Het zilveren goud: WELBEVINDEN BIJ 45-PLUSSERS

Sharna Rediers
Persbericht

Van ‘over en oud’ tot ‘het zilveren goud’.

De vergrijzing blijft een grote rol spelen op de arbeidsmarkt. We willen vermijden dat 45-plussers zich afgeschreven voelen. Het doel van deze bachelorproef is het welbevinden van 45-plussers bij Alural Lummen NV verhogen. Daarom hebben we gekozen voor deze probleemstelling:

“WELKE MAATREGELEN KAN ALURAL LUMMEN NV NEMEN OM HET WELBEVINDEN VAN 45-PLUSSERS TE VERBETEREN EN DAARDOOR DE WERKNEMERS LANGER AAN HET WERK  HOUDEN?”

We gaan een onderzoek voeren naar de kwaliteit van de arbeid binnen Alural. Aan de hand van deze resultaten kunnen er projecten worden opgestart om dit welbevinden te verbeteren. De overheid probeert deze projecten mee te ondersteunen door initiatieven aan te bieden. Wanneer je een project opstart, kan dit een hoge financiële kost meebrengen. Daarvoor bestaat het ervaringsfonds van de Vlaamse Overheid. Alural gaat een aanvraag indienen voor deze subsidies. Daarom is het van groot belang om de huidige situatie van de 45-plussers te schetsen. Alural gaat ervoor!

Doormiddel van het onderzoek willen we te weten komen welke werkaspecten een invloed hebben op het welbevinden. Omdat welbevinden subjectief bekeken kan worden, leggen we de link met de vier a’s van de kwaliteit van de arbeid. Zo kunnen we bij het bespreken van de resultaten linken leggen met: arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Doordat er in het verleden een tevredenheidsonderzoek is geweest, wordt nu ook de arbeidstevredenheid onder de loep genomen. Zo kan Alural Lummen NV meer gericht problemen aanpakken. Alural wil veel aandacht schenken aan de gezondheid van het personeel. Een grote leeftijdscategorie binnen het bedrijf zijn 45-plussers. Voor Alural spelen ze een grote rol.  Net daarom hebben we voor deze groep gekozen. We willen bij het onderzoek de mening betrekken van elke werknemer. Zo kunnen we de verschillen opmerken tussen de verschillende leeftijdscategorieën. De focus van deze bachelorproef ligt bij Alural Lummen. Maar doorheen het proces leek het interessant om de andere site hierbij te betrekken. Daarom hebben we later besloten om dit onderzoek ook te voeren bij Alural Tisselt. In het onderzoeksluik kan je een vergelijking zien tussen de twee sites. Al ga ik de resultaten van Tisselt niet uitvoerig bespreken.

Aangezien het thema zeer uitgebreid is en betrekking heeft op verschillende onderwerpen, was het op de eerste plaats niet gemakkelijk om het thema concreet af te bakenen. Een goed gekozen selectie tijdens de objectieve analyse was noodzakelijk. Uiteindelijk heb ik mij in mijn project moeten beperken. We brengen het welbevinden in kaart voor de subsidieaanvraag van het ervaringsfonds. Dit thema sluit ook aan bij een leeftijdsbewust personeelsbeleid, bij een loopbaan- en diversiteitsplan en tenslotte nog bij het verplicht werkgelegenheidsplan van cao 104. Al wordt de focus van deze bachelorproef hier niet op gelegd.

Bibliografie

                   

Woord vooraf i

Inhoudsopgave. ii

Inleiding. 1

1      Contextanalyse. 3

1.1        Macroniveau. 3

1.1.1         Federaal regeerakkoord 2014. 3

1.1.2         Arbeidsmarktpositie van ouderen. 6

1.1.3         Werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers – cao nr. 104. 7

1.1.4         Ervaringsfonds 8

1.1.5         Loonkostenvermindering. 10

1.1.6         Ondersteuning via een loopbaan- en diversiteitsplan. 10

1.2        Mesoniveau. 11

1.2.1         Alural NV – The Partner in Coating and Logistics 11

1.2.2         Reynaerts Aluminiumgroup. 11

1.3        Microniveau. 12

1.3.1         Indeling Alural Lummen NV. 12

1.3.2         Missie en Visie. 13

1.3.3         Waarden. 13

1.3.4         Takenpakket 13

1.3.5         Nul-meting. 15

2      Literatuurstudie. 22

2.1        Uitgangspunt 22

2.2        Personeelsbeleid. 23

2.2.1         Productieve medewerkers 23

2.2.2         Doel van personeelsbeleid. 24

2.2.3         Invloedfactoren bij het opstellen van een leeftijdsbewust personeelsbeleid. 24

2.2.4         Op zoek naar een leeftijdsbewust HRM dat langer werken stimuleert 25

2.2.5         Situatieschets: Quickscan. 26

2.3        Gemotiveerd aan het werk blijven. 28

2.3.1         Bewustwording van het probleem.. 28

2.3.2         Een stimulerende organisatiecultuur 28

2.3.3         Enkele vooroordelen rond oudere werknemers 29

2.4        Welbevinden: kwaliteit van de arbeid. 30

2.4.1         Arbeidstevredenheid. 31

2.4.2         Arbeidsinhoud. 32

2.4.3         Arbeidsomstandigheden. 33

2.4.4         Arbeidsverhoudingen. 34

2.4.5         Arbeidsvoorwaarden. 35

3      Onderzoeksluik. 37

3.1        Onderzoekstrategie. 37

3.1.1         Kwantitatief onderzoek. 37

3.1.2         Doelgroep. 38

3.1.3         Data analyse. 38

3.1.4         Deontologie en ethiek. 39

3.1.5         Beperkingen van het onderzoek. 39

3.2        Resultaten van het onderzoek binnen de Alural Group. 40

3.2.1         Algemene gegevens Alural Group. 41

3.2.2         Arbeidstevredenheid. 43

3.2.3         Arbeidsinhoud. 44

3.2.4         Arbeidsomstandigheden. 50

3.2.5         Arbeidsvoorwaarden. 59

3.2.6         Arbeidsverhoudingen. 64

3.3        Algemene conclusie. 68

3.3.1         Uitvoeringsplan. 72

4      Besluit 73

Bibliografie. 75

Lijst Grafieken. 80

Lijst Tabellen. 81

Lijst Figuren. 81

Bijlage 1 Geïnformeerde toestemming. 1

Bijlage 2 Enquête 2013. 2

Bijlage 3 Vernieuwde enquête 2015. 3

Bijlage 4 Enquête ervaringsfonds p4. 5

Bijlage 5 Voorwaarden stress 6

 

Universiteit of Hogeschool
Sociaal werk Personeelswerk
Publicatiejaar
2016
Promotor(en)
Marnik Bodson
Kernwoorden
Share this on: