Sport en Eigenwaarde - Kwantitatief onderzoek naar de relatie tussen fysieke activiteit en eigenwaarde

Shannen De Vos
Sportende student zit beter in zijn vel.Thesis wijst uit dat er een verband is tussen bewegen en zelfbeeldDe bachelorscriptie ‘Sport en eigenwaarde’ onderzocht de invloed die fysieke activiteit heeft op ons lichaam én onze geest. Daarbij verdiepte deze zich op het aspect zelfbeeld en ontwikkelde en testte een methode om na te gaan of fysieke activiteit in verband staat met zelfbeeld.

Sport en Eigenwaarde - Kwantitatief onderzoek naar de relatie tussen fysieke activiteit en eigenwaarde

Sportende student zit beter in zijn vel.Thesis wijst uit dat er een verband is tussen bewegen en zelfbeeld

De bachelorscriptie ‘Sport en eigenwaarde’ onderzocht de invloed die fysieke activiteit heeft op ons lichaam én onze geest. Daarbij verdiepte deze zich op het aspect zelfbeeld en ontwikkelde en testte een methode om na te gaan of fysieke activiteit in verband staat met zelfbeeld.

Van Shannen De Vos.Het schooljaar 2012-2013 bracht voor de Erasmus Hogeschool Brussel weer een nieuwe lading studenten mee die dit jaar een bachelorproef moesten afleggen ter bekroning van hun driejarige opleiding tot verpleegkundige. Eén van deze scripties spitste zich toe op fysieke activiteit en de invloed ervan op lichaam en geest.

Dat fysieke activiteit een positieve relatie heeft op de lichamelijke gezondheid is al langer bekend, maar toch lijkt dit nog niet doorgedrongen te zijn tot de Belgische bevolking. Zo bleek dat maar liefst 42,7% te weinig aan beweging doet. Een kleine opfrissing over de voordelen leek toch wel even nodig. De thesis beschrijft dan ook enkele effecten en voordelen die fysieke activiteit op het lichaam kan hebben. Voldoende bewegen brengt immers een verminderd risico op cardiovasculaire aandoeningen, sommige types van kanker, type 2 diabetes mellitus, obesitas en osteoporose met zich mee. Helemaal niet slecht dus! Bovendien blijkt uit de literatuurstudie dat de hoeveelheid beweging die wordt aangeraden eigenlijk nog best meevalt. Zo is drie keer 20 minuten intensieve beweging per week al voldoende.

Toch zijn dit niet de enige voordelen die aan voldoende fysieke activiteit verbonden zijn. Zo heeft dit ook een positieve invloed op mentaal vlak. Literatuur hieromtrent wees uit dat voldoende beweging leidt tot minder stress en angst, minder depressie en verbetering van academische prestaties. Kortom, fysieke activiteit bevordert het mentale welzijn. Eigenwaarde, ook zelfbeeld genoemd, is daar eveneens een aspect van en werd in deze thesis zorgvuldiger onder de loep genomen. Hierbij werd vermoed dat fysieke activiteit zou leiden tot een beter zelfbeeld. Deze veronderstelde relatie werd uit verschillende invalshoeken benaderd. Slaap is daarbij één van de vele voorbeelden waarlangs fysieke activiteit een positieve invloed heeft op het zelfbeeld. Personen die voldoende bewegen, hebben immers vaker voldoende slaap, wat dan weer zorgt voor een beter zelfbeeld.

Het onderzoek in het kader van deze thesis was erop gericht een methode te ontwikkelen en te testen om in een Vlaamse context bij een niet-klinische populatie na te gaan of meer fysieke activiteit gepaard gaat met een hoger gevoel van eigenwaarde. Met niet-klinische populatie wordt iedereen bedoeld die niet in een ziekenhuis verblijft. De steekproef werd in dit geval uitgevoerd bij de derdejaars studenten verpleegkunde aan de Erasmus Hogeschool Brussel. De methode die ontwikkeld werd, omvatte twee vragenlijsten, namelijk de NASA Physical Activity Status Scale en de Rosenberg Self-Esteem Scale. Deze werden uit het Engels vertaald naar het Nederlands. De eerste schaal omvatte 11 groepen, die elk een eigen intensiteit en frequentie van fysieke activiteit vertegenwoordigen. Hierbij dienden de studenten gewoon aan te duiden welk van deze groepen het beste met hun gewoontes overeenkwam voor de afgelopen maand. De tweede vragenlijst bestond uit tien vragen, die de studenten konden beantwoorden met helemaal akkoord, helemaal niet akkoord, niet akkoord en helemaal niet akkoord. Elk van de antwoorden kreeg een score, welke dan werden opgeteld tot een score op 30.

In totaal werkten 41 studenten mee aan de enquête, waarmee dus een responsgraad van 73% werd bekomen. Dit kan toch wel als vrij representatief beschouwd worden binnen de steekproef.

Om de resultaten gemakkelijk te kunnen analyseren, werden de 11 groepen van de NASA-schaal samengevoegd tot slechts drie, namelijk ‘sedentair leven tot recreationele activiteiten’, ‘zware aerobe activiteit minder dan 60 minuten per week’ en ‘zware aerobe activiteit meer dan 60 minuten per week’. De mate van eigenwaarde, de score op 30 dus, werd door middel van de mediaan berekend voor elk van deze drie groepen, wat de volgende resultaten gaf. De eerste groep had een mediaan van 18, de tweede een van 19 en voor de derde groep was de mediaan 20. Er is dus een stijging in rechte lijn waar te nemen in de mate van eigenwaarde, naarmate men meer activiteit doet. Dit is compatibel met een verband tussen fysieke activiteit en eigenwaarde en kan de hypothese ondersteunen dat eigenwaarde stijgt naarmate men fysiek actiever is.

Studenten die meer aan fysieke activiteit deden, scoorden dus gemiddeld hoger voor eigenwaarde dan studenten met een sedentaire leefstijl. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat, ongeacht de resultaten, dit onderzoek niet representatief is voor de doelpopulatie en ook niet significant gezien de kleine omvang van de steekproef. Een tweede bemerking is dat het onderzoek niet aantoonde in welke richting dit verband zich voordeed. Beïnvloedt het feit dat de studenten meer sporten hun gevoel van eigenwaarde? Of sporten ze sneller of meer omdat ze zich beter in hun vel voelen? Deze vraag dient nog beantwoord te worden. Toch kan geconcludeerd worden dat deze methode geschikt lijkt voor verder onderzoek en daarmee is het opzet van deze thesis dan ook geslaagd.

Bibliografie

Referentielijst

A.D.A.M. (2011, 03 20). Alcoholism and alcohol abuse. Retrieved 04 15, 2013, from PubMed Health: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0001940/

Aryana, M. (2010). Relationship Between Self-esteem and Academic Achievement Amongst Pre-University Students. Journal of Applied Sciences, 2474-2477.

Bayingana, K., Demarest, S., Gisle, L., Hesse, E., Miermans, P.-J., Tafforeau, J., & Van der Heyden, J. (2006). Gezondheidsenquête door middel van Interview, België, 2004. Afdeling Epidemiologie. Brussel: Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.

Blair, S. N. (2009, January). Physical inactivity: the biggest public health problem of the 21st century. British Journal of Sports Medicine, 1-2.

Bobbio, A. (2009, April). Relation of physical activity and self-esteem. Perceptual & Motor Skills, 549-557.

Bos, A. E., Huijding, J., Muris, P., Vogel, L. R., & Biesheuvel, J. (2010, February). Global, contingent and implicit self-esteem and psychopathological symptoms in adolescents. Personality and Individual Differences, 311-316.

Brown, J. D., & Marshall, M. A. (2006). The Three Faces of Self-Esteem. Self-Esteem: Issues and answers, 4-9.

Brysbaert, M. (2009). Psychologie. Gent: Academia Press.

Buziarsist, J., Demarest, S., Gisle, L., Tafforeau, J., Van der Heyden, J., & Van Oyen, H. (2002). Gezondheidsenquëte door middel van Interview, België, 2001. Afdeling Epidemiologie. Brussel: Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.

Campbell, A., & Hausenblas, H. A. (2009, September). Effects of Exercise Interventions On Body Image. Journal of Health Psychology, 780-793.

Caspersen, C., Powell, K., & Christenson, G. (1985, Mar-Apr). Physical activity, exercise, and physical fitness: definitions and distinctions for health-related research. Public Health Reports, 126-131.

Castelli, D. M., Hillman, C. H., Buck, S. M., & Erwin, H. E. (2007). Physical Fitness and Academic Achievement in Third- and Fifth-Grade Students. Journal of Sport & Exercise Psychology, 239-252.

Chen, W.-I., Chen, C.-Y., Lin, Y.-H., & Chen, T.-T. (2012, May). Sport participation and self-esteem as mediated by perceived peer acceptance and sport self-concept in Taiwanese college students. Social Behavior and Personality, 699-704.

De Bourdeaudhuij, I., & Bizel, P. (2007). Lichaamsbeweging in België: Wetenschappelijk consensusdocument. Brussel: Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

DeLaet, D., & Schauer, D. (2010, October). Obesity in adults. American Family Physician, 974-975.

Demarest, S., Leurquin, P., Tafforeau, J., Tellier, V., Van der Heyden, J., & Van Oyen, H. (1998). De gezondheid van de bevolking in België. Gezondheidsenquête door middel van Interview, België, 1997. Afdeling Epidemiologie. Brussel: Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.

Englund, U., Nordström, P., Nilsson, J., Bucht, G., Björbstig, U., Hallmans, G., . . . Pettersson, U. (2011, February). Physical activity in middle-aged women and hip fracture risk: the UFO study. Osteoporosis International, 499-505.

Foti, K. E., Eaton, D. K., Lowry, R., & McKnight-Ely, L. R. (2011, December). Sufficient Sleep, Physical Activity, and Sedentary Behaviours. American Journal of Preventive Medicine, 596-602.

Friedenreich, C. M. (2010, June). The Role of Physical Activity in Breast Cancer Etiology. Seminars in Oncology, 297-302.

Friedenreich, C., Neilson, H., & Lynch, B. (2010, September). State of the epidemiological evidence on physical activity and cancer prevention. European Journal of Cancer, 2593-2604.

Galper, D. I., Trivedi, M. H., Barlow, C. E., Dunn, A. L., & Kampert, J. B. (2006, January). Inverse association between physical inactivity and mental health in men and women. Medicine & Science in Sport & Exercise, 173-178.

Grimm, P. (2010, 12 15). Social Desirability Bias. In I. John Wiley and Sons, Wiley International Encyclopedia of Marketing.

Hawker, C. L. (2012, April). Physical activity and mental well-being in student nurses. Nurse Education Today, 325-331.

Houtman, I., Schlatmann, H., & van der Poel, G. (2008). Fysiologie voor de sportpraktijk. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.

Howard, R. A., Freedman, D. M., Park, Y., Hollenbeck, A., Schatzkin, A., & Leitzmann, M. F. (2008, November). Physical activity, sedentary behavior, and the risk of colon and rectal cancer in the NIH-AARP Diet and Health Study. Cancer Causes & Control, 939-953.

Jeon, C. Y., Lokken, R. P., Hu, F. B., & van Dam, R. M. (2007, March). Physical Activity of Moderate Intensity and Risk of Type 2 Diabetes. Diabetes Care, 744-752.

Jochens, A., & Joosten, F. (2009). Coëlho Zakwoordenboek der Geneeskunde. Doetinchem: Elsevier.

Kantsevoy, S. (2007). The John Hopkins White Papers Digestive Disorders. Baltimore: John Hopkins Medicine.

Knab, A. M., Shanely, A., Corbin, K. D., Jin, F., Sha, W., & Nieman, D. C. (2011, September). A 45-Minute Vigorous Exercise Bout Increases Metabolic Rate for 14 Hours. Medicine & Science in Sports & Exercise, 1643-1648.

Kristjánsson, Á. L., Sigfúsdóttir, I. D., & Allegrante, J. P. (2010, February). Health Behavior and Academic Achievement Among Adolescents: The Relative Contribution of Dietary Habits, Physical Activity , Body Mass Index, and Self-Esteem. Health Education & Behavior, 51-64.

Lee, I.-M., Shiroma, E., Lobelo, F., Puska, P., Blair, S. N., & Katzmarzyk, P. T. (2012, July). Effect op physical inactivity on major non-communicable disseases wordlwide: an analysis of burden of disease and life expectancy. The Lancet, 219-229.

Lemola, S., Räikkönen, K., Gomez, V., & Allemand, M. (2012, October). Optimism and self-esteem are related to sleep. Results from a large community-based sample. International Journal of Behavioral Medicine, 1-5.

Longfield, A., Romas, J., & Irwin, J. D. (2006, June). The self-worth, physical and social activities of graduate students: a qualitative study. College Student Journal, 282-292.

Mason, R. S. (2011, April). Vitamin D: a hormone for all seasons. CLIMACTERIC, 197-203.

Molina-García, J., Castillo, I., & Queralt, A. (2011, October). Leisure-time physical activity and psychological well-being in university students. Psychological Reports, 453-460.

Mruk, C. J. (2006). Self-esteem Research, Theory and Practice. New York: Springer Publishing Company.

NASA. (2006, 03). NASA - Physical Activity Status Scale. Retrieved from nasa: http://ohp.nasa.gov/disciplines/hpromo/hpwTeam/meetings/handouts/2006-0…

Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan. (2011). Stevigere beenderen door een evenwichtige voeding. Brussel: Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.

Nocon, M., Hiemann, T., Müller-Riemenschneider, F., Thalau, F., Roll, S., & Willich, S. N. (2008, June). Association of physical activity with all-cause and cardiovascular mortality: a systematic review and meta-analysis. European Journal of Preventive Cardiology, 239-246.

Orth, U., Robins, R. W., Trzesniewski, K. H., Maes, J., & Schmitt, M. (2009, August). Low self-esteem is a risk factor for depressive symptoms from young adulthood to old age. Journal of Abnormal Psychology, 472-478.

Oxford University Press. (2005). Oxford Advanced Learner's Dictionary. Oxford: Oxford University Press.

Qin, L., Knol, M. J., Corpeleijn, E., & Stolk, R. P. (2010, January). Does physical activity modify the risk of obesity for type 2 diabetes: a review of epidemiological data. European Journal of Epidemiology, 5-12.

Reddigan, J., Ardern, C., Riddell, M., & Kuk, J. (2011, November). Relation of physical activity to cardiovascular disease mortality and the influence of cardiometabolic risk factors. American Journal of Cardiology, 1426-1431.

Rosenberg, M. (1989). Society and the Adolescent Self-Image (Revised Edition ed.). Middletown, CT, England: Wesleyan University Press.

Schmalz, D. L., Deane, G. D., Birch, L. L., & Krahnstoever Davison, K. (2007, December). A Longitudinal Assessment of the Links Between Physical Activity and Self-Esteem in Early Adolescent Non-Hispanic Females. The Journal of adolescent health, 559-565.

Schraml, K., Perski, A., Grossi, G., & Simonsson-Sarnecki, M. (2011, October). Stress symptoms among adolescents: The role of subjective psychosocial conditions, lifestyle, and self-esteem. Journal of Adolescence, 987-996.

Tafforeau, J. (2008). Gezondheidsenquëte, België, 2008 . Brussel: Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.

Thoits, P. A. (2010, November). Stress and Health: Major Findings and Policy Implications. Journal of Health and Social Behavior, 41-53.

Thoits, P. A. (2011, June). Mechanisms linking social ties and support to physical and mental health. Journal of Health and Social Behavior, 145-161.

Thoits, P. A. (2013). Self, Identity, Stress, and Mental Health. Handbooks of Sociology and Social Research, 357-377.

Tyson, P., Wilson, K., Crone, D., Brailsford, R., & Laws, K. (2010). Physical activity and mental health in a student population. Journal of Mental Health, 1-8.

Van den Berg, P. A., Mond, J., Eisenberg, M., Ackard, D., & Neumark-Sztainer, D. (2010, September). The links between body dissatisfaction and self-esteem in adolescents: similarities across gender, age, weight status, race/ethnicity, and socioeconomic status. Journal of Adolescent Health, 290-296.

Wang, T. J., Pencina, M. J., Booth, S. L., Jacques, P. F., Ingelsson, E., Lanier, K., . . . Vasan, R. S. (2008). Vitamin D Deficiency and Risk of Cardiovascular Disease. Circulation, 453-455.

Warburton, D. E., Nicol, C. W., & Bredin, S. S. (2006, March). Health benefits of physical activity: the evidence. Canadian Medical Association Journal, 801-809.

Waugh, A., & Grant, A. (2010). Ross en Wilson - Anatomie en fysiologie in gezondheid en ziekte. China: Elsevier limited.

World Health Organization - Regional Office for Europe. (2009). HEPA Europe. Retrieved 04 02, 2013, from Euro.WHO: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/101692/Brochure-on-…

World Health Organization. (2006). Physical Activity and Health in Europe: Evidence for action. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.

World Health Organization. (2008). Insufficient physical activity, 2008. Retrieved 04 02, 2013, from World Health Organization: http://www.who.int/about/copyright/en/

World Health Organization. (2011). Global Recommendations on Physical Activity for Health 18-64 years old. Retrieved 04 20, 2013, from World Health Organization: http://www.who.int/dietphysicalactivity/physical-activity-recommendatio…

World Health Organization. (2013a). Mental health. Retrieved 04 22, 2013, from WHO: http://www.who.int/topics/mental_health/en/

World Health Organization. (2013b). Obesity and overweight. Retrieved 04 20, 2013, from World Health Organization: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/

World Health Organization. (2013c). Physical activity. Retrieved 04 01, 2013, from World Health Organization: http://www.who.int/topics/physical_activity/en/

 

Universiteit of Hogeschool
Bachelor in de Verpleegkunde
Publicatiejaar
2013
Kernwoorden
Deel deze scriptie