Partnergeweld bij volgmigranten: een kwalitatieve studie naar de rol van sociaal werk en sociaal beleid

Sara Eelen
Persbericht

Partnergeweld bij volgmigranten: wat doen we eraan?

Gezinshereniging is de meest voorkomende manier om legaal naar België te migreren. Oorspronkelijk kwam de grootste groep uit Marokko en Turkije, maar sinds 2015 komen steeds meer volgmigranten uit Syrië en Irak. Dit zijn vooral vrouwen. In 2017 verstrengde de wetgeving rond gezinshereniging. Volgmigranten moeten nu vijf jaar samenblijven met de persoon die ze volgen naar België. Vroeger was dat drie jaar. Deze wetgeving dient om schijnhuwelijken te vermijden. Maar maakt deze wet de volgmigrant niet afhankelijk van zijn/haar partner? En wat als er sprake is van een ongelukkige relatie of, nog erger, partnergeweld?

Onderzoek toont aan dat volgmigranten een groter risico hebben om slachtoffer te worden van partnergeweld, zeker indien ze uit oorlogsgebieden komen. De vele nieuwe en stressvolle omstandigheden zorgen sneller voor conflict binnen het gezin: Ze botsen op een taalbarrière en discriminatie, worden geconfronteerd met nieuwe sociale waarden en hebben vaak een traumatiserende tocht achter de rug.  Deze moeilijkheden zijn het grootste voor vrouwelijke volgmigranten. Zij komen in de meeste gevallen in België aan zonder sociaal netwerk, opleiding of geld. Dit maakt hen afhankelijk van hun partner.

Hoe vaak partnergeweld bij volgmigranten voorkomt is onduidelijk, al is het probleem volgens verschillende bronnen groot en groeiende. De hulpverlening en het beleid spelen hierbij een belangrijke rol: zij kunnen partnergeweld bij volgmigranten verhelpen, maar anderzijds ook partnergeweld versterken of hulp bemoeilijken.  Om deze complexe rol te onderzoeken bevroeg ik vijftien sociaal werkers uit Vlaanderen en Brussel die met migranten en/of partnergeweld in aanraking komen.

Het sociaal beleid strooit zout in de wonde

Het beleid verplicht een volgmigrant om vijf jaar bij de gezinshereniger te blijven vooraleer hij/zij een onbeperkte verblijfstitel krijgt. Dat zorgt voor wettelijke afhankelijkheid. Het beleid staat wel uitzonderingen toe in geval van partnergeweld, met als voorwaarden dat een volgmigrant op tijd melding moet maken van het partnergeweld bij de Dienst Vreemdelingenzaken, genoeg bewijs moet leveren en over een eigen inkomen moet beschikken. De bevraagde hulpverleners vinden deze voorwaarden subjectief, onduidelijk en veeleisend. Volgmigranten zijn zelden op de hoogte van de uitzonderingsbepalingen, waardoor ze niet op tijd aan de nodige vereisten kunnen voldoen. Bovendien durven ze vaak het geweld niet te melden aan de politie of andere hulpinstanties, is het niet de gewoonte in hun cultuur om over relatieproblemen te praten of weten ze niet dat hiervoor hulporganen bestaan. Als ze wel de politie aanspreken, gaat die niet altijd in op hun hulpvragen. Daar komt nog bij dat psychologisch of economisch partnergeweld moeilijk te bewijzen is. De inkomenseis is ook niet realistisch, omdat volgmigranten vaak geen eerdere werkervaring hebben en na het verlaten van de partner door een verwerkingsproces moeten vooraleer ze hun plek kunnen vinden op de arbeidsmarkt.

De uitzonderingsbepalingen worden trouwens steeds strenger. Een eigen inkomen en bewijs van het partnergeweld zijn niet langer genoeg om een eigen tijdelijk statuut te krijgen. Dit zorgt ervoor dat de hulpverlener geen garantie kan geven op een verblijfstitel en de volgmigrant hierdoor de partner niet durft verlaten.

De hulpverlening botst op haar eigen grenzen

De hulpvereniging biedt onderdak en juridische en psychologische steun aan volgmigranten in moeilijkheden. Toch ondervinden sociaal werkers ook drempels om geschikte hulp te bieden: er zijn te weinig middelen, de hulpverleners zijn niet genoeg op de hoogte van de uitzonderingsbepalingen en veel hulporganisaties zijn nog te hoogdrempelig, te blank en te bureaucratisch om volgmigranten soepel verder te helpen bij dringende vragen.

Hoe kan het dan beter?

De hulpverleners die ik ondervroeg zijn het erover eens dat volgmigranten beter beschermd moeten worden door de wet. De uitzonderingsbepalingen moeten duidelijker en objectiever. Nieuwe soorten van bewijsmateriaal moeten worden toegelaten (verblijf in crisisopvang, attest van gespecialiseerde hulpdienst, etc.). De verantwoordelijkheid moet beter verdeeld worden tussen de volgmigrant en de partner, zodat niet alleen het slachtoffer van partnergeweld juridische plichten heeft. Momenteel kan een volgmigrant namelijk het land worden uitgezet als hij/zij de partner verlaat en niet aan de uitzonderingsbepalingen voldoet, terwijl de partner geen sancties ondervindt.

Het beleid moet volgens de ondervraagden de uitzonderingsmogelijkheden zelf communiceren met volgmigranten en hulpverleners. De periode van verplicht samenwonen wordt volgens hen best terug ingekort tot drie jaar. Tot slot moeten ook vrouwen uit polygame huwelijken, vrouwen zonder wettig verblijf, vrouwen met alleen een attest van inschrijving en vrouwen uit schijnhuwelijken wettelijk beschermd worden tegen partnergeweld.

Naast juridische aanpassingen kan het beleid ook helpen door meer middelen vrij te maken voor hulpdiensten, met speciale aandacht voor (crisis)opvangcentra, psychologische hulpverlening, sociale tolkdiensten en huisvesting. Het beleid speelt ook een belangrijke rol in het wegwerken van indirecte drempels die migrantgezinnen belasten, door bijvoorbeeld buitenlandse diploma’s sneller te erkennen of migranten toe te leiden naar werkgelegenheid en huisvesting.

Verder moet de sociale sector in eigen boezem kijken. De hulpverleners die ik interviewde, geven aan dat er meer cultuursensitiviteit en gespecialiseerde kennis nodig is binnen de hulpverlening, zeker met oog op migranten uit oorlogsgebieden. Sociaal werkers en andere eerstelijnswerkers (politieagenten, dokters, etc.) dienen beter op de hoogte te zijn van relevante wetgevingen, doorverwijzingsmogelijkheden, preventieve acties en aandachtspunten bij partnergeweld. Ook moeten hulporganisaties in hun personeelssamenstelling rekening houden met diversiteit van cultuur, nationaliteit en vooropleiding om hun diverse doelgroep beter ten dienste te staan. Er moet nagedacht worden over een manier om aan systematische en structurele hulpverlening te doen, bijvoorbeeld door meer in te zetten op samenwerkingsverbanden, preventieve actie en vervolghulpverlening. Het ondersteunen van lotgenotengroepen, praattafels of zelforganisaties kan de drempel tot de hulpverlening voor volgmigranten ook verlagen.

Gezinshereniging zal de komende jaren toenemen, terwijl het vreemdelingenrecht strenger lijkt te worden. De ondervraagde hulpverleners zijn daarom bang dat meer volgmigranten slachtoffer zullen worden van partnergeweld. Beste beleidsmakers en hulpverleners, wat doen we eraan?

Bibliografie

Abu-Ras, W. (2007). Cultural Beliefs and Service Utilization by Battered Arab Immigrant Women. Violence Against Women, 13 (10), pp. 1002-1028. Agentschap Integratie & Inburgering. (2 november 2016) Wijzigingen Verblijfswet vanaf 8 juli 2016 voor vluchtelingen en subsidiair beschermden. Geraadpleegd op 6 februari 2018, via http://www.agii.be/nieuws/wijzigingen-verblijfswet-vanaf-8- juli2016-voor-vluchtelingen-en-subsidiair-beschermden Agentschap Integratie & Inburgering. (2016a). Evaluatie van de wetgeving over gezinshereniging (onderzoeksrapport). Geraadpleegd via AgII_Evaluatie_wetgeving_gezinshereniging_20160510.pdf Agentschap Integratie & Inburgering. (2016b). Welk traject legt een asielzoeker af? Welke rechten heeft een vluchteling of subsidiair beschermde? Geraadpleegd via http://www.integratieinburgering.be/sites/default/files/atoms/files/Tra… 2_1.pdf Agentschap Integratie & Inburgering. (26 februari 2014). Een jaar vrijgesteld van voorwaarden gezinshereniging na gegronde 9ter. Geraadpleegd op 7 februari 2018, via http://www.agii.be/nieuws/eenjaar-vrijgesteld-van-voorwaarden-gezinsher… Agentschap Integratie & Inburgering. (Z.d.-a). Beperkt verblijfsrecht van 5 jaar voor gezinshereniging met een echtgenoot met onbeperkt verblijfsrecht. Geraadpleegd op 7 mei 2018, via http://www.agii.be/thema/je-bent-familielid-van-een-derdelander/dederde… 88 Agentschap Integratie & Inburgering. (Z.d.-b). Gezinshereniging. Geraadpleegd op 9 november 2017, via http://agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaalprivaatrecht/verb… Agentschap Integratie & Inburgering. (Z.d.-c). Verblijfsrecht en asiel. Geraadpleegd op 3 februari 2018, via http://www.agii.be/thema/ vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/verblijfsrechtuitwijzing-reizen/asiel/verblijfsrecht-en-asiel#1 Alsaba, K., & Kapilashrami, A. (2016). Understanding women's experience of violence and the political economy of gender in conflict: the case of Syria. Reproductive Health Matters, 24 (47), pp. 5-17. Archer, J. (2006). Cross-Cultural Differences in Physical Aggression Between Partners: A Social-Role Analysis. Personality and Social Psychology Review, 10(2), pp. 133-153. Baarda, B., Bakker, E., Fischer, T., Julsing, M., Peters, V., Van der Velden, T., & De Goede, M. (2013). Basisboek kwalitatief onderzoek: Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek (3de dr. ed.). Groningen: Noordhoff Uitgevers. Belga. (19 december 2013). De Block versoepelt gezinshereniging voor mensen onder subsidiaire bescherming. DeStandaard. Geraadpleegd op 6 februari 2018, via http://www.standaard.be/ cnt/dmf20131219_00895813 Belga. (2016). Vreemdelingenwet wordt strenger bij gezinshereniging - 'Schijnhuwelijken moeilijker’. De Knack, z.p. Geraadpleegd via http://www.knack.be/nieuws/belgie/vreemdelingenwet-wordtstrenger-bij-ge… Belga. (31 maart 2017). Veel vluchtelingen kiezen voor gezinshereniging. DeMorgen. Geraadpleegd op 19 oktober 2017, via 89 https://www.demorgen.be/buitenland/veel-vluchtelingen-kiezenvoor-gezins… Belga. (9 augustus 2017). Minder middelen voor Agentschap Integratie en Inburgering door dalend aantal vluchtelingen. DeMorgen. Geraadpleegd op 23 oktober 2017, via https://www.demorgen.be/buitenland/minder-middelen-vooragentschap-integ… Belga/KVDA. (2015). Regering wil regels rond gezinshereniging en verblijf voor vluchtelingen verstrengen. De Knack, z.p. Geraadpleegd via http://www.knack.be/nieuws/belgie/regering-wil-regels-rondgezinsherenig… Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen. (2016). Gezinshereniging met begunstigden van internationale bescherming in België. Geraadpleegd op 3 februari, via http://belgium.iom.int/sites/default/files/Gallery/FamReu/CBARFamily_Re… Bendadi, S. (25 januari 2012). De partner moet in Marokko blijven. MO-Magazine. Geraadpleegd op 27 september 2017, via http://www.mo.be/magazine/februari-2012/de-partner-moetmarokko-blijven Benson, M., Wooldredge, J., Thistlethwaite, A., & Fox, G. (2004). The Correlation between Race and Domestic Violence is confounded with Community Context. Social Problems, 51(3), pp. 326-342. Bent-Goodley, T.B. (2007). Teaching social work students to resolve ethical dilemmas in domestic violence. Journal of Teaching in Social Work, 27 (1–2), pp. 73–88. Black, B.M., Weisz, A.N., & Bennett, L.W. (2010). Graduating social work students’ perspectives on domestic violence. Affilia, 25(1), z.p. 90 Boeije, H. (2014). Analyseren in kwalitatief onderzoek: Denken en doen (2de druk ed.). Den Haag: Boom Lemma. Bonamini, C., & Addae, J. (2013). Wat is een vluchteling? Brussel: Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw. Boyd, M. & Grieco, E. (2003). Women and Migration: Incorporating Gender into International Migration Theory. The online journal of the migration policy institute, z.p. Boyle, P., Kulu, H., Cooke, T., Gayle, V., Mulder, C. (2008). Moving and Union Dissolution. Demography, 45(1), pp. 209-222. Breuning, M. (2013). Why world peace depends on gender equality in the family. Peace & Conflict, 19(3), pp. 311-312. Buvinic, M., Das Gupta, M., Casabonne, U., & Verwimp, P. (2013). Violent Conflict and Gender Inequality: An Overview. The World Bank Research Observer, 28(1), pp. 110-138. Byrskog, U., Olsson, P., Essén, B., & Allvin, M. (2014). Violence and reproductive health preceding flight from war: Accounts from Somali born women in Sweden. BMC Public Health, 14(1), p. 1-11. Caritas. (2009). Human Development Report (onderzoeksrapport). Geraadpleegd via http://www.caritas.org/includes/pdf/background migration.pdf Carlé, H. (10 februari 2014). De impact van het leven als vluchteling op Syrische vrouwen. Geraadpleegd op 1 december 2017, via https://www.amnesty-international.be/nieuws/de-impact-van-hetleven-als-… Charles, L., & Denman, K. (2013). Syrian and Palestinian Syrian refugees in Lebanon: the plight of women and children. Journal of International Women's Studies, 14 (5), pp. 96-116. 91 Cho, H. (2012). Racial Differences in the Prevalence of Intimate Partner Violence against Women and Associated Factors. Journal of Interpersonal Violence, 27(2), pp. 344-363. Choi, S., Cheung, Y.W., & Cheung, A. (2012). Social Isolation and Spousal Violence: Comparing Female Marriage Migrants With Local Women. Journal of Marriage and Family, 74(3), pp. 444-461. Clark C., Everson-Rose, S., Suglia S., Btoush, R., Alonso, A., & HajYahia, M. (2010). Association between exposure to political violence and intimate-partner violence in the occupied Palestinian territory: a cross-sectional study. Lancet, 375, pp. 310–16. Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. (2016). U bent als vluchteling erkend in Belgie: uw rechten en plichten. Brussel: CGVS. Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. (2017a). Asielstatistieken maandverslag september 2017. Geraadpleegd via: http://www.cgvs.be/sites/default/files/asiel statistieken_2017_september_nl.pdf Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. (2017b). U geniet subsidiaire bescherming in België: uw rechten en plichten. Brussel: FGOV. Corijn, M. (2016). Het Vlaamse en Belgische echtscheidingscijfer: evolutie, positionering, verklaringen en gevolgen. Brussel: Vlaamse Overheid. Cornil, L. (21 maart 2018). Waar vind ik wie me kan helpen na een trauma? Geraadpleegd op 21 maart 2018, via https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/03/21/opinie-pano-ludwig-cornilptss/ Costa, B., Kaestle, C., Walker, A., Curtis, A., Day, A., Toumbourou, J., & Miller, P. (2015). Longitudinal predictors of domestic violence 92 perpetration and victimization: A systematic review. Aggression and Violent Behavior, 24, pp. 261-272. Counsil of Europe. (2011). Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Geraadpleegd op 18 maart, via https://rm.coe.int/1680462530 Crabtree, S., Grossman, S., & Lundy, M. (2016). A Call to Action: Domestic Violence Education in Social Work. Social Work, 61 (4), pp. 359-362. Danis, F. (2003). The Criminalization of Domestic Violence: What Social Workers Need to Know. Social Work, 48(2), pp. 237-246. Daru, S., Mejdoubi, J., de Vaan, K., & Visser, A. (2016). Huiselijk geweld verklaard vanuit genderperspectief. Utrecht: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dawoud, S. (2014). Gezinshereniging in België: kan men het bos nog door de bomen zien? Tijdschrift voor vreemdelingenrecht, 3, pp. 286- 320. Dawoud, S. (2017). Gezinshereniging en geweld: Worden slachtoffers in België afdoende beschermd? Tijdschrift Voor Vreemdelingenrecht, 1, pp. 6-24. De Bruycker, P., & Pascouau, Y. (2011). Gezinshereniging op de kruising tussen het Europees en het Belgisch recht. Brussel: Koning Boudewijnstichting. De Foyer. (2014). Jaaractieplan: Analysenota gezinshereniging en familiaal geweld - Knelpunten in de hulpverlening mbt het verblijfsrecht. Brussel: De Foyer. De Hart, B. (2006). Introduction: The Marriage of Convenience in European Immigration Law. European Journal of Migration and Law, 8(3-4), pp. 251-262. 93 Ella vzw. (2013). Intrafamiliaal geweld in kruispuntperspectief. Via http://www.ellavzw.be/sites/default/files/ella-dossier%20%282013% 29%20Intrafamiliaal%20geweld%20in%20kruispuntperspectief.pdf Enarsson, J. (2017). A Gendered Approach to the Syrian Refugee Crisis. Gender & Development, 25(2), pp. 344-346. Erez, E. (2002). Migration/immigration, domestic violence and the justice system. International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, 26(2), pp. 277-299. Erez, E., Adelman, M., & Gregory, C. (2009). Intersections of Immigration and Domestic Violence. Feminist Criminology, 4(1), pp. 32-56. European Migration Netwerk. (2017). Family reunification with third country: National sponsors in Belgium. Brussel: Belgian National Contact Point of the EMN. Via https://emnbelgium.be/ sites/default/files/publications/Final%20BE%20report%20on%20fa mily%20reunification%20of%20TCN_%20July%202017.pdf European women’s lobby. (2007). Equal right, equal voices – migrant women in the European Union. Brussel: European women’s lobby. Federatie sociaal-cultureel werk. (25 november 2015). Vluchtelingen en migratie: werken op lange termijn. Geraadpleegd op 8 november, via http://www.fov.be/spip.php?article2192 Franzway, S. (2016). The sexual politics of citizenship and violence. Women's Studies International Forum, 58, pp. 18-24. Freedman, J. (2016). Sexual and gender-based violence against refugee women: a hidden aspect of the refugee "crisis". Reprod Health Matters, 24(47), pp. 18-26. Goethals, J., Rillaerts, K., Rooze, T., & Trachez, V. (2016). Toolkit voor de begeleiding en ondersteuning van erkende vluchtelingen en 94 subsidiair beschermden door lokale vrijwilligersorganisaties in Vlaanderen en Brussel. Brussel: Gastvrij netwerk vzw. Gonçalves, M., & Matos, M. (2016). Prevalence of Violence against Immigrant Women: A Systematic Review of the Literature. Journal of Family Violence, 31(6), pp. 697-710. Grossman, S. & Lundy, M. (2007). Domestic Violence Across Race and Ethnicity: Implications for Social Work Practice and Policy. Violence Against Women, 13 (10), p. 1029. Guruge, S., Khanlou, N., & Gastaldo, D. (2010). Intimate male partner violence in the migration process: intersections of gender, race and class. Journal of Advanced Nursing, 66(1), pp. 103-113. Hellemans, S., Buysse, A., De Smet, O., & Wietzker, A. (2014). Partnergeweld bij etnische en seksuele minderheden. In Blow, H. (red.), Handboek familiaal geweld. Brussel: Politeia uitgeverij. Heyse, P., Pauwels, F., Wets, J., Timmerman, C., & Perrin, N. (2007). Liefde kent geen grenzen. Een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van huwelijksmigratie vanuit Marokko, Turkije, Oost-Europa en Zuid Oost Azië [onderzoeksrapport]. Vlaanderen: Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen. (16 oktober 2015). UNHCR bezorgd over plan om termijn voor indienen van de aanvraag tot gezinshereniging van de vluchteling in te perken. Geraadpleegd op 1 februari 2018, via http://www.unhcr.be/nl/media/persberichten/ artikel/1432924096657e0a9dc2922b636efab0/unhcr-bezorgd-overplan-om-termijn-v.html Hossain, M., Zimmerman, C., & Watts, C. (2014). Preventing violence against women and girls in conflict. The Lancet, 383(9934), pp. 2021-2022. 95 Human Rights Watch. (2012). De wet was tegen mij: toegang van migrantvrouwen tot bescherming tegen huiselijk geweld in België. Geraadpleegd op 4 oktober 2017, via https://www.hrw.org/nl/ report/2012/11/08/256378 Hyder, A., Noor, Z., & Tsui, E. (2007). Intimate partner violence among Afghan women living in refugee camps in Pakistan. Social Science & Medicine, 64(7), pp. 1536-1547. IBZ. (24 november 2017). De echtgenoot: voorwaarden, artikel 10. Geraadpleegd op 11 december 2017, via https://dofi.ibz.be/sites/ dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Gezinshereniging/De_echtge noot_Voorwaarden_Artikel_10.aspx IBZ. (3 oktober 2017). De voorwaarden voor gezinshereniging. Geraadpleegd op 11 december 2017, via https://dofi.ibz.be/ sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Gezinshereniging/De_v oorwaarden_voor_een_gezinshereniging.aspx IBZ. (5 mei 2015). Het gezin van een vluchteling of een begunstigde van de subsidiaire bescherming. Geraadpleegd op 6 februari 2018, via https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Gezin shereniging/Het_gezin_van_een_vluchteling_of_een_begunstigde_v an_de_subsidiaire_bescherming.aspx IBZ. (5 september 2016). De echtgenoot: voorwaarden, artikel 40ter. Geraadpleegd op 11 december 2017, via https://dofi.ibz.be/sites/ dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Gezinshereniging/De_echtge noot_Voorwaarden_Artikel_40ter.aspx IBZ: Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. (11 juli 2016). De gezinshereniging aanvragen in België. Geraadpleegd op 3 oktober 2017, via https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/ Pages/Gezinshereniging/De_gezinshereniging_aanvragen_in_Belgie. aspx 96 Intrand, C. (2015). Migrant en slachtoffer van partnergeweld: wat zijn mijn rechten? Brussel: CIRE. Janssens, Y. (2013). Huiselijk geweld en gezinshereniging in België. TvMR (1), pp. 7-10. Jolly, S., & Reeves, H. (2005). Gender and migration: overview report. UK, Brighton: Bridge Institute of Development Studies (IDS). Kasturirangan, A., Krishnan, S., & Riger, S. (2004). The impact of culture and minority status on women’s experiences of domestic violence. Trauma, Violence, and Abuse, 4, pp. 318–332. Keygnaert, I., Vettenburg, N., & Temmerman, M. (2012). Hidden violence is silent rape: sexual and gender-based violence in refugees, asylum seekers and undocumented migrants in Belgium and the Netherlands. Culture, Health & Sexuality, 14(5), pp. 505-520. Koelet, S., Hermans, P., Torfs, N., & Vandevoorden, K. (2009). Echtscheiding bij personen van Turkse en Marokkaanse herkomst. Steunpunt Gelijke kansen beleid: Consortium Universiteit Antwerpen, Universiteit Hasselt. Kofman, E. (2004). Family related migration: A critial review of European Studies. Journal of Ethnic and Migration Studies, 30(2), pp. 243-262. Kulwicki, A., Aswad, B., Carmona, T., & Ballout, S. (2010). Barriers in the Utilization of Domestic Violence Services Among Arab Immigrant Women: Perceptions of Professionals, Service Providers & Community Leaders. Journal of Family Violence, 25 (8), pp. 727-735. Lodewyckx, I., Wets, J., & Timmerman, C. (2011). Gezinshereniging in België, de mythe ontcijferd. Brussel: Koning Boudewijnstichting. 97 Lycaeus Juridische woordenboek. (z.d.). Definitie gezinshereniging. Geraadpleegd op 25 oktober 2017, via http://www.juridisch woordenboek.be/woordenboekBeges.html#3353 Mahieu, R., Timmerman, C., & Vanheule, D. (2010). De genderdimensie in het Belgische en Europese asiel- en migratiebeleid. Brussel: Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Maruf, S. (2013). Omgevingsanalyse intrafamiliaal geweld en ‘eergerelateerd geweld’. Ella vzw. Via http://www.ellavzw.be/ sites/default/files/elladossier%20%282013%29%20Omgevingsanaly se%20intrafamiliaal%20geweld%20en%20eergerelateerd%20geweld .pdf Matthys, G. (6 maart 2018). Welk verblijfsstatuut? Welke rechtspositie? Sociale professionals moeten kennis vreemdelingenrecht bijspijkeren. Geraadpleegd op 8 maart 2018, via https://sociaal.net/analyse-xl/welk-verblijfsstatuut-welkerechtspositie/ Menjívar, C., & Salcido, O. (2002). Immigrant Women and Domestic Violence. Gender & Society, 16 (6), pp. 898-920. Messing, J.T., Ward-Lasher, A., Thaller, J., & Bagwell-Gray, M.E. (2015). The state of intimate partner violence intervention: Progress and continuing challenges. Social Work, 60, pp. 305–313. Movisie. (2007). Huiselijk geweld: feiten en cijfers. Geraadpleegd op 7 november 2017, via https://www.huiselijkgeweld.nl/doc/ feiten/factsheethuiselijk_geweld_mei_2007.pdf Myria. (2017). Migratie in cijfers en in rechten, Hoofdstuk 4: Recht op een gezinsleven. Brussel: Myria, Federaal Migratiecentrum. Myria. (december 2016). Myriatics 6: Is migratie gendergerelateerd? Geraadpleegd op 30 oktober 2017, via http://www.myria.be/ files/Myriatics-6-NL.pdf 98 Myria. Z.d. Internationale bescherming. Geraadpleegd op 3 februari 2018, via http://www.myria.be/nl/grondrechten/internationalebescherming-en-staatl… Ono, E. (2013). Violence Against Racially Minoritized Women. Affilia, 28(4), pp. 458-467. Orbit vzw. (2016). Met of zonder papieren: een gezin is een gezin! Geraadpleegd op 7 februari 2018, via http://www.orbitvzw.be/wpcontent/uploads/2015/12/ORBITCampagnegezinisge… voorzending.pdf Pascouau, Y., & Labayle, H. (2011). Toegangsvoorwaarden voor gezinshereniging ter discussie: een vergelijkende studie in negen lidstaten van de EU. Brussel: Koning Boudewijnstichting. Pelfrene, E., & Van Peer, C. (2014). Internationale migraties en migranten in Vlaanderen (SVR-studie 2014). Brussel: Studiedienst van de Vlaamse Regering. Piela, A. (2012) Women and War in the Middle East: Transnational Perspectives. Women: A Cultural Review, 23(1), pp. 105-107. Prosman, G., Jansen, S., Lo Fo Wong, S., & Lagro-Janssen, A. (2011). Prevalence of intimate partner violence among migrant and native women attending general practice and the association between intimate partner violence and depression. Family Practice, 28(3), pp. 267-271. Raad van State. (6 november 2017). Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Art. 24quarter. Geraadpleegd via http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1980/12/15/1980121550/just el 99 Ratia, E., & Walter, A. (2009). Internationale verkenning gedwongen huwelijken. Nijmegem: Radboud Universiteit, Culturele antropologie/Rechtssociologie, WODC. Rodríguez-Menés, J., & Safranoff, A. (2012). Violence against women in intimate relations: A contrast of five theories. European Journal of Criminology, 9(6), pp. 584-602. Roose, H., & Meuleman, B. (2014). Methodologie van de sociale wetenschappen: Een inleiding. Academia Press (Gent). RoSa vzw. (2010). Partnergeweld in cijfers. Rosa-Factsheets, 61. Geraadpleegd op 25 november 2017, via http://www.rosavzw.be/ pdf/factsheets/nr61.pdf RoSa vzw. (2016). Migratie en gender. Geraadpleegd op 7 oktober, via http://www.rosavzw.be/site/index.php/kwesties/migratie/migratie -en-gender Sami, S., Williams, H., Krause, S., Onyango, M., Burton, A., & Tomczyk, B. (2014). Responding to the Syrian crisis: The needs of women and girls. The Lancet, 383(9923), pp. 1179-1181. Schweitzer, R. (2015). A Stratified Right to Family Life? On the Logic(s) and Legitimacy of Granting Differential Access to Family Reunification for Third-country Nationals Living within the EU. Journal of Ethnic and Migration Studies, 41(13), pp. 2130-2148. Shreeves, R. (2016). Gender aspects of migration and asylum in the EU: An overview. Brussel: European Parliamentary Research Service. Smith, J. (2017). A Clash of Civilizations: An Overview on Child Brides and How the Syrian Refugee Crisis Is Forcing Europe to Follow Its Laws or Follow Another's. The Indonesian Journal of International & Comparative Law, 3(40), pp. 1-40. 100 Sokoloff, N. (2004). Domestic Violence at the Crossroads: Violence Against Poor Women and Women of Color. Women's Studies Quarterly, 32 (3/4), pp. 139-148. Sokoloff, N., & Dupont, I. (2005). Domestic Violence at the Intersections of Race, Class, and Gender. Violence against Women, 11(1), pp. 38-64. Steunpunt Algemeen Welzijnswerk. (2007). Tellus 2006 - cliëntregistratiesysteem van de autonome CAW's. Brussel: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk vzw. Sulzer, J. (2013). Violence against women in syria: breaking the silence. FIDH – International federation for Human Rights. Via https://www.fidh.org/IMG/pdf/syria_sexual_violence-web.pdf Talita. (2017). Cijfermateriaal: problématique conjugale. Brussel: Talita vzw. Van den Broucke, S. (2015). Toelatingsvoorwaarden voor derdelanders in België. Een beschrijving van het overkoepelende EUrechtskader en vergelijking met andere EU-lidstaten. Antwerpen: Steunpunt Inburgering en Integratie. Van Den Eynde, I. (13 april 2018). Theo Francken maakt 2,3 miljoen euro vrij voor psychiatrische begeleiding asielzoekers. DeMorgen. Geraadpleegd op 13 april 2018, via https://www.demorgen.be/ politiek/theo-francken-maakt-2-3-miljoen-euro-vrij-voor-psychiatris che-begeleiding-asielzoekers-b9571939/ Van Huis, M. & Steenhof, L. (2004). Echtscheidingskansen van allochtonen in Nederland. Bevolking en Gezin, 33(2), pp. 127-154. Vanheule, D., & Foblets, M. (2003). Migratie- en migrantenrecht: Recente ontwikkelingen. Brugge: Die Keure. 101 Vassart, C., Verstraete, J., & Cech, J. (2011). Gezinshereniging in België: het woord aan de actoren op het terrein. Brussel: Koning Boudewijnstichting. Vidal, K. (1 juli 2016). Verblijfsbaby's vervangen schijnhuwelijk: Justitieminister Koen Geens (CD&V) wil schijnerkenningen strafbaar maken. DeMorgen. Geraadpleegd op 1 maart 2018, via https://www.demorgen.be/binnenland/verblijfsbaby-s-vervangenschijnhuwel… Vlaams Parlement. (3 oktober 2017). Commissievergadering: Vraag om uitleg over de continuïteit van bijkomende middelen voor vluchtelingen. Geraadpleegd op 10 april 2018, via https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergadering en/1192525/verslag/1194649 Vlaamse Overheid. (2015). Nationaal actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld 2015-2019. Geraadpleegd op 6 november 2017, via http://igvm-iefh.belgium.be/ sites/default/files/nap_2015-2019_lange_versie_0.pdf Vluchtelingenwerk Vlaanderen. (22 oktober 2015). Persbericht: inperken rechten van vluchtelingen zinloos. Geraadpleegd op 1 februari 2018, via https://www.vluchtelingenwerk.be/nieuws/ persbericht-inperken-rechten-van-vluchtelingen-zinloos Vreemdelingenadvocaat. (z.d.). Verblijfsvergunning gezinshereniging of gezinsvorming. Geraadpleegd op 7 oktober 2017, via https://www.vreemdelingenadvocaat.nl/verblijfsvergunningadvocaat/ verblijfsvergunning-gezinshereniging-gezinsvorming/ White, M. & Satyen, L. (2015). Cross-cultural differences in intimate partner violence and depression: A systematic review. Aggression and Violent Behavior, 24, pp. 120-130. Withaeckx, S. (2014). Eer, gender en geweld in een context van migratie. Brussel: Vrije Universiteit Brussel. 102 World Health Organization. (2009). Women and health: today's evidence, tomorrow's agenda. Zwitserland: WHO. Via http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44168/1/9789241563857_en g.pdf World Health Organization. (2010). Preventing intimate partner and sexual violence against women: taking action and generating evidence. Geneva: World Health Organization. Geraadpleegd via http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44350/1/9789241564007_en g.pdf Yalçin, H., Lodewyckx, I., Marynissen, R., & Van Caudenberg, R. (2006). Verliefd, verloofd ... gemigreerd: Een onderzoek naar Turkse huwelijksmigratie in Vlaanderen. Antwerpen: Steunpunt gelijkekansenbeleid. Yasmine, R., & Moughalian, C. (2016) Systemic violence against Syrian refugee women and the myth of effective intrapersonal interventions. Reproductive Health Matters, 24(47), pp. 27-35. Zakar, R., Zakar, M., Faist, T., & Kraemer, A. (2012). Intimate partner violence against women and it’s related immigration stressors in Pakistani immigrant families in Germany. Springerplus, 1(1), pp. 1- 14.

Universiteit of Hogeschool
Master in sociaal werk en sociaal beleid
Publicatiejaar
2018
Promotor(en)
Veerle Draulans
Kernwoorden
Share this on: