De invloed van het internationale en Europese recht op de ontwikkeling van de hobbyluchtvaart

Sus Dierckx
Persbericht

Hobbyluchtvaart: wat brengt te toekomst?

De mens en het verlangen om te vliegen zijn sinds de vroege geschiedenis inherent met elkaar verbonden. Ook in de 21ste eeuw is dit niet anders. Naast de commerciële luchtvaart bestaat er  immers een luchtvaarttak van allemaal mensen die op een hobbymatige wijze dit eeuwenoude verlangen trachten te vervullen in hun vrije tijd. Deze luchtvaarttak is de hobbyluchtvaart en kent een grote verscheidenheid aan disciplines zoals onder meer de zweefvliegsport, de ballonvaart of motorvliegen. De globalisatie en technologische vooruitgang van deze sector hebben echter tot een sterke ontwikkeling van het internationale en het Europese recht dat de hobbyluchtvaart beheerst geleid. In het kader van deze thesis heb ik dan ook onderzocht wat de invloed hiervan is op deze sector en welke bedreigingen of opportuniteiten hiermee gepaard gaan. Het onderzoek is gevoerd aan de hand van een literatuurstudie in combinatie met diepte-interviews bij instanties op verschillende niveaus zoals de Europese luchtvaartautoriteit EASA alsook het Directoraat-generaal Luchtvaart en verschillende stakeholders binnen de hobbyluchtvaart.

Een eerste vraag die behandelt wordt heeft betrekking op de subsidiariteit en de evenredigheid van het Europese recht dat de hobbyluchtvaart beheerst. Concreet heb ik onderzocht of de opkomst van het Unierecht sinds 2002 in de eerste plaats wel past binnen de doelen die de Unie zich heeft vooropgesteld in het Verdrag inzake de Europese Unie en in de tweede plaats of het niet verder gaat dan nodig.

Het subsidiariteitsbeginsel stelt dat de Europese Unie slechts mag optreden indien de lidstaten dit zelf niet kunnen verwezenlijken of indien de Unie dit op een doeltreffendere manier kan doen. Om hierop een antwoord te kunnen bieden, is het belangrijk om de vroegere situatie te analyseren. Voordat de Europese Unie deze bevoegdheid naar zich toetrok in 2002 was er een organisatie genaamd de JAA of Joint Aviation Authorities en deze supranationale organisatie bestond uit de verschillende luchtvaartautoriteiten die in samenspraak de krijtlijnen uitzette van de Europese luchtvaartindustrie. Deze krijtlijnen werden vertaald naar Joint Aviation Requirements (JAR’s) maar hadden de jure slechts een zeer beperkte draagwijdte. Niet naleving werd dan ook niet gesanctioneerd.

De Europese Unie heeft in 2002 de bevoegdheid met betrekking tot de luchtvaart naar zich toegetrokken met als doel om enerzijds de veiligheid van het luchtverkeer te garanderen en anderzijds de interne markt te verwezenlijken. Met betrekking tot het garanderen van de vliegveiligheid is uit het onderzoek gebleken dat het aantal incidenten stabiel is gebleven. Er is dus geen zekerheid dat hier aan het subsidiariteitsbeginsel voldaan is. Wanneer we echter naar de verwezenlijking van de interne markt kijken, kan er eenvoudig geconcludeerd worden dat er hier wel aan de voorwaarde voldaan is. Immers wordt deze stelling bevestigd door het veldonderzoek, de rechtspraak alsook de rechtsleer. Verdere details omtrent deze eerder technische materie kan u vinden in het tweede deel van de thesis. Ook wanneer we kijken naar de proportionaliteit kan er gesteld worden dat er aan de voorwaarde voldaan is. Immers hebben de lidstaten in grote mate invloed in de beslissingsname en is er ook in beperkte mate vrijheid voorzien bij de implementatie. De eerste vraag dient dus negatief beantwoord te worden. De Europese Unie heeft het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel niet geschonden.

De tweede onderzoeksvraag heeft betrekking op de uitholling van het internationale recht door het Europese recht. Immers bestaan er indicaties dat de snelle opkomst van het Europese luchtvaartrecht er heeft voor gezorgd dat de rol van het internationale luchtvaartrecht minder belangrijk wordt. Uit het onderzoek is gebleken dat het antwoord op deze vraag positief is, maar dat er verder onderzoek nodig is gezien de draagwijdte van het onderzoek beperkt is tot vergunningen en licenties. De belangrijkste indicator die wijst op een uitholling is het duale systeem van zweefvliegvergunningen gehanteerd door de Europese Unie. Zo bestaat er naast de internationaal erkende soaring pilot license ook de enkel binnen de Europese Unie erkende light aircraft pilot license. Hierdoor ontstaat er als het ware een vreemde situatie waarbij de Unie afwijkt van de minimumstandaarden opgesteld door het internationale recht om zo een eigen interne markt van zweefvliegvergunningen te creëren. Deze light aircraft pilot license is populair gezien de lagere vereisten voor de medische keuring waardoor er vaak gekozen wordt voor deze vergunning. Met betrekking tot de uitholling van het internationale recht kan er zeker gesteld worden dat er zeker indicaties zijn binnen de vergunningen en licenties. Echter zou het te prematuur zijn om deze lijn verder trekken en we moeten dan ook concluderen dat er verder onderzoek nodig is.

De derde en misschien wel meest relevante onderzoeksvraag handelt over de mate waarin er rekening wordt gehouden met de hobbymatige aspecten van de zweefvliegsport en bij uitbreiding de hobbyluchtvaart. Wanneer we kijken naar het internationale recht, stellen we vast dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen de hobbymatige en de commerciële luchtvaart. Hierbij kan echter de vraag gesteld worden of dit doelbewust is of eerder een gevolg van de lage standaarden die worden gehanteerd. Immers geldt het internationale recht als een absolute minimumstandaard en ligt in vergelijking met het Europese of het nationale recht aanzienlijk lager. De reden hiervoor lijkt voornamelijk van diplomatische aard. Immers moet er een akkoord gevonden worden tussen alle betrokken staten en het is dan ook veel eenvoudiger om een lage standaard te hanteren. Ook is er geen onmiddellijke betrokkenheid van stakeholders uit de hobbyluchtvaart.

De proportionaliteit van het Europese recht is een eerder genuanceerd verhaal waarbij we dienen te kijken naar twee verschillende perioden. De eerste periode wordt gekenmerkt door een snelle ontwikkeling van het recht waarbij er strikte deadlines waren. Dit resulteerde in wetgeving die niet altijd even goed aangepast was aan de noden. De Unie besefte dit al snel en er is momenteel een inhaalbeweging aan de gang om ervoor te zorgen dat de oude Europese regelgeving wordt aangepast tot een dynamische regelgeving met de nodige aandacht voor de bijzonderheden van de hobbyluchtvaart.

De laatste onderzoekvraag die behandelt zal worden heeft betrekking op de implementatie van de Europese en internationale regelgeving in het nationale recht. Uit het onderzoek is gebleken dat er problemen zijn ontstaan door de interpretatie van het Europese recht. Het rechtstreekse gevolg hiervan zijn verschillen tussen de Europese lidstaten en dus ook een belemmering van de interne markt. Zowel de Unie als de nationale overheid beseft dit en er zijn ook actieplannen om deze plooien glad te strijken. Deze plannen nemen natuurlijk wel de nodige tijd in beslag waardoor er op korte termijn niet onmiddellijk een oplossing zal komen.

Ter conclusie kan gesteld worden dat er toch wel enkele prangende problemen zijn in deze tak van het internationale en Europese recht. Zo zijn er indicaties die wijzen op een uitholling van het internationale recht door het Europese recht en is de opgestelde wetgeving niet altijd aangepast aan het hobbymatige aspect. Echter kan er ook gesteld worden dat er bij alle betrokken organisaties een grote wil is om het huidige systeem te verbeteren. Om dit mogelijk te maken heb ik enkele suggesties geformuleerd welke gevonden kunnen worden in mijn thesis.  

 

 

Bibliografie

Wetgeving                            

Internationaal

Verdrag van Parijs houdende de Regeling van de Luchtvaart van 13 oktober 1919.

Verdrag van Chicago inzake de Internationale Burgerluchtvaart van 7 december 1944, United Nations Treaty Series, vol. 33, 294.

Handvest van de Verenigde Naties van 26 juni 1945, BS 1 januari 1946.

Protocol betreffende de inwerkingtreding van de overeenkomst tussen de Verenigde Naties en de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie getekend op 1 oktober 1947, United Nations Treaty Series, vol. 8, 316.

FAA Part 61, Title 14 of the Code of Federal Regulations.

Europees

Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, Pb.C 10 november 1997. vol. 340, 1.

B.Raad nr. 1999/468/EG, 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden, Pb.L. 17 juli 1999, afl. 184, 23.

Verord.Raad nr. 159/2002, 15 juli 2002 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, Pb.L. 7 september 2002, afl. 240, 1.

Verord.Raad nr. 216/2008, 20 februari 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, houdende intrekking van Richtlijn 91/670/EEG, verordening (EG) nr. 1592/2002 en Richtlijn 2004/36/EG, Pb.L. 19 maart 2008, afl. 79, 1.

Protocol (2) betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid, Pb.C. 9 mei 2008, vol. 115, 1.

Verord.Commissie nr. 1178/2011, 3 november 2011 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen, overeenkomstig verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad, Pb.L. 25 november 2011, afl. 311, 1.

Verdrag betreffende de Europese Unie, Pb.C. 26 oktober 2012, vol. 326, 13.

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Pb.C. 26 oktober 2012, vol 326, 47.

Verord.Commissie nr. 628/2013, 28 juni 2013 inzake de werkmethoden van het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de luchtvaart voor de uitvoering van normaliseringsinspecties en het toezicht op de toepassing van de regels van verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad, en houdende intrekking van verordening (EG) nr. 736/2006 van de Commissie, Pb.L. 29 juni 2013, vol. 179, 46.

Verord.Commissie nr. 1321/2014, 26 november 2014 betreffende de permanente luchtwaardigheid van luchtvaartuigen en luchtvaartproducten, -onderdelen en -uitrustingsstukken, en betreffende de goedkeuring van bij voornoemde taken betrokken organisaties en personen, Pb.L. 17 december 2014, Vol. 362, 1.

Verord.Raad nr. 2018/1139, 4 juli 2018 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart, en tot wijziging van de verordeningen (EG) nr. 2111/2005, (EG) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 en de Richtlijnen 2014/30/EU en 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van de verordeningen (EG) nr. 552/2004 en (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad en verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad, Pb.L. 22 augustus 2018, vol. 212, 1. 

Nationaal

Wet 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 November 1919, betreffende de regeling der Luchtvaart, BS 26 juni 1937, 4.732.

Wet 15 mei 2006 houdende diverse maatregelen inzake vervoer (1), BS 8 juni 2006, 29.388.

KB 20 november 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, BS 24 november 2001, 40.357 (ed. 2).

KB 4 maart 2008 tot regeling van de burgerlijke vergunningen van bestuurder van vliegtuigen, BS 9 mei 2008, 24.568.

KB 10 april 2016 betreffende het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim, BS 14 april 2016 (ed. 2), 25.944.

Besluit 21 januari 2009 tot aanwijzing van het Directoraat-generaal Luchtvaart als bevoegde nationale luchtvaartautoriteit door de Staatssecretaris voor Mobiliteit, BS 6 februari 2009, 8.219.

Adv.RvS nr. 3215/2 bij de wet 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 November 1919, betreffende de regeling der Luchtvaart, BS 21 oktober 1952 (ed. 1).

Rechtspraak

HvJ 15 juli 1964, nr. C-6/64, ECLI:EU:C:1964:66, ‘Costa/ENEL’.

HvJ 9 maart 1978, nr. C-106/77, ECLI:EU:C:1978:49, ‘Simmenthal II’.

HvJ 5 november 2002, nr. C-471/98, ECLI-code: ECLI:EU:C:2002:628.

HvJ 5 november 2002, nr. C-466/98, ECLI-code: ECLI:EU:C:2002:624.

HvJ 5 november 2002, nr. C-467/98, ECLI-code: ECLI:EU:C:2002:625.

HvJ 5 november 2002, nr. C-468/98, ECLI-code: ECLI:EU:C:2002:626.

HvJ 5 november 2002, nr. C-469/98, ECLI-code: ECLI:EU:C:2002:627.

HvJ 5 november 2002, nr. C-472/98, ECLI-code: ECLI:EU:C:2002:629.

HvJ 5 november 2002, nr. C-475/98, ECLI-code: ECLI:EU:C:2002:630.

HvJ 5 november 2002, nr. C-476/98, ECLI-code: ECLI:EU:C:2002:631.

HvJ 8 juni 2010, nr. C-58/08, ECLI:EU:C:2010:321, ‘Vodafone’.

Rechtsleer

ABEYRATNE, R., Rulemaking in air transport, Zürich, Springer, 2016, 252 p.

BIONDI, A., EECKHOUT, P. en RIPLEY, S. (eds.), EU Law after Lisbon, Oxford, Oxford Scholarship 2012, 472 p.

BOSSUYT, M. en WOUTERS, J., Grondlijnen van het internationaal recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 1086 p.

BOUCKAERT, G. en THIJS, N., Een handboek voor kwaliteitsmanagement in de publieke sector op basis van een internationaal comparatieve studie, Gent, Academia Press, 2003, 529 p.

BRUNEEL, S., en HANNES K., Kwalitatief interview, Leuven, CMPO, 2011, 23 p.

BUIJZE, A., ‘Shared regulatory regimes through the lens of subsidiarity: towards a substantive approach’, Utrecht Law Review, 2017, 67-79.

CHAUVET, J.P. (ed.), Annuaire Européen vol. XLXII, Den Haag, Martinus Nijhoff Publishers, 1996, 1328 p.

COMAND-KUND, F., European Union Agencies as Global Actors, A legal study of the European Aviation Safety Agency, Frontex and Europol, Abingdon, Routledge, 2018, 330 p.

CRAIG, P. en DE BURCA, G., EU law, text, cases and materials, Oxford, Oxford University Press, 2015, 1198 p.

DAVIES, G., European Union Internal Market, London, Routledge, 2003, 252 p.

DEMPSEY, P. S. en JAKHU, R. S., Routledge handbook of public aviation law, Abingdon, Routledge, 2016, 362 p.

DIEDERIKS-VERSCHOOR, I. H. Ph. (ed.), An Introduction to Air Law, Den Haag, Kluwer International, 1997, 276 p.

DUMOULIN, M., GERARD, E., VAN DEN WIJNGAERT, M. en DUJARDIN, V., Nieuwe geschiedenis van België: 1905-1950, Genk, Lannoo, 2005, 1334 p.

EDWARDS, R., en HOLLAND, J., What is qualitative interviewing? London, Bloomsbury Academic, 2013, 127 p.

GIEMULLA, E. M. en WEBER, L. (eds.), International and EU Aviation Law: Selected Issues, Den Haag, Kluwer Law International, 2011, 786 p.

HAVEL, B. F., Beyond open skies: a new regime for international aviation, Den Haag, Kluwer Law International, 2009, 712 p.

MATEI, A., Efficiency and effectiveness of the European Parliament under the ordinary legislative procedure, Boekarest, Preprints, 2018, DOI: 10.20944/preprints201812.0299.v1.

PELCKMANS, J., Mutual recognition: economic and regulatory logic in goods and services, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2013, 444 p.

PETTITT, M.A. en DUNLAP, J.H., “The European Joint Aviation Authorities: Meeting the Challenges of International Cooperation”, Journal of Aviation/Aerospace Education & Research, 1995, vol. 5, 11.

REMENYI, D., Field methods for academic research: interviews, focus groups and questionnaires, Reading, Academic Conferences and Publishing International Ltd., 2011, 191 p.

SOEKKHA, H. M. (ed.), Aviation Safety: Human Factors, System Engineering, Flight Operations, Economics, Strategies, Management, Utrecht, VSP, 1997, 800 p.

WEBER, L., International Civil Aviation Organization, An Introduction, Den Haag, Kluwer International, 2007, 212 p.

X. “Verkoop van drones bijna verdubbeld”, De Tijd, 29 augustus 2016.

Soft law

Verslag van de Europese Burgerluchtvaartconferentie te Straatsburg van 29 november 1955 tot 16 december 1955, Doc. 516.

Regeling met betrekking tot de ontwikkeling, de aanvaarding en de implementatie van joint aviation requirements afgesloten op 11 september 1990 te Cyprus, www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Protocol_Cyprus.pdf.

Werkafspraak met betrekking tot de overdracht van bepaalde standaardisatie activiteiten van JAA naar EASA afgesloten op 1 november 2004 te Hoofddorp, www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/WA_JAA_EASA_Std.pdf.

Definitief rapport van de FUJA II werkgroep, 19 maart 2008, https://jaato.com/cms/file/Final-FUJA-II-Report.pdf/.

EASA Management Board Decision 18-2015 van 15 december 2015 tot vervanging van Besluit 01/2012 betreffende de toegepaste procedure van het Agentschap voor het uitvaardigen van adviezen, certificeringsspecificaties, aanvaardbare wijzen van naleving en richtsnoeren (‘Regelgevend Proces’). www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/EASA%20MB%20Decision%2018-2015%20on%20Rulemaking%20Procedure.pdf.

EASA annual activity reports 2008-2018, https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications?publication_type%5B%5D=143.

Jaarverslagen FOD Mobiliteit en Vervoer 2013-2017, https://mobilit.belgium.be/nl/publicaties/pub.

Onderzoeksverslagen DGLV 2005 tot 2017, https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/ongevallen_en_incidenten/onderzoeksverslagen.

European Plan for Aviation Safety 2019-2023, https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/EPAS_2019-2023%20final.pdf.

Opinion no. 01/2019(B) houdende de herziening van vergunningvereisten voor ballonvaart en de herziening van vergunningvereisten voor de zweefvliegsport van 18 februari 2019, https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Opinion%20No%2001-2019%20%28B%29.pdf.

Terms of Reference RMT.0701 houdende de herziening van de vergunningvereisten voor de zweefvliegsport van 15 december 2016, https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/ToR%20RMT.0701%20Issue%201.pdf.

EASA Annual safety review 2005, https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Annual%20Safety%20Review%20for%202005.pdf.

EASA Annual safety review 2018, https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/218639_EASA_ASR_MAIN_REPORT_2018.pdf.

Bestuursovereenkomst – FOD Mobiliteit en Vervoer 2016-2018 van 13 mei 2016, https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/2016-05-27_fod_mobiliteit-en-vervoer_bestuursovereenkomst-ondertekend_2016-2018_nl.pdf.

Doc 10075 Assembly resolutions in force (as of 6 October 2016), https://www.icao.int/publications/Documents/10075_en.pdf.

EGU werkingsdocument van april 2006, http://www.egu-info.org/dwnl/EGUContributiontoMDM032.pdf.

EASA GA Roadmap 2.0 2019 https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/220931_EASA_GA_ROADMAP_2019_EN.pdf

Universiteit of Hogeschool
Master in de rechten - rechtsbedeling
Publicatiejaar
2019
Promotor(en)
Jan Wouters
Kernwoorden
Share this on: