Flipping a coin with more than two sides: Hybrid modes of integration

ameline ansu
Persbericht

Flipping a coin with more than two sides: Hybrid modes of integration

Integratie in meerdere kleuren

In het publieke Nederlandse integratiedebat wordt integratie dominant vanuit twee standpunten bekeken waarbij het gaat over “goede” [assimilatie] en “geen goede” [segregatie] vormen van integratie. Voor mijn master thesis heb ik met behulp van data van het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzocht of er naast het zwart-wit beeld meerdere integratievormen van integratie zichtbaar zijn. Het centrale uitgangspunt is dat integratie kan plaatsvinden in een hybride vorm waarbij migranten een sterke binding hebben met meer dan één cultuur. Deze gedachtegang is afgeleid van de acculturatie theorie van professor John. W. Berry zoals omschreven in figuur 1.  Tevens is onderzocht welke invloed de verschillende vormen van integratie hebben op arbeidsparticipatie.  

De hybride binding wordt in dit research paper omschreven als migranten die zich verbonden voelen met Nederland en met het land van herkomst. De gedachte is dat migranten [zowel 1e als 2e generatie] deel nemen aan de nieuwe samenleving, maar hun eigen cultuur niet perse los willen laten. Deze groep is in de dichotomie optiek geen onderdeel van het integratiedebat. De binding kan worden gemeten aan de hand van sociale interactie [met buren, collega’s of vrienden], de taalbeheersing of zelfidentificatie. Sociale contacten zijn vrijwillig gekozen en daarmee een betere indicator dan contact met collega’s of buurtgenoten. Het aspect van taalbeheersing en zelfidentificatie is buiten beschouwing gelaten, omdat taal niet veel zegt over de binding met een cultuur en zelfidentificatie kan worden beïnvloed door actuele gebeurtenissen rondom het afnemen van de enquête.

Het empirisch onderzoek is uitgevoerd middels een kwantitatieve analyse (N=6772) met respondenten [15-65jr en 1e en 2e generatie] uit Afghanistan, Irak, Iran, Marokko, Nederlandse Antillen, Suriname, Somalië en Turkije woonachtig in Nederland. De verdeling is gepresenteerd in tabel 1. De afhankelijke variabele is geoperationaliseerd in de vorm van de dichotomie [ja of nee] in arbeidsparticipatie (Y1) en het beroepsniveau (Y2) volgens het 5-schaals model van the International Standard Classification of Occupations 1988. De onafhankelijke variabele (X) is geoperationaliseerd aan de hand van het aantal sociale contacten met Nederlanders en met mensen uit hetzelfde land van herkomst [figuur 2 en tabel 2].

Respondenten zijn vervolgens in vier integratievormen ingedeeld bestaande uit respondenten die tenminste wekelijks contact hebben met Nederlanders (geassimileerd, 21.2%); ten minste wekelijks contact met Nederlanders en met mensen uit hetzelfde land van herkomst (hybride binding, 43.1%); tenminste wekelijks contact met mensen uit hetzelfde land van herkomst (gesegregeerd, 17.3%) of minder dan wekelijks contact met Nederlanders en ook niet met mensen uit hetzelfde land van herkomst (gemarginaliseerd, 18.4%). De data staat niet toe te kijken naar contacten met migranten uit verschillende herkomstlanden. Daarnaast is gekozen om de discussie rondom de variabele hybride bindingen in te perken door een hoge threshold van ‘tenminste wekelijks contact’. Dit geeft een deels vertekend beeld voor het aandeel gemarginaliseerden, die in deze scriptie niet als ‘geïsoleerde’ kunnen worden gedefinieerd, maar louter als respondenten met minder frequente sociale interactie.

De uitkomst is dat de meeste respondenten een hybride vorm van integratie hebben (43.1%) dat wil zeggen dat zij elke week sociaal contact hebben met Nederlanders en met mensen uit hetzelfde land van herkomst. Daarnaast blijkt uit deze analyse dat het hebben van intensief sociaal contact met co-ethnics de kans op arbeid niet negatief beïnvloedt mits er ook intensief sociaal contact is met Nederlanders. In andere woorden: het behouden de oorspronkelijke cultuur is geen belemmering voor arbeidsparticipatie. De verdeling van het aantal migranten met een hybride binding en de uitkomst die het traditionele segregatie argument ondermijnt, zijn in mijn optiek twee belangrijke uitkomsten waardoor de hybride vorm van integratie beter opgenomen zou moeten worden in het publieke debat.

Bibliografie

BibliographyAger, A., & Strang, A. (2008). Understanding Integration: A Conceptual Framework. Journal ofRefugee Studies, 21(2): 166-191. doi:10.1093/jrs/fen016.Alba, R., & Nee, V. (1997). Rethinking Assimilation Theory for a New Era of Immigration.International Migration Review, 31(4): 826-874. doi:10.2307/2547416.Arasaratnam, L. A. (2013). A review of articles on multiculturalism in 35 years of IJIR. InternationalJournal of Intercultural Relations, 37(6): 676-685.http://dx.doi.org/10.1016/j.ijintrel.2013.09.006.Baumeister, R. F. (1986). Identity: cultural change and the struggle for self. New York: OxfordUniversity Press.Bell, J. (2012). Migration as Multiple Pathways. Narrative Interviews with Polish Migrants in Belfast,Northern Ireland. Studia Sociologica IV (Universitatis Paedagogicae Cracoviensis), vol 2:106-118.Berry, J. W. (1997). Immigration, Acculturation, and Adaptation. Applied Psychology, 46(1): 5-34.doi:10.1111/j.1464-0597.1997.tb01087.x.Berry, J. W., & Sam, D. (1996). Acculturation and adaption. In Berry, J. W., Segall, M. H.,&Kagitchbasi, C. (eds.), Handbook of Cross-cultural Psychology. Vol 3, Social behaviourand applications. Boston: Allyn & Bacon.Bradatan, C., Popan, A., & Melton, R. (2010). Transnationality as a fluid social identity. SocialIdentities, 16(2): 169-178. doi:10.1080/13504631003688856.Broek, v. d., A.,, Kleijnen, E., & Keuzenkamp, S. (2010). Naar Hollands gebruik? Verschillen ingebruik van hulp bij opvoeiding, onderwijs en gezondheid tussen autochtonen en migranten.Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.Bryceson, D., & Vuorela, U. (2002). The transnational family: new European frontiers and globalnetworks. Oxford: Berg.Carlisle, F. (2006). Marginalisation and ideas of community among Latin American migrants to theUK. Gender & Development, 14(2): 235-245.Casey, T., & Dustmann, C. (2010). Immigrants’ identity, economic outcomes and the transmission ofidentity across generations. The Economic Journal, 120(542): 31-51.Castles, S. (2000). International Migration at the Beginining of the Twenty-First Century: GlobalTrends and Issues. International Social Science Journal, 52(165): 269-281. doi:10.1111/1468-2451.00258.Castles, S. (2002). Migration and Community Formation under Conditions of Globalization.International Migration Review, 36(4): 1143-1168. doi:10.1111/j.1747-7379.2002.tb00121.x.Castles, S. (2010). Understanding Global Migration: A Social Transformation Perspective. Journal ofEthnic and Migration Studies, 36(10): 1565-1586. 10.1080/1369183x.2010.489381.Chiyoko King-O'Riain, R. (2008). Target earning/learning, settling or trampolining? Polish andChinese immigrants in Ireland. Irish Geography, 41(2): 211-223.doi:10.1080/00750770802076992.Crul, M., & Vermeulen, H. (2003). The Second Generation in Europe. International MigrationReview, 37(4): 965-986. doi:10.2307/30037782.Dagevos, J. (2001). Perspectief op integratie: over de sociaal-culturele en structurele integratie vanethnische minderheden in Nederland. Den Haag: Wetenschappelijke raad voor hetregeringsbeleid.2Demant, F. (2005). Meer inpassing dan aanpassing. Over de culturele integratie van migranten inNederland en Duitsland. Migrantenstudies, 21(2): 70-86.DeWind, J., & Kasinitz, P. (1997). Everything Old is New Again? Processes and Theories ofImmigrant Incorporation. International Migration Review, 31(No 4. Special Issue: ImmigrantAdaptiation and Native-Born Responses in the Making of Americans): 1096-1111.Drozdzewski, D. (2007). A place called ‘Bielany’: negotiating a diasporic Polish place in Sydney.Social & Cultural Geography, 8(6): 853-869. doi:10.1080/14649360701712594.Fitzgerald, J. (2012). Social Engagement and Immigration Attitudes: Panel Survey Evidence fromGermany. International Migration Review, 46(4): 941-970. doi:10.1111/imre.12006.Friberg, J. H. (2011). Culture at work: Polish migrants in the ethnic division of labour on Norwegianconstruction sites. Ethnic and Racial Studies, 35(11): 1914-1933.doi:10.1080/01419870.2011.605456.Ganzeboom, H. B. G., & Treiman, D. J. (1996). Internationally Comparable Measures of OccupationalStatus for the 1988 International Standard Classification of Occupations. Social ScienceResearch, 25(3): 201-239. http://dx.doi.org/10.1006/ssre.1996.0010.Gijsberts, M., Vervoort, M., Havekes, E., & Dagevos, J. (2010). Maakt de buurt verschil? De relatietussen de etnische samenstelling van de buurt, interetnisch contct en wederzijdsebeeldvorming. The Hague: The Netherlands Institute for Social Research.Gordon, M. (1961). Assimilation in America: Theory and reality. Daedalus, 90(2): 263-285.Greenman, E., & Xie, Y. (2008). Is assimilation theory dead? The effect of assimilation on adolescentwell-being. Social Science Research, 37(1): 109-137.http://dx.doi.org/10.1016/j.ssresearch.2007.07.003.Güngör, D. (2007). The interplay between values, acculturation and adaptation: A study on Turkish-­‐Belgian adolescents. International Journal of Psychology, 42(6): 380-392.doi:10.1080/00207590600878657.Hatton, T. J., & Williamson, J. G. (1998). The age of mass migration: Causes and economic impact.Oxford: Oxford University Press.Huijnk, W., & Dagevos, J. (2012). Dichter bij elkaar! Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.Huijnk, W., Gijsberts, M., & Dagevos, J. (2010).Toenemende integratie bij de tweede generatie? InWisseling van de wacht: generaties in Nederland (299-324). Den Haag: Sociaal en CultureelPlanbureau.Huijnk, W., Gijsberts, M., & Dagevos, J. (2013). Jaarrapport integratie 2013. Den Haag: Sociaal enCultureel Planbureau.Keung Wong, D. F., Li, C. Y., & Song, H. X. (2007). Rural migrant workers in urban China: living amarginalised life. International Journal of Social Welfare, 16(1): 32-40. doi:10.1111/j.1468-2397.2007.00475.x.Kivisto, P. (2010). Assimilation. In Kivisto, P., &Faist, T. (eds.), Beyond a border: the causes andconsequences of contemporary immigration (87-125). Los Angeles: Pine Forge Press.Kivisto, P., & Faist, T. (2010). Beyond a border: the causes and consequences of contemporaryimmigration. Los Angeles: Pine Forge Press.Koopmans, R. (2002). Zachte heelmeesters. Een vergelijking van de resultaten van het Nederlandse enDuitse integratiebeleid en wat de WRR daaruit niet concludeert. Migrantenstudies, 18(2): 87-92.LaFromboise, T., Coleman, H. L., & Gerton, J. (1993). Psychological impact of biculturalism:Evidence and theory. Psychological Bulletin, 114(3): 395-412. doi:10.1037/0033-2909.114.3.395.Landecker, W. S. (1951). Types of Integration and Their Measurement. American Journal ofSociology, 56(4): 332-340. doi:10.2307/2771696.3Lange, d. M., Gesthuizen, M., & Wolbers, M. H. J. (2014). Youth Labour Market Integration AcrossEurope The impact of cyclical, structural, and institutional characteristics. European Societies,16(2): 194-212. doi:10.1080/14616696.2013.821621.Leong, C., & Liu, J. H. (2013). Whither multiculturalism? Global identities at a cross-roads.International Journal of Intercultural Relations, 37(6): 657-662.http://dx.doi.org/10.1016/j.ijintrel.2013.09.004.Marks, A. K., Szalacha, L. A., Lamarre, M., Boyd, M. J., & García Coll, C. (2007). Emerging ethnicidentity and interethnic group social preferences in middle childhood: Findings from theChildren of Immigrants Development in Context (CIDC) study. International Journal ofBehavioral Development, 31(5): 501-513. doi:10.1177/0165025407081462.Martinovic, B. (2011). Informele interetnische contacten in Nederland; Een overzicht van bestaandestudies en suggesties voor vervolgonderzoek. Migrantenstudies, 2: 184 - 194.Nguyen, M. T. (2004). The self-segregation of Asians and Hispanics: The role of assimilation andracial prejudice. Race and Society, 7(2): 131-151.http://dx.doi.org/10.1016/j.racsoc.2005.05.006.Penninx, R. (2005). Integration of migrants: Economic, social, cultural and political dimensions. Thenew demographic regime: Population challenges and policy responses: 137-152.Perlmann, J., & Waldinger, R. (1997). Second Generation Decline? Children of Immigrants, Past andPresent-A Reconsideration. International Migration Review, 31(4): 893-922.doi:10.2307/2547418.Pettigrew, T. F. (1998). Intergroup Contact Theory. Annual Review of Psychology, 49(1): 65-85.doi:10.1146/annurev.psych.49.1.65.Phillips, D. (2009). Minority Ethnic Segregation, Integration and Citizenship: A European Perspective.Journal of Ethnic and Migration Studies, 36(2): 209-225. doi:10.1080/13691830903387337.Plaza, D. (2006). The Construction of a Segmented Hybrid Identity Among One-and-a-Half-Generation and Second-Generation Indo-Caribbean and African Caribbean Canadians.Identity, 6(3): 207-229. doi:10.1207/s1532706xid0603_1.Portes, A., & Zhou, M. (1993). The New Second Generation: Segmented Assimilation and itsVariants. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 530(1): 74-96. doi:10.1177/0002716293530001006.Rijksoverheid. (2014). Integration in the Netherlands.Roberts, R. E., Phinney, J. S., Masse, L. C., Chen, Y. R., Roberts, C. R., & Romero, A. (1999). TheStructure of Ethnic Identity of Young Adolescents from Diverse Ethnocultural Groups. TheJournal of Early Adolescence, 19(3): 301-322. doi:10.1177/0272431699019003001.Roth, W. D., & Kim, N. Y. (2013). Relocating Prejudice: A Transnational Approach to UnderstandingImmigrants' Racial Attitudes. International Migration Review, 47(2): 330-373.doi:10.1111/imre.12028.Schiller, N. G., Basch, L., & Blanc, C. S. (1995). From Immigrant to Transmigrant: TheorizingTransnational Migration. Anthropological quarterly, 68(1).Schinkel, W. (2008). De gedroomde samenleving. Kampen: Klement.Snel, E., Engbersen, G., & Leerkes, A. (2006). Transnational involvement and social integration.Global Networks, 6(3): 285-308. doi:10.1111/j.1471-0374.2006.00145.x.Tesser, P. T. M., & Veenman, J. (1997). Rapportage minderheden 1997. Den Haag: Sociaal enCultureel Planbureau.Tubergen, F. v., Maas, I., & Flap, H. (2004). The Economic Incorporation of Immigrants in 18Western Societies: Origin, Destination, and Community Effects. American SociologicalReview, 69(5): 704-727. doi:10.2307/3593035.4Vermeulen, H., & Penninx, R. (2000). Immigrant Integration; the Dutch case. Amsterdam: HetSpinhuis.Vervoort, M., Flap, H., & Dagevos, J. (2011). The Ethnic Composition of the Neighbourhood andEthnic Minorities’ Social Contacts: Three Unresolved Issues. European Sociological Review,27(5): 586-605. doi:10.1093/esr/jcq029.Vijver, v. d. F. J. R., Breugelmans, S. M., & Schalk-Soekar, S. R. G. (2008). Multiculturalism:Construct validity and stability. International Journal of Intercultural Relations, 32(2): 93-104. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijintrel.2007.11.001.Vliegenthart, R. (2007). Framing Immigration and Integration; Facts, Parliament, Media and Anti-Immigrant Party Support in the Netherlands Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam).Wanders, J. (6th January 2009). Aboutaleb stuurt zijn paspoort niet terug. de Volkskrant. Onlineavailable athttp://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/307981/20…, G., & Scheepers, P. (2003). Verschillen in sociale integratie tussen etnische groepen:beschrijving en verklaring. Mens en Maatschappij, 78(3): 144- 157.Zhou, M. (1997). Segmented Assimilation: Issues, Controversies, and Recent Research on the NewSecond Generation. International Migration Review, 31(4): 975-1008. doi:10.2307/2547421.Zhou, M. (2008). Paper Families: Identity, Immigration Administration, and Chinese Exclusion byEstelle T. Lau. American Journal of Sociology, 114(2): 528-530. 10.1086/595591.Zimmermann, L., Zimmermann, K. F., & Constant, A. (2007). Ethnic Self-Identification of First-Generation Immigrants1. International Migration Review, 41(3): 769-781.doi:10.1111/j.1747-7379.2007.00093.x.

Universiteit of Hogeschool
Sociologie
Vrije Universiteit Amsterdam
Publicatiejaar
2014
Share this on: