Mathematische optimalisatie van de wachtdienstregelingen voor apothekers

Lies Huysegoms
Persbericht

Mathematische optimalisatie van de wachtdienstregelingen voor apothekers

 

Optimale regeling voor wachtdiensten van apothekers

Het opstellen van een wachtregeling voor de Vlaams apotheken werd tot 2010 per regio gecoördineerd door de lokale wachtverantwoordelijken. Deze regeling bracht echter veel problemen met zich mee zoals een slechte spreiding van de wachtdiensten en een teveel aan wachtdiensten voor apothekers binnen kleinere wachtkringen. Deze klachten waren dan ook de aanleiding voor dit onderzoek. De initiële doelstelling van het onderzoek was het modeleren van een set covering model voor het opstellen van wachtdienstregelingen.

Tijdens het opzoeken van de benodigde data en informatie voor het opstellen van het model zijn we tot de vaststelling gekomen dat de Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen, KAVA, vier jaar geleden reeds gestart was met het ontwikkelen van Geowacht® en het opstarten van Geowacht VZW. De organisatie Geowacht VZW bepaalt aan de hand van een door KAVA ontwikkelde heuristiek, Geowacht®, de wachtregeling van meer dan 2000 Vlaamse apotheken. Deze ontdekking heeft geleid tot het opzetten van een samenwerking tussen KAVA en de Hogeschool Universiteit Brussel voor het verdere verloop van dit onderzoek en waardoor we dit onderzoek hebben kunnen voorzien van de nodige data en informatie.

De huidige Geowacht® heuristiek is opgebouwd uit drie opeenvolgende heuristieken. De eerste heuristiek geeft aan welke apotheken er beschikbaar zijn voor een wachtdienst en berekent de selectiecoëfficiënt van deze apotheken. Een tweede heuristiek gaat op basis van deze coëfficiënten een regeling opstellen voor de dagwacht. Dit algoritme werkt op basis van een iteratief proces waarbij er steeds naar een betere wachtregeling wordt gezocht door het opeenvolgende vervangen van apotheken. Het laatste algoritme wijst de apotheken die een dagwacht bemannen toe aan één van de nachtwachten in dezelfde tijdsperiode. De afhankelijkheid van de nachtwachten aan de dagdiensten is echter een element dat sommige apotheken als een minpunt aanschouwen.

In dit onderzoek hebben we er dan ook voor geopteerd om drie verschillende set covering modellen op te stellen: één model voor de dagwachten, één model voor de nachtwachten afhankelijk van de dagwachten en één model waarbij de nachtwachten onafhankelijk van de dagwachten worden bepaald. De eerste twee modellen zijn te vergelijken met het tweede en derde algoritme. Het derde model komt er om tegemoet te komen aan de klachten van de apothekers over het huidige systeem.

De drie modellen werden wiskundig uitgewerkt maar enkel het derde model is uitgetest in IBM ILOG CPLEX 12.6. In het kader van verder onderzoek zouden ook het model voor de dagwacht en het model voor een afhankelijke nachtwacht uitgevoerd kunnen worden in de optimalisatiesoftware. Het is echter zo dat door de grote hoeveelheid aan inputdata het model een erg lange rekentijd vraagt. Dit werd reeds beschreven en verklaard in de literatuur. Het set covering model wordt aanzien als een “NP compleet” model waarbij de rekentijd nodig voor het vinden van de optimale oplossing exponentieel stijgt met de verhoging van de hoeveelheid aan inputdata.

Door de opsplitsing van de inputdata in kleinere subsets (bijvoorbeeld een set van 600 apotheken in plaats van 2107) kunnen we aantonen dat het opgestelde model een aanvaardbare uitkomst aanlevert die voldoet aan alle voorwaarden. Al de berekeningen voor de kleinere datasubsets zijn uitgevoerd op een computer voorzien van een Intel® CoreTM i7 – 4500U, 1,80 GHz processor met een RAM geheugen van 8 GB. De verkregen oplossingen hebben allemaal een GAP, afwijking tot de optimale oplossing, kleiner of gelijk aan 6%. Het model met de integrale dataset draait reeds 240 uur op een server met 24 logische processoren en 16GB RAM geheugen, tot op heden zonder definitief resultaat.

Het verschil tussen de heuristiek en het opgestelde set covering model ligt in de tijdsdimensie. De heuristiek stelt een wachtregeling op voor één periode (gelijk aan één dagwacht) terwijl het set covering model berekeningen uitvoert voor een half jaar (52 opeenvolgende dagwachten). Het set covering model is dus complexer en neemt dan ook meer tijd in beslag om tot een oplossing te komen.

Een optie die aan bod is gekomen in het onderzoek was het opdelen van de dataset in subsets per provincie. Deze piste is niet verder onderzocht omdat KAVA expliciet een model wenst te gebruiken dat grensoverschrijdend werkt. Op deze manier kan er immers ook voor de apotheken die gelokaliseerd zijn in de grensgebieden een goede wachtregeling worden voorzien. Bijkomend onderzoek zal moeten uitwijzen of het mogelijk is de inzichten uit dit onderzoek over te nemen in de praktijk en kan ook de twee andere opgestelde modellen uittesten.

 

Bibliografie

 

Beliën, J., Cardoen, B., & Demeulemeester, E. (2011) Improving workforce scheduling of aircraft            line maintenance at Sabena Technics. Interfaces, 42(4), 352-364.

Chrissis, J. W., Davis, R. P., & Miller,D. M. (1982). The dynamic set covering problem. Applied            Mathematical Modelling, 6(1), 2-6.

Eiselt, H. A., & Marianov, V. (2009). Gradual location set covering with service quality. Socio-            Economic Planning Sciences, 43(2), 121-130.

Farahani, R. Z., Asgari, N., Heidari, N., Hosseininia, M., & Goh, M. (2012). Covering problems in            facility location: A review. Computers & Industrial Engineering, 62(1), 388-407.

Frontline Systems, Inc. (2014). Analytic Solver Platform. Opgehaald 6 februari 2014 van            http://www.solver.com/analytic-solver-platform

Garfinke, R. S.l, & Nemhauser, G. L. (1970). Optimal political districting by implicit enumeration            techniques. Management Science, 16(8), B-495-B-508.

Gendreau, M., Laporte, G., & Semet, F. (2001). A dynamic model and parallel tabu search            heuristic for real-time ambulance relocation. Parallel Computing, 27(12), 1641-1653.

Güler, G. M., Idin, K., & Güler, E. Y. (2013). A goal programming model for scheduling residents in            an anesthesia and reanimation department. Expert Systems with Applications, 40(6),            2117-2126.

IBM Corp. (2013). IBM ILOG CPLEX Optimization Studio. Opgehaald 6 februari 2014 van            https://www.ibm.com/developerworks/downloads/ws/ilogcplex/

Karp, R. M. (1972). Reducibility among combinatorial problems. Opgehaald 1 mei 2014 van

            cs.stanford.edu/people/trevisan/cs172-07/karp.pdf

Koninklijk besluit 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers, BS 30 januari            2009 (Ed. 2).

Medard, C. P., & Sawhney, N. (2007). Airline crew scheduling from planning to operations.            European Journal of Operational Research, 183(3), 1013-1027.

Microsoft Corporation. (2014). Excel specifications and limits. Opgehaald 13 april 2014 van

            http://office.microsoft.com/en-us/excel-help/excel-specifications-and-l…-            HA103980614.aspx#top

Özgür, A., Nar, F., Esen, D., Özkan, F., & Uygun, E. (2009, April 16-18). Stochastic optimization of            turn of duty for pharmacies. Paper presented at the 4th International Symposium on            Health Informatics and Bioinformatics, Ankara, Turkije

Rajagopalan, H. K., Saydam, C., & Xiao, J. (2008). A multiperiod set covering location model for            dynamic redeployment of ambulances. Computers & Operations Research, 35(3),            814-826.

Shariat-Mohaymany, A., Babaei, M., Moadi, S., & Amiripour, S. M. (2012). Linear upper-            bound            unavailability set covering models for locating ambulances: Application to            Tehran rural roads. European Journal of Operational Research, 221(1), 263-272.

Solar, S., Parada, V., & Urrutia, R. (2002). A parallel genetic algorithm to solve the set            covering            problem. Computers & Operations Research, 29(9), 1221-1235.

Spieksma, F., Goossens, D., & Demasure, S. (2006). Het plannen van de nationale            voetbalcompetitie. Business In-zicht, 23, 1 en 4.

Topaloglu, S. (2006). A multi-objective programming model for scheduling emergency medicine            residents. Computers & Industrial Engineering, 51(3), 375-388.

Villegas, J. G., Prins, C., Prodhon, C., Medaglia, A. L., & Valasco, N. (2013). A matheuristic for            the            truck and trailer routing problem. European Journal of Operational Research, 230(2), 231-            244.

Winston, W. L. (2004). Operations Research (4th Ed.). Belmont: Brooks/Cole.

Ye, L., Ye, C., & Chuang, Y.-F. (2011). Location set covering for waste resource recycling            centers in Taiwan. Resources, Conservation and Recycling, 55(11), 979-985.

Universiteit of Hogeschool
Handelsingenieur
Hogeschool-Universiteit Brussel
Publicatiejaar
2014
Kernwoorden
Share this on: