Meisjes onder bevel: een mensenrechtelijke studie over vrouwelijke kindsoldaten

Laurence Lambert
Persbericht

Meisjes onder bevel: een mensenrechtelijke studie over vrouwelijke kindsoldaten

Internationale gemeenschap vergeet vrouwelijke kindsoldaten

Woorden schieten te kort voor de gruwel die ongeveer 250 000 kindsoldaten anno 2014 dagelijks meemaken. Uit recent onderzoek is daarenboven gebleken dat ongeveer 120 000 van deze kinderen meisjes zijn die een verscheidenheid van taken uitoefenen, waaronder ook het meevechten aan de frontlinie. Deze kwetsbare groep wordt echter door het merendeel van de internationale regelgeving uit het oog verloren en krijgt daardoor niet de bescherming die ze verdient.                                                                                                    

Het inzetten van kindsoldaten is een verontrustend sociaal en politiek fenomeen en is even oud als de praktijk van oorlogvoering zelf. Over de hele wereld werden en worden dagelijks kinderen ingezet om strijd te voeren voor volwassenen. Wanneer men het woord ‘kindsoldaten’ hoort, wordt echter nog steeds het beeld opgeroepen van kleine jongens met geweren in de aanslag.  Heel zelden denkt men aan de rol die meisjes spelen in diezelfde gewapende conflicten terwijl werd aangetoond dat bijna de helft van de actieve kindsoldaten meisjes zijn. Maken de internationale beleidsmakers diezelfde fout en zien ze bijgevolg vrouwelijke kindsoldaten over het hoofd? Laurence Lambert wijdde er haar masterscriptie aan.

Meisjes in de kouUit het onderzoek is inderdaad gebleken dat ook de internationale gemeenschap vrouwelijke kindsoldaten uit het oog verliest. Dit gebeurt voornamelijk in de internationale regelgeving. De belangrijkste internationale wetgevende instrumenten focussen zich immers op de stereotiepe mannelijke taken die kinderen vervullen in gewapende conflicten. Enkel typische jongenstaken worden verboden en veroordeeld. Hierdoor wordt de realiteit waarin meisjes zich bevinden niet in al haar aspecten aangepakt en vallen vrouwelijke kindsoldaten buiten de bescherming van een groot deel van de bestaande verdragen.

Niet enkel de regelgeving maar ook de reeds bestaande re-integratieprogramma’s schieten ruimschoots te kort en laten meisjes al te vaak in de kou staan. Voor deze programma’s is het ontwapenen en re-integreren van jongens – al dan niet onbewust – prioriteit en vrouwelijke kindsoldaten worden bijgevolg aan hun lot over gelaten. Hier houdt het voor hen echter niet op. Wanneer de meisjes terugkeren naar hun gemeenschap, dit meestal zonder re-integratiehulp, zijn ze in het merendeel van de gevallen het slachtoffer van verstoting en staan ze er de rest van hun leven helemaal alleen voor.

En de internationale rechtspraak? Ook deze laat hier en daar wat steken vallen. Er worden telkens stappen in de goede richting gezet maar een echt bevredigend resultaat is er tot nu toe nog steeds niet.

Licht aan het einde van de tunnel?Deprimerend lijkt het allemaal maar men mag de hoop niet opgeven. Een grote rol ligt weggelegd voor onder andere de media . Door niet enkel reportages te maken over mannelijke kindsoldaten maar ook meisjes de nodige aandacht te geven, zullen meer en meer mensen zich van de werkelijke situatie bewust worden. Ook geloofsleiders kunnen hun steentje bijdragen en de rebellenleiders – die vaak heel gelovig zijn – tot de orde roepen. Dit en nog meer mogelijke, voornamelijk regelgevende, oplossingen worden aangereikt in het onderzoek.

Een positieve beweging werd reeds ingezet. Meer en meer onderzoek wordt gedaan naar de specifieke situatie van vrouwelijke kindsoldaten en ook in de internationale rechtspraak worden zaken als seksslavernij en gedwongen huwelijk aangepakt, zaken waarvan voornamelijk meisjes in gewapende conflicten het slachtoffer zijn. De internationale gemeenschap ziet in dat ook meisjes gruwelijke en mensonterende taken dienen te vervullen in gewapende conflicten en dat ook zij bijgevolg een gelijkwaardige bescherming en begeleiding nodig hebben. Daarenboven kunnen staten, dankzij de rapporten van verschillende ngo’s, een beleid aannemen dat alle facetten van het leven van kindsoldaten dekt en tegemoet komt aan de beschermingsnoden van zowel mannelijke als vrouwelijke kindsoldaten.

Heel veel stappen in de goede richting werden dus reeds genomen maar we mogen niet op onze lauweren rusten. De internationale gemeenschap laat nog al te vaak steken vallen. De strijd is nog niet gestreden.

Bibliografie

5.1.         Wetgevende en beleidsmatige initiatieven

5.1.1.      Internationaal 

a)    Conventies, Verdragen, Protocollen en Resoluties – Verenigde Naties

 

-          De vier conventies van Genève:

o   Verdrag van Genève voor de verbetering van het lot der gewonden en zieken, zich bevindende bij de strijdkrachten te velde, 12 augustus 1949, United Nations Treaty Series, vol. 75, 31.

o   Verdrag van Genève voor de verbetering van het lot der gewonden, zieken en schipbreukelingen van de strijdkrachten ter zee, 12 augustus 1949, United Nations Treaty Series, vol. 75, 85.

o   Verdrag van Genève betreffende de behandeling van krijgsgevangenen, 12 augustus 1949, United Nations Treaty Series, vol. 75, 135.

o   Verdrag van Genève betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd, 12 augustus 1949, United Nations Treaty Series, vol. 75, 287.

-          Aanvullend Protocol bij de Conventies van Genève van 12 augustus 1949 inzake de bescherming van de slachtoffers van internationale gewapende conflicten van 8 juni 1977, United Nations Treaty Series, vol. 1125, 3.

-          Aanvullend Protocol bij de Conventies van Genève van 12 augustus 1949 inzake de bescherming van de slachtoffers van niet-internationale gewapende conflicten van 8 juni 1977, United Nations Treaty Series, vol. 1125, 609.

-          Resolutie 34/180 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (18 november 1979), UN Doc. 34/180 (1979).

-          Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen van 18 december 1979, United Nations Treaty Series, vol. 1249, 13.

-          Resolutie 44/25 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties: Verdrag inzake de Rechten van het Kind (20 november 1989), UN Doc. 44/25 (1989).

-          Verdrag nr. 182 van de  Internationale Arbeidsorganisatie betreffende het verbod op en de onmiddellijke actie voor de uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid van 17 juni 1999, PB L 243 van 28.9.2000, blz. 41.

-          Resolutie 54/263 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties: Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie (25 mei 2000), UN Doc. A/RES/54/263(2000).

-          Resolutie 54/263 van de Algemene Vergadering van de Verenigde naties: Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind inzake de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten (25 mei 2000), UN Doc. A/RES/54/263 (2000).

b)    Ontwerpstatuten en statuten

 

-          United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court, rapport van het Voorbereidend Comité van de Oprichting van een Internationaal Strafhof, Ontwerpstatuut voor het Internationaal Strafhof (14 april 1998), U.N. Doc. A/CONF.183/2/Add.1(1998).

-          Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof (17 juli 1998), UN Doc. A/CONF.183/9 (1998).

-          Statuut van het Bijzonder Gerecht voor Sierra Leone, 16 januari 2002, United Nations Treaty Series, vol. 2178, 145.

 

5.1.2.      Regionaal

a)    UNICEF 

-          UNICEF, Cape Town Principles and Best Practices; Aangenomen op het Symposium on the Prevention of Recruitment of Children into the Armed Forces and on Demobilization and Social Reintegration of Child Soldiers in Africa, 27-30 april 1997, http://www.unicef.org/emerg/files/Cape-Town-Principles(1).pdf.

-          UNICEF, The Paris Principles and Guidelines on Children associated with Armed Forces of Armed Groups, februari 2007, http://www.unicef.org/emerg/files/ParisPrinciples310107English.pdf.

b)    AFRIKAANSE UNIE 

-          African Charter on the Rights and Welfare of the Child , OAU Doc. CAB/LEG/24.9/49 (1990).

-          Maputo Verklaring inzake het gebruik van Kinderen als Soldaten, aangenomen op de Afrikaanse Conferentie inzake het gebruik van kinderen als Soldaten, te  Maputo, Mozambique van19-22 April 1999,  22 april 1999, www.essex.ac.uk/armedcon/story_id/MAPUTO%20AFRICAN%20CONFERENCE%20ON%20THE%20USE%20OF%20CHILDREN%20AS%20SOLDIERS.pdf.

c)     EU 

-          Richtsnoeren van de EU over kinderen in gewapende conflicten, Doc. 15634/03, 4 December 2003.

-          Bijgewerkte Richtsnoeren van de EU over kinderen in gewapende conflicten, Doc. 15634/03, 16 juni 2008.

-          Revised implementation Strategy of the EU Guidelines on Children and Armed Conflict, Doc. 17488/10, 2010.

5.1.3.      Belgisch 

-          Vr. en Antw. Senaat, 22 april 2005, Vr. 3/2529 (S. DE BETHUNE).

-          Voorstel van resolutie inzake kinderen in gewapende conflicten (S. DE BETHUNE), Parl. St. Senaat 2005-06, nr. 3-1370/1.

-          Voorstel van resolutie inzake kinderen in gewapende conflicten (S. DE BETHUNE), Parl. St. Senaat 2005-06, nr. 3-1370/6.

-          Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Strategienota “Eerbied voor de Rechten van het Kind in Ontwikkelingssamenwerking”, 2008, beschikbaar op: http://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/Ontwikkelingssamenwerking/publicatie_en_documentatie/beleidsdocumenten/. (laatst geraadpleegd op: 21 april 2014)

5.1.4.      Overzichten ratificaties en voorbehouden

 

African Union, “List of Countries which have signed, ratified/acceded to the African Charter on the Rights and Welfare of the Child”, 2013, 2p., beschikbaar op: www.au.int/en/sites/default/files/Welfare%20of%20the%20Child_0.pdf. (laatst geraadpleegd op: 21 april 2014)

Overzicht ratificerende landen Conventies van Genève: www.icrc.org/eng/assets/files/annual-report/current/icrc-annual-report-map-conven-a3.pdf.  (laatst geraadpleegd op: 21 april 2014)

Overzicht voorbehouden CEDAW: www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reservations-country.htm. (laats geraadpleegd op: 21 april 2014)Overzicht ratificatie eerste optioneel protocol bij het IVRK: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-b&chapter=4&lang=en. (laatst geraadpleegd op: 21 april 2014)

Overzicht tweede optioneel protocol bij het IVRK: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-c&chapter=4&lang=en. (laatst geraadpleegd op: 21 april 2014)

 

5.2.         Rechtspraak

5.2.1.      International Criminal Court

 

-          International Criminal Court, Prosecutor v. Germain Katanga, Decision on the confirmation of charges, Case No. ICC-01/04-01/07 (30 september 2008).

-          International Criminal Court, Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Trial Judgment, Case No. CC-01/04-01/06 (14 maart 2012).

-          International Criminal Court, Prosecutor v. Germain Katanga, Judgment, Case No. ICC-01/04-01/07 (7 maart 2014).

-          International Criminal Court, “Summary of trial chamber II’s judgment of 7 March 2004, pursuant to article 74 of the Statute in the case of The Prosecutor v. Germain Katanga”, 7 maart 2014, 12-15, beschikbaar op: http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Documents/986/14_0259_ENG_summary_judgment.pdf. (laatst geraadpleegd op: 13 maart 2014).

-          International Criminal Court, Prosecutor v. Germain Katanga, Case Information Sheet,  http://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/KatangaEng.pdf.

 

5.2.2.      Special Court for Sierra Leone

 

-          Special Court for Sierra Leone, Prosecutor v. Brima, Kamara and Kanu, Indictment, Case No. SCSL-2004-16-PT (18 februari 2005).

-          Special Court for Sierra Leone, Prosecutor v. Brima, Kamara and Kanu, Dissenting opinion of Justice Doherty, Case No.SCSL-04-16-T (22 september 2005).

-          Special Court for Sierra Leone, Prosecutor v. Brima, Kamara and Kanu Trial Chamber Judgment, Case No.SCSL-04-16-T (20 juni 2007).

-          Special Court for Sierra Leone, Prosecutor v. Brima, Kamara and Kanu, Sentencing Judgment, Case No. SCSL-2004-16-T (19 juli 2007).

-          Special Court for Sierra Leone, Prosecutor v. Brima, Kamara and Kanu, Decision on Appeal, Case No. SCSL-2004-16-A (22 februari 2008).

-          Special Court for Sierra Leone, Prosecutor v. Charles Taylor, Trial judgment, Case No. SCSL-03-01-T-1283 (26 april 2012).

-          Special Court for Sierra Leone, Prosecutor v Charles Taylor, Sentencing Judgment, Case No. 03-01-T-1283 (30 mei 2012)

 

5.2.3.      International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 

-          International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Prosecutor v.  Kunarac, Kovač and Vuković, Trial Judgment, Case No. IT-96-23 (12 juni 2002).

-          International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Prosecutor v.  Mucić, Delić and Landžo, Trial Judgment, Case No. IT-96-21 (8 april 2003). 

5.3.         Rechtsleer/Academische bronnen 

ANNAN, J., BLATTMAN, C., MAZURANA, D. en CARLSON, K., “Implementation EU Guidelines on Children and Armed Conflict: Civil War, Reintegration, and Gender in Northern Uganda, Journal of Conflict Resolution, 2006, p. 877-908.BAILLIET, C., Non-State Actors, Soft Law and Protective Regimes: From the Margin, Cambrigde University Press, 2012, 302p.

BEGLEY, T., “The extraterritorial obligation to prevent the use of child soldiers”, The American University International Law Review, 2012, p. 613-642.

BRIDGEWATER, R., “They fight like soldiers, they die like children: The global Quest to eradicate the Use of Child Soldiers”, Library Journal, vol. 136, 2011, 93.

BOSMANS, M., “Seksuele en reproductieve rechten van kinderen en adolescenten in oorlogssituaties: een miskende prioriteit”, TJK 2005, afl. 5, p. 233-239.

BRETT, R., “Amazons Appear”, The World Today, 2003, p. 14-15.

BRETT, R. en SPECHT, I., Young Soldiers: Why they choose to fight, International Labor Organization, Zwitserland, 2004, 193 p.

BURDS, J., “Sexual Violence in Europe in World War II, 1939–1945”, Politics & Society, Vol. 37 No. 1, 2009, p. 35-74.

CASSESE, A., International Criminal law Oxford University Press,2003, 455 p.

CHAMPION, K., LEE, E., HYDE, M. en TRUMBULL, K., Topic 6(a): Special Court for Sierra Leone – Forced Marriage as an “other inhumane act”, Humanitarian Law Perspectives, 2010, 14 p.

CLARK, J. , “Forced Marriage: the Evolution of a New International Criminal Norm”, Aberdeen Student Law Review, 2012, 24 p.

CREMER, H., Shadow Report Child Soldiers 2013: Shadow report in the context of the States Report Procedure on the Convention on the Rights of the Child and the Optional Protocol on the Involvement of  Children in Armed Conflict, German Coalition to stop the use of Child Soldiers, 2013, 35p., beschikbaar op: www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/ngos/Germany_German%20Coalition%20to%20Stop%20the%20Use%20of%20Child%20Soldiers_CRC%20ReportCRCWG65.pdf. (laatst geraadpleegd op: 23 april 2014).

COULTER, C., “Bush Wives and Girl Soldiers: Women’s Lives through War and Peace in Sierra Leone”, Cornell University Press, 2009, 289 p.

CSAPO, Z., “Reflection on one of the latest crimes under international law: conscription or enlisting of children, or using them to participate actively in hostilities”, Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pecs, 2009, p. 49-72.

CULLEN, H., “Does the ILO have a distinctive role in the international legal protection of child soldiers?”, Human Rights and International Legal discourse, 2011, p. 63-81.

CULLEN, H., The Role of International Law in the Elimination of Child Labor, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2007, 302 p.

CURRAN, V., “From Nuremberg to Freetown: Historical Antecedents of the Special Court for Sierra Leone”, 40-45 in JALLOH, C., The Sierra Leone Special Court and its Legacy: The Impact for Africa and International Criminal Law, Cambridge University Press, 2014, 784 p.

DAMGAARD, C.,  “Special Court for Sierra Leone: Challenging the tradition of impunity for Gender-Based Crimes”, Nordic Journal of International Law, 2004, p. 485-503.

DE BERRY, J., “Child Soldiers and the Convention on the Rights of the Child”, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 2001, p. 92-105.

DE BROUWER, A., Supranational Criminal Prosecution of Sexual Violence: The ICC and the practice of the ICTY and the  ICTR, Intersentia, 2005, 570 p.

DENOV, M., Child Soldiers: Sierra Leone’s Revolutionary United Front, Cambridge University Press, 2010, 234 p.

DENOV, M., “Coping with the trauma of War: Former child soldiers in post-conflict Sierra Leone”, International Social Work, 2010, p. 791-806.

DEWULF, S., “Charles Taylor veroordeeld voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen menselijkheid”, De Juristenkrant, 16 mei 2012, p. 4-5.

DOUCET, D. en DENOV, M., “The power of sweet words: Local forms of intervention with war affected women in rural Sierra Leone”, International Social Work, 2012, p. 612-628.

EFRAIME, B., “Mozambique: des thérapies recourant aux rites traditionnels in La Guerre Enfants Admis” in BAILLON, T., BENNETT, T., BRAECKMAN, C., BRETT, R., DE TEMMERMAN, E., DIERYCK, F., EFRAIME B., GALAND R.,  KOUROUMA, A., KUNTZIGER, I., LEGRAND, J.,  NKUNDABAGENZI, F.,  OTUNNU, O., POHLY, M., SCHMITZ, M., SIEMO-NETTO, U., WERY, M. en WILLEMOT, Y., La guerre, enfants admis,, GRIP, Brussel, 2001, 192 p.

EMILIA, C., “Promotion and Protection of the Rights of the Child”,  Elsevier Ltd., 2010, p. 1781-1785.

FRANCIS, D., “ ‘Paper protection mechanisms’: child soldiers and the international protection of children in Africa’s conflict zones”, The Journal of Modern African Studies, 2007, p. 207- 231.

FRULLI, M., “Advancing International Criminal Law: The Special Court for Sierra Leone Recognizes Forced Marriage as a ‘New’ Crime against Humanity”, Journal for International Criminal Justice, 2008, 1033.

GALLAGHER, K., “Towards a gender-inclusive definition of child soldiers: The Prosecutor v. Thomas Lubanga”, Eyes on the ICC, 2010-2011, p. 115-136.

GILBERTSON, J., “Little girls lost: can the international community protect girl soldiers?”, U. La Verne L. Rev., 2008, p. 219-244.

GONG-GERSHOWITZ, J., “Forced Marriage: A “New” Crime Against Humanity?”, Northwestern Journal of International Human Rights, 2009, p. 53-76.

GREEN, T., “Eradicating the use of child soldiers: is the world doing enough?”, Regent Journal of International Law, 2010, p. 395-422.

HACKENBERG, M., “Can the Optional Protocol for the Convention on the Rights of the Child Protect the Ugandan Child Solider?”, Indiana International & Comparative Law Review, Vol. 10, Issue 2, 2000, p. 417-456.

HARLOW, B., “Child and/or Soldier?: From Resistance Movements to Human Rights Regiments”, The New Centennial Review, Volume 10, Number 1, Michigan State University Press, 2010, p. 195-215.

HONWANA, A., Child soldiers in Africa, University of Pennsylvania Press, 2006, 202 p.

HOSNI, L., “ABCs of the Geneva Conventions and their Applicability to Modern Warfare”, Nex England Journal of International and Comparative Law, Vol. 14, 2007, p. 135-168.

 

JENKS, C., “Law as shield, law as sword: The ICC’s Lubanga Decision, Child Soldiers and the perverse Mutualism of Participation in Hostilities”, National Security and Armed Conflict Law Review, 2013, p. 106-124.

KEITH, K., “Blood Diamonds and War Crimes: The case against Charles Taylor, Southern Cross University Law Review, 2012, p. 99-110.

KEPPLER, E., Sierra Leone, Bringing Justice: The Special Court for Sierra Leone : Accomplishments, Shortcomings, and Needed Support, Human Rights Watch, 2004, vol. 16, no. 8, 55 p.

KHALIL, D., “Abuses of the Girl Child in Some African Societies: Implications for Nurse Practitioners”,  Nursing Forum, Volume 41, No. 1, January-March, 2006, p. 13-24.

KIRS, E., “Problems related to the establishment and relation of the Special Court and the Truth and Reconciliation Commission for Sierra Leone”, Miskolc Journal of International Law, Volume 3 (2006) Nr. 2, p. 41-50.

KONGE, P., “International Crimes & Child Soldiers”, Southwestern Journal of International Law, 2010, p. 41-74.

KOSTELNY, K., “Symposium: Peacekeeping and Security in Countries Utilizing Child Soldiers: Panel 1: The problem of Re-Acclimating Child Soldiers into Society Assuming Peacekeeping is successful: What about the Girls?”, Cornell Int’l L.J., 2004, p. 505-506.

LEIBIG, A., “Girl Child Soldiers in Northern Uganda: Do Current Legal Frameworks Offer Sufficient Protection?”, Nw. Univ. J. International Human Rights, 2005, i-xvi.

LEVIN, D., “ “You’re Always First a Girl”: Emerging Adult Women, Gender, and Sexuality in the Israeli Army”, Journal of Adolescent Research 26(1) 2011, p. 3–29.

MCKAY, S. en MAZURANA, D., Girls in Militaries, Paramilitaries and Armed Oppostion Groups, 15 p., beschikbaar op: http://genderandsecurity.researchhub.ssrc.org/girls-in-militaries-paramilitaries-and-armed-opposition-groups/attachment (laatst geraadpleegd op: 21 april 2014).

MARCHUK, I., “Confronting Blood Diamonds in Sierra Leone: The trial of Charles Taylor”, Yale Journal of International Affairs, 2009, p. 91-93.

MAZURANA, D., DYAN, E., MCKAY, S., KRISTPOHER, C. en KASPER, J, “Girls in fighting forces and groups: Their recruitment, participation, demobilization, and reintegration.”, Journal of Peace Psychology, Vol 8(2), 2002, p. 97-123.

 

MAZURANA, D. en MCKAY, S., “Child soldiers: What about the girls?”, Bulletin of the Atomic scientists, September/Oktober 2001, p. 31-35.

MEDAER V. en DE HERT, P., “Het Sierra Leone-tribunaal beëindigt zijn werkzaamheden: een terugblik en bespreking van zijn rechtspraak” in Wereldbeeld: Tijdschrift voor de Verenigde Naties,  Jaargang 35, nr. 157, 2011/1, p. 3-8.

MELKEBEEK, C., “Kindsoldaten. De  kinderen met de doffe blik in de ogen”, TJK 2005, afl. 5, p. 240-245.

MELRON, C., “Accountability for human rights abuses- The United Nation’s Special Court for Sierra Leone”, Australian International Law Journal, 2001, p. 159-176.

MITCHELL, A., “Sierra Leone: The Road to Childhood Ruination through Forced Recruitment of Child Soldiers and the World’s Failure to Act”, Regent Journal of International Law, 2003-2004, p 81-114.

MOIR, L., “Grave breaches and internal conflicts”, Journal of International Criminal Justice, 2009, p. 763-787.

NAGLE, L., “Child Soldiers and the duty of nations to protect children from participation in armed conflict.”, Cardozo Journal of International and Comparative law, 2011, 58 p.

OOSTERVELD, V., “Gender Jurisprudence of the Special Court for Sierra Leone: Progress in the Revolutionary United Front”, Cornell International Law Journal, 2011, p. 49-74.

OOSTERVELD, V., “Gender and the Charles Taylor Case at the Special Court for Sierra Leone”, William & Mary Journal of women, 2012, Vol. 19:007, p. 7 – 33.

O’ROSE, S., What is Gender history?, Polity Press, 2010, 157 p.

OWEN, M., “Fight Fire with Fire: The ICC should be more aggressive in pursuing crimes of sexual violence”, Criminal Law Brief, 2009, p. 104-110.

PARK, A., “Other inhumane acts’: forced marriage, girl soldiers and the special court for Sierra Leone”, The Australian National University, SAGE Publications, London, 2006, Vol. 15(3), p. 315–337.

PARK, A., “Child soldiers and distributive justice: addressing the limits of law?”, Crime Law and Social Change, 2010, p. 329-348.

QUENIVET, N.,  “Girl Soldiers and participation in hostilities”, Afr. J. International and Comparitive Law, 2008, p. 219-235.

ROBERTS, K., “The plight of girl soldiers, American Journal of Nursing, Vol. 105(2), 2005, p. 102-103.

ROSEN, D., “Child Soldiers, International Humanitarian Law, and the Globalization of Childhood”, American Anthropologist, 2007, p. 296-306.

ROSEN, D., Child Soldiers: A Reference Handbook, Contemporary World Issues, 2012, 323 p.

ROSEN, D., “Who is a Child? The legal conundrum of child soldiers”, Connecticut Journal of International law, 2010, p. 81-118.

SLATER, R., “Gender Violence or Violence against Women – The treatment of forced marriage in the Special Court for Sierra Leone”, Melbourne Journal of International Law, 2012, p. 732-773.

URBATSCH, R., “Interdependent Preferences, Militarism, and Child GenderInternational Studies Quarterly (2009) 53, p. 1–21.

VALENTINE, S., “Symposium: Global Human Rights: Panel Remarks: Trafficking of Child Soldiers: Expanding the United Nations Convention on the Rights of the Child and its Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict”, New English Journal of  International & Comparative Law, 2003, p. 109-178.

WESSELLS, M., Child soldiers: from violence to protection, Harvard University Press, 2006, 289 p.

WEST, H., “Girls with guns: Narrating the experience of war of Frelimo's "female detachment"”, Anthropological Quarterly,  2000, p. 180-194.

WILLEMOT, Y., “Een einde stellen aan het gebruik van kinderen als soldaten” , TJK 2004, afl. 1, p. 4-10.

WORTHEN, M., VEALE, A., MCKAY, S. AND WESSELLS, M., “ ‘I stand like a Woman: Empowerment and Human Rights in the Context of Community-based Reintegration of Girl Mothers Formerly Associated with Fighting Forces and Armed Groups”, Journal of Human Rights Practice, 2010, p. 49-70.

X., “Bijzonder Gerecht voor Sierra Leone nr. SCL-2003-01-T, 26 april 2012 (Prosecutor / Charles Ghankay Taylor)”, Juristenkrant 2012, afl. 249, p. 4.

X., “Kinderrechten in mondiaal perspectief” , TJK 2005, afl. 5, p. 221-256.

ZINSSTAG, E, “Book review: Supranational Criminal Prosecution of Sexual Violence: The ICC and the practice of the ICTY and the  ICTR”, Criminology and Justice, 2011, p. 92-94.

5.4.         Studies en Masterproef 

ALMA, G. en DELOACHE, J., A World of Babies: imagined childcare guides for seven societies, Cambridge University Press, 2000, 280 p.

BETANCOURT, T., BORISOVA, I., DE LA SOUDIERE, M. en WILLIAMSON, J., “Sierra Leone’s Child Soldiers: War Exposures and Mental Health Problems by Gender”, Journal of adolescent health, 2010, p. 21-28.

BEVERLY, C.G., Invisible Hands: Child labour and the state in colonial Zimbabwe, Greenwood Books, 2005, 284 p.

BURMAN, M. en MCKAY, S., “Marginalization of girl mothers during reintegration from armed groups in Sierra Leone”, International Nursing Review, 2007, p. 316-323.

DYREGROV, A., GJESTAD, R. and RAUNDALEN, M., “Children Exposed to Warfare: A Longitudinal Study”, Journal of Traumatic Stress, Vol. 15, No. 1, 2002, p 59–68.

KIELLAND, A. en TOVO, M., “Children at work: child labour practices in Africa”, Boulder, 2006, 191 p.

MOSCARDINO, U., SCRIMIN, S.,  CADEI, F. en ALTOE, G., “Mental Health among Former Child Soldiers and Never-Abducted Children in Northern Uganda”, The ScientificWorld Journal, 2012, p. 1-7.

SONG, S.,  VAN DEN BRINK, H. en DE JONG, J., “Who Cares for Former Child Soldiers? Mental Health Systems of Care in Sierra Leone”, Community Mental Health Journal, vol. 49, 2013, p. 615-624.

VAN DER PLOEG, M., De Geneefse Conventies en de oorlog in Afghanistan. Hoe is het gesteld met de hedendaagse toepasbaarheid van het humanitair oorlogsrecht?, Masterscriptie Internationale Betrekkingen in Historisch Perspectief Universiteit Utrecht, 2011, 74 p.

VINDEVOGEL, S., BROEKAERT, E. en DERLUYN, I., “"It Helps Me Transform in My Life From the Past to the New": The Meaning of Resources for Former Child Soldiers”, Journal of Interpersonal Violence, vol. 28, 2013, p. 2413-2436.

VINDEVOGEL, S., DE SCHRYVER, M., BROEKAERT, E. en DERLUYN, I., “War-related experiences of former child soldiers in northern Uganda: comparison with non-recruited youths”, Pediatrics and International Child Health, Universiteit Gent, 2013, p. 281-291.

5.5.         Websites

5.5.1.      Homepages

 

www.unicef.be/nl/search/node/kindsoldaten

www.un.org/

www.genderklik.be/

http://childsoldiersglobalreport.org/

www.hrw.org/topic/childrens-rights/child-soldiers 

www.sc-sl.org/ 

www.iccnow.org/

 

www.icc-cpi.int/

 

http://ihr.rodekruis.be/

 

www.essex.ac.uk/

 

https://verdragenbank.overheid.nl/nl/Treaty/Details/008699

 

5.5.2.      Online teksten 

ASKIN, K., Katanga Judgment Underlines Need for Stronger ICC Focus on Sexual Violence, 10 maart 2014, www.ijmonitor.org/2014/03/katanga-judgment-underlines-need-for-stronger-icc-focus-on-sexual-violence/. (laatst geraadpleegd op: 22 april 2014)

NPWJ, Sierra Leone: Charles Taylor sentence sends strong message to all potential human rights violators, 30 mei 2012, www.npwj.org/ICC/Sierra-Leone-Charles-Taylor-sentence-sends-strong-message-all-potential-human-rights-violators.h. (laatst geraadpleegd op: 23 april 2014)

The Children and Armed Conflict Unit, Themes: Child Soldiers, www.essex.ac.uk/armedcon/themes/child_soldiers/index.html. (laatst geraadpleegd op 19 april 2014)

Vrouwenraad, Kindsoldaten, 2002,  www.vrouwenraad.be/media/docs/dossiers/meisjes/kindsoldaten.pdf, 35 p. (laatst geraadpleegd op: 23 april 2014) 

X., Analysis: Girl child soldiers face new battles in civilian life, 2013, www.irinnews.org/. (laatst geraadpleegd op: 21 april 2014)

 

X., About the Court, www.icc-cpi.int/en_menus/icc/about%20the%20court/Pages/about%20the%20court.aspx. (laatst geraadpleegd op: 21 april 2014)

X., About the Special Court for Sierra Leone, www.sc-sl.org/ABOUT/tabid/70/Default.aspx.  (laatst geraadpleegd op: 21 april 2014)

X, De Internationale Coalitie tegen het Gebruik van Kindsoldaten, http://www.mo.be/artikel/de-internationale-coalitie-tegen-het-gebruik-van-kindsoldaten. (laatst geraadpleegd op: 23 april 2014)

X., De verdragen van Genève: http://ihr.rodekruis.be/ref/home-ihr/Over-Internationaal-Humanitair-Recht/A-tot-Z-van-het-internationaal-humanitair-recht/A-tot-Z-Verdragen-van-Genve.html. (laatst geraadpleegd op: 21 april 2014)

X., Disarmament, Demobilization and Reintegration, www.un.org/en/peacekeeping/issues/ddr.shtml

X., Gender and Peacekeeping, www.un.org/en/peacekeeping/issues/women/

X., IHL and Civilian Participation in Hostilities in the OPT, Policy Brief, Program on Humanitarian Policy and Conflict Research, Harvard University, 2007, 7, beschikbaar op: www.hpcrresearch.org/sites/default/files/publications/ParticipationBrief.pdf. (laatst geraadpleegd op: 6 mei 2014)

X., Lubanga case , www.iccnow.org/?mod=drctimelinelubanga.  (laatst geraadpleegd op: 21 april 2014)X., Lubanga case: NPWJ welcomes sentencing to 14 years imprisonment as a landmark decision for the protection of children’s rights, www.npwj.org/ICC/Lubanga-case-NPWJ-welcomes-sentencing-14-years-imprisonment-a-landmark-decision-protection-child. (laatst geraadpleegd op: 21 april 2014)X., Overview of the Convention, www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/. (laatst geraadpleegd op: 21 april 2014)X., Reservations to CEDAW, www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reservations.htm.  (laatst geraadpleegd op: 21 april 2014)X., Richtsnoeren van de EU over kinderen in gewapende conflicten, http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/human_rights_in_third_countries/r10113_nl.htm. (laatst geraadpleegd op: 21 april 2014)X., Sierra Leone: As Tribunal Closes, UN Chief Hails Achievements in Ensuring Accountability in Sierra Leone, http://sl.one.un.org/2013/12/31/as-tribunal-closes-un-chief-hails-achievements-in-ensuring-accountability-in-sierra-leone/.  (laatst geraadpleegd op: 23 april 2014)X., Structure of the Court, www.icc-cpi.int/en_menus/icc/structure%20of%20the%20court/Pages/structure%20of%20the%20court.aspx. (laatst geraadpleegd op: 23 april 2014)X. The Prosecutor v. Germain Katanga, www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/related%20cases/icc%200104%200107/background%20information/Pages/background%20information.aspx. (laatst geraadpleegd op: 21 april 2014)

5.6.         Rapporten, verslagen en persberichten 

Human rights watch, The scars of death: Children Abducted by the Lord's Resistance Army in Uganda, september 1997,  beschikbaar op: http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/uganda979.pdf. (laatst geraadpleegd op: 21 april 2014) 

Verslagboek internationale conferentie, Kinderen in Oorlog, Brussel, 1 oktober 2002.

Human rights Watch, Sierra Leone: "We’ll kill you if you cry": Sexual violence in the Sierra Leone Conflict, 2003, beschikbaar op: http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/sierleonl03.pdf. (laatst geraadpleegd op: 21 april 2014)

 

Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, Guide on the Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict, 2003, 71 p., beschikbaar op: http://www.unicef.org/publications/files/option_protocol_conflict.pdf. (laatst geraadpleegd: 21 april 2014)

Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, Guide on the Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict, 2003, 15, beschikbaar op: http://www.unicef.org/publications/files/option_protocol_conflict.pdf. (laatst geraadpleegd op: 21 april 2014)

Rapport van de Belgische Coalitie tegen het Gebruik van Kindsoldaten, Het Belgisch Beleid inzake Kindsoldaten, juli 2004,  43 p., beschikbaar op: www.crin.org/docs/Belgium_OP_NGO_Report_NL.pdf. (laatst geraadpleegd op 23 april 2014)

CEDAW-rapport, Consideration of reports submitted by States parties under article 18 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women – Sierra Leone, 14 december 2006, 83 p., beschikbaar op: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/687/70/PDF/N0668770.pdf?OpenElement. (laatst geraadpleegd op 21 april 2014)

Press Release, Special Court for Sierra Leone, Office of the Prosecutor, “Prosecutor Welcomes Sentences in AFRC Case” (19 juli 2007), beschikbaar op: www.sc-sl.org/LinkClick.aspx?fileticket=%2fygnuB4FgQc%3d&tabid=196. (laatst geraadpleegd op: 21 april 2014)

 

Coalition To Stop The Use of Child Soldiers, Child soldiers: Global Report 2008, 2008, beschikbaar op: http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/NPL/INT_CCPR_NGO_NPL_14605_E.pdf. (laatst geraadpleegd op: 9 mei 2014)

Press Release, Special Court for Sierra Leone, Office of the Prosecutor, “Prosecutor Welcomes Convictions in RUF Appeals Judgement” (26 oktober 2009), beschikbaar op: www.sc-sl.org/LinkClick.aspx?fileticket=ITUGDfogLfQ%3D&tabid=53. (laatst geraadpleegd op: 21 april 2014)

 

UN, Department of Peacekeeping Operations ,“DDR in peace operations: a retrospective”, 2010, 35 p, beschikbaar op: www.un.org/en/peacekeeping/issues/ddr.shtml. (laatst geraadpleegd op: 21 april 2014)

UN, Department of Peacekeeping Operations, “Gender Equality in UN peacekeeping operations”, 2010, 26p., beschikbaar op: www.un.org/en/peacekeeping/documents/gender_directive_2010.pdf. (laatst geraadpleegd op: 21 april 2014)

 

 

Human rights watch, No place for children: Child Recruitment, Forced Marriage, and Attacks on Schools in Somalia, februari 2012, beschikbaar op: http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/somalia0212ForUpload_0.pdf. (laatst geraadpleegd op: 21 april 2014)

Press Release, Special Court for Sierra Leone, Office of the Prosecutor, “Prosecutor Hollis hails the historic conviction of Charles Taylor”, 26 april 2012, beschikbaar op: www.sc-sl.org/LinkClick.aspx?fileticket=hCajjMya09g%3d&tabid=196. (laatst geraadpleegd op: 21 april 2014)

African Union, “List of Countries which have signed, ratified/acceded to the African Charter on the Rights and Welfare of the Child”, 2013, 2p., beschikbaar op: www.au.int/en/sites/default/files/Welfare%20of%20the%20Child0.pdf (laatst geraadpleegd op: 21 april 2014).

5.7.         Achtergrond 

DE TEMMERMAN, E., De meisjes van Aboke – kindsoldaten in Noord-Oeganda, Gent, Globe, 1999, 168 p.

VERHELLEN, E., Verdrag inzake de rechten van het kind, uitgeverij Garant (Leuven), 1993, 182 p.

Documentaire: Stacey Dooly Investigates: Kids with Guns, BBC, 2010.

 

De Tijd, “Boko Haram eist ontvoering van 223 meisjes op”, 5 mei 2014, beschikbaar op: www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_internationaal/Boko_Haram_eist_ontvoering_van_223_meisjes_op.9497433-3146.art?ckc=1. (laatst geraadpleegd op: 6 mei 2014)

 

Universiteit of Hogeschool
Rechten
Publicatiejaar
2014
Kernwoorden
Share this on: