Een vergelijkende studie tussen georganiseerde misdaad en terroristische groeperingen op vlak van organisatie en financiering

Nicolas Gosselin
Persbericht

Een vergelijkende studie tussen georganiseerde misdaad en terroristische groeperingen op vlak van organisatie en financiering

Een vergelijkende studie tussen georganiseerde misdaad en terroristische groeperingen op vlak van organisatie en financiering

We leven in een dynamische geglobaliseerde wereld waarin criminaliteit, al dan niet grensoverschrijdend, deel van uitmaakt. Twee grensoverschrijdende criminaliteitsvormen, namelijk georganiseerde misdaad en terrorisme, bestaan al sinds mensenheugenis en komen hierbij dagelijks in beeld. In deze masterproef bekijken we georganiseerde criminaliteit en terrorisme en vergelijken we ze om te zien waar de twee overeenstemmen en juist verschillen. Uit deze individuele criminaliteitsfenomenen en de vergelijking ertussen, trekken we aanbevelingen  naar lokaal, federaal, Europees, academisch en inlichtingenniveau. 

Terroristische groeperingen en criminele samenwerkingsverbanden hebben veel aspecten gemeen, maar verschillen ook op heel wat vlakken. Echter mag nooit uit het oog verloren worden dat elke terroristische groepering en crimineel samenwerkingsverband uniek is in al haar aspecten. Met zekerheid kan wel gezegd worden dat er een verband bestaat tussen de twee criminaliteitsfenomenen, waardoor belangenvermenging kan optreden. Terroristische groeperingen hebben financiële en materiële middelen nodig om hun strijd te kunnen voeren. Dit kan niet bereikt worden met ideologie alleen en leidt bijgevolg tot de trend dat terrorisme naast een ideologisch motief ook een winstmotief bezit. Hierdoor is het ook duidelijk dat terrorisme vaak nood heeft aan samenwerking met georganiseerde criminaliteit. Omgekeerd hoeft dit verband dan weer niet te bestaan. De Federale Gerechtelijke Politie van Bergen probeert als uniek initiatief in België georganiseerde misdaad en terrorisme aan elkaar te koppelen in de COT (Cel Organised Crime – Terrorism) waarin dadergericht wordt gewerkt. Uitbreiding van de COT’s lijkt dan ook een goede zaak, maar mag het hele model niet vervangen. Er dient steeds een middenweg gevonden te worden tussen fenomeengericht werken en dadergericht werken. Evenwel bevorderen COT’s wel de samenwerking tussen politiediensten.

Jongere terroristische groeperingen zoals Islamitische Staat (IS) verschillen niet zo zeer van andere terroristische organisaties. IS gebruikt dezelfde netwerkvormen, dezelfde financieringswijzen en dezelfde kanalen. Evenwel valt het op dat internet en media grote rollen spelen binnen IS, in vergelijking met andere terroristische groeperingen. 

IS gebruikt professioneel videomateriaal om potentiële leden te werven en mensen af te schrikken via lugubere beelden, hackt ze vaak bezochte sociaalnetwerksites om pro-terroristische slogans te posten, heeft het een eigen televisiezender en verspreidt het online magazines. Daarnaast is IS polycrimineel, een trend dat de laatste jaren meer voorkomt. Dit betekent dat de organisatie zich bezig houdt met een grote verscheidenheid aan activiteiten, waaronder het verkopen van olie, het smokkelen van pornografie en kidnapping. 

De impact die opkomende technologieën hebben zoals sociale media en internet zijn enorm, zowel voor terrorisme als voor georganiseerde criminaliteit. Media helpt onder andere bij het verspreiden van propaganda, het verspreiden van geruchten en het vinden van klanten. Internet helpt onder andere bij het verspreiden van kennis, het rekruteren van nieuwe leden, het verwerven van fondsen en het veroorzaken van schade. Bovenal is het een toegankelijk en goedkoop hulpmiddel. Dit hulpmiddel wordt meer en meer gebruikt. Hierdoor wordt het moeilijker om terrorisme en georganiseerde misdaad te bestrijden, want internet en media vergroten de speelruimte voor criminelen. Echter zijn elektronische correspondentiemiddelen zoals Whatsapp en Viber niet wettelijk geregeld en vissen politie en inlichtingendiensten daardoor achter het net. Hier dringt nationale en Europese wetgeving zich dan ook op.

Aansluitend aan het internet, kwam deze scriptie tot de vaststelling dat door middel van internet homegrown terrorism een realistische dreiging vormt binnen de Europese Unie. Internet maakt het makkelijk voor potentiële terroristen om know-how te bemachtigen zodat hij/zij weet hoe hij/zij een aanslag kan plegen. Terroristische groeperingen zoals IS en al Shabaab proberen hiertoe mensen aan te zetten om in het land waar het potentiële lid woonachtig is, aanslagen te plegen. Doorheen de aanbevelingen raden we zowel inlichtingendiensten als overheden aan om hier voldoende aandacht aan te besteden.

Wanneer het gaat over het academische luik blijkt al snel dat er nood is aan meer onderzoek. Georganiseerde criminaliteit is op een grote variëteit aan aspecten uitgebreid beschreven. Doch viel op dat dit bij terrorisme niet steeds het geval is. Zo wordt geweld nooit gekoppeld aan afschermingsmethoden, waardoor deze scriptie zoekt bij te dragen aan de academische literatuur. Er is nood aan een gefundeerd onderzoek zodat we te weten komen waarom individuen een terroristische groepering verlaten, hoe aan deradicalisatie dient te worden gedaan en wat de best practices zijn om terrorisme te bestrijden. 

George R. R. Martin (2011) schreef in zijn populaire boek ‘A Game of Thrones’ het volgende: “We hold to the belief that the man who passes the sentence should swing the sword. If you would take a man’s life, you owe it to him to look into his eyes and hear his final words. […] A ruler who hides behind paid executioners soon forgets what death is”. Hiermee proberen we duidelijk te maken dat beleidsmakers door middel van hun keuzes een enorme impact hebben op de evolutie van georganiseerde criminaliteit en terrorisme. Een beleidsmaker dient zich niet te verbergen achter personeel dat het vuile werk voor hem opknapt (lees: justitie en penitentiaire inrichtingen), maar dient mee te denken over preventieve, deradicaliserende en repressieve mogelijkheden en keuzes in samenspraak met academici, experten en indien mogelijk ex-Syriëstrijders, met als doel preventief jongeren te weerhouden te gaan strijden en terugkeerders te deradicaliseren zodat ze geen gevaar (meer) vormen voor onze maatschappij. 

Dit moet blijken uit de aanbevelingen die we geven rond gevangenisstraf, deradicaliserende en preventieve initiatieven. In eerste instantie is het van belang dat de maatschappij in eigen boezem durft te kijken wat er fout loopt in de maatschappij, vooraleer ze kijkt naar terrorisme. Hierbij dient aandacht besteed te worden aan racisme, sociaaleconomische status en werkgelegenheid. Verder dient een maatschappij zowel in te zetten op secundaire preventie, tertiaire preventie, afwering via intelligence en repressie verbonden aan begeleiding. In deze scriptie prijzen we de burgerinitiatieven inzake preventie en deradicalisatie aan, maar dient ook de overheid , zowel Europees als nationaal, hierin actief te zijn. Verder raden we ook JustUnity aan voor het preventionele luik (waarbij gederadicaliseerden gaan spreken op scholen) en exit-bewegingen (waarbij de overheid een begeleidende rol heeft bij deradicalisatie) aan voor het deradicaliserende luik.

 

 

Bibliografie

1.1  Boeken

BOERMAN, F., GRAPENDAAL, M. & MOOIJ, A. (2008). Nationaal dreigingsbeeld 2008: Georganiseerde criminaliteit. Zoetermeer, Dienst IPOL, 261p.

 

BOERMAN, F., GRAPENDAAL, M., NIEUWENHUIS, F. & STOFFERS, E. (2012). Nationaal Dreigingsbeeld 2012: Georganiseerde criminaliteit. Zoetermeer, Dienst IPOL, 284p.

 

DECORTE, T., TIEBERGHIEN, J. & PETINTSEVA, O. (2014). Methoden van onderzoek: ontwerp en dataverzameling – Een handleiding. Gent, Academia Press, 265p.

 

DE POOT, C. J., SONNENSCHEIN, A., SOUDIJN, M. R. J., BIJEN, J .G. M. & VERKUYLEN, M. W. (2009). Jihadistisch terrorisme in Nederland: Een beschrijving op basis van afgesloten opsporingsonderzoeken.  Meppel, Boom Juridische Uitgevers, 185p.

 

FIJNAUT, C., BOVENKERK, F., BRUINSMA, G., & VAN DE BUNT, H. (1996). Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden (PEO), Inzake opsporing: Enquête opsporingsmethoden. Den Haag, Sdu Uitgevers, 484p.

 

FINCKENAUER, J. O. (2007). Mafia and organised crime: A beginner’s guide. Londen, Oneworld Publications, 232p.

 

GAMBETTA, D. (1996). The Sicilian mafia: The business of private protection. Cambridge Massachusetts, Harvard University Press, 335p.

 

HORGAN, J. (2005). The psychology of terrorism. Oxon, Routledge, 199p.

 

KENNEY, M. (2007). From Pablo to Osama: Trafficking and terrorist networks, governement bureaucracies, and competitive adaptation. University Park, The Pennysylvania State University, 293p.

 

KLEEMANS, E.R., VAN DEN BERG, E. A. I. M., VAN DE BUNT, H. G. & BROUWERS, M. (1998). Georganiseerde criminaliteit in Nederland: Rapportage op basis van de WODC-monitor. Den Haag, WODC, 177p.

 

KRUISBERGEN, E.W., VAN DE BUNT, H.G., KLEEMANS, E.R., KOUWENBERG, R.F., HUISMAN, K., MEERTS, C.A. & DE JONG, D. (2012). Georganiseerde criminaliteit in Nederland: Vierde rapportage op basis van de monitor Georganiseerde Criminaliteit. Den Haag, WODC, 377p.

 

MAHAN, S. & GRISET, P. L. (2008). Terrorism in perspective. Thousand Oaks, Sage Pulbications Inc., 425p.

 

MARTIN, G. R. R. (2011). A Game of Thrones. Londen, Harper Voyager, 801p.

 

NAYLOR, R.T. (2002). Wages of crime: Black markets, illegal finance, and the underworld economy. Ithaca New York, Cornell University Press, 336p.

 

ONWUDIWE, I. D. (2001). The globalization of terrorism. Hampshire, Ashgate Publishing Limited, 171p.

 

VAN GESTEL, B. (2014). Facilitering van mobiele bendes. Den Haag, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, Ministerie van Veiligheid en Justitie, 69p.

 

VERSCHUREN, P. & DOOREWAARD, H. (2007). Het ontwerpen van een onderzoek. Den Haag, Lemma, 327p.

 

WEIMANN, G. (2006). Terror on the internet: The new arena, the new challenges. Washington, United States Institute of Peace, 309p.

 

WRIGHT-NEVILLE, D. (2010). Dictionary of terrorism. Cambridge, Polity Press, 221p.

 

STERN, J. (2003). Terror in the name of God: Why religious militants kill. New York, HarperCollins Publishers, 400p.

 

ZAITCH, D. (2002). Trafficking cocaine: Colombian drug entrepeneurs in the Netherlands. Den Haag, Kluwer Law International, 335p.

 

1.2  Bijdragen in verzamelwerken

ALDRICH, J. A. (2008). “Setting priorities in a world of changing threats”, in TSANG, S. (Ed.). Intelligence and human rights in the era of global terrorism, 158-170.

 

ARQUILLA, J. & RONFELDT, D. (2001a). “The advent of netwar (revisited)”, in ARQUILLA, J. & RONFELDT, D. (eds.). Networks and netwars: The future of terror, crime, and militancy, 1-25.

 

ARQUILLA, J. & RONFELDT, D. (2001b). “Afterword (September 2001): The sharpening fight for the  future”, in ARQUILLA, J. & RONFELDT, D. (eds.). Networks and netwars: The future of terror, crime, and militancy, 363-371.

 

BEYENS, K. & TOURNEL, H. (2010). “Mijnwerkers of ontdekkingsreizigers? Het kwalitatieve interview”, in DECORTE, T. & ZAITCH, D. (red.). Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie. Leuven/ Den Haag, Acco, 199-232.

 

BEZLOV, T. & GOUNEV, P. (2012). “Organised crime, corruption and public bodies”, in  GOUNEV, P. & RUGGIERO, V. (Eds.). Corruption and organized crime in Europe: Illegal partnerships. Oxon/New York, Routledge, 32-54.

 

CRENSHAW, M. (1998). “The logic of terrorism: Terrorist behavior as a product of strategic choice”, in REICH, W. (Ed.). Origins of terrorism: Psychologies, ideologies, theologies, states of mind. Washington DC, Woodrow Wilson Center Press, 7-24.

 

DENNING, D. E. (2001). “Activism, Hactivism, and cyberterrorism: The internet as a tool for influencing foreign policy”, in ARQUILLA, J. & RONFELDT, D. (eds.). Networks and netwars: The future of terror, crime, and militancy, 239-288.

 

FLICK, U. (2010). “Kwalitatief online-onderzoek: gebruik van het internet”, in DECORTE, T. & ZAITCH, D. (red.). Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie. Leuven/ Den Haag, Acco, 415-439.

 

FREELAND, C. (2002). “How can sound customer due diligence rules help prevent the misuse of financial institutions in the financing of terrorism?” in PIETH, M. (Ed.). Financing terrorism, 41-48.

 

GOUNEV, P. (2012). “Organised crime, corruption and the private sector”, in  GOUNEV, P. & RUGGIERO, V. (Eds.). Corruption and organized crime in Europe: Illegal partnerships. Oxon/New York, Routledge, 55-68.

 

GUPTA, D. K., HORGAN, J. & SCHMID, A. P. (2009). “Terrorism and organized crime: A theoretical perspective”, in CANTER, D. (ed.). The faces of terrorism: Multidisciplinary perspectives. Oxford/Malden, Wiley-Blackwell, 123-136.

 

HORGAN, J. (2009). “Disengaging from terrorism”, in CANTER, D. (ed.). The faces of terrorism: Multidisciplinary perspectives. Oxford/Malden, Wiley-Blackwell, 257-276.

 

KERSTEN, A. (2002). “Financing of terrorism – a predicate offence to money laundering?” in PIETH, M. (Ed.). Financing terrorism, 49-56.

 

LEYS, M., ZAITCH, D. & DECORTE, T. (2010). “De gevalstudie”, in DECORTE, T. & ZAITCH, D. (red.). Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie. Leuven/ Den Haag, Acco, 174-197.

 

MAESSCHALCK, J. (2010). “Methodologische kwaliteit in het kwalitatief criminologisch onderzoek”, in DECORTE, T. & ZAITCH, D. (red.). Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie. Leuven/ Den Haag, Acco, 119-145.

 

MARSDEN, S. V. & SCHMID, A. P. (2011). “Typologies of terrorism and political violence”, in SCHMID, A. P. (ed.). The Routledge Handbook of Terrorism Research. Oxon, Routledge, 158-200.

 

MOGHADDAM, F. M. (2009). “De-radicalization and the staircase from terrorism”, in CANTER, D. (ed.). The faces of terrorism: Multidisciplinary perspectives. Oxford/Malden, Wiley-Blackwell, 277-292.

 

MONGE, P. & FULK, J. (1999). “Communication technology for global network organizations”, in DESANCTIS, G. & FULK, J. (eds.). Shaping organizational form: communication, connection and community. Thousand Oaks, Sage, 71-100.

 

MORTELMANS, D. (2010). “Het kwalitatief onderzoeksdesign”, in DECORTE, T. & ZAITCH, D. (red.). Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie. Leuven/ Den Haag, Acco, 75-118.

 

MULLINS, S. (2009). “Terrorist networks and small group psychology”, in CANTER, D. (ed.). The faces of terrorism: Multidisciplinary perspectives. Oxford/Malden, Wiley-Blackwell, 137-150.

O’GORMAN, A. & VANDER LAENEN, F. (2010). “ethische aspecten van het kwalitatief onderzoek”, in DECORTE, T. & ZAITCH, D. (red.). Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie. Leuven/ Den Haag, Acco, 531-557.

 

REICH, W. (1998). “Understanding terrorist behaviour: The limits and opportunities of psychological inquiry”, in REICH, W. (ed.). Origins of terrorism: psychologies, ideologies, theologies, states of mind. Washington DC, Woodrow Wilson Center Press, 261-279.

 

RUGGIERO, V. & GOUNEV, P. (2012). “Corruption and the disappearance of the victim”, in  GOUNEV, P. & RUGGIERO, V. (Eds.). Corruption and organized crime in Europe: Illegal partnerships. Oxon/New York, Routledge, 15-31.

 

SCHMID, A. P. (2011). “Introduction”, in SCHMID, A. P. (ed.). The Routledge Handbook of Terrorism Research. Oxon, Routledge, 1-37.

 

WILLIAMS, P. (2001). “Transnational criminal networks”, in ARQUILLA, J. & RONFELDT, D. (eds.). Networks and netwars: The future of terror, crime, and militancy, 61-97.

 

WILSON, P. (2008). “Preparing to meet new challenges”, in TSANG, S. (Ed.). Intelligence and human rights in the era of global terrorism, 111-120.

 

WINER, J. M. (2002). “Globalization, terrorist finance, and global conflict – time for a white list?”, in PIETH, M. (Ed.). Financing terrorism, 5-40.

 

ZANINI, M. & EDWARDS, S. J. A. (2001). “The networking of terror in the information age”, in ARQUILLA, J. & RONFELDT, D. (eds.). Networks and netwars: The future of terror, crime, and militancy, 29-60.

 

1.3  Tijdschriften

ANDREAS, P. & WALLMAN, J. (2009). “Illicit markets and violence: What is the relationship?”, Crime, Law and Social Change, volume 52, nummer 3, 225-229.

 

BARBER, B. R. (1992). “Jihad vs. Mcworld”, Atlantic Monthly, volume 269, nummer 3, 53-65.

 

CHRISTENSEN, J. (2012). “The hidden trillions: Secrecy, corruption, and the offshore interface”, Crime, Law and Social Change, volume 57, nummer 3, 235-343.

 

CRELINSTEN, R. (2014). “Perspectives on counterterrorism: From stovepipes to a comprehensive approach”, Perspectives on terrorism: a journal of the terrorism research initiative, volume 8, nummer 1, 2-15.

 

DUPUIS, B. (2010). “Bestrijding van georganiseerde misdaad door FGP Bergen”, Inforevue – Tijdschrift van de geïntegreerde politie, volume 11, nummer 1, 24-27.

 

FARCY, F. (2015). “Renseignement criminel et lutte contre la criminalité organisée en Belgique”, Revue Française de Criminologie et de Droit Pénal, nummer 4, 3-40.

 

FINCKENAUER, J. O. (2005). “Problems of definition: What is organized crime?”, Trends in Organized Crime, volume 8, nummer 3, 63-83.

 

GARTENSTEIN-ROSS, D. (2009). “The strategic challenge of Somalia’s Al-Shabaab – Dimensions of Jihad”, Middle East Quarterly, volume 16, nummer 4, 25-36.

 

HAGAN, F. E. (2006). “"Organized crime" and "organized crime": Indeterminate problems of definition”, Trends in Organized Crime, volume 9, nummer 4, 127-137.

 

HEGGHAMMER, T. (2010). “The rise of Muslim foreign fighters – Islam and the globalization of Jihad”, International Security, volume 35, nummer 3, 53-94.

 

HELDENS, J. & REYSOO, F. (2005). “De kunst van het interviewen: reflecties op het interview met een guide”, KWALON, volume 10, nummer 3, 106-121.

 

HOLTMANN, P. (2014). “Terrorism and Jihad: Differences and similarities“, Perspectives on terrorism: a journal of the terrorism research initiative, volume 8, nummer 3, 140-143.

 

KEATINGE, T. (2014). “The importance of finacing in enabling and sustaining the conflict in Syria (and beyond)”, Perspectives on terrorism, volume 8, nummer 4, 53-61.

 

KLAUSEN, J. (2015). “Tweeting the jihad: Social media networks of Western foreign fighters in Syria and Iraq”, Studies in Conflict & Terrorism, volume 38, nummer 1, 1-22.

 

KOOMEN, W. & VAN DER PLIGT, J. (2009). “Achtergronden en determinanten van radicalisering en terrorisme”, Tijdschrift voor Criminologie, volume 51, nummer 4, 345-359.

 

LEVITT, M. (2013). “Hezbollah’s organized criminal enterprises in Europe, Perspectives on terrorism, volume 7, nummer 4, 27-40.

 

NESSER, P. (2006). “Jihadism in Western Europe after the invasion of Iraq: Tracing motivational influences from the Iraq war on jihadist terrroism in Western Europe”, Studies in conflict and terrorism, volume 29, nummer 4, 323-342.

 

POST, J., SPRINZAK, E. & DENNY, L. (2010). “The terrorist in their own words: interviews with 35 incarcerated Middle Eastern terrorists”, Terrorism and Political Violence, volume 15, nummer 1, 171-184.

 

RAPOPORT, D. C. (2002). “The four waves of rebel terror and september 11”, Anthropoetics, volume 8, nummer 1, http://www.anthropoetics.ucla.edu/ap0801/terror.htm.

 

SCHMID, A. P.  (2012). “The revised academic consensus definition of terrorism”, Perspectives on terrorism: a journal of the terrorism research initiative, volume 6, nummer 2, 158-159.

 

SIEGEL, D. (2014). “Mobiel banditisme uit Oost- en Centraal-Europa”, het Tijdschrift voor de Politie, volume 76, nummer 4/5, 29-31.

 

SINAI, J.  (2008). “How to define terrorism”, Perspectives on terrorism: a journal of the terrorism research initiative, volume 2, nummer 4, 9-11.

 

STENERSEN, A. (2013). “’Bomb-mkaing for beginners’: Inside al Al-Qaeda e-learning”, Perspectives on terrorism, volume7, nummer 1, 25-37.

 

TILLY, C. (2005). “Terror as strategy and relational process”, International Journal of Comparative Sociology, volume 46, nummer 1-2, 11-32.

 

TUCKER, D. (2008). “Terrorism, networks and strategy: Why the conventional wisdom is wrong”, Homeland Security Affairs, volume 4, nummer 2, https://www.hsaj.org/articles/122.

 

VAN DAELE, S. & VANDER BEKEN, T. (2010). “Migratie en mobiele daders – Heling bij rondtrekkende dadergroepen”, Tijdschrift voor Criminologie, volume 52, nummer 2, 170-185.

 

WIEVIORKA, M. (2004). “The making of difference”, International Sociology, volume 19, nummer 3, 281-297.

 

1.4  Elektronische bijdragen

BAJEKAL, N. (2014). Time (Elektronische versie). More foreign fighters are going to Iraq and Syria than ever before, UN says. Geconsulteerd op 14 december 2014,

http://time.com/3550713/isl-isis-iraq-syria-un/.

 

 

 

BBC. (2004). Five live survey suggests ethnic minority apllicants still discriminated against in UK job market. Geconsulteerd op 4 mei 2015,

http://www.bbc.co.uk/pressoffice/pressreleases/stories/2004/07_july/12/minorities_survey.shtml.

 

BELGA. (2014). De Tijd (Elektronische versie). Meer dan 300 Belgische Syrië-strijders. Geconsulteerd op 15 december 2014,

http://www.tijd.be/politiek_economie/belgie_algemeen/Meer_dan_300_Belgische_Syrie_strijders.9543169-4002.art.

 

BELGA & RR. (2014). Knack (Elektronische versie). Whatelet: ruim 300 Belgische Syriëstrijders. Geconsulteerd op 15 december 2014,

http://www.knack.be/nieuws/belgie/wathelet-ruim-300-belgische-syriestrijders/article-normal-299201.html.

 

BERGMANS, E. (2015). De Standaard (Elektronische versie). ‘In de Antwerpse haven is het vijf na twaalf’: Schade aan scanner zou oplopen tot meer dan 800.000 euro. Geconsulteerd op 10 mei 2015, http://www.standaard.be/cnt/dmf20150216_01532628.

 

BJØRGO, T. (2002). Exit neo-nazism: Reducing recruitment and promoting disengagement from racist groups. Geconsulteerd op 17 mei 2015,

http://freilich.anu.edu.au/sites/default/files/Bjørgo%20(2002).pdf.

 

BOFFEY, D. (2015). The Guardian (Elektronische versie). Boko Haram declares allegiance to Islamic State: Video Purportedly by leader of Nigeria group posted after female Islamists suicide  bombers kill at least 50 in coordinated attacks in Maiduguri. Geconsulteerd op 14 mei 2015, http://www.theguardian.com/world/2015/mar/07/boko-haram-suicide-bombers-50-dead-maiduguri.

 

BORGER, J. (2015). The Guardian (Elektronische versie). Paris gunman Amedy Coulibaly declared allegiance to Isis. Geconsulteerd op 1 mei 2015,

http://www.theguardian.com/world/2015/jan/11/paris-gunman-amedy-coulibaly-allegiance-isis.

 

BURKE, J. (2015). The Guardian (Elektronische versie). The road that led from tough Paris estate to radical Yemen training. Geconsulteerd op 5 mei 2015,

http://www.theguardian.com/world/2015/jan/10/charlie-hebdo-paris-attack-yemen-connection.

 

BVB. (2014). De Standaard (Elektronische versie). Witte Huis bevestigt echtheid IS-onthoofdingsvideo. Geconsulteerd op 19 november 2014,

 http://www.standaard.be/cnt/dmf20141117_01379526.

 

BVB & EVG. (2014). 2013 zwart jaar voor terrorisme. Geconsulteerd op 14 december 2014, http://www.standaard.be/cnt/dmf20141118_01381974.

COBBAERT, P. (2015a). Knack (Elektronische  versie). Selahattin Koçak: ‘Moslims worden anders behandeld’. Geconsulteerd op 4 mei 2015,  http://www.knack.be/nieuws/belgie/selahattin-kocak-moslims-worden-anders-behandeld/article-normal-526315.html.

 

COBBAERT, P. (2015b). Knack (Elektronische  versie). Homans: ‘Migranten krijgen hier wel degelijk kansen, ze moeten ze ook willen grijpen’. Geconsulteerd op 4 mei 2015,  http://www.knack.be/nieuws/belgie/homans-migranten-krijgen-hier-wel-degelijk-kansen-ze-moeten-ze-ook-willen-grijpen/article-normal-528025.html.

 

COOLSAET, R. (2014). Tweeënhalf jaar moslimterreur: 393 aanslagen, 7.085 doden, 10.132 gewonden. Hoe succesvol is de wereldterrorist? Hieronder een overzicht van moslimterroristische aanslagen van dag tot dag. Geconsulteerd op 6 december 2014, http://www.rikcoolsaet.be/files/comments/2004-04-16_RikCoolsaet.pdf.

 

De Greef. (2015). Europa krijgt antipropagandabureau. Geconsulteerd op 6 mei 2015,

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2244535.

 

DEREDACTIE.BE. (2010).”Klant is koning, maar wet is keizer”. Geconsulteerd op 5 mei 2015, http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.864486.

 

DEREDACTIE.BE. (2015a). Het Journaal van 29 april 2015. Waarom is Denemarken gidsland voor aanpak van Syriëstrijders?. Geconsulteerd op 29 april 2015,

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal.

DEREDACTIE.BE. (2015b). Het Journaal van 30 april 2015. Politie verijdeld terreuraanslag in Frankfurt. Geconsulteerd op 30 april 2015,

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal.

 

DEREDACTIE.BE. (2015c). Het Journaal van 30 april 2015. Hoe gaan Belgische moslims om met radicalisering en extremisme?. Geconsulteerd op 30 april 2015,

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal.

 

DETTMER, M. & SCHINDLER, J. (2015). Der Spiegel (Elektronische versie). Terror expert Louise Shelley: ‘Islamic State is a diversified criminal operation’. Geconsulteerd op 13 mei 2015, http://www.spiegel.de/international/business/terror-expert-shelley-speaks-of-islamic-state-business-model-a-1011492.html.

 

DIENST VOOR HET STRAFRECHTELIJK BELEID. (2015). Georganiseerde criminaliteit. Geconsulteerd op 18 februari 2015,

http://www.dsbspc.be/web/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=80&lang=dutch.

 

DUFFIN, C. & ROSS, T. (2014). The Telegraph (Elektronische versie). British hostage David Haines beheaded by Islamic State terrorists. Geconsulteerd op 17 mei 2015, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/11094852/British-hostage-David-Haines-beheaded-by-Islamic-State-terrorists.html.

 

DUNHAM, W., BEECH, E. & KERRY, F. (2015). Islamic State calls on backers to kill 100 U.S. military personnel. Geconsulteerd op 30 april 2015,

http://www.reuters.com/article/2015/03/21/us-mideast-crisis-threat%20idUSKBN0MH0QQ20150321.

 

DURY, F. (2015). Daily Mail (Elektronische versie). ‘His heart burned to join his brothers’: France’s most wanted woman praises Paris deli murderer husband in ISIS magazine as she boasts about how easy it was to flee to Syria. Geconsulteerd op 1 mei 2015, http://www.dailymail.co.uk/news/article-2950446/Amedy-Coulibaly-s-wife-gives-interview-ISIS-magazine.html.

 

EECKHAUT, M. (2014). De Standaard (Elektronische versie). HSBC-bank officieel verdacht van fraude. Geconsulteerd op 11 maart 2015,

http://www.standaard.be/cnt/dmf20141117_01379772.

 

EUROPA. (2014). Bestrijding van de georganiseerde misdaad. Geconsulteerd op 18 december 2014,

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_organised_crime/index_nl.htm.

 

EUROPA. (2015a). European Police Office – Europol. Geconsulteerd op 26 februari 2015, http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_organised_crime/jl0025_en.htm.

 

EUROPA. (2015b). Fight against organised crime: participation in a criminal organisation. Geconsulteerd op 26 februari 2015,

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_organised_crime/jl0011_en.htm.

 

EUROPA. (2015c). Fight against terrorism. Geconsulteerd op 11 mei 2015,

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_terrorism/index_en.htm.

 

EUROPOL. (2015). Joint Investigation Teams (JITS). Geconsulteerd op 9 mei 2015,

https://www.europol.europa.eu/content/page/joint-investigation-teams-989.

 

FELSON, M. (2006). The ecosystem for organized crime. Geconsulteerd op 11 maart 2015, http://www.heuni.fi/material/attachments/heuni/papers/6Ktmwqur9/HEUNI_papers_26.pdf.

 

JALIL, J. (2015). The Times of Israel (Elektronische versie). Islamic State calls for terror attacks in France, Belgium. Geconsulteerd op 30 april 2015, http://www.timesofisrael.com/islamic-state-calls-for-terror-attacks-in-france-belgium/.

 

JUSTUNITY. (2015). Hjem. Geconsulteerd op 15 mei 2015, http://www.justunity.no.

 

KM. (2015). De Standaard (Elektronische versie). IS heeft nu ook eigen televisiekanaal. Geconsulteerd op 5 mei 2015, http://www.standaard.be/cnt/dmf20150427_01651172.

 

KNACK. (2015). Knack (Elektronische versie). TV5 Monde gesaboteerd door IS. Geconsulteerd op 18 april 2015, http://www.knack.be/nieuws/tv5-monde-gesaboteerd-door-is/video-iwatch-560725.html.

 

LÖCKINGER, G. (2005). Terrorismus, Terrorismusabwehr, Terrorismusbekampfung. Ministerie van Defensie. Geconsulteerd op 16 april 2015,

http://www.bundesheer.at/pdf_pool/publikationen/05_ttt_01_ttt.pdf.

 

LOKALE POLITIE – KASTZE. (2015). Taken van de politie. Geconsulteerd op 14 mei 2015, http://www.lokalepolitie.be/5412/de-geintegreerde-politie/152-taken-van-de-politie.html.

 

MAEREVOET, E. (2015). Mensensmokkelaars verkopen hun diensten via sociale media. Geconsulteerd op 5 mei 2015, http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2314020.

 

MORENO, C. (2014). The Huffington Post (Elektronische versie). Benicio Del Toro talks the two sides of Pablo Escobar. Geconsulteerd op 11 mei 2015,

http://www.huffingtonpost.com/2014/10/06/two-sides-pablo-escobar-_n_5940340.html.

 

NADB. (2015). De Standaard (Elektronische versie). ‘Overal waar IS is, zijn er Belgen’. Geconsulteerd op 15 mei 2015, http://www.standaard.be/cnt/dmf20150515_01682185.

 

PARKINSON, H. J. (2015). The Guardian (Elektronische versie). Anonymous target terrorist Twitter accounts after Charlie Hebdo attack. Geconsulteerd op 1 mei 2015,

http://www.theguardian.com/technology/2015/jan/12/anonymous-target-terrorist-twitter-accounts-charlie-hebdo-attack.

 

REULINK, N. & LINDEMAN, L. (2005). Kwalitatief onderzoek. Geconsulteerd op 19 december 2014,

http://www.cs.ru.nl/~tomh/onderwijs/om2%20(2005)/om2_files/syllabus/kwalitatief.pdf.

 

ROLLINS, J. W. & ROSEN, L. (2015). U.S. citizens kidnapped by Islamic State. Geconsulteerd op 17 mei 2015,  http://www.fas.org/sgp/crs/terror/IN10167.pdf.

SPAAS, N. (2015). Dienstencheques: subsidieren om te discrimineren?. Geconsulteerd op 5 mei 2015,

http://www.minderhedenforum.be/download/media/370/rapport-dienstencheques.pdf.  

 

STOKKING, K. M. (2003). Kiezen van een onderzoeksstrategie en soorten onderzoek. Geconsulteerd op 21 december 2014,

http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CDAQFjAC&url=http%3A%2F%2Fstudion.fss.uu.nl%2FBouwstenenonline%2F2aonderzoeksstrategie.doc&ei=sp-UVNWGAYGp7Abek4DADg&usg=AFQjCNFrFcRq1RTNk7Nb-0t5-PWnEMRs8A&bvm=bv.82001339,d.d2s.

 

SVG. (2015). De Standaard (Elektronische versie). IS-leden ‘verstoppen zich tussen bootvluchtelingen’. Geconsulteerd op 17 mei 2015,

http://www.standaard.be/cnt/dmf20150517_01684563.

 

SWAINE, J. (2015). The Guardian (Elektronische versie). Terror threats issued against British, American and Canadian shopping malls. Geconsulteerd op 17 mei 2015,

http://www.theguardian.com/world/2015/feb/22/terror-threats-issued-against-british-american-and-canadian-shopping-malls.

 

TACK, H. (2014). De Standaard (Elektronische versie). Opvallend veel Belgische steun voor IS op sociale media. Geconsulteerd op 14 december 2014,

http://www.standaard.be/cnt/dmf20141128_01401714.

 

TERRORISMEMONITOR. (2015a). Update: ISIS hacker valt Nederlandse, Britse en Amerikaanse websites aan. Geconsulteerd op 18 april 2015, http://terrorismemonitor.nl/isis-hacker-valt-nederlandse-britse-en-amerikaanse-websites-aan/.

 

TERRORISMEMONITOR. (2015b). ISIS hackt Twitterpagina populair radiostation in Egypte. Geconsulteerd op 18 april 2015, http://terrorismemonitor.nl/isis-hackt-twitterpagina-populair-radiostation-in-egypte/.

 

TERRORISMEMONITOR. (2015c). ISIS kamp vlakbij Texas gevonden. Geconsulteerd op 18 april 2015, http://terrorismemonitor.nl/isis-kamp-vlakbij-texas-gevonden/

 

THE EGMONT GROUP. (2015). About. Geconsulteerd op 15 mei 2015,

http://www.egmontgroup.org/about.

 

TOR. (2015). Tor: Overview. Geconsulteerd op 17 februari 2015,

https://www.torproject.org/about/overview.html.en.

 

TRENDS. (2015). Trends (Elektronische versie). Waar haalt Islamitische Staat zijn geld vandaan?. Geconsulteerd op 13 mei 2015, http://trends.knack.be/economie/finance/waar-haalt-islamitische-staat-zijn-geld-vandaan/article-normal-527115.html

 

VAN DE CLOOT, I. (2014). De Tijd (Elektronische versie). De economie van de terreur. Geconsulteerd op 17 mei 2015,

http://www.tijd.be/opinie/column/De_economie_van_de_terreur.9537172-2337.art.

 

VOICES FROM THE BLOGS. (2014). ISIS: perception on news on-line and social media considering only posts and articles written in Arabic language. Geconsulteerd op 14 december 2014,

http://voicesfromtheblogs.files.wordpress.com/2014/11/isis_on_newssocialmediavoices.pdf.

 

VOLT. (2010). Volt undercover in het uitzendbureau. Geconsulteerd op 5 mei 2015, http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/archief/programmas/volt/2.12414/2.12417/1.864255.

 

WALKER, A. (2012). What is Boko Haram?. United States Institute of Peace. Special report 308. Geconsulteerd op 20 november 2014, http://www.xtome.org/docs/groups/boko-haram/SR308.pdf.

 

WB. (2015). Knack (Elektronische versie). Aanslag op kerken voorkomen in Frankrijk: verdachte opgepakt. Geconsulteerd op 30 april 2015,

http://www.knack.be/nieuws/wereld/aanslag-op-kerken-voorkomen-in-frankrijk-verdachte-opgepakt/article-normal-564077.html.

 

1.5  Papieren mediaberichtgeving

ALDE’EMEH, M. (2014). Knack. Het getuigenis van Michael Delefortrie, teruggekeerde Syriëstrijder: ‘Ik ben teruggekomen voor mijn gezin en mijn familie. Dat laat ik niet zomaar schieten’. 24 september 2014, jaargang 44. 34-38.

1.6  Beleidsdocumenten en rapporten

CEL VOOR FINANCIËLE INFORMATIEVERWERKING. (2013). 20 Jaarverslag 2013. Geconsulteerd op 15 mei 2015,

http://www.ctif-cfi.be/website/images/NL/annual_report/jv2013-03102014.pdf.

 

DIENST VOOR HET STRAFRECHTELIJK BELEID. (2010). Jaarrapport 2010: Georganiseerde criminaliteit in België 2007-2009. Geconsulteerd op 14 maart 2015, http://www.dsb-spc.be/doc/pdf/RAP_CRIMORG_2007-2009_NL_.pdf.

 

FEDERALE POLITIE. (2012). Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015. Geconsulteerd op 19 februari 2015, http://www.polfed-fedpol.be/org/org_pns_nl.php.

 

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. (2010). Council conclusions on the fight against crimes committed by mobile (itinerant) criminal groups. Geconsulteerd op 24 december 2014, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/118169.pdf.

 

REGERING. (1996). Actieplan van de regering tegen de georganiseerde criminaliteit.

 

1.7  Juridische bijdragen

EUR-LEX. Council framework decision on the fight against organised crime. 2008/831/JHA. Van 24 oktober 2008.

 

EUR-LEX. The prevention and control of organised crime: a European Union strategy for the beginning of the new millennium. OJ C 124. Van 3 mei 2000.

 

Wet betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering. Van 18 maart 2014.

Wet op het politieambt. Art. 44/1 tot art. 44/11. Van 5 augustus 1992.

 

Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. Art. 95. Van 7 december 1998.

 

1.8  Persoonlijke communicatie

Naam

Functie

Locatie

Datum

Farcy François

Dirjud FGP Bergen – Doornik / Gewezen Directeur-generaal Federale Gerechtelijke Politie

 

Bergen

3/04/2015

Kleemans Edward

Hoogleraar Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving (VU Amsterdam)

 

Amsterdam

21/04/2015

Lacaeyse Luk

Korpschef politiezone Erpemere – Lede

 

Gent

30/03/2015

Paternotte Marc

Diensthoofd Federale Gerechtelijke Politie – DSOC Organised Crime

 

Brussel

15/04/2015

Pauwels Lieven

Professor Criminal Law and Criminology Department (UGent)

 

Gent

29/04/2015

Pieteraerens Wim

Korpschef politiezone Kruibeke – Temse

 

Temse

18/03/2015

Rajakumar Vikram

Senior analyst ‘Centre for Political Violence and Terrorism Research’ (Singapore)

 

Elektronische correspondentie

 

1/04/2015

Schmid Alex

Director, 'Terrorism Research Initiative' (TRI), Editor-in-Chief, 'Perspectives on Terrorism' (PT),

Research Fellow, International Centre for Counter-Terrorism - The Hague 

Elektronische correspondentie

1/04/2015

X

X

X

X

 

Universiteit of Hogeschool
Criminologische Wetenschappen
Publicatiejaar
2015
Promotor(en)
Dr. Verhage Antoinette
Kernwoorden
Share this on: