaluatie van de lerarenopleidingen in Vlaanderen (Bestuurlijke samenvatting, Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel & Onderwijs Vlaanderen, België). Retrieved from http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/leraar/bestanden/2012-12-07- EVALO.pdf

Every Child Succeeds Act. 2015. Retrieved from https://legcounsel.house.gov/Comps/ Elementary%20And%20Secondary%20Education%20Act%20Of%201965.pdf
 

Gartmeier, M., Aich, G., Sauer, D., & Bauer, J. (2017). “ Who’s afraid of talking to parents ?” Professionalism in parent-teacher conversations, 9(3), 5–11. Retrieved from https://search.proquest.com/docview/1994338370/fulltextPDF/958CC948D349…

Gartmeier, M., Bauer, J., Fischer, M. R., Karsten, G., & Prenzel, M. (2011). Modellierung und Assessment professioneller Gesprächsführungskompetenz von Lehrpersonen im Lehrer-Elterngespräch. Stationen Empirischer Bildungsforschung, 412–424. https://doi.org/10.1007/978-3-531-94025-0

Gartmeier, M., Gebhardt, M., & Dotger, B. (2016). How do teachers evaluate their parent communication competence? Latent profiles and relationships to workplace behaviors. Teaching and Teacher Education, 55, 207–216. https://doi.org/10.1016/j.tate.2016.01.009

Glaser, R. (1987). Thoughts on expertise. In C. Schooler & W. Schaie (Eds.), Cognitive functioning and social structure over the life course. Norwood, NJ: Ablex. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED264301.pdf

Goodwin, C. (1994). Professional Vision. American Anthropologist, 96(3), 606–633. https://doi.org/10.1525/aa.1994.96.3.02a00100

Grover, V. K. (2012). Parent Teacher Communication in School: An Analysis in terms of Enabling and Disabling Factors as Perceived by Teachers. International Journal of Science and Research, 3(12), 2319–7064. Retrieved from https://www.ijsr.net/archive/v3i12/U1VCMTQ1MjU=.pdf

Haider, H., & Frensch, P. A. (1996). The Role of Information Reduction in Skill Acquisition. Cognitive Psychology, 30(3), 304–337. https://doi.org/10.1006/COGP.1996.0009

Heldsinger, S., & Humphry, S. (2010). Using the Method of Pairwise Comparison to Obtain Reliable Teacher Assessments. The Australian Educational Researcher, 37(2), 1–19. https://doi.org/10.1007/BF03216919

Hughes, J., & Kwok, O. M. (2007). Influence of student-teacher and parent-teacher relationships on lower achieving readers’ engagement and achievement in the primary grades. Journal of Educational Psychology, 99(1), 39–51. https://doi.org/10.1037/0022-0663.99.1.39

Joffe, H., & Yardley, L. (2004). Content and thematic analysis. In D. F. Marks & L. Yardley (Eds.), Research methods for clinical and health psychology (pp. 56–68). Londen: Sage.

Jones, I., Inglis, M., Gilmore, C. K., & Hodgen, J. (2013). Measuring conceptual understanding: the case of fractions. In Proceedings of the 37th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME 37) (Vol. 3, pp. 113–120). Kiel, Germany. https://doi.org/10.1243/09596518JSCE509

Kelle, U. (2007). Computer assisted qualitative data analysis. In C. Seale, G. Gobo, J. F. Gubrium, & D. Silverman (Eds.), Qualitative Research Practice (pp. 473-489). London: Sage.

Kersting, N. (2008). Using video clips of mathematics classroom instruction as item prompts to measure teachers’ knowledge of teaching mathematics. Educational and Psychological Measurement, 68(5), 845–861. https://doi.org/10.1177/0013164407313369

Lawrence-Lightfoot, S. (2003). The Essential Conversation: What Parents and Teachers Can Learn from Each Other. United States: Random House Usa Inc.

Lefstein, A., & Snell, J. (2011). Professional vision and the politics of teacher learning. Teaching and Teacher Education, 27(3), 505–514. https://doi.org/10.1016/J.TATE.2010.10.004

Lesterhuis, M., Verhavert, S., Coertjens, L., Donche, V., & De Maeyer, S. (2017). Comparative Judgement as a Promising Alternative to Score Competences. In E. Cano & G. Ion (Eds.), Innovative Practices for Higher Education Assessment and Measurement (pp. 119–138). Hershey: IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-0531-0.ch007

Luce, R. D. (1959). On the possible psychophysical laws. Psychological Review, 66(2).

Luna, M. J., & Sherin, M. G. (2017). Using a video club design to promote teacher attention to students’ ideas in science. Teaching and Teacher Education, 66, 282–294. https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.04.019

Maclure, M., & Walker, B. M. (2000). Disenchanted Evenings: The social organization of talk in parent-teacher consultations in UK secondary schools. British Journal of Sociology of Education, 21(1), 5–25. https://doi.org/10.1080/01425690095135

McHugh, M. L. (2012). Interrater reliability: the kappa statistic. Biochemia Medica, 22(3), 276–282.

Mortelmans, D. (2011). Kwalitatieve analyse met Nvivo. Leuven/ Den Haag: Acco. https://doi.org/10.2143/TI.1.0.2015262

Ozmen, F., Akuzum, C., Zincirli, M., & Selcuk, G. (2016). The Communication Barriers between Teachers and Parents in Primary Schools. Eurasian Journal of Educational Research, 66, 26–46. https://doi.org/10.14689/ejer.2016.66.2

Palmer, D. J., Stough, L. M., Burdenski, T. K., & Gonzales, M. (2005). Identifying Teacher Expertise: An Examination of Researchers’ Decision Making. Educational Psychologist, 40(1), 13–25. https://doi.org/10.1207/s15326985ep4001

Palts, K., & Harro-Loit, H. (2015). Parent-teacher communication patterns concerning activity and positive-negative attitudes. Trames Journal of the Humanities and Social Sciences, 19(2), 139–154. https://doi.org/10.3176/tr.2015.2.03

Peterson, P. L., & Comeaux, M. A. (1987). Teachers’ schemata for classroom events: the mental scaffolding of teachers’ thinking during classroom instruction. Teaching & Teacher Education, 3(4), 319–331. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0742-051X(87)90024-2

Pollitt, A. (2012a). Comparative judgement for assessment. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 19(3), 281–300. https://doi.org/10.1007/s10798-011-9189-x

Pollitt, A. (2012b). The method of Adaptive Comparative Judgement. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 19(3), 281–300. https://doi.org/10.1080/0969594X.2012.665354

Pomerantz, E. M., Moorman, E. A., & Litwack, S. D. (2007). The How, Whom, and Why of Parents’ Involvement in Children’s Academic Lives: More Is Not Always Better. Review of Educational Research, 77(3), 373–410. https://doi.org/10.3102/003465430305567

Prenen, R., & Wysmans, M. (2014). Praten met ouders: Basisgids voor elke leerkracht, zorgcoördinator, opvoeder en leerlingbegeleider. Tielt: Lannoo.

Rasch, G. (1960). Probabilistic Models for Some Intelligence and Attainment Tests. Copenhagen, Denmark: Danish Institute for Educational Research. Retrieved from https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/014662168100500413

Roose, I., Goossens, M., Vanderlinde, R., Vantieghem, W., & Van Avermaet, P. (2018). Measuring professional vision of inclusive classrooms in secondary education through video-based comparative judgement: An expert study. Studies in Educational Evaluation, 56, 71–84. https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2017.11.007

Sabers, D. S., Cushing, K. S., & Berliner, D. C. (1991). Differences Among Teachers in a Task Characterized by Simultaneity , Multidimensionality , and Immediacy. American Educational Research Journal, 28(63–88). https://doi.org/10.3102/00028312028001063

Seidel, T., & Prenzel, M. (2007). Wie Lehrpersonen Unterricht wahrnehmen und einschätzen - Erfassung pädagogisch-psychologischer Kompetenzen bei Lehrpersonen mit Hilfe von Videosequenzen. Zeitschrift Für Erziehungswissenschaft, 8, 201–218. https://doi.org/10.1007/978-3-531-90865-6

Seidel, T., & Sturmer, K. (2014). Modeling and Measuring the Structure of Professional Vision in Preservice Teachers. American Educational Research Journal, 51(4), 739–771. https://doi.org/10.3102/0002831214531321

Sherin, M. G. (2001). Developing a professional vision of classroom events. In T. Wood, B. S. Nelson, & J. Warfield (Eds.), Beyond classical pedagogy: Teaching elementary school mathematics (pp. 75–93). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Sherin, M. G. (2007). The development of teachers’ professional vision in video clubs. In R. Goldman, R. Pea, B. Barron, & S. Derry (Eds.), Video research in the learning sciences (pp. 383-395). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Sherin, M. G., & Han, S. Y. (2004). Teacher learning in the context of a video club. Teaching and Teacher Education, 20, 163–183. https://doi.org/10.1016/j.tate.2003.08.001

Sherin, M. G., & Van Es, E. A. (2009). Effects of Video Club Participation on Teachers’ Professional Vision. Journal of Teacher Education, 60(1), 20–37. https://doi.org/10.1177/0022487108328155

Symeou, L., Roussounidou, E., & Michaelides, M. (2012). “I Feel Much More Confident Now to Talk With Parents”: An Evaluation of In-Service Training on Teacher–Parent Communication. School Community Journal, 22(1), 65–87. Retrieved from http://www.adi.org/journal/2012ss/2012_SS_SCJ.pdf#page=65

Textor, M. R. (2009). Textor Bildungs- und Erziehungspartnerschaft in der Schule. Norderstedt: Books on Demand. Retrieved from http://www.ipzf.de/Erziehungspartnerschaft_Schule.pdf

Thurstone, L. L. (1994). A law of comparative judgment. Psychological Review, 101(2), 266–270. https://doi.org/10.1037/h0070288

van Daal, T., Lesterhuis, M., Coertjens, L., Donche, V., & De Maeyer, S. (2016). Validity of comparative judgement to assess academic writing: examining implications of its holistic character and building on a shared consensus. Assessment in Education: Principles, Policy and Practice, 1–16. https://doi.org/10.1080/0969594X.2016.1253542

van Es, E. A., & Sherin, M. G. (2008). Mathematics teachers’ “learning to notice” in the context of a video club. Teaching and Teacher Education, 24(2), 244–276. https://doi.org/10.1016/J.TATE.2006.11.005

van Es, E. A., & Sherin, M. G. (2002). Learning to Notice: Scaffolding New Teachers’ Interpretations of Classroom Interactions. Journal of Information Technology for Teacher Education, 10(4), 571–596.

van Meeuwen, L. W., Jarodzka, H., Brand-Gruwel, S., Kirschner, P. A., de Bock, J. J. P. R., & van Merriënboer, J. J. G. (2014). Identification of effective visual problem solving strategies in a complex visual domain. Learning and Instruction, 32, 10–21. https://doi.org/10.1016/J.LEARNINSTRUC.2014.01.004

Vanderlinde, R., & Kelchtermans, G. (2013). Learning to Get along at Work. Phi Delta Kappan, 94, 33–37. https://doi.org/10.1177/003172171309400713

Verhavert, S., De Maeyer, S., Donche, V., & Coertjens, L. (2018). Scale Separation Reliability: What Does It Mean in the Context of Comparative Judgment? Applied Psychological Measurement, 42(6), 428–445. https://doi.org/10.1177/0146621617748321

Vlaamse overheid. (2007). Besluit van de Vlaamse regering betreffende de basiscompetenties van leraren. Retrieved from https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13952#2…

Walker, J. M. T., & Dotger, B. H. (2012). Because Wisdom Can’t Be Told: Using Comparison of Simulated Parent–Teacher Conferences to Assess Teacher Candidates’ Readiness for Family–School Partnership. Journal of Teacher Education, 63(1), 62–75. https://doi.org/10.1177/0022487111419300

Wiesbeck, A. B. (2015). An Evaluation of Simulated Conversations as an Assessment of Pre-Service Teachers ’ Communication Competence in Parent-Teacher Conversations. TUM School of Education. Retrieved from http://mediatum.ub.tum.de/node?id=1271404

Willemse, T. M., Thompson, I., Vanderlinde, R., & Mutton, T. (2018). Family-school partnerships: a challenge for teacher education. Journal of Education for Teaching, 44(3), 252–257. https://doi.org/10.1080/02607476.2018.1465545

Wolff, C. E., Jarodzka, H., Van Den Bogert, N., & Boshuizen, H. P. A. (2016). Teacher vision: expert and novice teachers’ perception of problematic classroom management scenes. Instructional Science, 44, 243–265. https://doi.org/10.1007/s11251-016-9367-z

Young, K. A. (2005). Direct from the source: the value of “think-aloud” data in understanding learning. Journal of Educational Enquiry, 6(1), 19–33. https://doi.org/10.1007/978-3-642-21869-9_93

Zacks, J. M., & Tversky, B. (2001). Event structure in perception and conception. Psychological Bulletin, 127(1), 3–21. https://doi.org/doi:10.1037//0033-2909.127.1.3

Universiteit of Hogeschool
Master in de pedagogische wetenschappen — afstudeerrichting pedagogiek en onderwijskunde
Publicatiejaar
2019
Promotor(en)
Prof. Dr. Ruben Vanderlinde
Kernwoorden
Share this on: