Studiesucces in rechten gerelateerd vak rekening houdend met mediërende variabelen en achtergrondkenmerken. Een onderzoek naar studiesucces en een geïndividualiseerd traject.

Aaike Mechelinck
Persbericht

Studiesucces in rechten gerelateerd vak rekening houdend met mediërende variabelen en achtergrondkenmerken. Een onderzoek naar studiesucces en een geïndividualiseerd traject.

Studenten vandaag: Hoe zit het met een geïndividualiseerd traject en studiesucces?

Onderzoek toont aan dat het Europees gemiddelde van de studenten die hun studie afronden binnen het aantal jaren dat wettelijk is vastgelegd slechts 38% bedraagt. In eigen land legde ook Vicerector, Didier Pollefeyt, van de Katholieke Universiteit Leuven eerder al de vinger op de wonde in de krant De Standaard. Flexibilisering gaat te ver. Hij viseert hiermee de studenten die zes tot zeven jaar nodig hebben om een bachelordiploma te behalen.

Geïndividualiseerd trajectMisschien ken je zelf wel iemand uit je vriendenkring of familie die flexibel studeert aan de hand van een geïndividualiseerd traject (GIT) of een persoonlijk deel traject (PDT)? Respectievelijk zijn deze trajecten te volgen aan een Vlaamse universiteit of hogeschool. Het laat studenten toe om een individuele leerroute op maat te volgen in plaats van het voorziene modeltraject. Studenten met een GIT kunnen bijvoorbeeld vakken waarvoor men niet slaagde meenemen naar het volgende academiejaar. De vraag hierbij blijft echter: is er een verband tussen zo’n geïndividualiseerd traject en studiesucces?

Om hierop een antwoord te formuleren, wordt binnen deze masterproef onder studiesucces twee zaken verstaan. Enerzijds de score op een tussentijdse test en anderzijds de examenscore. De test en het examen met betrekking tot het vak ‘algemene beginselen van het recht’ werden afgenomen bij 351 eerstejaarsstudenten Economie en Bedrijfskunde aan Universiteit Gent. De onderzoekster houdt bij de zoektocht naar een verband tussen GIT en studiesucces rekening met kenmerken van studenten. Vanuit wetenschappelijke literatuur bleek het o.a. relevant ook aandacht te schenken aan de voorkennis van studenten. Voorkennis betreft alles wat studenten al weten over het vak waarvoor ze getest worden en examen afleggen.

Uit statistische berekeningen waarbij rekening gehouden wordt met voorkennis blijkt dat studenten met een GIT een verschillende examenscore hebben dan studenten zonder GIT. Studenten met een GIT behalen een lagere score op het examen. Het niet volgen van een GIT hangt dan weer positief samen met een hogere examenscore. Verder is er geen verband teruggevonden tussen studenten met een GIT en de tussentijdse test, maar wel tussen de voorkennis van studenten en de tussentijdse test.

Uit het voorgaande kunnen we concluderen dat het volgen van een GIT en de voorkennis van studenten een rol spelen bij studiesucces. Maar wie zijn die studenten met een GIT?

Profiel GIT-studentIn de groep studenten, die deelnamen aan het onderzoek, zijn er meer mannen dan vrouwen GIT-student. Wat de opleiding secundair onderwijs betreft, is er niet veel verschil op te merken. Aangezien de meeste onderzochte studenten een ASO opleiding genoten, is het niet verwonderlijk dat ongeveer evenveel GIT-studenten als niet-GIT-studenten uit het ASO komen. Binnen een ASO opleiding zijn er verschillende richtingen. Studenten zonder GIT komen iets vaker uit een wiskundige richting dan GIT-studenten.

Overlap uurroosterDe zwakkere prestaties van GIT-studenten kan volgens onderzoekers te wijten zijn aan de complexiteit die komt kijken bij het combineren van verschillende vakken uit verschillende semesters. Vaak is er overlap van uurroosters, waardoor studenten bepaalde vakken niet kunnen bijwonen.Er zijn enkele manieren om tegemoet te komen aan een GIT en bijhorende implicaties. Studenten begeleiden bij het samenstellen van hun studietraject kan een antwoord bieden. Daarnaast is ook leerbegeleiding aan te raden, om de overgang tussen secundair en hoger onderwijs op te vangen. Studenten dienen ondersteund te worden in hun specifieke behoeftes. Hierbij mogen de zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid van de student niet over het hoofd gezien worden. Een volgende implicatie is bijvoorbeeld een minimum aan sociale cohesie tussen studenten onderling en tussen studenten en docent. Verschillende modeltrajecten aanbieden, bevordert de sociale cohesie, aangezien studenten dan in eenzelfde (klas)groep blijven. GIT-studenten die vakken meenemen uit een vorig jaar, volgen les in verschillende groepen. Bovendien heft verschillende modeltrajecten ook logistieke barrières op zoals lesurenoverlap, transparantieproblemen en examenoverlap. Één modeltraject bestaat vandaag uit 60 studiepunten. Een tweede modeltraject kan eveneens bestaan uit 60 studiepunten, maar gespreid over anderhalf jaar.

Kleine steekproefFlexibel studeren, zoals een GIT volgen, en de voorkennis van studenten staan in verband met studiesucces. Een overlap van uurroosters kan een verklaring zijn voor de lagere examenscore van GIT-studenten. Vandaar lijken een doordachte studietrajectbegeleiding en het aanbieden van verschillende modeltrajecten een interessante weg om te bewandelen. Meer onderzoek is wenselijk om conclusies te trekken voor alle Vlaamse GIT-studenten. Toch reikt deze masterproef enkele mogelijkheden aan om studenten binnen het aantal jaren dat wettelijk is vastgelegd te laten afstuderen.

 

Bibliografie

Referenties

Aina, C., & Casalone, G. (2011). Does time-to-degree matter? The effect of delayed         graduation on employment and wages. (Working Papers 38), AlmaLaurea Inter-  University Consortium.

Alexander, P. A., Schallert, D. L., & Hare, V. C. (1991). Coming to terms. How researchers in  learning and literacy talk about knowledge. Review of Educational Research, 61(3),     315-343. doi: 10.3102/00346543061003315

Allen, V. (2007). A Critical Reflection on the Methodology of Teaching Law to Non-Law            students. London: Kingston University Research Repository.

Ames, C. (1992). Classrooms: Goals, structures, and student motivation.                        

Journal of Educational Psychology, 84(3), 261-271. doi: 10.1037/0022-    0663.84.3.261

 

Anderman, E., & Midgley, C. (1997). Changes in achievement goal orientation, perceived         academic competence, and grades across the transition to middle-level schools.                   Contemporary Educationals Psychology, 22(3), 269-298. doi:10.1006/ceps.1996.0926

 

Archer, J. (1994). Achievement goals as a measure of motivation in university students.             Contemporary Educational Psychology, 19(4), 430–446. doi:                                            10.1006/ceps.1994.1031

 

Ausubel, D. P. (1968). Educational Psychology: A Cognitive View. New York: Holt, Rinehart,  en Winston.

 

Ausubel, D. P. (1963). The psychology of meaningful learning. An introduction to school learning. New York: Grune & Stratton.     

 

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The Exercise of Control. New York: W. H. Freeman and        Company. 

Bean, J. P. (1980). Dropouts and turnover: The synthesis and test of a causal model of student  attrition. Research in higher education12(2), 155-187. doi: 10.1007/BF00976194 

Biggs, J., & Tang, C. (2003). Society for Research into Higher Education. Teaching for               Quality Learning at University (3th ed.). Buckingham: Open University Press.

 

Billiet, J., & Waege, H. (2003). Een Samenleving Onderzocht: Methoden van Sociaal                  Wetenschappelijk Onderzoek. Antwerpen: De Boeck.

Bloodgood, R. A., Short, J. G., Jackson, J. M., & Martindale, J. R. (2009). A change to pass/fail grading in the first tgwo years at one medical school results in improved psychological well-being. Academic Medicine, 84(5), 655-662. doi: 10.1097/ACM.0b013e31819f6d78

Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives. Handbook I: The Cognitive Domain. New York: David McKay.

Boudreaux, M. J., & Ozer, D. J. (2013). Goal conflict, goal striving, and psychological   wellbeing. Motivation and Emotion, 37(3), 433-443. doi: 10.1007/s11031-012-9333-2

Boudrenghien, G., Frenay, M., & Bourgeois, E. (2012). Unattainable educational goals: Disengagement, reengagement with alternative goals, and consequences for subjective well-being. European Review of Applied Psychology-Revue Europeenne De Psychologie Appliquee, 62(3), 147-159. doi 10.1016/j.erap.2012.04.002

 

Bowman, N. A. (2010). The development of psychological well-being among first-year              college students. Journal of College Student Development, 51(2), 180-200. doi:                10.1353/csd.0.0118

 

Brault-Labbe, A., & Dube, L. (2010). School commitment, well-being and self-determination among students in university. Canadian Journal of Behavioural Science-Revue Canadienne Des Sciences Du Comportement, 42(2), 80-92. doi: 10.1037/a00117385

 

Brockelman, K. F. (2009). The interrelationship of self-determination, mental illness, and grades among university students. Journal of College Student Development, 50(3), 271-286. doi: 10.1353/csd.0.0068

 

Bruffaerts, R., Mortier P., & Demyttenaere, K. (n.d.). Onderzoek over welbevinden van studenten aan onze universiteit. Geraadpleegd op 2 november 2014, via http://www.mindmates.be/page.php?id=19

 

Bruner, J. A. (1966). Toward a Theory of Instruction. Cambridge: Harvard University

Press.

 

Burns, R. B. (1979). The Self-Concept Theory in Measurement, Development and Behavior.       London: Longman. 

Cantor, N., & Sanderson, C. A. (2003). Life task participation and well-being: the importance   of taking part in daily life. In D. Kahneman, E. Diener, and N. Schwarz (Eds.), Well-     being: The Foundations of Hedonic Psychology  (pp. 230-243).

 

Carr, S., Colthurst, K., Coyle, M., & Elliott, D. (2013). Attachment dimensions as predictors     of mental health and psychosocial well-being in the transition to university. European         Journal of Psychology of Education, 28(2), 157-172. doi:10.1007/s10212-012-0106-9

Catteeuw, D. (2013, 11 april). Registratie van kansengroepen aan de UGent. Geraadpleegd op 15 januari 2015, via                                                                                           http://www.ugent.be/diversiteitengender/nl/diversiteitsbeleid/cijfers.h…

Chen, M. P., Wong, Y. T., & Wang, L. C. (2014). Effects of type of exploratory strategy and    prior knowledge on middle school students’ learning of chemical formulas from a 3D  role-playing game. Educational Technology Research and Development, 62(2), 163-   185. doi: 10.1007/s11423-013-9324-3

Connell, J. P. (1985). A new multidimensional measure of children's perceptions of control.       Child development, 56(4), 1018-1041. doi: 10.2307/1130113

Costantini, P., & Vitale, M. P. (2011). Analyzing undergraduate student graduation delay: A    longitudinal perspective. In M. Attanasio and V. Capursi (Eds.), Statistical Methods    for the Evaluation of University Systems (pp. 145–160). doi: 10.1007/978-3-7908-   2375-2 

 

Cooley, C. H. (1883). Looking-glass self. In J. O’Brien (Ed.), The production of reality: essay    and readings on social interaction. Geraadpleegd op 20 april 2014, via                           http://books.google.be/books?hl=nl&lr=&id=8FKzamiVX4sC&oi=fnd&pg=PA126&q            =looking+glass+self&ots=11OWOXqx2v&sig=oxHmZAFRCtUjfOfJY2aXxYRJVsY            #v=onepage&q=looking%20glass%20self&f=false

Covington, M. V. (1992). Making the Grade: A Self-Worth Perspective on Motivation and          School Reform. New York: Cambridge University Press.

Covington, M. V., & Omelich, C. L. (1979). Effort: The double-edged sword in school              achievement. Journal of Educational Psychology, 71(2), 169-182. doi: 10.1037/0022-    0663.71.2.169

Crocker, J. (2002). Contingencies of self-worth: Implications for self-regulation and                   psychological vulnerability. Self and Identity, 1(2), 143–149. doi:   10.1080/152988602317319320                    

Crocker, J., Luhtanen, R., Cooper, M. L., & Bouvrette, S. A. (2003). Contingencies of self-       worth in college students: Theory and measurement. Journal of Personality and Social      Psychology, 85(5), 894–908. doi:10.1037/0022-3514.85.5.894

Crocker, J., Sommers, S., & Luhtanen, R. (2002). Hopes dashed and dreams fulfilled:                Contingencies of self-worth in the graduate school admissions process. Personality         and Social Psychology Bulletin, 28(9), 1275–1286. doi:10.1177/01461672022812012

 

Crocker, J., & Wolfe, C. T. (2001). Contingencies of self-worth. Psychological Review,              108(3), 593–623. doi:10.1037/0033-295X.108.3.593

 

Davies, P. (1999). What is evidence based education? British Journal of Educational Studies,     47(2), 108-121. doi:10.1111/1467-8527.00106

 

Declercq, K., & Verboven, F. (2010). Slaagkansen aan Vlaamse universiteiten: tijd om het         beleid bij te sturen? Geraadpleegd op 9 mei 2015, via                                                    http://www.econ.kuleuven.be/                                                                                            vives/PUBLICATIES/BRIEFINGS/20100927declercq_verboven.pdf

 De Lee, L., & De Volder, I. (2009). Bevraging van het welbevinden van leerlingen in het            basisonderwijs. Deel II. De ontwikkeling van een bevragingsinstrument voor de               onderwijsinspectie. Geraadpleegd op 2 november 2014, via        http://www.ethesis.net/welbevinden/welbevinden.htm 

Depreeuw, E., Cloet, J., Somers, A., & Van Poucke, M. (2006). Vademecum voor                      Studietrajectbegeleiding in het Hoger Onderwijs: Antwoorden op Diversiteit en                Flexibilisering. Leuven: Acco.

Deci, E. L., Ryan, R. M. (2008). Hedonia, eudaimonia, and well-being: An introduction.                       Journal of Happiness Studies, 9(1), 1-11. doi: 10.1007/s10902-006-9018-1

 

Deci, E.L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human           Behavior. New York: Plenum.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The ‘‘what’’ and ‘‘why’’ of goal pursuits: Human needs      and the selfdetermination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268. doi:           10.1207/S15327965PLI1104_01

Departement Onderwijs en Vorming, Afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs.     (2013). Evaluatie van de implementatielasten naar aanleiding van de flexibilisering          van het hoger onderwijs. Geraadpleegd op 24 februari, via

            http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/publicaties/eindrapport-eva…- implementatielasten-fexibilisering.pdf

Descheppere, G (2006). Studietrajectbegeleiding in het hoger onderwijs: keuzebegeleiding en             afstemmingszorg. Caleidoscoop, 18(5), 8-14. Geraadpleegd op 12 mei 2015, via             www.caleidoscoop.be/library/132/files/jg18_5_08-20081015-1014.pdf

De Sloovere, S. (2012). Succesvol in het eerste jaar hoger onderwijs: de rol van                          studiebegeleiding en   andere beïnvloedende factoren. Een onderzoek bij                           generatiestudenten Rechten aan de           Universiteit Gent. Geraadpleegd op 29 oktober        2013, via Universiteitsbibliotheek Gent via          MeerCat. (rug01:001893899)          

De Windt, V. (2006). Welbevinden van de leerlingen op de lagere school : een kwalitatief           onderzoek naar de wijze waarop Vlaamse lagere scholen aandacht besteden aan het welbevinden van de leerlingen. Geraadpleegd op 27 augustus, 2014, via                              Universiteitsbibliotheek Gent. (rug01:000997044).

Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95(3), 542-575. doi:                 10.1037//0033-2909.95.3.542

Diener, E., Sapyta, J. J., & Suh, E. (1998). Subjective well-being is essential to well-being. Psychological Inquiry, 9(1), 33-37. doi: 10.1207/s15327965pli0901_3

Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E., & Smith, H. L. (1999). Subjective well-being: Three           decades of             progress. Psychological Bulletin, 125(2), 276-302. doi: 10.1037/0033-       2909.125.2.276

Di Pietro, G., & Cutillo, A. (2008). Degree flexibility and university drop-out. The Italian          experience. Economics of Education Review, 27(5), 546-555. doi:         10.1016/j.econedurev.2007.06.002

Directie Onderwijsaangelegenheid. Curriculum. Geraadpleegd op 12 mei 2015, via                    http://www.ugent.be/student/nl/administratie/inschrijven/curriculum

Diseth, Å., & Samdal, O. (2014). Autonomy support and achievement goals as predictors of      perceived school performance and life satisfaction in the transition between lower and        upper secondary school. Social Psychology of Education, 17(2), 269-291. doi                       10.1007/s11218-013-9244-4

Dochy, F., & Alexander, P. A. (1995). Mapping prior knowledge. A framework for                    discussion among researchers. European Journal of Psychology of Education, 10(3), 225-242. doi: 10.1007/BF03172918

Dochy, F., Moerkerke, G., & Martens, R. (1996). Integrating assessment, learning and               instruction. Assessment of domain-specific and domaintranscending prior knowledge            and progress. Studies in Educational Evaluation, 22(4), 309-339. doi: 10.1016/0191-          491X(96)00018-

Dochy, F., Moerkerke, G., & Segers, M. (1999). The effect of prior knowledge on learning in    educational practice. Studies using prior knowledge state assessment. Evaluation and Research in Education, 13(3), 114-131. doi: 10.1080/09500799908666952

Dochy, F., Segers, M., & Buehl, M. M. (1999). The relation between assessment practices and   outcomes of studies. The case of research on prior knowledge. Review of Educational Research, 69(2), 145-186. doi: 10.3102/00346543069002145

Dochy, F. J., Valcke, M. M., & Wagemans, L. J. (1991). Learning economics in higher               education: an investigation concerning the quality and impact of expertise. Higher         Education in Europe16(4), 123-136. doi:10.1080/0379772910160413

Draper, S. W. (2014). Tinto’s model of student retention. Geraadpleegd op 24 maart 2014, via            http://www.psy.gla.ac.uk/~steve/localed/

Dweck, C. S., & Leggett, E. L. (1988). A social-cognitive approach to motivation and               personality. Psychological Review, 95(2), 256-273. doi 10.1037/0033-295X.95.2.256

Eccles, J. S., & Wigfield, A. (2002). Motivational beliefs, values, and goals. Annual review of    psychology, 53(1), 109-132. doi: 10.1146/annurev.psych.53.100901.135153

Elliot, A. J. (1999). Approach and avoidance motivation and achievement goals. Educational    Psychologist, 34(3), 169–189. doi: 10.1207/s15326985ep3403_3

Elliot, A. J., & Church, M. (1997). A hierarchical model of approach and avoidance                   achievement motivation. Journal of Personality and Social Psychologie, 72(1), 218       -232. doi:10.1037/0022-3514.72.1.218

Elliott, E. S., & Dweck, C. S. (1988). Goals: An approach to motivation and achievement.         Journal of Personality and Social Psychology, 54(1), 5–12. doi: 10.1037/0022-          3514.54.1.5

Elliot, A. J., & McGregor, H. A. (2001). A 2 × 2 achievement goal framework. Journal of          Personality and Social Psychology, 80(3), 501–519. doi:10.1037/0022-3514.80.3.501

Elliot, A. J., & Murayama, K. (2008). On the measurement of achievement goals: critique,         illustration, and application. Journal of Educational Psychology, 100(3), 613–628.      doi: 10.1037/0022-0663.100.3.613

Elliot, A. J., & Trash, T. M. (2001). Achievement goals and the hierarchical model of                 achievement motivation. Educational Psychologist, 13(2), 139–156.                                          doi: 10.1023/A:1009057102306

Engelen, U., de Peuter, S., Victoir, A., van Diest, I., & van den Bergh, O. (2006). Verdere        validering van de positive en negative affect schedule (PANAS) en vergelijking van       twee Nederlandstalige versies. Gedrag en Gezondheid, 34(2), 61-70. doi     :                       10.1007/BF03087979

Engels, N., Aelterman, A., Van Petegem, K., & Schepens, A. (2004). Factors which influence   the well-being of pupils in Flemish secondary schools. Educational Studies, 30(2),           127–143. doi: 10.1080/0305569032000159787

Fan, C., & Mak, A. (1998). Measuring social self-efficacy in a cultural diverse student               population. Social Behavior and Personality, 26(2), 131 – 144. doi:        10.2224/sbp.1998.26.2.131

Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS. London: Sage Publications.

Frissen, V., Pennings, L., Van Staden, M., & Pierson, J. (2004). Breedband in het onderwijs.      kansrijke initiatieven (TNO-rapport STB-04-11). Geraadpleegd op 15 april 2014, via           http://appz.ez.nl/publicaties/pdfs/04TP23.pdf.

Garrison, D. R., & Vaughan, N. D. (2007). Blended Learning in Higher Education:                    Framework, Principles, and Guidelines. San Francisco: Jossey-Bass.

Gaudreau, P. (2012). Goal self-concordance moderates the relationship between achievement    goals   and indicators of academic adjustment. Learning and Individual Differences,  22(6), 827-832. doi 10.1016/j.lindif.2012.06.006

Gavaza, P., Muthart, T., & Khan, G. M. (2014). Measuring achievement goal orientations of      pharmacy students. American Journal of Pharmaceutical Education, 78(3), 54. doi: 10.5688/ajpe78354

Germeijs, V., & Verschueren, K. (2007). High school students' career decision-making               process: Consequences for choice implementation in higher education. Journal of  Vocational Behavior, 70(2), 223-241. doi: 10.1016/j.jvb.2006.10.004

Goovaerts, M. (2012). Wie overleeft het eerste bachelorjaar niet? Een onderzoek naar drop-       out in het hoger onderwijs. Antwerpen: Universiteit Antwerpen. Geraadpleegd op 23        oktober 2013 via                   http://www.scriptiebank.be/sites/default/files/Scriptie%20Mark%20Govaer…

Graham, C. R. (2004). Blended learning systems: Definition, current trends, and future               directions. Geraadpleegd op 16 april 2014, via                                                             http://www.click4it.org/images/a/a8/Graham.pdf

Haarala-Muhonen, A., Ruohoniemi, M., & Lindblom-Ylänne, S. (2011). Factors affecting the    study  pace of first-year law students: in search of study counselling tools. Studies in      Higher Education, 36(8), 911-922. doi:10.1080/03075079.2010.488722

Hailikari, T. (2009). Assessing university students’ prior knowledge. Geraadpleegd op 16          maart 2015, via https://helda.helsinki.fi/handle/10138/19841 (URN:ISBN:978-952-     10-5946-9)

Hailikari, T., Katajavuori, N., & Lindblom-Ylänne, S. (2008). The relevance of prior                   knowledge in learning and instructional design. American Journal of Pharmaceutical     Education, 72(5). 113. Geraadpleegd op 17 maart, via          http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2630138/

Hailikari, T., Nevgi, A., & Komulainen, E. (2008). Academic self‐beliefs and prior                     knowledge as predictors of student achievement in mathematics. A structural model.     Educational Psychology, 28(1), 59-71. doi: 10.1080/01443410701413753

Hailikari, T., Nevgi, A., & Lindblom-Ylänne, S. (2007). Exploring alternative ways of                assessing prior knowledge, its components and their relation to student achievement.      A mathematics based case study. Studies in Educational Evaluation, 33(3), 320-337.  doi:10.1016/j.stueduc.2007.07.007

Harackiewicz, J. M., Barron, K. E., Carter, S. M., Lehto, A. T., & Elliot, A. J. (1997).                Predictors and consequences of achievement goals in the college classroom:                     Maintaining interest and making the grade. Journal of Personality and Social                  Psychology, 73(6), 1284–1295. doi 10.1037/0022-3514.73.6.1284

Hascher, T. (2008). Quantitative and qualitative research approaches to assess student well-       being. International Journal of Educational Research, 47(2), 84–96.                                doi:10.1016/j.ijer.2007.11.016

Hastings, J. K., West, D. S., Perrot, L. J., Deloney, L. (2001). Pharmacy student motivation:      phase 1 of a longitudinal study. American Journal of Pharmaceutical Education,         65(Fall), 254-257. doi: aj650308.pdf

Heikkila, A., Lonka, K., Nieminen, J., & Niemivirta, M. (2012). Relations between teacher students' approaches to learning, cognitive and attributional strategies, well-being, and study success. Higher Education, 64(4), 455-471. doi: 10.1007/s10734-012-9504-9

Hidi, S., & Baird, W. (1986). Interestingness. A neglected variable in discourse processing. Cognitive Science, 10(2), 179-194. doi:10.1016/S0364-0213(86)80003-9

Hsee, C. K., & Abelson, R. P. (1991). Velocity Relation - Satisfaction as a Function of the 1st Derivative of Outcome over Time. Journal of Personality and Social Psychology, 60(3), 341-347. doi: 10.1037//0022-3514.60.3.341

Hulleman, C. S., Schrager, S. M., Bodmann, S. M., & Harackiewicz, J. M. (2010). A meta-analytic review of achievement goal measures: different labels for the same constructs or different constructs with similar labels? Psychological Bulletin, 136(3), 422-449. doi: 10.1037/a0018947

Jansen, E.P.W.A. (1996). Curriculumorganisatie en studievoortgang. Een onderzoek onder zes studierichtingen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Geraadpleegd op 10 april 2014, via Dissertaties-Rijksuniversiteit Groningen. (urn:nbn:nl:ui:11-dbi/43565cd40520d)

Jansen, E.P.W.A., & Bruinsma, M. (2005). Explaining achievement in higher education.             Educational Research and Evaluation, 11(3), 235-252.                                                   doi:10.1080/13803610500101173

Janssens, R. & De Metsenaere, M. (2000). Een Maat voor Niets? Zin en Onzin van een               Universitaire Preselectieproef. Brussel: VUB-press.

Jong, U. D., Vendel, V., & Hoekstra, P. (2002). Studieuitval van studenten met een                   vwodiploma: het doet er niet toe wie je bent, het gaat erom wat je doet. Sociale             Wetenschappen, 45(3), 40-52. Geraadpleegd op 7 februari 2015, via                                  http://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis/1670398

Kaplan, A., & Maehr, M. L. (1999). Achievement goals and student well-being.                         Contemporary Educational Psychology, 24(4), 330–358. doi:10.1006/ceps.1999.0993

Kaplan, A., & Midgley, C. (1997). The effect of achievement goals: Does level of perceived      academic competence make a difference? Contemporary Educational Psychology,  22(4), 415-435. doi:10.1006/ceps.1997.0943

Kasser, T., & Ryan, R. M. (1996). Further examining the american dream: Differential               correlates of intrinsic and extrinsic goals. Personality and Social Psychology                 Bulletin, 22(3), 280-287. doi:10.1177/0146167296223006

Kember, D. (1989). A longitudinal-process model of drop-out from distance education.             Journal of Higher Education, 60(3), 278-301. doi: 10.2307/1982251

Keyes, C. L. M. (2002). The mental health continuum: from languishing to flourishing in life.    Journal of Health and Social Behavior, 43(2), 207-222. Geraadpleegd op 2 mei 2014,          via http://www.jstor.org/stable/3090197

Keyes, C. L. M. (1998). Social well-being. Social Psychology Quarterly, 61(2), 121-140.            Geraadpleegd            op 2 mei 2014, via http://www.jstor.org/stable/2787065

King, R. B., & McInerney, D. M. (2014). The work avoidance goal construct: Examining its      structure, antecedents, and consequences. Contemporary Educational Psychology,  39(1), 42-58. doi: 10.1016/j.cedpsych.2013.12.002

Knippenberg, W. J. M., & Loos, F. A. J. (1983). Doelmatig hoger onderwijs? Verhoging van     het studierendement: Een literatuuronderzoek naar de relatie tussen de                                   vrijblijvendheid van het Hoger Onderwijs en het rendement van de studie. Delftse         Universitaire Pers.

Krs (2014, maart 22). Studenten stellen examens vaker uit. De Standaard. Geraadpleegd op      26 maart 2014, via http://www.standaard.be/cnt/dmf20140321_068

Lacante M., De Metsenaere M., De Lens W., Van Esbroeck R., De Jaeger K., De Coninck T.,   Gressens K., Wenselaer C. & Santy L. (2001). Drop-out in het hoger onderwijs:                       Onderzoek naar achtergronden en motieven van drop-out in het eerste jaar hoger   onderwijs. In opdracht van de Vlaamse Minister voor Onderwijs en Vorming, in het kader van het OBPWO-programma - Leuven - Brussel: Katholieke Universiteit                 Leuven - Vrije Universiteit Brussel.                                                                                   http://www.ond.vlaanderen.be/obpwo/projecten/1998/9811/onderzoeksrappor…

Laevers, F., & Laurijssen, J. (2000). Welbevinden, betrokkenheid en tevredenheid van kleuters    en leerlingen in het basisonderwijs. Een draaiboek voor systematische observatie en      bevraging. OBPWO-project 98.07. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven.

Lamers, S. M. A. (2012). Positive mental health: Measurement, relevance and implications.        Enschede, the Netherlands: University of Twente. doi: 10.3990/1.9789036533706

Liao, Y. H. K., & Wei, M. (2014). Academic stress and positive affect: Asian value and self-worth contingency as moderators among chinese international students. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 20(1). 107–115. doi: 10.1037/a0034071

Lopes, M. C., & Fernandes G. L. (2011). Interruptions and failure in higher education:               evidence from ISEG-UTL. European Education Research Journal, 10(3), 445-460.         Geraadpleegd op 9 april 2014, via http://mpra.ub.uni-      muenchen.de/34227/1/MPRA_paper_34227.pdf

Maehr, M. L., & Midgley, C. (1991). Enhancing student motivation: A school-wide approach.   Educational Psychologist, 26(3-4), 399–427. Geraadpleegd op 6 december 2014, via                http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=Ge…            Search&qid=9&SID=U2BQzbu9aC6DdwPvYf8&page=3&doc=30

Manderscheid, R. W., Ryff, C. D., Freeman, E. J., McKnight-Eily, L. R., Dhingra, S., &                       Strine, T. W.   (2010). Evolving Definitions of Mental Illness and Wellness.                    Preventing Chronic Disease,7(1).Geraadpleegd op 25 november 2013, via                    http://www.cdc.gov/pcd/issues/2010/jan/09_0124.htm.

Metz, G.W. (2002). Challenges and changes to Tinto's persistence theory. (Meeting Paper ED    471 529en JC 030 037). Geraadpleegd op 15 april 2014, via                                             http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED471529.pdf

Michalos, A. C. (2003). Essays on the Quality of Life (Vols.19). Dordrecht, Nederland: Kluwer Academic.

 

Midgley, C., Maehr, M. L., Hruda, L., Anderman, E. M., Anderman, L., Freeman, K. E., . . .     Urdan, T. (2000). Manual for the Patterns of Adaptive Learning Scales (PALS). Ann            Arbor: University of Michigan.

 

Millar, C. J. M. (2008). De appel van Eva: tacit knowledge revisited: Implicaties voor het           hoger onderwijs. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 26 (3), 122-138. Geraadpleegd op  17 februari 2015, via http://purl.utwente.nl/publications/61621

 

Minnaert, A., & Janssen, P. J. (1992). Success and progress in higher education. A structural      model of studying. British Journal of Educational Psychology, 62(2), 184–192. doi:           10.1111/j.2044-8279.1992.tb01012.x 

Moerkerke, B. (2012). Onderzoeksmethoden I.  Academiejaar 2012-201. Gent: UGent.

Molleda, C., Vivar, A., Sadornil, E., Manrique, E., San José, A., Martín, G., ... & Gastón, A.     (2012). Academic Performance of Retaking Students of The New                                    Degrees. EDULEARN12 Proceedings, 601-607

Morris, R. (2007). Improving curriculum theory and design for teaching law to non-lawyers in   built environment education. Structural Survey, 25(3/4), 279 - 292. doi                         10.1108/17561451011087328

Murphy, P. K., & Alexander, P. A. (2000). A motivated exploration of motivation                     terminology. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 3-53. doi:                           doi:10.1006/ceps.1999.1019

Nachmias, C.F., & Nachmias, D. (1996). Research Methods in the Social Sciences. London:       St Martin’s Press.

Nicholls, J. G. (1984). Achievement motivation: Conceptions of ability, subjective                      experience, task, choice, and performance. Psychological Review, 91(3), 328–346.      doi:10.1037/0033-295X.91.3.328

Nicholls, J. G., Patashnick, M., & Nolen, S. B. (1985). Adolescents' theories of education.         Journal of Educational Psychology, 77(6), 683–692. doi:10.1037/0022-         0663.77.6.683

Nolen, S. B. (1988). Reasons for studying: Motivational orientations and study strategies.         Cognition and Instruction, 5(4), 269–287. doi:10.1207/s1532690xci0504_2

Ohst, A., Fondu, B. M., Glogger, I., Nückles, M., & Renkl, A. (2014). Preparing learners with   partly incorrect intuitive prior knowledge for learning. Frontiers in Psychology, 5,         664. doi: 10.3389/fpsyg.2014.00664

Onderwijs Vlaanderen. (2008). Studiesucces generatiestudenten in 2007-2008. Geraadpleegd     op 28 januari 2014, via                     http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/werken/studentadmin/            studentengegevens/ Studiesucces%20generatiestudenten%20in%202007.pdf

Opdenakker, M., & Van Damme, J. (2000). Effects of schools, teaching staff and classes on      achievement and well-being in secondary education: Similarities and differences          between school outcomes. School Effectiveness and School Improvement, (2)11, 165– 196. doi: 10.1076/0924-3453(200006)11:2;1-Q;FT165

Pearson Education. (1995-2006). What is the difference between a between-groups and a            within-subjects design? Geraadpleegd op 3 mei 2014, via                                      http://wps.pearsoned.co.uk/ema_uk_he_mcqueen_resmeth_1/45/11602/2970123.cw/c            ontent/index.html

Perrot, L. J., Deloney, L. A., Hastings, J. K., Savell, S., Savidge, M. (2001). Measuring              student motivation in health professions’ colleges. Advances in Health Sciences                Education, 6(3), 193-203. doi: 10.1023/A:1012606722230

Phan, H. P. (2013). The predictiveness of achievement goals. A 2× 2 framework analysis           from a social cognitive perspective. Europe’s Journal of Psychology, 9(4), 697-716.      doi: 10.5964/ejop.v9i4.640

Pintrich, P. R. (2000). Multiple goals, multiple pathways. The role of goal orientation in  learning and achievement.  Journal of Educational Psychology, (92)3, 541-555. doi:     10.1037//0022-0663.92.3.544

Pintrich, P. R. (2000). The role of goal orientation in self-regulated learning. In M.                      Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), The handbook of Self-Regulation            (pp. 451-502). San Diego: Academic Press.

Por, J., Barriball, L., Fitzpatrick, J., & Roberts, J. (2011). Emotional intelligence: It's relationship to stress, coping, well-being and professional performance in nursing students. Nurse Education Today, 31(8), 855-860. doi: 10.1016/j.nedt.2010.12.023

Prins, J. B. A. (1997). Studieuitval in het Wetenschappelijk Onderwijs. Studentkenmerken en            Opleidingskenmerken als Verklaring voor Studieuitval. Nijmegen: University                   Press, Nederland.      

Pustjens, H., Van de Gaer, E., Van Damme, J., & Onghena, P. (2004). Effect of secondary        schools on academic choices and success in higher education. School Effectiveness    and School Improvement, 15(3-4), 281-311. doi:10.1080/09243450512331383222

 

Radstaak, M. (2008). The subjectivity of contingencies of self-worth and its relation to self-          esteem and self compassion. Onuitgegeven masterproef. Nijmegen: Radboud        Universiteit Nijmegen.

 

Reed, D. A., Shanafelt, T. D., Satele, D. W., Power, D. V., Eacker, A., Harper, W., . . .             Dyrbye, L. N. (2011). Relationship of pass/fail grading and curriculum structure  with    well-being among preclinical medical students: A multi-Institutional study. Academic      Medicine, 86(11), doi: 1367-1373. 10.1097/ACM.0b013e3182305d81

Reeve, J., Deci, E.L. & Ryan, R. M. (2004). Self-determination theory: a dialectical framework for understanding socio-cultural influences on student motivation. In D. M. McInerney, S. Van Etten (Eds.), Big Theories Revisited (pp. 31-60). North Carolina: Information Age Publishing.

Renninger, K. A., Hidi, S., & Krapp, A. (1992). The role of Interest in Learning and Development. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.

Reumer, C., & van der Wende, M. (2010). Excellence and diversity: the emergence of     selective admission policies in dutch higher education - a case study on Amsterdam      University College. (Research & occasional            paper series: CSHE.15.10). Geraadpleegd    op 24 maart 2014, via Center for Studies in Higher Education website                             https://escholarship.org/uc/item/4502w5pj

Robins, L. S., Fantone, J. C., Oh, M. J., Alexander, G. L., Shlafer, M., & Davis, W. K..             (1995). The effect of pass/fail grading and weekly Quizzes on first-year student’                    performances en satisfaction. Academic Medicine, 70(4), 327-329. doi                              10.1097/00001888-199504000-00019

Roebken, H. (2007). Multiple goals, satisfaction, and achievement in university                            undergraduate education: A student experience in the research university (SERU)            project research paper (Research & occasional          paper series: CSHE.2.07).      Geraadpleegd op 11 april 2015, via Center for Studies in Higher Education website: https://escholarship.org/uc/item/6k54d73t

Rosseel, Y., & Marchant, T. (2011). Statistiek II. Academiejaar 2011-2012 [Cursus]. Gent:         UGent.

Ruini, C., Ottolini, F., Rafanelli, C., Tossani, E., Ryff, C. D., & Fava, G. A. (2003). The            relationship of psychological well-being to distress and personality. Psychotherapy          and Psychosomatics, 72(5), 268-275. doi: 10.1159/000071898

Ruini, C., Ottolini, F., Tomba, E., Belaise, C., Albieri, E., Visani, D., Offidani, E., Caffo, E.      &, Fava, G. A. (2009). School intervention for promoting psychological well-being in      adolescence. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 40(4). 522–  532. doi:10.1016/j.jbtep.2009.07.002

Ryan, R. M., & Connell, J. P. (1989). Perceived locus of causality and internalization:                Examining reasons for acting in two domains. Journal of Personality and Social                    Psychology, 57(5), 749-761. doi: 10.1037/0022-3514.57.5.749

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 54-67. doi:10.1006/ceps.1999.1020

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2001). On happiness and human potentials: A review of research    on hedonic and eudaimonic well-being. Annual Review of Psychology, 52, 141-166.          doi:10.1146/annurev.psych.52.1.141

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic     motivation, social development, and well-being. American Psychologist,          55(1), 68-       78, doi:10.1037110003-066X.55.1.68

Ryff, C.D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of                   psychological well-    being. Journal of Personality and Social Psychology, 57(6),           1069–1081. doi: 10.1037/0022-3514.57.6.1069

Rytkönen, H., Parpala, A.,  Lindblom-Ylänne, S., Virtanen, V., & Postareff, L. (2012).              Factors affecting bioscience students’ academic achievement. Instructional Science,         40(2), 241-256. doi 10.1007/s11251-011-9176-3

Sabzehara, M., Ferguson, Y. L., Sarafraz, M. R., & Mostafa, M. (2014). An investigation of      the associations between contingent self-worth and aspirations among Iranian                       university students, The Journal of Social Psychology, 154(1), 59-73, doi:                     10.1080/00224545.2013.843501

Sansone, C., & Harackiewicz, J. M. (Eds.). (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivation: The          Search for Optimal Motivation and Performance. California, London: Academic       Press.

Schilliger, D., (2014). Validering van een schaal om sociaalwelbevinden te meten.           Geraadpleegd op 16 december 2014,          via essay utwente. (s1114123)

Schmutte, P. S., & Ryff, C. D. (1997). Personality and well-being: Reexamining methods and meanings. Journal of Personality and Social Psychology, 73(3), 549-559. doi: 10.1037/0022-3514.73.3.549

Schwartz, P., Mennin, S., & Webb, G. (2001).  Introduction. In Problem-Based Learning.         Case Studies, Experience and Practices. New York: Psychology Press

Senko, C., Durik, A. M., & Harackiewicz, J. M. (2008). Historical perspectives and new            directions in achievement goal theory. In J. Y. Shah, & A.W. Gardner (Eds.),               Handbook of Motivation Science (pp. 100–113). New York: Guilford Press.

Sheldon, K. M., & Elliot, A. J. (1999). Goal striving, need satisfaction, and longitudinal well-   being: The self-concordance model. Journal of Personality and Social Psychology,           76(3), 482-497. doi:10.1037//0022-3514.76.3.482

Sheldon, K. M., Elliot, A. J., Ryan, R. M., Chirkov, V., Kim, Y., Wu, C., Demir, M., & Sun, Z. (2004). Self- concordance and subjective well-being in four cultures. Journal of Cross-Cultural Psychology, 35(2), 209-223. doi: 10.1177/0022022103262245    

Sheldon, K. M., & Krieger, L. S. (2004). Does legal education have undermining effects on law students? Evaluating changes in motivation, values, and well‐being. Behavioral Sciences and the Law, 22(2), 261-286. doi: 10.1002/bsl.582

Sheldon, K. M., Ryan, R. M., Deci, E. L., & Kasser, T. (2004). The independent effects of goal contents and motives on well-being: It's both what you pursue and why you persue it. Personality and Social Psychology Bulletin, 30(4), 475-486. doi: 10.1177/0146167203261883    

Sideridis, G. D. (2005). Goal orientation, academic achievement, and depression: Evidence in favor of a revised goal theory framework. Journal of Educational Psychology, 97(3), 366–375. doi:10.1037/0022-0663.97.3.366

Skaalvik, E. M. (1997). Self-enhancing and self-defeating ego orientation: Relations with task avoidance orientation, achievement, self-perceptions, and anxiety. Journal of Educational Psychology, 89(1), 71-81. doi: 10.1037/0022-0663.89.1.71

Spady, W. G. (1970). Dropouts from higher education: An interdisciplinary review and synthesis. Interchange, 1(1), 64-85. doi: 10.1007/BF02214313

Spady, W.G. (1971). Drop-outs from higher education: toward an empirical model.                    Interchange, 2(3), 38-62. doi 10.1007/BF02282469

The Ohio State University - Department of Psychology. (2011). Contingencies of self-worth       (CSW) scale. Geraadpleegd op 15 september 2014, via http://faculty.psy.ohio-   state.edu/crocker/lab/csw.php

Thompson, R. A., & Zamboanga, B. L. (2004). Academic aptitude and prior knowledge as        predictors of student achievement in introduction to Psychology. Journal of                  educational psychology, 96(4), 778-784. doi: 10.1037/0022-0663.96.4.778

Thompson, R. A., & Zamboanga, B. L. (2003). Prior knowledge and its relevance to student     achievement in introduction to psychology. Teaching of Psychology, 30(2), 96-101.          doi: 10.1207/S15328023TOP3002_02

Thorkildsen, T., & Nicholls, J. (1998). Fifth graders' achievement orientations and beliefs:          Individual and classroom differences. Journal of Educational Psychology, 90(2), 179-          201. doi: 10.1037/0022-0663.90.2.179

Topham, P., & Moller, N. (2011). New students' psychological well-being and its relation to      first year academic performance in a UK university. Counselling and Psychotherapy          Research11(3), 196-203. doi: 10.1080/14733145.2010.519043

Tinto, V. (1975). Drop-out from higher education: a theoretical synthesis of recent research. Review of Educational Research, 45(1), 89-125. Geraadpleegd op 4 mei 2014, http://www.jstor.org/stable/1170024

Tinto, V. (1997). Classrooms as communities: Exploring the educational character of student persistence. Journal of Higher Education, 68(6), 599-623. doi: 10.2307/2959965

Tinto, V. (1998). Colleges as communities: Taking research on student persistence seriously. Review of Higher Education, 21(2), 167-177. Geraadpleegd op 4 mei 2014, via http://muse.jhu.edu/journals/review_of_higher_education/v021/21.2tinto…

Tinto, V. (1987). Leaving College: Rethinking the Causes and Cures of Student Attrition. Chicago: The University of Chicago.

Tinto, V. (1993). Leaving college: Rethinking the Causes and Cures of Student Attrition.(2nd ed.). Chicago: The University of Chicago.

Tinto, V. (1988). Stages of student departure: Reflections on the longitudinal character of student learning. Journal of Higher Education, 59(4), 438-453. doi: 10.2307/1981920

Tinto, V., & Cullen, J. (1973). Dropout in higher education: A review and rheoretical synthesis of recent research. (DHEW Working Paper 0E070-73-1409). Geraadpleegd op 15 april 2014, via http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED078802.pdf

Tobias, S. (1994). Interest, prior knowledge, and learning. Review of Educational Research, 64(1), 37-54. doi: 10.3102/00346543064001037

Trash, T. M., & Hurst, A. L. (2008). Approach and avoidance motivation in the achievement domain: Integrating the achievement motive and achievement goal traditions. In A. J. Elliot (Ed.), Handbook of Approach and Avoidance motivation (pp. 217–234). New York: Academic Press.

Trochim, W. M. K. (2006). Quasi-Experimental Design. Geraadpleegd op 17 april 2014, via            http://www.socialresearchmethods.net/kb/index.php

Tuominen-Soini, H., Salmela-Aro, K., & Niemivirta, M. (2012). Achievement goal                      orientations and academic well-being across the transition to upper secondary              education. Learning and Individual Differences, 22(3), 290–305.                                     doi:10.1016/j.lindif.2012.01.002

Tuominen-Soini, H., Salmela-Aro, K., & Niemivirta, M. (2008). Achievement goal                     orientations and subjective well-being: A person-centred analysis. Learning and                      Instruction, 18(3), 251-266. doi:10.1016/j.learninstruc.2007.05.003

Universiteit Gent, Dienst Onderwijsondersteuning FPPW. (2011). Studietijd meten.                    Geraadpleegd op 27 maart 2014, via                                                                       http://www.pp53.ugent.be/index.php?position=2x3x0#.UzP0pvl5Muc

Universiteit Gent, Directie ICT – Onderwijstechnologie (n.d.). Curios. Geraadpleegd op 22       april 2014, via http://icto.ugent.be/nl/category/trefwoord/curios

Universiteit Gent, Directie Onderwijsaangelegenheden– Afdeling Studentenadministratie en             studieprogramma’s. (2014). Vergelijkende tabel contracttypes | AJ 2013-­2014    .           Geraadpleegd op 27 maart 2014, via                                    https://www.ugent.be/student/nl/studeren/administratie/diplomaencreditb…            a_credit.pdf/view

Universiteit Gent, Faculteit Economie en Bedrijfskunde (2013-2014). Reglement - Geïndividualiseerde trajecten Academiejaar 2013-2014. Geraadpleegd op 16 april 2014, via http://www.ugent.be/eb/nl/student/fsa/git-2013-2014-pdf

Universiteit Gent, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. (2013).                     Geïndividualiseerd     traject (GIT). Geraadpleegd op 24 februari 2014, via                      http://www.ugent.be/ge/nl/voor-studenten/monitoraat/trajectbegeleiding/…

 Universiteit Gent, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Vakgroep Sociaal Recht. (2014).                                     Rapportering  onderwijsinnovatieprojecten 2013. [rapportering ingediend bij het             secretariaat van de             Onderwijsraad, Directie Onderwijsaangelegenheden, Afdeling      Onderwijskwaliteitszorg]

Valcke, M. (2011). Het hoger onderwijs. In Tweede bachelor pedagogische wetenschappen.      Pedagogische en sociaal-agogische systemen. Onderwijskunde deelcursus 2011-2012.    Het onderwijs in Vlaanderen, 62-71 [Cursus gebaseerd op R. Standaert               UGent] Gent: UGent.

Valentine, J. C., DuBois, D. L., & Cooper, H. (2004). The relation between self-beliefs and       academic achievement. A meta-analytic review. Educational Psychologist, 39(2),     111-133. doi: 10.1207/s15326985ep3902_3

Van Bragt, C. A. C., Bakx, A. W. E. A., Bergen, T. C. M., & Croon, M. A. (2011). Looking     for students’             personal characteristics predicting study outcome. Higher Education,       61(1), 59-75. doi: 10.1007/s10734-010-9325-7

van Peer, K., Bours, D., & Beaujean, P. (n.d.) Vragen en antwoorden. Onderzoeksmethoden.     Geraadpleegd op 17 april 2014, via                                                                                     http://members.home.nl/jreij/onderzoeksmethoden_vragen_en_antwoorden.pdf

Van Petegem, K., Aelterman, A., Rosseel, Y., & Creemers, B. (2007). Student perception as     moderator for student wellbeing. Social Indicators Research, 83(3), 447-463. doi:           10.1007/s11205-006-9055-5

Vansteenkiste, M. (2003). Straffen, belonen, Big Brother of aanleren? Het controlerend             verkeersbeleid in vraag gesteld vanuit een motivationele analyse. Verkeersspecialist,        94, 15-18. Geraadpleegd op 16 maart 2014, via                                                                    http://www.vopspsy.ugent.be/nl/ontwikkelingspsychologie/86-maarten-    vansteenkiste.html#vrdoelen

Vansteenkiste, M. (2014). Zelf-Regulatie Vragenlijst – Leren. Geraadpleegd op 1 mei 2014,       via http://www.vopspsy.ugent.be/nl/ontwikkelingspsychologie/86-maarten-    vansteenkiste.html#vrzelfregulatie

Vansteenkiste, M., Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2008). Self-determination theory and the           explanatory role of psychological needs in human well-being. In L. Bruni, F. Comim,  & M. Pugno (Eds.), Capabilities and Happiness (pp. 187-223). Oxford: Oxford   University Press.

Vansteenkiste, M., Sierens, E., Soenens, B., & Lens, W. (2007). Willen, moeten en structuur:     Over het bevorderen van een optimaal leerproces. Begeleid Zelfstandig Leren,                     37(16), 1-27. Geraadpleegd op 28 februari 2014, via                                                        http://www.vopspsy.ugent.be/nl/ontwikkelingspsychologie/86-maarten-    vansteenkiste.html#vrdoelen

Vansteenkiste, M., Zhou, M., Lens, W., & Soenens, B. (2005). Experiences of autonomy and    control among Chinese learners: vitalizing of immobilizing? Journal of Educational         Psychology, 97(3), 468-483. doi: 10.1037/0022-0663.97.3.468

Vallerand, R.J., Blais, M.R., Brière, N.M., & Pelletier, L.G. (1989). Construction et validation   de l'Échelle de Motivation en Éducation (EME). Revue Canadienne des Sciences du        Comportement, 21(3), 323-349. Geraadpleegd op 1 mei 2014, via                                         http://www.selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/1989_VallerandBlai…   elletie            r_CJBSRCSC.pdf

Veenvliet, K. (2013). Risicofactoren voor een laag welbevinden:  Een onderzoek naar de            relatie van eenzaamheid, gezondheidsproblemen en een lage sociale economische      status met het welbevinden. Geraadpleegd op 2 mei 2014, via                                         http://purl.utwente.nl/essays/64191

Vlaamse Onderwijsraad. (2011). Advies over welbevinden en gelijke kansen in het                       gezondheidsbeleid op school (AR-AR-GDR-ADV-019). Brussel: Algemene Raad.

Vlaamse Onderwijsraad. (2007). De Meerwaarde en Gevolgen van de Flexibilisering van het     Hoger Onderwijs. Een verkenning. Antwerpen- Apeldoorn: Garant.

Vlaams Parlement. (2008). Decreet betreffende de financiering van de werking van de                 hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen. Geraadpleegd op 23 maart 2014, via            http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?doci…

Vlaams Parlement. (2004). Decreet betreffende flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen. Geraadpleegd op 26     maart  2014, via                                                                                          http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?doci…

Vlaams Parlement. (2003). Ontwerp van decreet betreffende de herstructurering van het              hoger onderwijs in Vlaanderen. Geraadpleegd op 27 maart 2014, via                              http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2002-2003/g1571-1.pdf

Vlaams Parlement. (2013). Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van de decretale                     bepalingen betreffende hoger onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013.                 Geraadpleegd op 31  maart 2014, via                                                                                  http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2013-2014/g2252-1.pdf

Vlaams Parlement. (2013). Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van de decretale                     bepalingen betreffende het hoger onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013            [Bijlage: Codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger                          onderwijs]. Geraadpleegd op 31 maart 2014, via                                                               http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/getFile.action?id=489814

Vonk, R., & Smit, H. (2011). Optimal self-esteem is contingent: Intrinsic versus extrinsic and    upward versus downward contingencies. European Journal of Personality, 26(3), 182-    193. doi: 10.1002/per.817

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological                    Processes. Cambridge: Harvard University Press.

Watson, D., Clark, L. A., Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures    of positive and negative affect: The PANAS scales. Journal of Personality and Social      Psychology, 54(6), 1063-1070. doi: 10.1037/0022-3514.54.6.1063

Weiner, B. (1986). An Attributional Theory of Motivation and Emotion. New York: Springer-     Verlag.

Weinert, F. (1989). The impact of schooling on cognitive development. One hypothetical           assumption, some empirical results, and many theoretical implications. EARLI news,    8(1), 3-7.

Werkgroep Studiesucces (2009). Studiesucces aan de Universiteit van Amsterdam.                      Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Wigfield, A., Eccles J. S. (2000). Expectancy-value theory of achievement motivation.               Contemporary Educational Psychology, 25(1), 68-81. doi:10.1006/ceps.1999.1015

Wilson, W. (1967). Correlates of Avowed Happiness. Psychological Bulletin, 67(4), 294-306.    doi:10.1037/H0024431         

World Health Organization. (2005). Promoting mental health: Concepts, emerging evidence,     practice. Geneva: WHO. Geraadpleegd op 2 mei 2014, via                                       http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en/

Wrench, A., Garrett, R., & King, S. (2013). Guessing where the goal posts are: managing health and well-being during the transition to university studies. Journal of Youth Studies, 16(6), 730-746. doi: 10.1080/13676261.2012.744814

 Wrosch, C., Scheier, M. F., Miller, G. E., Schulz, R., & Carver, C. S. (2003). Adaptive self-regulation of unattainable goals: goal disengagement, goal reengagement, and subjective wellbeing. Personality and Social Psychology Bulletin, 29(12), 1494-1508. doi: 10.1177/0146167203256921

Zimmerman, B. J. (1989). A social cognitive view of self-regulated academic learning. Journal of Educational Psychology, 81(3), 329. doi: 10.1037/0022-0663.81.3.329

 

Universiteit of Hogeschool
Pedagogische wetenschappen
Publicatiejaar
2015
Kernwoorden
Share this on: