Is de nieuwe Vlaamse wet een verbetering of een hinderpaal tegenover de vorige wet op vlak van vermogensplanning van onroerende goederen?

Tanisha Dillis
Persbericht

De nieuwe wet op vlak van vermogensplanning van onroerende goederen: is het beter?

Sinds 1 januari 2015 werd de regelgeving omtrent Vlaamse successierechten opgenomen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Hierbij werden ingrijpende wijzigingen doorgevoerd. Deze bachelorproef geeft een leidraad doorheen deze verschillende wijzigingen, tenminste wat vermogensplanning van onroerende goederen betreft. Zowel de oude wetgeving als de nieuwe worden met elkaar vergeleken zodat een duidelijke conclusie kan worden gemaakt of de nieuwe wet al dan niet een verbetering is.

Het is algemeen geweten dat successierechten enorm duur kan zijn voor de erfgenamen. Mijn bachelorproef geeft onder andere een overzicht van manieren hoe deze dure belastingen op een legale manier te omzeilen zijn. Het geeft alsook een overzicht van wat niet mag, de “zwarte lijst”.

Het is zeer belangrijk om te weten hoe men het best de erfenis kan verdelen. De bachelorproef is dan ook een makkelijk hulpmiddel om verschillende situaties te bekijken door middel van voorbeelden die erin gegeven worden. De drie uitgewerkte cases vanuit de praktijk bieden een duidelijkere weergave van de theorie, dewelke in de voorgaande hoofdstukken besproken zijn.

De verlaagde belastingen op schenkingen sinds 1 juli 2015 brengen heel wat nieuwe opportuniteiten met zich mee. Schenken van onroerende goederen buiten de rechte lijn kwam nauwelijks voor door de oplopende hoge tarieven. Dit creëerde slapend onroerend goed: eigenaars bewaarden hun onroerend goed langer tot aan hun overlijden gewoonweg omdat de schenkingen te duur waren. Door de drastische verlagingen komen de schenkingen van onroerende goederen immers veel lager uit dan het ervan hiervan. In de tweede helft van 2015 werden maar liefst 8.160 vastgoedeigendommen geschonken. In de bachelorproef zijn tevens de verschillende tabellen terug te vinden die van toepassing zijn op schenkingen van onroerende goederen, met de daarbij horende praktijkvoorbeelden.

Ook jonge mensen moeten op de hoogte zijn van de verschillende mogelijkheden wat betreft vermogensplanning, dit omwille van het bekende spreekwoord “erfenissen komen te laat”. Mensen leven alsmaar langer en de leeftijd waarop mensen ervan wordt steeds hoger. Het is een leuke extraatje, maar de mensen hadden dit graag eerder in hun leven verkregen. Mijn bachelorproef geeft een duidelijk overzicht van de verschillende mogelijkheden en toont de verschillen met die van de oude wet. Wacht dus niet te lang met het plannen van uw vermogen!

Bibliografie

WETGEVING

Burgerlijk Wetboek, BS, 21 maart 1804.

Vlaamse Codex Fiscaliteit, BS, 1 januari 2015.

Wetboek der Successierechten, BS, 28 juni 2012.

Omz. 2015/1 van 16 februari 2015 betreffende art. 3.17.0.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, zoals gewijzigd door het decreet van 19 december 2014. – Antimisbruikbepaling. – Fiscaal misbruik. – Registratiebelasting en erfbelasting, BS 25 maart 2015.

Memorie van Toelichting, Parl.St. 2014-2015, stuk 114-1, 82 p.

Adv.RvS 56.561/1/V bij het voorontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, 311.

J. BERTELS en K. SCHRYVERS., Parl.St. 2014-2015, stuk 114-3, 4-6.

RECHTSLEER

BOEKEN

ANTHONISSEN, K., BOSSUYT, J., DAUGINET, V., DILLEN, L., DE BROE, L., GEELHAND, N., en VERCAUTEREN, V., De nieuwe antimisbruikbepaling. Verslagboek van het grote antimisbruik-seminar, georganiseerd door Kluwer Opleidingen op 10 mei 2012, Mechelen, Wolters Kluwer, 2013, 300 p.

CASIER, H., Vlaamse Codex Fiscaliteit – Erfbelasting en Registratiebelasting. Decreet van 19 december 2014. Parlementaire voorbereiding, Mechelen, Kluwer, 2015, 1221 p.

RUYSSEVELDT, J., Nieuwe Erfbelasting in de Vlaamse Codex Fiscaliteit, Knokke-Heist, Lex Forum, 2015, 453 p.

INTERNET

BASTENIE, M., Verlaagde schenkbelasting voor onroerende goederen in het Vlaams Gewest, http://www.immospector.be/secure/documentview.aspx?id=VS300410458 (consultatie op 21 maart 2016).

CLAES, C., Rulingdienst erkent niet – fiscale motieven, http://www.alaska-group.eu/rulingdienst-erkent-niet-fiscale-motieven/ (consultatie op 17 februari 2016).

DEKENS, M., en PEETERS, S., Aanwas en tontine met roerende goederen. Grijp uw kans., http://www.mentorinstituut.be/tips-cases/artikels/2015/09/22/aanwas-en-… (consultatie op 26 maart 2016).

DEMEYERE, E. en DE BOEVER, K., Successieplanning - De ´sterfhuisclausule’ en de juridische oorlog, kan het nog?, http://www.vandelanotte.be/data/documents/de-sterfhuisclausule-en-de-ju…, 2014, 1 (consultatie op 17 februari 2016).

 

DINNEWETH, S., Sterfhuisclausule: fiscaal dood en bijna begraven, www.tiberghien.com/nl/kennisbank/memosenpublicaties/2015/06/26/sterfhui… (consultatie 9 november 2015).

DUPONT, J., Bijzondere studie: successierechten (prof. Dr. M. Maus), http://vrg-gent.be/docs/upload/(171)_successierechten.pdf (consultatie op 22 maart 2016).

FRANCK, L. en JONCKHEERE, L., Successie-en registratierechten in Vlaanderen anno 2015: het waren reeds belastingen, nu heten ze ook zo! Wat verandert er concreet voor u? www.moorestephens.be/latest-news/05-02-2015-successie-en-registratierec… (consultatie 12 november 2015).

MARTENS, H., Is de gesplitste aankoop terug mogelijk?, http://www.vhg.be/nieuwsbrief-artikel/de-gesplitste-aankoop-terug-mogel… (consultatie op 21 maart 2016).

MELIS, T., Fiscaal misbruik, what’s in a name?, www.cazimir.be/nieuws/56/ (consultatie 25 november 2015).

MEYUS, A., Uw successie nog ‘in extremis’ regelen met een ‘sterfhuisclausule’ niet meer mogelijk?, http://ondernemingsdatabank.indicator.be/huwelijkscontract/uw_successie… (consultatie op 5 april 2016).

 

PUTZEYS, W., Magda? Hoever kan u nog gaan in successieplanning na de invoering van de nieuwe algemene antimisbruikbepaling?, http://www.taxworld.be/taxworld/successieplanning-na-invoering-nieuwe-a… (consultatie op 19 februari 2016).

TURTELBOOM, A., Antwoord Annemie Turtelboom (Viceminister-President van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie) op Vraag 28 van 20 oktober 2015 van mevrouw Van Volcem, http://www.immospector.be/secure/documentview.aspx?id=ln173059&anchor=l… (consultatie op 26 maart 2016).

TURTELBOOM, A., Speech – studiedag notariaat, http://annemieturtelboom.be/speech-studiedag-notariaat/ consultatie op 8 april 2016).

TURTELBOOM, A., Turtelboom mikt op eind 2016 voor hervormd successierecht, http://annemieturtelboom.be/turtelboom-mikt-op-eind-2016-voor-hervormd-… (consultatie op 8 april 2016).

VAN BREE, S., Antimisbruik in registratie –en erfbelasting, www.legalworld.be/legalworld/antimisbruik-in-de-registratie-en-erfbelas… (consultatie op 16 februari 2016).

VAN OVERMEIRE, M., Masterproef – De nieuwe antimisbruikbepaling inzake successierechten, http://scriptiebank.be/sites/default/files/webform/scriptie/Thesis %20Maaike %20Van %20Overmeire.pdf, 2012-2013, 99-162. (consultatie op 16 februari 2016).

VLAAMS PARLEMENT, Commissievergadering voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/103752… (consultatie op 8 april 2016).

 

 

VLAAMS PARLEMENT, Plenaire Vergadering op woensdag 16 maart 2016, https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1044923/verslag/1… (consultatie op 8 april 2016).

VLABEL, Meerwaarde op onroerend goed na verkoop – schatting, http://belastingen.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=200 (consultatie op 25 november 2015).

VLABEL, Problematiek van opschortende voorwaarde of termijn die vervuld wordt ingevolge het overlijden van de schenker (artikel 2.7.1.0.3, 3° en techniek art. 2.8.7.0.2, §2 en toepassing er van bij schenking van familiale bedrijfsactiva). – Stanpunt nr. 15074 dd. 26.05.2015, http://belastingen.vlaanderen.be/sp-15074-problematiek-van-opschortende… (consultatie op 22 maart 2016).

VLABEL, Vermindering afhankelijk van hoedanigheid van de schenker of begunstigde, http://belastingen.vlaanderen.be/vermindering-afhankelijk-van-hoedanigh… (consultatie op 4 april 2016).

VLABEL, Vermindering wegens kinderlast, http://belastingen.vlaanderen.be/vermindering-wegens-kinderlast (consultatie op 4 april 2016).

VLABEL, Vrijstelling van erfbelasting op de gezinswoning voor de langstlevende partner, http://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/overlijden-en-e… (consultatie op 6 april 2016).

VLABEL, Vrijstelling voor in het buitenland gelegen onroerende goederen, http://belastingen.vlaanderen.be/vrijstelling-voor-in-het-buitenland-ge… (consultatie op 26 maart 2016).

VLABEL, Vrijstelling voor overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen, http://belastingen.vlaanderen.be/vrijstellling-voor-overdracht-van-fami… (consultatie op 26 maart 2016).

WOUTERS, S., Masterproef: De erfrechtelijke positie van het stiefkind: een rechtsvergelijkende studie, https://doclib.uhasselt.be/dspace/bitstream/1942/17549/1/09280562013299…, 2013-2014, 13. (consultatie op 22 maart 2016).

X, Afdeling 5. Verminderingen, http://www.immospector.be/secure/documentview.aspx?trackuser=1&id=ln147… (consultatie op 4 april 2016).

X, Beding ten behoeve van een derde, http://elfri.be/beding-ten-behoeve-van-een-derde (consultatie op 22 maart 2016).

X, De bankgift, https://www.notaris.be/erven-schenken/schenkingen:-burgerrechtelijk/alt… (consultatie op 16 februari 2016).

X, De verkoop van een onroerend goed via erfpacht, http://www.bespaarbelastingen.be/algemeen/de-verkoop-van-een-onroerend-… (consultatie op 17 februari 2016).

X, Duo-legaat, http://www.uhasselt.be/UH/Universiteitsfonds/Legaten/Duo-legaat.html (consultatie op 5april 2016).

X, Het ‘verdeel-en-heers’ testament, http://www.notarissegers.be/erven-schenken/successieplanning:-fiscaalvr… (consultatie op 4 april 2016).

X, Is een schenking via een Nederlandse notaris voordelig?, https://www.notaris.be/faq/erven-schenken/is-een-schenking-via-een-nede… (consultatie op 16 februari 2016).

X, Moratoriuminteresten, www.elfri.be/juridische-informatie/moratorium-interesten (consultatie 13 november 2015).

X, Praktisch registratie –en successierecht-basisbeginselen, http://praktischrecht.deboeck.com/public/modele/praktischrecht/content/… (consultatie op 6 april 2016).

X, Schenkingstarieven in het Vlaamse Gewest, https://www.notaris.be/erven-schenken/schenkingen:-fiscaal/tarieven-vla… (consultatie op 18 februari 2016).

X, Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik, https://www.notaris.be/erven-schenken/schenkingen:-burgerrechtelijk/sch… (consultatie op 17 februari 2016).

X, Schenking onder last, www.notarishoninckx.be/erven-schenken/schenkingen:-burgerrechtelijk/wat… (consultatie op 17 februari 2016).

X, Stiefouderadoptie, http://www.elfri.be/stiefouder-adoptie (consultatie op 5 april 2016).

X, Tarieven Vlaams Gewest, http://www.minfin.fgov.be/portail2/nl/themes/family/decease/inheritance… (consultatie op 17 februari 2016).

X, Tontine en beding van aanwas, http://ikgabouwen.knack.be/bouwen-renovatie/mijn-project/tontine-en-bed… (consultatie op 25 maart 2016).

X, Tontine en beding van aanwas, http://www.elfri.be/tontine-en-beding-van-aanwas (consultatie op 25 maart 2016).

X, Verlaging tarieven voor schenking van onroerend goed in het Vlaamse Gewest, http://www.bdo.be/nl/news/professional-news/2015/verlaagde-schenkingsre… (consultatie op 26 maart 2016).

X, Verlaging tarieven voor schenking van onroerend goed in het Vlaamse Gewest, http://www.kmocockpit.be/p_1107.htm (consultatie op 21 maart 2016).

X, Vlaamse Decreetgever beslecht het pleidooi over de sterfhuisclausule, http://www.kmocockpit.be/p_1133.htm (consultatie op 17 februari 2016).

X, Wanneer is successieplanning fiscaal misbruik (bis)?, http://www.vandelanotte.be/data/documents/20140117114723wpuib.pdf (consultatie op 20 april 2016).

X, Wat is de erfregeling voor familiebedrijven?, http://www.unizo.be/advies/wat-de-erfregeling-voor-familiebedrijven (consultatie op 22 maart 2016).

TIJDSCHRIFTEN

CASIER, H., “Erfbelasting in de Vlaamse Codex Fiscaliteit: de decreetgever repareert een eerste keer”, Successierechten, 2015/07, nr. 7, 3-8.

CASIER, H., “De erfbelasting in de Vlaamse Codex fiscaliteit: de materieelrechtelijke wijzigingen”, Successierechten, 2015/04, afl. 4-5, 3-6.

CASIER, H., “De successierechten zijn dood. Leve de erfbelasting en de Vlaamse Codex Fiscaliteit”, Successierechten, 2014/12, afl. 11, 2-6

DE BRAUWERE, V-A. en DE FOY, G., “Abus fiscal en ingénierie patrimoniale: le tigre de

papier”, Rec.gén.enr.not., 2010, afl. 7, nr. 26, 407.

HELLEMANS, F., “Fiscaal misbruik in de Vlaamse Codex Fiscaliteit en de nieuwe omzendbrief – commentaar”, Registratierechten, 2015, nr. 1, 27.

HELLEMANS, F., “Fiscaal misbruik in de Vlaamse Codex Fiscaliteit en de nieuwe omzendbrief – commentaar”, Registratierechten, 2015, nr. 1, 27.

HELLEMANS, F., “De (laatste) nieuwe omzendbrief inzake fiscaal misbruik voor het Vlaams Gewest – De Vlaamse rulingdienst – Commentaar”, Registratierechten, 2015, nr. 2, 14-15.

SPRUYT, E., “Gesplitste aankoop van onroerend goed onder het gesternte van de Vlaamse erfbelasting: geen ommezwaai”, Notariaat, 2015, afl. x, 5

VAN BOXTAEL, K., “De erfbelasting in de Vlaamse Codex Fiscaliteit: de wijzingen op vlak van procedure”, Successierechten, 2015/04, nr. 4-5, 8-15.

VAN BREE, S., “Antimisbruik in registratie –en erfbelasting”, NJW, 2015/06, nr. 324, 426-431.

VAN DER BORGHT, H., “De Vlaamse schenkingsrechten voor u op een rijtje”, Brussel, Colofon, 2012, 6-12.

X, “Een tussentijdse balans”, Notariaat, 2015, nr. 4, 2-6.

TERTIARE BRONVERMELDING

GIJBELS, M., van advocatenkantoor TIBERGHIEN, telefonisch gesprek op 23 november 2015.

Kabinetsmedewerker van het kabinet TURTELBOOM, mailwisseling op 6 april 2016.

VOET, L., Vastgoedtransacties2, AP Hogeschool, 2013-2014, 26-28.

Universiteit of Hogeschool
Vastgoed Makelaardij
Publicatiejaar
2016
Promotor(en)
Mounia Faïd
Kernwoorden
Share this on: