Vergelijkende studie tussen de WAIS-IV-NL, de NLV en de Raven SPM. Een correlatie-onderzoek bij een niet-klinische populatie.

Matthias Mievis
Persbericht

De WAIS-IV-NL, de NLV of de Raven SPM? Intelligentieonderzoek in een tijdperk waar efficiëntie primeert.

Heden ten dage geldt het alsmaar meer dat men tijdsefficiënt dient te werken. Een gegeven dat ook in de psychiatrie geldig is. Daar waar een wachtlijst voor diagnostisch onderzoek alsmaar groeit, daar waar men steeds meer en meer aanvragen krijgt, daar wil verwacht de directie nog meer dat men op een efficiënte manier omgaat met tijd.

Wanneer het aankomt op intelligentieonderzoek gebruikt men voornamelijk de Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) gezien het gegeven dat deze test een breed beeld weergeeft van intelligentie. Het nadeel is echter dat afname van deze test anderhalf uur tot twee uur in beslag neemt. Om die reden men gaan kijken in welke mate de Nederlandse Leestest voor Volwassenen (NLV) of de Raven Standard Progressive Matrices (Raven SPM) een correcte maat van intelligentie weergeeft. Men is meer bepaald gaan kijken naar het verband tussen deze twee laatste tests en de WAIS-IV-NL. Een sterk verband zou impliceren dat men ofwel de NLV, ofwel de Raven SPM kan gebruiken als maat van intelligentie. Dit brengt met zich mee dat de afnameduur respectievelijk verkort kan worden tot tien minuten of een half uur.

Het onderzoek werd uitgevoerd bij 36 personen tussen 17 en 75 jaar. Deze groep bestond uit 16 mannen (44,44 %) en 20 vrouwen (55,56 %). Bij afname werden de drie tests (WAIS-IV-NL, NLV en Raven SPM) na elkaar afgenomen.

Een eerste blik op de resultaten toont ons dat de gemiddelde waarden reeds verschillen van elkaar. De gemiddelde waarde bij de WAIS-IV-NL (X = 97; SD = 18) sluit het meest aan bij de standaardwaarden waarbij het gemiddelde 100 is en de standaardafwijking 15. De NLV volgt met een gemiddelde van 103 en een standaardafwijking van 11. Bij de Raven SPM merkt men dat de waarden beduidend hoger liggen (X = 118; SD = 13).

In grote lijnen is uit het correlatie-onderzoek gebleken dat de Raven SPM in vergelijking met de NLV het sterkste verband vertoont met de WAIS-IV-NL. Tussen de Raven SPM en de WAIS-IV-NL wordt een sterk positief verband gevonden (r = .80, p = 0.001; n = 36) tegenover een gematigd verband tussen de NLV en de WAIS-IV-NL (r = .62; p = 0.001; n = 36).

Kan men nu aannemen dat de Raven SPM een correcte maat weergeeft van intelligentie, en dat men bijgevolg de Raven SPM kan afnemen wil men meer tijdsefficiënt werken? Deze stelling gaat veel te kort door de bocht. Men moet namelijk ook rekening houden met de lading die een test heeft binnen het CHC-model (Cattel-Horn-Carrol-model) van intelligentie. Daarbij ziet men dat de WAIS-IV-NL een valide meting doet van intelligentie gezien hij zes brede en twaalf nauwe cognitieve vaardigheden meet van het CHC-model. Dit impliceert een valide meting van de algemene intelligentie. Bij de NLV en de Raven SPM wordt geen verwijzing gemaakt naar het CHC-model waardoor men het raden heeft naar hun lading binnen dit model. Op basis van dit gegeven zou men kunnen stellen dat geen van beide tests een valide weergave doen van de algemene intelligentie zoals de WAIS-IV-NL dit doet.

Wat men wel kan verkrijgen is een IQ-score die nauw aansluit bij de geschatte IQ-score van de WAIS-IV-NL op basis van de scores op de Raven SPM. Hiertoe heeft men binnen dit onderzoek een regressievergelijking gemaakt die een voorspelling doet van het WAIS-IQ op basis van de gegevens die men bekomt op de Raven SPM. Deze multipele regressievergelijking toont een sterk verband (r = .81) met de IQ-score van de WAIS-IV-NL wat een meerwaarde kan hebben wanneer men louter een IQ-cijfer nodig heeft (bv. in functie van een VAPH-aanvraag). De factoren die men nodig heeft om deze vergelijking te maken zijn: de leeftijd, ruwe score van de Raven SPM en de IQ-score van de Raven SPM. De regressievergelijking geldt dan als volgt: WAIS IQ = -24.22 + (0.16 x leeftijd) + (0.69 x IQ Raven SPM) + (0.71 x Ruwe score SPM).

Ons besluit luidt dan ook dan zowel de scores op de NLV als op de Raven SPM niet gebruikt kunnen worden als maat van algemene intelligentie zoals de WAIS-IV-NL het meet vanwege hun geringe lading binnen het CHC-model. Wel kan de IQ-score op de Raven SPM die een sterk verband vertoont met de WAIS-IV-NL gebruikt worden als maat van intelligentie wanneer men louter een IQ-cijfer nodig heeft. Daarnaast kan men ook gebruik maken van de regressievergelijking om een IQ-score te verkrijgen die nauw aansluit bij de score die men zou behalen op de WAIS-IV-NL. ▪ (Mievis, M.)

Bibliografie

Bastiaens, T., Panis, M., & Sebreghts, B. (2013). Een nieuwe intelligentietest: de Wechsler Adult Intelligence Scale-IV-NL. Tijdschrift voor Klinische Psychologie, jrg. 43 (3), 177-186.

Bastiaens, T., Sebreghts, B., Gielen, L., Van Broekhoven, M., & De Hert, M. (2013). Introductie van WAIS-IV-NL in de klinisch-wetenschappelijke psychodiagnostische praktijk. Neuron, jrg. 18 (1), 1-6.

Calon, P.J.A., & Prick, J.J.G. (1958). Methoden van onderzoek. In J.J.G. Prick & H.G. Van Der Waals (red.), Nederlands Handboek der Psychiatrie (pp. 437 – 473). Arnhem: Van Loghum Slaterus.

Carp, E.A.D.E. (1951). Medische Psychologie en pathopsychologie. Tweede druk. Amsterdam: Scheltema & Holkema.

Craeynest, P., Craeynest, M., & Meuleman, S. (2010). Algemene psychologie. Een inleiding. Leuven – Den Haag: Acco.

De Winter, L., Vandemaele, I., Vandormael, J., & Velghe, K. (2015). Practicum psychodiagnostiek: intelligentie [cursus]. Kortrijk: Katholieke Hogeschool Vives.

Evers, A., van Vliet-Mulder, J.C., & Groot, C.J. (2000). Documentatie van Tests en Testresearch in Nederland. Deel I: Testbeschrijving. Assen: Van Gorcum.

Flanagan, D.P., Ortiz, S.O., & Alfonso, V.C. (2013). Essentials of Cross-Battery Assessment. Derde editie. New Jersey: John Wiley & Sons.

Flanagan, D.P., & Harrison, P.L. (2012). Contemporary Intellectual Assessment. Theories, tests, and issues. New York: The Guilford Press.

Galton, F. (1883). Inquiries into Human Faculty and Its Development. Geraadpleegd op 25 mei 2016, op http://www.mugu.com/galton/books/human-faculty/text/galton-1883-human-f…

Elycio (2006). Handleiding. Raven Standard Progressive Matrices (SPM). Enschede: PrintPartners Ipskamp.

Magez, W., De Cleen, W., Bos, A., Rauws, G., Geerinck, K., & De Kerf, L. (2015). CAP/PDC CHC-vademecum. Intelligentiemeting in nieuwe banen: de integratie van het CHC-model in de psychodiagnostische praktijk. Brasschaat: Thomas More.

PC Caritas (s.d.). Welkom. Geraadpleegd op 5 mei 2016, op http://www.pccaritas.be/

Peck, D.F. (s.d). The conversion of progressive matrices and mill hill vocabulary raw scores into deviation IQ’s. Lancashire: Rainhill Hospital.

PVOC Antwerpen (2012). Cognitief vaardigheidsprofiel vanuit het CHC-model. Geraadpleegd op 26 mei 2016, op http://www.thomasmore.be/sites/www.thomasmore.be/files/media/cognitief_…

Raven, J., Raven J.C., & Court, J.H. (2003). Manual for Raven’s Progressive Matrices and Vocabulary Scales. Section 1: General Overview. San Antonio: Harcourt Assessment.

Resing, W., & Drenth, P. (2007). Intelligentie. Weten en meten. Amsterdam: Uitgeverij Niewezijds.

Schneider, W.J. (2014). Carroll’s Three Stratum Theory of Cognitive Abilities, Re-Visualized. Geraadpleegd op 26 mei 2016, op https://assessingpsyche.wordpress.com/2014/01/28/carrolls-three-stratum…

Segal, J. (1998). Werkboek Emotionele intelligentie. Een praktische gids ter verhoging van uw EQ. Utrecht: Het Spectrum.

Schmand, B., Lindeboom, J., & van Harskamp, F. (1992). Nederlandse leestest voor volwassenen. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Terman, L.M. (1916). The measurement of intelligence. An explanation of and a complete guide for the use of the stanford revision and extension of the Binet-Simon Intelligence Scale. Geraadpleegd via http://psychaanalyse.com

Theilacker, J.B., & Sobeck, B. (2000). Verhoog uw emotionele intelligentie. Verbeter uw emotionele vaardigheden en boek meer success in uw beroeps- en privé-leven. Aartselaar: Deltas.

Vandemaele, I., Vandormael, J., & Velghe, K. (2013). Practicum Psychodiagnostiek: intelligentie. Deel I: Theorie. [cursus]. Kortrijk: Katholieke Hogeschool Vives.

van der Ploeg, P. (2007). Encyclopedisch Woordenboek van de Psychologie. Antwerpen – Apeldoorn: Garant.

Wechsler, D. (2012). WAIS-IV-NL. Wechsler Adult Intelligence Scale. Fourth Edition. Nederlandstalige bewerking. Afname- en schoringshandleiding. Amsterdam: Pearson Assessement and Information B.V.

Wechsler, D. (2012). WAIS-IV-NL. Wechsler Adult Intelligence Scale. Fourth Edition. Nederlandstalige bewerking. Technische handleiding. Amsterdam: Pearson Assessement and Information B.V.

Weisbach, C., & Dachs, U. (1997). Meer succes door emotionele intelligentie. Schoten: Westland nv.

Werkgroep Prodia (2016). Theorie. Geraadpleegd op 25 mei 2016, op http://www.prodiagnostiek.be/tbs/zb-vb/zbvb_theorie_definities_en_begri…

WG Diagnostiek De Wissel Antwerpen (s.d.). WAIS-IV – CHC-tabel. Geraadpleegd op 14 augustus 2016, op http://www.thomasmore.be/sites/www.thomasmore.be/files/media/wais-iv_ch…

Zenderland, L. (1998). Measuring Minds: Henry Herbert Goddard and the Origins of American Intelligence Testing. Geraadpleegd via https://books.google.be

Universiteit of Hogeschool
Bachelor in de Toegepaste Psychologie met als afstudeerrichting Klinische Psychologie
Publicatiejaar
2016
Promotor(en)
Mevr. Vangheluwe, L.
Kernwoorden
Share this on: