Partnergeweld en kinderen: de zoektocht naar een brug

Malaika Vandegehuchte
Persbericht

Partnergeweld en kinderen: de zoektocht naar een brug

Kinderen zijn een verdoken slachtoffer van partnergeweld. Vaak wordt dit door ouders en de omgeving niet gezien, waardoor er weinig hulp kan gezocht worden voor het kind. Er zijn talrijke algemene hulpverleningsinstanties waar een kind terecht kan om zijn/haar verhaal te doen, maar wat met kinderen die nog niet het vermogen hebben om met bepaalde communicatiemiddelen om te gaan? 

De mens ontwikkelt zich vanaf de verwekking tot de dood. Wanneer er vanwege partnergeweld een trauma ontstaat, moet dit ook verwerkt worden om de ontwikkeling verder te kunnen laten verlopen. Verwerking is heel belangrijk en dit kan door middel van het hulpverlening. Na interviews met slachtoffers werd duidelijk dat hulpverleningsinstanties niet gekend zijn omtrent deze problematiek. Ook medewerkers van de algemene hulpverlening zijn hiervan niet volledig op de hoogte. Ze kennen de sociale kaart wanneer daar specifiek naar wordt gevraagd, maar ze gaan deze niet gauw benaderen en ze weten ook niet dat kinderen van een bepaalde leeftijd niet worden bereikt door betrokken instanties. Kinderen tussen 6 en 8 jaar hebben niet altijd de fysieke kunde om de hulpverlening te bereiken via een communicatiemiddel (zoals telefoon, chat,..) of te benaderen.  De hulpverlening die bestaat voor kinderen die het slachtoffer zijn van partnergeweld kunnen een begeleiding starten wanneer een ouder of een vertrouwenspersoon hierom vraagt. Aangezien de omgeving (alsook de ouder) niet ziet dat het kind hier een slachtoffer van is of kan zijn, wordt er geen hulp geboden voor het kind.Een mogelijke oplossing hiervoor is de school als instantie inschakelen. Kinderen spenderen bijna dagelijks hun tijd op de schoolbanken en vaak is dit dan ook de enige neutrale en veilige plek. De school zou hierin een rol kunnen opnemen, maar zij willen meer gevormd worden. Zij willen kennis krijgen van allerhande problematieken en de sociale kaart inzake doorverwijzing. 

Mensen moeten meer gesensibiliseerd worden wat betreft de effecten van partnergeweld op kinderen. Ook de school moet een eerste instantie zijn waar kinderen terecht kunnen als er geen mogelijkheid is tot hulpverlening, maar dan moeten deze ook meer gevormd worden. 

Bibliografie

AGENTSCHAP JONGERENWELZIJN             (2014)   Decreet integrale jeudghulp.     [online]. Brussel: AGENTSCHAP JONGERENWELZIJN. http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/over-ons/regelgeving/ (geraadpleegd op 10.02.2014)

 

AWEL     (2014)   Cijfers 2013.       [online].                Sint-Jans-Molenbeek:  AWEL. http://www.awel.be/cijfers/2013 (geraadpleegd op 05.03.2014)         

 

Awel      (2014).                   Jaarverslag 2013.            Jaarverslag (pdf-document). http://cdn.nimbu.io/s/wiwrlkx/assets/jaarverslag_2013.pdf (geraadpleegd op 05.03.2014)

 

Baeten,                 P.,  Geurts, E.    (2002). In de schaduw van het geweld. Kinderen die getuige zijn van geweld tussen hun ouders.             Utrecht, NIZW.

 

Bronfenbrenner, U., Morris, P.A.             (1999). The ecology of developmental processes. Handbook of child psychology.            New York, Wiley.

 

Bruyneel,  M. (2008-2009).  Intrafamiliaal geweld: kinderen die getuige zijn van partnergeweld en de rol van de politie hierbij.    Afstudeerproject Sociaal Werk.   Gent,   Departement Sociaal-Agogisch Werk- Hogeschool Gent

 

CAW       (2014)   Cel Partnergeweld.         [online].                Gent: CAW. http://www.cawsgenteeklo.be/index.php/cel-partnergeweld (geraadpleegd 10.02.2014)

 

CAW OOST-VLAANDEREN               (s.d.)      Organigram CAW Oost-Vlaanderen.      [online].                Gent: CAW OOST-VLAANDEREN. http://intranet.cawoostvlaanderen.be/publicaties/nieuwsbrief/nieuwsbrief8.html (geraadpleegd op 20.02.2014)

 

Centra Leerlingenbegeleiding                  (2014). Historiek van de Centra voor Leerlingenbegeleiding. De opdracht van het CLB.            Rapport                (pdf-document). http://www.ond.vlaanderen.be/clb/Documenten/CLB-medewerker/Korte_historiek_CLB.pdf (geraadpleegd op 15.05.2014)

 

Cultuur, Jeugd, Sport en Media (2012).   Hoe digitaal geletterd zijn Belgische kinderen en jongeren in vergelijking met leeftijdsgenoten in Europa?.     Onderzoeksrapport (pdf-document).   http://www.cjsm.vlaanderen.be/media/downloads/Appetizers_2012FinaleVersie19012012_comprim.pdf (geraadpleegd op 03.03.2014)

 

De Groof, K.,      De Gendt, T.       (2007).                   Kans op slagen. Een integrale kijk op geweld in gezinnen.    Leuven, LannooCampus.

 

DELEPELEIRE Y., DE STANDAARD     (2012)    Nieuwe campagne focust op daders en getuigen van geweld. Partnergeweld is geen privézaak.  [online].  Groot- Bijgaarden: DELEPELEIRE Y., DE STANDAARD.     http://www.standaard.be/cnt/dmf20120625_00200162 (geraadpleegd op 22.03.2014)

 

De Morgen          (2005). De vele gezichten van psychisch geweld.               Artikel (pdf-document). http://www.vub.ac.be/wetenschapswinkel/pers/DeMorgen_EGoovaerts.pdf (geraadpleegd op 03.05.2014)

 

Dienst voor strafrechtelijk beleid          (2010). Presentatie evaluatie COL4/2006. Veiligheidsconferentie Antwerpen. Presentatie (pdf-document). http://www.provincieantwerpen.be/binaries/Evaluatie%20COL%203%20en%20COL%204%20-%20Karel%20Berteloot%20_2__tcm7-104592.pdf (geraadpleegd op 10.05.2014)

 

Federale Overheidsdienst Justitie        (2013). Slachtofferonthaal.        Brochure (pdf-document). http://justitie.belgium.be/nl/binaries/BROCHURE_SLACHTOFFER_NL_BD_tcm265-138449.pdf (geraadpleegd op 15.05.2014)

 

Genetello,     H.     (2006).              Boos als een draak. Kinderen en partnergeweld.               Antwerpen, Garant.

 

GENETELLO,        H.     (2014)          Gevolgen van partnergeweld op kinderen en jongeren.                    [online].     Brussel:  GENETELLO.

http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.zorgnetvlaanderen.be%2FDocuments%2Fvorming%2520ggz%252021-10.ppt&ei=23ZXU8T5EY3e7AaDuoCYBA&usg=AFQjCNHAFVyxRA9_RreWILiuw8vMusY6qQ&sig2=lr1mTCD1QrWp_8znxd1GrA  (geraadpleegd op 23.04.2014)

 

Genetello,     H.                      (2009).               Kinderen en Partnergeweld: wat nu?     Berchem, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk.

 

GENTBLOGT        (2012)   CAW Oost-Vlaanderen zet zich op de sporen. Eerste CAW Feest in Ronse is een succes.    [online].                Gent:     GENTBLOGT. http://www.gentblogt.be/2012/12/23/caw-oost-vlaanderen-zet-zich-op-de-sporen-eerste-caw-feest-in-ronse-is-een-succes

(geraadpleegd op 20.03.2014)

 

GEZINSPASTORAAL           (2011)   Partnergeweld.                                   [online].                Leuven:                    GEZINSPASTORAAL.  http://www.gezinspastoraal.be/257#cijfers (geraadpleegd op 05.03.2014)

 

HOREN, ZIEN EN PRATEN                (2010)   Partnergeweld.                                   [online].                S.l:           HOREN, ZIEN EN PRATEN.                  http://www.horenzienenpraten.be/index.php/category/partnergeweld   (geraadpleegd op 25.03.2014)

 

INTEGRALE JEUGDHULP                 (s.d.)      Intersectorale toegangspoort. [online].                Brussel: INTEGRALE JEUGDHULP. http://www4wvg.vlaanderen.be/wvg/ijh/vlaanderen/intersectorale_toegangspoort/Paginas/default.aspx (geraadpleegd op 10.05.2014)

 

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (2014).   Geweld tegen vrouwen: een alomtegenwoordig Europees fenomeen waaraan ook België niet ontsnapt. Rapport (pdf-document). http://igvm-iefh.belgium.be/nl/binaries/CP%20Rapport%20du%20FRA%20-%205%2003%202014%20nl_tcm336-243878.pdf (geraadpleegd op 05.03.2014)

 

INSTITUUT VOOR DE GELIJKHEID VAN VROUWEN EN MANNEN     (2013)   Nationaal actieplan tegen partnergeweld. [online].      Brussel:               INSTITUUT VOOR DE GELIJKHEID VAN VROUWEN EN MANNEN. http://www.partnergeweld.be/nl/algemene_informatie/belgische_beleid/nationaal_actieplannap/ (geraadpleegd op 10.05.2014)

 

INSTITUUT VOOR DE GELIJKHEID VAN VROUWEN EN MANNEN                      (2013) Partnergeweld. Wat nu? [online].      Brussel:     INSTITUUT VOOR DE GELIJKHEID VAN VROUWEN EN MANNEN.  

www.partnergeweld.be (geraadpleegd op 25.02.20104)

 

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (2009). ‘Vrouwen en mannen in België. Genderstatistieken en genderindicatoren. Tweede editie’.         Rapport (pdf- document).             

http://igvm-iefh.belgium.be/nl/binaries/GenderStat_N_Hfdst9-15_tcm336-161115.pdf (geraadpleegd op 05.03.2014)

 

INSTITUUR VOOR DE GELIJKHEID VAN VROUWEN EN MANNEN                      (2013)   Wetgeving.   [online]. Brussel: INSTITUUT VOOR DE GELIJKHEID VAN VROUWEN EN MANNEN.             http://www.partnergeweld.be/nl/algemene_informatie/meer_weten/wetgeving/toekenning_gezinswoning/ (geraadpleegd op 10.05.2014)

 

Janssen, H., Wentzel, W., Vissers, B.    (2013). Basisboek huiselijk geweld. Signaleren, melden en aanpakken. 2e herziene druk. Bussum, Coutinho.                  

 

Kinderwerking  Slachtofferhulp- Steunpunt Algemeen Welzijswerk.   (2003).                   Kinderen helpen na een schokkende gebeurtenis. Praktische gids na een misdrijf of een plotseling overlijden. 3e druk.   Tielt, Lannoo.

 

Klasse  (2011). De eerste lijn. Partnergeweld.   Maandblad        (pdf-document). http://pdf.klasse.be/KVL/EL2/el2_07_partnergeweld.pdf (geraadpleegd op 11.05.2014)

 

Klasse  (2000). Het onderwijs van de eeuw. Leerlingenbegeleiding.       Maandblad (pdf-document). http://pdf.klasse.be/KVL/KVL101/KVL101.pdf (geraadpleegd op 26.04.2014)

 

KLASSE                   (2013)   Partnergeweld: “Papa liep met een mes achter mama”                [online].  Brussel: KLASSE. http://www.klasse.be/leraren/38588/partnergeweld-papa-liep-met-een-mes-achter-mama/ (geraadpleegd op 24.02.2014)

 

LOKALE POLITIE                                   (2014)   Partnergeweld.                                   [online].                Hageland:           LOKALE POLITIE.                  http://www.lokalepolitie.be/5389/home/135.html  (geraadpleegd op 17.02.2014)

 

LOKALE POLITIE                                   (2014)   Slachtofferbejegening. Jeugd en gezin.                  [online].                Balen-Dessel-Mol: LOKALE POLITIE.                  http://www.lokalepolitie.be/5368/slachtofferzorg.html (geraadpleegd op 10.05.2014)

 

LOKALE POLITIE                                   (2014)   Slachtofferhulp.                                  [online].                Gent: POLITIE. http://www.lokalepolitie.be/5415/preventie/137-toch-slachtoffer-van-een-misdrijf/1295-slachtofferhulp.html (geraadpleegd op 10.05.2014)

 

OOST-VLAANDEREN         (2014)   Samenwerkingsverbanden.        [online].                Gent:     OOST-VLAANDEREN. http://www.oostvlaanderen.be/public/welzijn_gezondheid/geweld/samenwerking/#subtitleN1004Chttp://books.google.be/books?id=bN0IdGGHGcoC&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true  (geraadpleegd op 20.03-2014)

 

Pandora vzw      (2000).                   Tiran-nie-soe. Begeleidende werkmap voor ouders en leerkrachten rond het thema partnergeweld. Bilzen, L.R.V.- Producties vzw.

 

REGIONAAL CENTRA GEESTELIJKEGEZONDHEIDSZORG     (s.d.)      RCGG Gent-Holstraat.   [online]. Gent: REGIONAAL CENTRA GEESTELIJKEGEZONDHEIDSZORG http://www.rcgg.be/holstraat.html (geraadpleegd op 15.05.2014)

 

RoSa      (2002). Huiselijk geweld: oorzaken en gevolgen.               Rapport  (pdf-document). http://www.rosadoc.be/pdf/factsheets/nr18.pdf  (geraadpleegd op 24.04.2014)

 

STAD GENT           (2014) Slachtofferbejegening. [online].                Gent:     STAD GENT. http://www.gent.be/gent.htm?id=4216&rec=165987&ch=THE (geraadpleegd op 10.05.2014)

 

STAD GENT           (2014)   Telealarm.           [online].                Gent:     STAD GENT. http://www.gent.be/ecache/the/1/538.cmvjpte2nty3oa.html (geraadpleegd op 05.05.2014)

 

Stalking Alarm  (2014). Stalking Alarm Stad Gent.           Persbericht        (pdf-document). http://www.hvg.be/sites/default/files/bijlages_artikel/Flyer%20Stalkingalarm.pdf (geraadpleegd op 22.05.2014)   

 

Steunpunt algemeen welzijnswerk       (2008).                   Aan de slag! Werken rond partnergeweld binnen de context van een CAW.        Brochure (pdf-document). http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.steunpunt.be%2Fapp_dev.php%2Fmedia%2Fdocument%2F66715%2Fdownload%2FApril%252B2008%252B-%252BAan%252Bde%252Bslag%252B-%252Bpdftotaal.pdf.1&ei=x64iU82GFMGWyAOUpIGABg&usg=AFQjCNEiYv6VgfBurOlNkiuMaUB_gjikzA&sig2=EXis-8ecx0SIROvdjFkBiQ (geraadpleegd op 15.03.2014)

 

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk    Gent  (s.d).            Geweld in huis raakt kinderen. Brochure. Gent, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Gent.

 

STEUNPUNT ALGEMEEN WELZIJNSWERK                (2014)   Herstructurering CAW’s.               [online]. Berchem: STEUNPUNT ALGEMEEN WELZIJNSWERK. http://www.steunpunt.be/public/article/19 (geraadpleegd op 20.02.2014)

 

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk                        (s.d).      Intrafamiliaal geweld. Rapport (pdf-document).                   http://users.skynet.be/fa286862/OMB/documenten/kris%20de%20groof.pdf (geraadpleegd op 12.02.2014)

 

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk      (s.d).      Van slachtoffer naar harmonieus gezin?   Rapport (pdf-document)  https://www.google.be/#q=definitie+partnergeweld+steunpunt+aww (geraadpleegd op 10.02.2014)

 

Stomp Greetje, HEALTHYMINDS                (2013)   stalken of gestalkt worden. [online].      Utrecht: HEALTHYMINDS  http://www.healthyminds.nl/stalking-stalken/ (geraadpleegd op 03.05.2014)

 

Struyven, K. , Baeten, M., Kyndt, E., Sierens, E.                 (2009). Groot worden. De ontwikkeling van baby tot adolescent.           2e herziene druk.              Tielt, Lannoocampus.

 

Van Asbroeck, S.   (2004-2005).                 Partnergeweld: de risicofactoren.           Licentiaatverhandeling Criminologie.                  Brussel, departement rechtsgeleerdheid – Vrije Universiteit Brussel.

 

VAN LOOVEREN A., STEUNPUNT JEUGDHULP       (2011)   Jeugdrecht. De school en de hulpverlener in gesprek: beroepsgeheim en ambstgeheim.               [online].                  S.L.:        VAN LOOVEREN A., STEUNPUNT JEUGDHULP. http://www.jeugdrecht.be/custom_output.php?action=printobject_pdf&class=artikel&id=336 (geraadpleegd op 10.05.2014)

 

Van Mulligen,  W.,           Gieles, P.,            Nieuwenbroek, A.           (2001). Tussen thuis en school. Over contextuele leerlingbegeleiding.  Leuven,  Acco.

 

Verwijs en Lünnemann                 (2012). Partnergeweld. Achtergrond en risicofactoren.                Rapport (pdf-document).             http://www.verwey-jonker.nl/doc/vitaliteit/7154_Partnergeweld_POD_web.pdf

(geraadpleegd op 23.04.2014)

 

VIVA-SVV               (2010)   Vertrouwenscentrum Kindermishandeling over kinderen als getuige van partnergeweld.                            [online].                Brussel:                                  VIVA-SVV. http://www.viva-svv.be/gezinsgeweld/achtergrond/pages/vertrouwenscentrum-kindermishandeling-partnergeweld.aspx (geraadpleegd op 10.03.2014)

 

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap               (2007)   Integrale Jeugdhulp.     [online]. Brussel:                               VAPH. http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/5197110-Integrale+Jeugdhulp.html (geraadpleegd op 15.05.2014)

 

Vlaamse overheid          (2013).                   Een slagkrachtig algemeen welzijnswerk.  Persbericht (pdf-document). http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CE4QFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.steunpunt.be%2Fmedia%2Fdocument%2F70147%2Fdownload%2FPB_AWW.pdf&ei=SXT8UqHnI6iM7QaXy4CIDg&usg=AFQjCNEnYavJ759YqGhBlA8rDBX9dC_IMw&sig2=RrPoLhyoX8J2bc8m9Kz5rg  (geraadpleegd op 13.12.2014)

 

Vlaamse Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen                 (2007). Hoe veranderen mensen hun gedrag?   Rapport (pdf-document). http://www.vad.be/hethuis/pdf/basiscondities.pdf (geraadpleegd op 03.05.2014)

 

WELISWAAR       (2012). Hulp aan slachtoffers. Persbericht (pdf-document). http://www.weliswaar.be/modulefiles/magazines/104-slachtofferhulp/pdfs/dossier-slachtofferhulp.pdf (geraadpleegd op 10.05.2014)

 

WELZIJNSOVERLEG GENT               (2014)                     Bestuur welzijnsoverleg Gent.   [online].  Gent: WELZIJNSOVERLEG GENT.             http://www.wrg.be/bestuur.php (geraadpleegd op 10.05.2014)

 

ZIJN in beweging tegen geweld   Gent (s.d).      Alcohol heeft een (harde) hand in partnergeweld. Brochure.  Gent,   ZIJN in beweging tegen geweld Gent.

 

ZORGNET VLAANDEREN                  (2013)   Ook CGG trekken aan de alarmbel.          [online].  Brussel: ZORGNET VLAANDEREN.                  http://www.zorgnetvlaanderen.be/nieuws/Pages/OokCentraG.aspx (geraadpleegd op 15.05.2014)

 

1712      (2013)   persbericht IGVM: Een website en internetcampagne rond partnergeweld.     [online].  Brussel:                                1712.    http://www.1712.be/lees-meer/persbericht-igvm-een-website-en-internetcampagne-rond-partnergeweld (geraadpleegd op 12.02.2014)

 

1712      (2013)   Persmededeling van Jo Van Deurzen, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.                 [online].  Brussel:            1712.                  https://1712.be/lees-meer/persmededeling-van-jo-vandeurzen-vlaams-minister-van-welzijn-volksgezondheid-en-gezin (geraadpleegd op 05.05.2014)

Universiteit of Hogeschool
Sociaal Werk
Publicatiejaar
2014
Kernwoorden
Share this on: