Taal en een aantal van haar varianten als mogelijke fitness cue voor consumentengedrag bij radio-advertenties.

Eléonore Vandevoorde Patrick Vyncke
Persbericht

Taal en een aantal van haar varianten als mogelijke fitness cue voor consumentengedrag bij radio-advertenties.

Adverteren? Marketeer: let op je taalkeuze!

In een experimenteel onderzoek werden 4 fictieve radiospotjes, ingesproken door eenzelfde professionele stem, aan 122 respondenten aangeboden in telkens 3 Nederlandstalige taalvarianten: standaard Nederlands, West-Vlaams en Antwerps. De luisteraars, netjes verdeeld in 3 groepen: standaard Nederlands sprekers, West-Vlaams en Antwerps sprekers, moesten telkens op een 5 punten schaal aangeven wat ze van de reclames vonden. In de rand van dit onderzoek moesten ze ook nog een kleine vragenlijst invullen waarbij gepolst werd naar een aantal stereotiepe denkbeelden over elkaar.Standaard Nederlands is overduidelijk een veilige keuze voor een marketeer in functie van economisch succes. Maar, de keuze van een taalvariant is klaarblijkelijk niet zo vrijblijvend. West-Vlaams wordt duidelijk meer gewaardeerd in de radiospotjes dan Antwerps, zelfs Antwerps sprekenden waarderen het West-Vlaams in reclames duidelijk meer dan dat West-Vlaams sprekenden dit doen bij reclames in het Antwerps. Een mogelijke verklaring vinden we onder meer in het effect van stereotypevorming: West-Vlamingen worden duidelijk positiever gestereotypeerd dan Antwerpenaren. Het was bovendien zeer verrassend vast te stellen dat de Antwerpenaar zichzelf dikwijls stereotypeerde als ‘dikke nek’, terwijl hij de West-Vlaming dan ging omschrijven als ‘noeste werker’. Niet alleen vanuit ethnolinguïstische invalshoek vinden we een verklaring, ook de sociale identiteitstheorie en sociale categorisatietheorie, het willen horen bij en het zich willen identificeren met een bepaalde bevolkingsgroep, ondersteunen deze bevindingen.Deze studie heeft voor het eerst op een vrij ruime experimentele basis aangetoond dat de gesproken taal waarin men adverteert niet zo vrijblijvend is. Het al dan niet slagen van een bepaalde campagne en als gevolg hiervan een bepaald product, hangt duidelijk af van de taal waarin men adverteert. De taal lijkt onbewust een aantal eigenschappen te gaan triggeren bij de luisteraars, mede ingegeven op basis van een aantal stereotiepe denkbeelden, waarvan men aanneemt dat die gelieerd zijn aan economische en professionele eigenschappen van de sprekers. Standaard Nederlands staat synoniem voor sociale klasse en status en is bijgevolg altijd een goede keuze. Bij de keuze van een dialect blijken een aantal onbewuste factoren een doorslaggevende rol te spelen, die men zich als marketeer best realiseert.

Eléonore Vandevoorde 

Bibliografie

Akrami, N., Ekehammar, B. & Araya, T. (2006). Category and stereotype activation revisited. Scandinavian Journal of Psychology, 47, 513–522.

Altınkamış, N. F. & Ağırdağ, O. (2014). Determinants of language use and attitudes among Turkish speakers in Flanders: a focus on generational difference. BILIG, 70, 59-80.

Ball, C. (2004). Repertoires of registers: dialect in Japanese discourse. Language and Communication, 24, 355-380.

Barkow, J., Cosmides, L. & Tooby, J. (1992). The adapted mind: evolutionary psychology and the generation of culture. Oxford, University Press.

Bither, S. W. (1972). Effects of distraction and commitment on the persuasiveness of television advertising. Journal of Marketing Research, 9, 1-5.

Buss, D.M. (1995). Evolutionary psychology: a new paradigm for psychological science. Psychological Inquiry, 6 (1), 1-30.

Buss, D. M. (2009). How can evolutionary psychology successfully explain personality and individual differences? Perspectives on Psychological Science, 4 (4), 359-366.

Chocarro, R., Cortiñas, M. & Villanueva, M-L. (2013). Situational variables in online versus offline channel choice. Electronic Commerce Research and Applications, 12, 347-361.

Colarelli, S.M. & Dettmann, J.R. (2003). Intuitive evolutionary perspectives in marketing practices. Psychology & Marketing, 20 (9), 837 – 865.

Cosmides, L. & Tooby, J. (1989). Evolutionary psychology and the generation of culture, part II. Case study: a computational theory of social exchange. Ethology and Sociobiology, 10, 51-97.

Coupland, N. & Bishop, H. (2007). Ideologised values for British accents. Journal of sociolinguistics, 11 (1), 74-93.

Dailey, R. M., Giles, H. & Jansma, L. L. (2005). Language attitudes in an Anglo-Hispanic context: the role of the linguistic landscape. Language & Communication, 25, 27-38.

Deprez-Sims, A. & Morris, S. B. (2010). Accents in the workplace: their effects during a job interview. International Journal of Psychology, 45 (6), 417-426.

DeShields Jr., O. W., Kara, A. & Kaynak, E. (1996). Source effects in purchase decisions: the impact of physical attractiveness and accent of salespersons. International Journal of Research in Marketing, 13, 89-101.

DeShields Jr., O. W. & Kara, A. (2011). The varying influence of spokesperson’s accent in communication effectiveness: a comparative study in two different regions of Mexico. Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, 19 (1), 55-65.

Dragojevic, M. & Giles, H. (2014). The reference frame effect: an intergroup perspective on language attitudes. Human Communication Research, 40, 91-111.    

Dunbar, R. (1996). Grooming, gossip and the evolution of language. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Dunbar, R. I. M. (2003). The social brain: mind, language, and society in evolutionary perspective. Annual Review of Anthroplogy, 32, 163-181.

Dunbar, R. I. M. (2004). Gossip in evolutionary perspective. Review of General Psychology, 2, 100-110.

Fedurek, P. & Dunbar, R. (2009). What does mutual grooming tell us about why chimpanzees groom? Ethology, 115, 566-575.

Fuertes, J. N., Gottdiener, W. H., Martin, H., Gilbert, T. C. & Giles, H. (2012). A meta-analysis of the effects of speakers’ accents on interpersonal evaluations. European Journal of Social Psychology, 42, 120-133.

Gallego, J. C. & Rodriguez, A. (2012). Castilian speakers’ attitudes towards accents and regional stereotypes in Spain. Sociolinguistic Studies, Vol 6.3, 543-569.

Geert Houck (21/01/2014). Geert Houck. Geraadpleegd op 02/09/2014 op het World Wide Web: http://nl.wikipedia.org/wiki/Geert_Houck.

Ghyselen, A-S & De Vogelaer, G. (2013). The impact of dialect loss on the acceptance of Tussentaal: the special case of West-Flanders in Belgium. In: Kristiansen, T. & Grondelaers, S. (Eds.), Language standardization in late modern Europe: experimental studies (pp.153-169). Oslo: Novus.

Giles, H. (2011). Language attitudes: the role of motivated information management. Canadian Issues, Fall, 28-34.

Grier, S. & Deshpande, R. (2001). Social dimensions of consumer distinctiveness: the influence of social status on group identity and advertising persuasion. Journal of Marketing Research, 38, 216-224.

Griskevicius, V., Cantú, S.M. & van Vugt, M. (2012). The evolutionary bases for sustainable behaviour: implications for marketing, policy, and social entrepreneurship. Journal of Public Policy & Marketing, 31 (1), 115-128.

Grondelaers, S. & van Hout, R. (2010a). Is standard Dutch with a regional accent standard or not? Evidence from native speakers’ attitudes. Language Variation and Change, 22, 221-239.

Grondelaers, S., van Hout, R. & Steegs, M. (2010b). Evaluating regional accent variation in standard Dutch. Journal of Language and Social Psychology, 29 (1), 101-116.

Groves, J. M. (2010). Language or dialect, topolect or regiolect? A comparative study of language attitudes towards the status of Cantonese in Hong Kong. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 31 (6), 531-551.

Hantula, D. A. (2003). Guest editorial: evolutionary psychology and consumption. Psychology & Marketing, 20 (9), 757-763.

Hiraga, Y. (2005). British attitudes towards six varieties of English in the USA and Britain. World Englishes, 24 (3), 289–308.

Hirschman, E. C. (2008). Evolution, biology and consumer research: what Darwin knew that we’ve forgotten. In: M. Tadajewski & D. Brownie (Eds.), Critical marketing: contemporary issues in marketing (pp. 131-155). Hoboken, N.J.:  Wiley.

Hurford, J. (2011). Linguistics from an evolutionary point of view. In: R. Kempson, T. Fernando & N. Asher (Eds.), Handbook of the philosophy of Science. Volume 14: Philosophy of linguistics (pp. 473-498). Elsevier BV.

Impe, L. (2010). Mutual intelligibility of national and regional varieties of Dutch in the Low Countries. Niet-gepubliceerde scriptie, Leuven, Faculteit Letteren.

Janssens, K., Pandelaere, M., Van den Bergh, B., Millet, K., Lens, I. & Roe, K. (2011). Can buy me love: mate attraction goals led to perceptual readiness for status products. Journal of Experimental Social Psychology, 47, 254-258.

Kim, K. & Cheong, Y. (2012). Creative strategies of Super Bowl commercials 2001-2009: an analysis of message strategies. International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, 10, 7-22.

Kuenzel, J. & Musters, P. (2007). Social interaction and low involvement products. Journal of Business Research, 60, 876–883.

Ladegaard, H. J. & Sachdev, I. (2006). ‘I Like the Americans… but I certainly don't aim for an American accent’: language attitudes, vitality and foreign language learning in Denmark. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 27 (2), 91-108.

Lens, I., Driesmans, K., Pandelaere, M. & Janssens, K. (2012). Would male conspicuous consumption capture the female eye? Menstrual cycle effects on women’s attention to status products. Journal of Experimental Social Psychology, 48, 346-349.

Lertwannawit, A. & Mandhachitara, R. (2012). Interpersonal effects on fashion consciousness and status consumption moderated by materialism in metropolitan men. Journal of Business Research, 65, 1408-1416.

Lick, D. J. & Johnson, K. L. (2013). Fluency of visual processing explains prejudiced evaluations following categorization of concealable identities. Journal of Experimental Social Psychology, 49, 419-425. 

Lin, W-B. (2012). Factors of affecting high-involvement product purchasing behavior. Quality & Quantity, 47 (6), 3113-3133.

Liu, S., Wen, X., Wei, L. & Zhao, W. (2013). Advertising persuasion in China: Using Mandarin or Cantonese? Journal of Business Research, 66, 2383-2389.

Livingstone, A. G., Spears, R. & Manstead, A. S. R. (2009). The language of change? Characterizations of in -group social position, threat, and the deployment of ‘distinctive’ group attributes. British Journal of Social Psychology, 48, 295-311.

Livingstone, A. G., Manstead, A. S. R., Spears, R. & Bowen, D. (2011). The language barrier? Context, identity, and support for political goals in minority ethnolinguistic groups. British Journal of Social Psychology, 50, 747-768.

Locke, J. L. (2008). Cost and complexity: selection for speech and language. Journal of Theoretical Biology, 251, 640-652.

Lwin, M. O. & Wee C-H. (1999). The effect of an audio-stimulus: accents in English language on cross-cultural consumer response to advertising. Journal of International Consumer Marketing, 11 (2), 5-37.

Lwin, M. O. & Wee C-H. (2000). The influences of spokeperson’s race in relation to accents used in television commercials. Journal of Current Issues and Research in Advertising, 22 (1), 67-83.

Mai, R. & Hoffman, S. (2014). Accents in business communication: an integrative model and propositions for future research. Journal of Consumer Psychology, 24, 137-158.

Milobog, M. & Garrett, P. (2011). Perceptions of and attitudes towards regional varieties of Polish: views from two Polish provinces. Language Awareness, 20 (4), 275–293.

 

Miller, G. F. (2009). Spent: sex, evolution and consumer behavior. New York: Penguin Group.

Morales, A. C., Scott, M. L. & Yorkston, E. A. (2012). The role of accent standardness in message preference and recall. Journal of Advertising, 41 (1), 33-45.

Neuliep, J. W. & Speten-Hansen, K. M. (2013). The influence of ethnocentrism on social perceptions of nonnative accents. Language & Communication, 33, 167-176.

Nortier, J. & Dorleijn, M. (2008).  A Moroccan accent in Dutch: a sociocultural style restricted to the Moroccan community? International Journal of Bilingualism, 12 (1/2), 125-142.

Petty, R. E. & Cacioppo, J. T. (1979). Issue involvement can increase or decrease persuasion by enhancing message-relevant cognitive responses. Journal of Personality and Social Psychology, 37, 1915-1926.

Petty, R. E. & Cacioppo, J. T. (1986). Communication and persuasion: central and peripheral routes to persuasion. New York: Springer-Verlag.

Pietraszewski, D. & Schwartz, A. (2014). Evidence that accent is a dimension of social categorization, not a byproduct of perceptual salience, familiarity, or ease-of-processing. Evolution and Human Behavior, 35, 43-50.

Pinker, S. (1994). The language instinct. New York: Morrow.

Pinker, S. & Bloom, P. (1990). Natural language and natural selection. Behavioral and Brain Sciences, 13 (4), 707 – 784. file:///I|/phil/wp/SEMINARS/evolution/pinkerbloom_bbs_13_4_1990.html (1 of 50)[20/04/2004 17:41:48].

Puntoni, S., De Langhe, B. & Van Osselaer, S. M. J. (2009). Bilingualism and the emotional Intensity ofadvertising language. Journal of Consumer Research, 35,  1012-1025.

Rajadurai, J. (2007). Out-group phonological markers and the negotiation of identity. International Journal of Multilingualism, 4 (4), 282-299.

Radvansky, G. A., Copeland, D. E. & von Hippel, W. (2010). Stereotype activation, inhibition, and aging. Journal of Experimental Social Psychology, 46, 51–60.

Rakić, T., Steffens, M.C. & Mummendey A. (2011). Blinded by the Accent! The Minor Role of Looks in Ethnic Categorization. Journal of Personality and Social Psychology 100 (1), 16-29.

Reid, S. A., Zhanga, J., Anderson, G. L., Gasioreka, J., Bonillaa, D. & Peinadoa, S. (2012). Parasite primes make foreign-accented English sound more distant to people who are disgusted by pathogens (but not by sex or morality). Evolution and Human Behavior, 33, 471-478.

Saad, G. & Gill, T. (2000). Applications of evolutionary psychology in marketing. Psychology & Marketing, 17 (12), 1005-1034.

Saad, G. & Peng, A. (2006). Applying Darwinian principles in designing effective intervention strategies: the case of sun tanning. Psychology & Marketing, 23 (7), 617-638.

Saad, G. (2006). Applying evolutionary psychology in understanding the Darwinian roots of consumption phenomena. Managerial and Decision Economics, 27 (2/3), 189-201.

Saad, G. (2007). The evolutionary bases of consumption. Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum Associates.

Sassenberg, K. & Moskowitz, G. B. (2005). Don’t stereotype, think different! Overcoming automatic stereotype activation by mindset priming. Journal of Experimental Social Psychology, 41, 506-514.

Sela, A., Wheeler, S. C. & Sarial-Abi, G. (2012). We are not the same as you and I: causal effects of minor language variations on consumers’ attitudes toward brands. Journal of Consumer Research, 39, 644-661.

Shimp, T. A. (1981). Attitude toward the ad as mediator of consumer brand choice. Journal of Advertising, 10, 9 – 15, 48.

Sivanathan, N. & Pettit, N. C. (2010). Protecting the self through consumption: status goods as affirmational commodities. Journal of Experimental Social Psychology, 46, 564-570.

Speelman, D., Spruyt, A., Impe, L. & Geeraerts, D. (2013). Language attitudes revisited: auditory affective priming. Journal of Pragmatics, 52, 83-92.

Stepanova, E. V. & Strube, M. J. (2012). The role of skin color and facial physiognomy in racial categorization: Moderation by implicit racial attitudes. Journal of Experimental Social Psychology, 48, 867-878. 

Tooby, J. & Cosmides, L. (1992). The psychological foundations of culture. In J. Barkow, L. Cosmides & J. Tooby (Eds.), The adapted mind: evolutionary psychology and the generation of culture (pp. 19 – 136). New York: Oxford University Press.http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/similar?doi=10.1.1.110.6260&type=ab (pp. 1 – 72).

Torres, I. M. & Briggs, E. (2007). Identification effects on advertising response. The Moderating role of involvement. Journal of Advertising, 36 (3), 97-108.

Van Keymeulen, J. (2009). Volkslinguïstiek en dialectlexicografie in de zuidelijke Nederlanden. Lexikos, 19, 314-339.

van Meurs, S. (2012). Language attitudes of (non-)native speakers of Dutch towards tussentaal and standard language in Flanders. A matched-guise research. Niet-gepubliceerde scriptie, Gent, Toegepaste Taalkunde.

Vyncke, P. (2011a). Cue management: using cues to enhance advertising effectiveness. In G. Saad (Ed.), Evolutionary psychology in the business sciences (pp. 257-287). Berlin: Springer.

Vyncke, P. (2011b). The heart and the mind: on advertising and consumption. Gent: University Press Gent.

Wang, Z., Arndt, A. D., Singh, S. N., Biernat, M. & Liu, F. (2013). “You lost me at hello”: how and when accent-based biases are expressed and suppressed. International Journal of Research in Marketing, 30, 185-196.

Wert, S. R. & Salovey, P. (2004). A social comparison account of gossip. Review of General Psychology, 8 (2), 122-137.

Wigboldus, D. H. J. & Spears, R. (2000). How do we communicate stereotypes? Linguistic bases and inferential consequences. Journal of Personality and Social Psychology, 78 (1), 5-18.

Yzerbyt, V., Provost, V. & Corneille, O. (2005). Not competent but warm … really? Compensatory stereotypes in the French-speaking world. Group Processes & Intergroup Relations, 8(3), 291-308.

Zilles, A. M. & King, K. (2005). Self-presentation in sociolinguistic interviews: identities and language variation in Panambi, Brazil. Journal of Sociolinguistics, 9 (1), 74-94. 

Universiteit of Hogeschool
Communicatiewetenschappen
Publicatiejaar
2015
Kernwoorden
Share this on: