Financial Fair Play in het voetbal: een rode kaart voor de UEFA?

Hendrik Natens
Persbericht

Financial Fair Play in het voetbal: een rode kaart voor de UEFA?

De Financial Fair Play regels werden door de UEFA in het leven geroepen om tegemoet te komen aan enkele fundamentele problemen waarmee het huidige Europese clubvoetbal te kampen heeft. Voornaamste probleem lijkt de drang te zijn naar succes op een korte termijn. Dit leidt al te vaak tot onverantwoorde investeringen in bijvoorbeeld transferbedragen en spelerslonen. Wanneer deze investeringen dan niet leiden tot de geanticipeerde successen, krijgen voetbalclubs te kampen met solvabiliteitsproblemen waardoor ze hun verplichtingen jegens andere clubs, werknemers, sociale instellingen en belastingautoriteiten niet meer kunnen nakomen.

De doelstellingen van de Financial Fair Play regels zijn dan ook geformuleerd in het licht van deze problemen. Deze regels trachten in de eerste plaats ervoor te zorgen dat voetbalclubs hun financieel beleid op een verantwoordelijke manier uitvoeren. De voetbalclubs worden dan ook aangespoord om geen irrationele investeringen te doen maar om meer te investeren met het oog op de lange termijn. Dit zou moeten leiden tot meer financiële stabiliteit bij de clubs, waardoor de kans op solvabiliteitsproblemen verkleind wordt en de clubs hun verplichtingen kunnen nakomen.

De belangrijkste en tevens meest gecontesteerde regel van Financial Fair Play betreft de break-even vereiste. Volgens deze regel moeten de voetbalgerelateerde inkomsten van een club groter dan of gelijk zijn aan de uitgaven van die club geteld over drie periodes. Er is echter wel onder bepaalde voorwaarden een aanvaardbare afwijking mogelijk. Bovendien worden niet alle inkomsten en uitgaven mee in rekening gebracht. Zo zullen enkel inkomsten uit voetbalgerelateerde activiteiten relevant zijn. Gelet op de doelstelling om de clubs aan te sporen om te investeren met het oog op de lange termijn, worden dergelijke lange termijninvesteringen eveneens niet in rekening gebracht. Bovendien heeft men om mogelijke omzeilingen van de break-even regel te vermijden de regel ingesteld dat transacties tussen de club en partijen die verbonden zijn aan de club dienen te gebeuren aan een “fair value”.

Er zijn echter reeds stemmen opgegaan die stellen dat de Financial Fair Play regels enkele belangrijke bepalingen van het recht van de Europese Unie schenden. Zo wordt er gesteld dat de Financial Fair Play regels, en dan voornamelijk de break-even vereiste, de vrije mededinging en het recht op vrij verkeer van werknemers, diensten en kapitaal belemmeren. Men kan inderdaad argumenten aanhalen waaruit men kan afleiden dat de Financial Fair Play regels deze vrijheden beperken. Om te kunnen voldoen aan de Financial Fair Play regels, zullen de voetbalclubs immers verschillende aanpassingen moeten doorvoeren. Zo zullen ze minder geld kunnen spenderen aan bijvoorbeeld transferbedragen omdat deze uitgaven relevant zijn voor de berekening van de break-even vereiste. Bijgevolg wordt de vrijheid van handelen van de voetbalclubs enigszins ingeperkt. Aangezien de UEFA bovendien over een machtspositie beschikt en de FFP-regels een belemmering van de mededinging inhouden, kan men ook concluderen dat de UEFA met de oplegging van deze regels misbruik maakt van deze machtspositie.

Men kan daarenboven ook stellen dat de Financial Fair Play regels de regels inzake het vrij verkeer van werknemers, het vrij verkeer van diensten en het vrij verkeer van kapitaal schendt. Voetbalclubs worden immers gelimiteerd in hun vrijheid om geld te investeren in bepaalde kostenposten, waardoor het vrij verkeer van kapitaal verhinderd wordt. Dit leidt er verder eveneens toe dat de kansen voor de voetbalspelers op een transfer afnemen door de Financial Fair Play regels, waardoor hun recht op vrij verkeer beperkt wordt. Hiermee samenhangend worden ook de spelersmakelaars belemmerd in de vrije uitvoering van hun diensten.

De Financial Fair Play regels hebben dus een belemmerend effect zowel op de vrije mededinging als op de drie aangehaalde vrije verkeren. Deze belemmering kan echter alsnog gerechtvaardigd worden indien de Financial Fair Play regels voldoen aan een aantal voorwaarden die voortvloeien uit de rechtspraak van het Hof van Justitie. Hierbij komen telkens drie voorwaarden terug. Ten eerste moeten de doelstellingen van de Financial Fair Play regels legitiem zijn. Vervolgens moeten de Financial Fair Play regels toereikend zijn om deze doelstellingen te bereiken. Ten slotte moeten de Financial Fair Play regels een proportionaliteitstoets doorstaan, waarbij vooral de vraag naar alternatieve, minder beperkende maatregelen relevant is.

Hoewel de doelstellingen die door de Financial Fair Play regels vooropgesteld worden nog niet expliciet aanvaard werden door het Hof van Justitie als legitieme doelstellingen, kan men toch verwachten dat dit in de toekomst wel het geval zal zijn. In de “joint statement” tussen de Europese Commissie en de UEFA sprak de Europese Commissie immers haar goedkeuring uit over de doelstellingen van de Financial Fair Play regels.

De proportionaliteitsvoorwaarde blijkt echter het grootste obstakel te vormen voor de Financial Fair Play regels. Hiervoor moet men nagaan of er geen alternatieve maatregelen mogelijk zijn die gelijkaardige of dezelfde doelstellingen kunnen halen maar hierbij minder beperkingen met zich meebrengen voor de vrije mededinging en de vrije verkeren. Dergelijk alternatief lijkt te bestaan in het systeem van de “luxury tax”, dat inhoudt dat voetbalclubs bijkomende belastingen moeten betalen wanneer de totale salariskosten van de clubs een bepaald bedrag overschrijden. De opbrengsten uit deze belasting worden vervolgens verdeeld onder de financieel zwakkere voetbalclubs. Het zou nog beter zijn indien men ook de prijzengelden zou herzien. Er is een groot verschil tussen de bedragen die clubs kunnen verdienen in de Champions League enerzijds en in de Europa League anderzijds. Indien men deze kloof zou verkleinen, zou men de neiging van de voetbalclubs om onverantwoord te investeren met het oog op een snelle kwalificatie voor de Champions League eveneens verminderen

Het lijkt er dus op dat de Financial Fair Play regels een ongerechtvaardigde belemmering inhouden van het Europese mededingingsrecht en het recht op vrij verkeer van werknemers, diensten en kapitaal. De UEFA heeft ongetwijfeld nobele doelstellingen voor ogen, maar de Financial Fair Play regels vormen niet de juiste methode om deze doelstellingen te bereiken.

Bibliografie

BIBLIOGRAFIE

1. Wetgeving

1.1. Europese wetgeving

·         Art. 3.3. VEU.

 

·         Art. 26.2. VWEU.

 

·         Art. 28 VWEU.

 

·         Art. 45 VWEU.

 

·         Art. 49 VWEU.

 

·         Art. 52.1. VWEU.

 

·         Art. 56 VWEU.

 

·         Art. 57 VWEU.

 

·         Art. 63 VWEU.

 

·         Art. 64 VWEU.

 

·         Art. 65 VWEU.

 

·         Art. 66 VWEU.

 

·         Art. 101 VWEU.

 

·         Art. 102 VWEU.

 

·         Art. 107 VWEU.

 

·         Art. 109 VWEU.

 

·         Art. 165 VWEU.

 

·         Protocol (Nr. 27) betreffende de interne markt en de mededinging, Pb.C. 83 2010, 309.

 

·         Bijlage I Richtlijn Raad nr. 88/361, 24 juni 1988 voor de uitvoering van artikel 67 van het Verdrag, Pb.L. 1988, afl. 178, 5.

 

·         Art. 27.2. Richtlijn Europees Parlement en Raad nr. 2004/38, 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG, Pb.L. 29 juni 2004, afl. 229, 46.

 

·         Richtlijn Europees Parlement en Raad nr. 2006/123, 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt, Pb.L. 27 december 2006, afl. 376, 36.

 

·         Verordening Commissie nr. 1998/2006, 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun, Pb.L. 28 december 2006, afl. 379, 5.

1.2. Andere regelgeving

·         Commission of the European Communities, White Paper on Sport, 2007, 20 p.

 

·         European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Developing the European Dimension in Sport, 66-68/2, 2011, 14 p.

 

·         European Commission (Commission staff working document), Sport and free movement (accompanying document to the communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Developing the European Dimension in Sport), 66/2, 2011, 11 p.

 

·         European Commission, State aid: Vice President Almunia and UEFA President Platini confirm Financial Fair-Play rules in professional football are in line with EU state aid policy, 12/264, 2012.

 

·         Procedural rules governing the UEFA Club Financial Control Body, Edition 2012, www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/01/85/85/25/1858525_DOWNLOAD.pdf.

 

·         UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations, Edition 2012, www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/01/80/54/10/1805410_DOWNLOAD.pdf.

2. Rechtspraak

2.1. Europees Hof van Justitie

·         HvJ, C-30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg v. Hoge Autoriteit van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, 1961.

 

·         HvJ, C-26/62, Van Gend en Loos v. Nederlandse administratie der belastingen, 1963.

 

·         HvJ, C-58/64, Grundig-Verkaufs GmbH v. Commissie, 1965.

 

·         HvJ, C-56/65, Société Technique Minière v. Maschinenbau Ulm, 1966.

 

·         HvJ, C-5/69, Völk v. Vervaecke, 1969.

 

·         HvJ, C-6/72, Europemballage Corporation en Continental Can Company Inc. v. Commissie, 1973.

 

·         HvJ, C-127/73, BRT en société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs v. SV SABAM en NV Fonior, 1974.

 

·         HvJ, C-152/73, Giovanni Maria Sotgiu v. Deutsche Bundespost, 1974.

 

·         HvJ, C-155/73, Sacchi, 1974.

 

·         HvJ, C-33/74, van Binsbergen v. Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, 1974.

 

·         HvJ, C-36/74, Walrave en Koch v. Association Union Cycliste Internationale e.a., 1974.

 

·         HvJ, C-41/74, Yvonne van Duyn v. Home Office, 1974.

 

·         HvJ, C-71/74, Fruit- en Groentenimporthandel en Frubo v. Commissie, 1975.

 

·         HvJ, C-13/76, Donà v. Mantero, 1976.

 

·         HvJ, C-27/76, United Brands Company en United Brands Continentaal BV v. Commissie, 1978.

 

·         HvJ, C-85/76, Hoffmann-La Roche v. Commissie, 1979.

 

·         HvJ, C-110/78, Openbaar Ministerie e.a. v. Willy van Wesemael e.a., 1979.

 

·         HvJ, C-175/78, The Queen v. Saunders, 1979.

 

·         HvJ, C-286/82, Graziana Luisi en Giuseppe Carbone v. Ministerie van de Schatkist, 1984.

 

·         HvJ, C-180/83, Hans Moser v. Land Baden-Württemberg, 1984.

 

·         HvJ, C-40/85, Commissie v. België, 1986.

 

·         HvJ, C-205/84, Commissie v. Duitsland, 1986.

 

·         HvJ, C-66/85, Deborah Lawrie-Blum v. Land Baden-Württemberg, 1986.

 

·         HvJ, C-259/85, Frankrijk v. Commissie, 1987.

 

·         HvJ, C-352/85, Bond van Adverteerders e.a. v. Staat der Nederlanden, 1988.

 

·         HvJ, C-143/87, Christopher Stanton e.a. v. RSVZ, 1988.

 

·         HvJ, C-154/87, RSVZ v. Heinrich Wolf e.a., 1988.

 

·         HvJ, C-196/87, Udo Steymann v. Staatssecretaris van Justitie, 1988.

 

·         HvJ, C-730/79, Philip Morris Holland BV v. Commissie, 1980.

 

·         HvJ, C-33/88, Pilar Allué en Carmel Mary Coonan v. Università degli studi di Venezia, 1989.

 

·         HvJ, C-154/89, Commissie v. Frankrijk, 1991.

 

·         HvJ, C-41/90, Höfner en Elser v. Macrotron, 1991.

 

·         HvJ, C-76/90, Manfred Säger v. Dennemeyer & Co. Ltd., 1991.

 

·         HvJ, C-288/89, Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda e.a. v. Commissariaat voor de Media, 1991.

 

·         HvJ, C-332/90, Volker Steen v. Deutsche Bundespost, 1992.

 

·         HvJ, C-19/92, Dieter Kraus v. Land Baden-Württemberg, 1993.

 

·         HvJ, C-72/91, Firma Sloman Neptun Schiffahrts AG v. Seebetriebsrat Bodo Ziesemer der Sloman Neptun Schiffahrts AG, 1993.

 

·         HvJ, C-381/93, Commissie v. Frankrijk, 1994.

 

·         HvJ, C-275/92, Her Majesty's Customs and Excise v. Gerhart Schindler en Jörg Schindler, 1994.

 

·         HvJ, C-384/93, Alpine Investments BV v. Minister van Financiën, 1995.

 

·         HvJ, C-29/94, Jean-Louis Aubertin e.a., 1995.

 

·         HvJ, C-152/94, Openbaar Ministerie v. Geert Van Buynder, 1995.

 

·         HvJ, C-484/93, Peter Svensson en Lena Gustavsson v. Ministre du Logement et de l'Urbanisme, 1995.

 

·         HvJ, C-55/94, Reinhard Gebhard v. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, 1995.

 

·         HvJ, C-163/94, Sanz de Lera e.a., 1995.

 

·         HvJ, C-415/93, Union royale belge des sociétés de football association e.a. v. Bosman e.a., 1995.

 

·         HvJ, C-241/94, Frankrijk v. Commissie, 1996.

 

·         HvJ, C-39/94, SFEI e.a. v. La Poste e.a., 1996.

 

·         HvJ, C-90/96, David Petrie e.a. v. Università degli studi di Verona en Camilla Bettoni, 1997.

 

·         HvJ, C-248/96, Grahame en Hollanders v. Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, 1997.

 

·         HvJ, C-34/95, Konsumentombudsmannen v. De Agostini en TV-Shop, 1997.

 

·         HvJ, C-70/95, Sodemare SA e.a. v. Regione Lombardia, 1997.

 

·         HvJ, C-336/96, Gilly v. Directeur des services fiscaux du Bas-Rhin, 1998.

 

·         HvJ, C-67/96, Albany International BV v. Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie, 1999.

 

·         HvJ, C-302/97, Klaus Konle v. Oostenrijk, 1999.

 

·         HvJ, C-18/95, Terhoeve v. Inspecteur van de Belastingdienst Particulieren/Ondernemingen buitenland, 1999.

 

·         HvJ, C-281/98, Angonese v. Cassa di Risparmia di Bolzano, 2000.

 

·         HvJ, C-51/96, Deliège v. Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL en Union européenne de judo, 2000.

 

·         HvJ, C-176/96, Lehtonen en Castors Braine v. Fédération royale belge des sociétés de basketball ASBL, 2000.

 

·         HvJ, C-190/98, Volker Graf v. Filzmoser Maschinenbau GmbH, 2000.

 

·         HvJ, C-143/99, Adria-Wien Pipeline GmbH en Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH v. Finanzlandesdirektion für Kärnten, 2001.

 

·         HvJ, C-379/98, PreussenElektra AG v. Schhleswag AG, 2001.

 

·         HvJ, C-145/99, Commissie v. Italië, 2002.

 

·         HvJ, C-367/98, Commissie v. Portugal, 2002.

 

·         HvJ, C-385/00, de Groot v. Staatssecretaris van Financiën, 2002.

 

·         HvJ, C-482/99, Frankrijk v. Commissie, 2002.

 

·         HvJ, C-515/99, Hans Reisch e.a. v. Bürgermeister der Landeshauptstadt Salzburg e.a., 2002.

 

·         HvJ, C-309/99, J.C.J. Wouters e.a. v. Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten , 2002.

 

·         HvJ, C-280/00, Altmark Trans GmbH en Regierungspräsidium Magdeburg v. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, 2003.

 

·         HvJ, C-388/01, Commissie v. Italië, 2003.

 

·         HvJ, C-215/01, Bruno Schnitzer, 2003.

 

·         HvJ, C-438/00, Deutscher Handballbund v. Maros Kolpak, 2003.

 

·         HvJ, C-243/01, Piergiorgio Gambelli e.a., 2003.

 

·         HvJ, C-429/02, Bacardi France SAS v. Télévision française 1 SA e.a., 2004.

 

·         HvJ, C-299/02, Commissie v. Nederland, 2004.

 

·         HvJ, C-171/02, Commissie v. Portugal, 2004.

 

·         HvJ, C-482/01, Giorgios Orfanopoulos e.a. v. Land Baden-Württemberg, 2004.

 

·         HvJ, C-36/02, Omega Spielhallen GmbH v. Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, 2004.

 

·         HvJ, C-345/02, Pearle BV e.a. v. Hoofdbedrijfschap Ambachten, 2004.

 

·         HvJ, C-265/03, Igor Simutenkov v. Ministerio de Educación y Cultura en Real Federación Española de Fútbol, 2005.

 

·         HvJ, T-193/02, Piau v. Commissie, 2005.

 

·         HvJ, C-172/03, Wolfgang Heiser v. Finanzamt Innsbruck, 2005.

 

·         HvJ, C-237/04, Enirisorse SpA v. Sotacarbo SpA, 2006.

 

·         HvJ, C-205/03 P, FENIN v. Commissie, 2006.

 

·         HvJ, C-290/04, FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH v. Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel, 2006.

 

·         HvJ, C-519/04 P, Meca-Medina en Majcen v. Commissie, 2006.

 

·         HvJ, C-152/03, Ritter-Coulais v. Finanzamt Germersheim, 2006.

 

·         HvJ, C-513/03, van Hilten-van der Heijden v. Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen, 2006.

 

·         HvJ, C-295/04, Vincenzo Manfredi v. Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA, 2006.

 

·         HvJ, C-490/04, Commissie v. Duitsland, 2007.

 

·         HvJ, C-341/05, Laval un Partneri v. Svenska Byggnadsarbetareförbundet e.a., 2007.

 

·         HvJ, C-101/05, Skatteverket v. A, 2007.

 

·         HvJ, C-152/08, Real Sociedad de Fútbol SAD en Nihat Kahveci v. Consejo Superior de Deportes en Real Federación Española de Fútbol, 2008.

 

·         HvJ, C-256/06, Theodor Jäger v. Finanzamt Kusel-Landstuhl, 2008.

 

·         HvJ, C-153/08, Commissie v. Spanje, 2009.

 

·         HvJ, C-318/07, Hein Persche v. Finanzamt Lüdenscheid, 2009.

 

·         HvJ, C-169/08, Presidente del Consiglio dei Ministri v. Regione Sardegna, 2009.

 

·         HvJ, C-171/08, Commissie v. Portugal, 2010.

 

·         HvJ, C-325/08, Olympique Lyonnais SASP v. Olivier Bernard en Newcastle UFC, 2010.

 

2.2. Court of Arbitration for Sport

·         CAS 2012/A/2821, Bursaspor Kulübü Dernegi v. UEFA, 2012, www.tas-cas.org/d2wfiles/document/6433/5048/0/AWARD20FINAL20282120internet.pdf (consultatie: 8 april 2014).

 

·         CAS 2012/A/2824, Beşiktaş JK v. UEFA, 2012, www.tas-cas.org/d2wfiles/document/6434/5048/0/AWARD20FINAL20282420internet.pdf (consultatie: 8 april 2014).

 

·         CAS 2013/A/3067, Málaga CF SAD v. UEFA, 2013, www.tas-cas.org/d2wfiles/document/7183/5048/0/Award20final20306720_2013.10.pdf (consultatie: 23 november 2013).

 

3. Rechtsleer

3.1. Handboeken

·         BELOFF, M., KERR, T., DEMETRIOU, M. en BELOFF, R., Sports law, Oxford, Hart Publishing, 2012, 346 p.

 

·         CRAIG, P. en DE BURCA, G., EU Law: Text, Cases and Materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, 1155 p.

 

·         DEDECKER, D., “Transfers en Makelaars in de Sport” in D. DEDECKER (ed.), Handboek Sportrecht, Gent, Story Publishers, 2013, 281-324.

 

·         EDWARD, D. en LANE, R., European Union Law, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2013, 988 p.

 

·         GEENS, K. en HOPT, K., The European Company Law Action Plan Revisited: Reassessment of the 2003 Priorities of the European Commission, Leuven, Leuven University Press, 2010, 367 p.

 

·         HENDRICKX, F., COOMANS, C., MAESCHALCK, J., LEMMENS, K., DE SAEDELEER, K. en AMANKWAH, J., Sportrechtspraak, Brugge, Die Keure, 2012, 265 p.

 

·         KEYAERTS, D., “Bevoegde overheden: Europese Unie” in J. DE HERDT en J. KERREMANS (eds.), Wet en Duiding Sport, Brussel, Larcier, 2013, 3-7.

 

·         LENAERTS, K. en VAN NUFFEL, P., Europees Recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 753 p.

 

·         MAESCHALCK, J., VERMEERSCH, A. en DE SAEDELEER, K., Sportrecht, Brugge, Die Keure, 2013, 309 p.

 

·         MEIRE, K. en PLATTEAU, K., “Sport en mededinging” in J. DE HERDT en J. KERREMANS (eds.), Wet en Duiding Sport, Brussel, Larcier, 2013, 1023-1037.

 

·         MONTE, G., “Transfers, Licensing Systems and Players’ Agents: the EU as a gatekeeper of the integrity of sport competitions?” in P. DE KNOP, M. THEEBOOM en H. WESTERBEEK (eds.), EU-Involvement in Sport – Between Inspiration and Regulation, Brussel, VUBPress, 2013, 83-102.

 

·         MOUSSIS, N., Access to the European Union. Law, Economics, Policies, Antwerpen, Intersentia, 2013, 775 p.

 

·         PARRISH, R., GARCIA, B., MIETTINEN, S. en SIEKMANN, R., The Lisbon Treaty and EU Sports Policy, 2010, 80 p. en www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2010/438607/IPOL-CULT_ET(2010)438607_EN.pdf (consultatie: 10 april 2014).

 

·         STROUCKEN, A., UEFA Financial Fair Play: the savior of football or the road to the next Bosman-ruling?, 2013, 43 p. en http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3814388&fileOId=3814413 (consultatie: 10 april 2014).

 

·         SZYMANSKI, S., Insolvency in English professional football: Irrational Exuberance or Negative Shocks?, 2012, 36 p. en www.soccernomics-agency.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/11/Insolvency-and-English-football.pdf, (consultatie: 22 februari 2014).

 

·         VÖPEL, H., Is Financial Fair Play Really Justified? An Economic and Legal Assessment of UEFA’s Financial Fair Play Rules, 2013, 30 p. en www.hwwi.org/uploads/tx_wilpubdb/HWWI_Policy_Paper_79.pdf (consultatie: 28 april 2014).

 

·         WHISH, R., Competition Law, Oxford, Oxford University Press, 2012, 1015 p.

3.2. Tijdschriften

·         DIETL, H., FRANCK, E. en LANG, M., “Overinvestment in Team Sports Leagues: a Contest Theory Model”, Scottish Journal of Political Economy 2008, www.isu.uzh.ch/static/ISU_WPS/38_ISU_full.pdf, 353-368 (consultatie: 25 april 2014).

 

·         DIETL, H., LANG, M. en RATHKE, A., “The Effect of Salary Caps in Professional Team Sports on Social Welfare”, The B.E. Journal of Economic Analysis and Policy 2009, www.isu.uzh.ch/static/ISU_WPS/72_ISU_full.pdf, 1-14‎ (consultatie: 28 april 2014).

 

·         DIETL, H., LANG, M. en WERNER, S., “The Effect of Luxury Taxes on Competitive Balance, Club Profits, and Social Welfare in Sports Leagues”, International Journal of Sport Finance 2010, http://college.holycross.edu/RePEc/spe/DietlLangWerner_LuxuryTaxes.pdf, 1-19 (consultatie: 28 april 2014).

 

·         FLANAGAN, C., “A tricky European fixture: an assessment of UEFA’s Financial Fair Play regulations and their compatibility with EU law”, International Sports Law Journal, 2013, 148-167.

 

·         FORT, R. en QUIRK, J., “Cross-Subsidization, Incentives, and Outcomes in Professional Team Sports Leagues”, Journal of Economic Literature 1995, www.vanderbilt.edu/econ/faculty/Vrooman/fortquirk.pdf, 1265-1299 (consultatie: 28 april 2014).

 

·         FRANCK, E., “Private Firm, Public Corporation or Member`s Association – Governance Structures in European Football”, International Journal of Sport Finance 2010, www.isu.uzh.ch/static/ISU_WPS/106_ISU_full.pdf, 1-45 (consultatie: 1 mei 2013).

 

·         LINDHOLM, J., “The Problem With Salary Caps Under European Union Law: The Case Against Financial Fair Play”, Texas Review of Entertainment & Sports Law 2012, 189-213 en www.academia.edu/1051691/The_Problem_with_Salary_Caps_under_European_Union_Law_The_Case_Against_Financial_Fair_Play (consultatie: 30 april 2013).

 

·         PEETERS, S., “De rol van het Hof van Justitie in de handhaving van One Share, One Vote. Schiet het Hof ook horizontaal?”, Jura Falc. 2008-09, 119-146.

 

·         SZYMANSKI, S., “The Economic Design of Sporting Contests”, Journal of Economic Literature 2003, www.vanderbilt.edu/econ/faculty/Vrooman/econdesign.pdf, 1137-1187 (consultatie: 28 april 2014).

 

·         VROOMAN, J., “A General Theory of Professional Sports Leagues”, Southern Economic Journal 1995, www.vanderbilt.edu/econ/faculty/Vrooman/gen-theory.pdf, 971-990 (consultatie 28 april 2014).

3.3. Powerpoints

·         SCHOKKAERT, J., Financial Fair Play, alternative instruments and competitive balance, 2013, http://footballperspectives.org/financial-fair-play-alternative-instruments-and-competitive-balance (powerpoint) (consultatie: 29 april 2013).

4. Mediaberichten

·         COLOMBANI, A. en IGLESIAS, M., State aid: Commission opens in-depth investigation into public funding of certain Spanish professional football clubs – 18 December 2013, 2013, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1287_en.htm (consultatie: 27 april 2014).

 

·         CONN, D., Premier League clubs lost £361m last year despite record £2.3bn income – 23 May 2012, 2012, www.theguardian.com/football/2012/may/23/premier-league-losses-2010-11-profits (consultatie: 13 februari 2014).

 

·         DUPONT, J.-L., Press release: challenge to Financial Fair Play – 6 May 2013, 2013, www.soccernomics-agency.com/?p=454 (consultatie: 15 mei 2013).

 

·         GEEY, D. en VISNOVSKY, A., Will Clubs be Banned for not Breaking-Even? A Review of Recent FFP Cases – 12 December 2013, 2013, www.danielgeey.com/will-clubs-be-banned-for-not-breaking-even-a-review-of-recent-ffp-cases/ (consultatie: 8 april 2014).

 

·         HERBERT, I., City seal sponsorship deal worth £ 400m with Etihad – 9 July 2011, 2011, www.independent.co.uk/sport/football/premier-league/city-seal-sponsorship-deal-worth-400m-with-etihad-2309387.html (consultatie: 13 februari 2014).

 

·         KEIDEL, C., UEFA Financial Fairplay: Bursaspor yellow carded, Besiktas red carded – 31 October 2012, 2012, http://isla-int.com/info/seite/lang/1/artikel/92/2012-10-31 (consultatie: 8 april 2014).

 

·         MULLOCK, S., Why could Real Madrid be forced to sell stars like Cristiano Ronaldo and Gareth Bale? – 22 December 2013, 2013, www.mirror.co.uk/sport/football/news/could-real-madrid-forced-sell-2950882 (consultatie: 27 april 2014).

 

·         OGDEN, M., Paris Saint-Germain sponsorship deal eclipses all rivals but opens questions about Financial Fair Play regulations – 12 November 2013, 2013, www.telegraph.co.uk/sport/football/european/10443730/Paris-Saint-Germain-sponsorship-deal-eclipses-all-rivals-but-opens-questions-about-Financial-Fair-Play-regulations.html (consultatie: 28 april 2014).

 

·         PERRY, S. en LEACH, S., European Club Licensing Benchmarking Report – Financial Year 2011, 2011, www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/01/91/61/84/1916184_DOWNLOAD.pdf (consultatie: 6 november 2013).

 

·         QUINTIN, O., The “EU Conference on Licensing Systems for Club Competitions” – Closing speech, 2009, http://ec.europa.eu/sport/library/documents/c7/24__quintin.pdf (consultatie: 20 oktober 2013).

 

·         RUMSBY, B., Manchester City face ‘significant sanctions’ for Financial Fair Play rules as Michel Platini confirms ‘tough’ action – 24 April 2014, 2014, www.telegraph.co.uk/sport/football/teams/manchester-city/10784836/Manchester-City-face-significant-sanctions-for-Financial-Fair-Play-rules-as-Michel-Platini-confirms-tough-action.html (consultatie: 28 april 2014).

 

·         RUMSBY, B., PSG in danger of being in breach of Uefa’s FFP regulations over sponsorship deal with Qatar Tourism Authority – 26 March 2014, 2014, www.telegraph.co.uk/sport/football/teams/paris-st-germain/10724107/PSG-in-danger-of-being-in-breach-of-Uefas-FFP-regulations-over-sponsorship-deal-with-Qatar-Tourism-Authority.html (consultatie: 28 april 2014).

 

·         X., Financial Fair Play, 2012, www.uefa.org/footballfirst/protectingthegame/financialfairplay/index.html (consultatie: 20 oktober 2013).

 

·         X., Financial Fair Play, Media information - 25 January 2012, 2012, www.financialfairplay.co.uk/resources/FFP%20Press%20Kit%20EN_FINAL_en%20_1_.pdf (consultatie: 30 april 2013).

 

·         X., Manchester City summer 2011 transfer report card – Samir Nasri? Sergio Aguero? – 5 September 2011, 2011, http://metro.co.uk/2011/09/05/manchester-city-summer-2011-transfer-report-card-samir-nasri-sergio-aguero-138611/ (consultatie: 28 april 2014).

 

·         X., Manchester City Transfers, www.soccerbase.com/teams/team.sd?team_id=1718&teamTabs=transfers (consultatie: 28 april 2014).

 

·         X., Manchester City Transfers, www.transferleague.co.uk/premiership-transfers/manchester-city-transfers.html (consultatie: 28 april 2014).

 

·         X., Moment of truth for UEFA: Financial Fair Play ruling due in 2015 – 10 January 2014, 2014, http://edition.cnn.com/2014/01/10/sport/football/financial-fair-play-uefa-football/ (consultatie: 1 maart 2014).

 

·         X., News of Communicado: UEFA Financial Control Committee revokes Malaga CF’s second year sanction – 16 May 2013, 2013, www.malagacf.com/en/new/uefa-financial-control-committee-revokes-malaga-cfs-second-year-sanction/69975 (consultatie: 19 mei 2013).

 

·         X., UEFA Club Financial Control Body adjudicatory chamber renders its first decisions – Media release 21 December 2012, 2012, www.uefa.com/uefa/mediaservices/mediareleases/newsid=1908757.html, (consultatie: 19 mei 2013).

 

·         X., UEFA CHAMPIONS LEAGUE: Distribution to clubs 2012/13, www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefaorg/Finance/01/97/52/97/1975297_DOWNLOAD.pdf (consultatie: 28 april 2014).

 

·         X., UEFA EUROPA LEAGUE: Distribution to clubs 2012/13, www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefaorg/Finance/01/97/53/15/1975315_DOWNLOAD.pdf (consultatie: 28 april 2014).

 

·         X., UEFA to investigate Manchester City over Etihad sponsorship deal – 16 August 2011, 2011, www.independent.co.uk/sport/football/premier-league/uefa-to-investigate-manchester-city-over-etihad-sponsorship-deal-2338555.html (consultatie 13 februari 2014).

 

·         X., UEFA welcomes CAS decision on Màlaga – Media release 21 June 2013, 2013, www.uefa.org/disciplinary/news/newsid=1962518.html (consultatie: 12 oktober 2013).

 

 

Universiteit of Hogeschool
Rechten
Publicatiejaar
2014
Kernwoorden
Share this on: