Modeling and Simulation of Two-Step Resonance Ionization Processes using CW and Pulsed Lasers

Ruben de Groote
Persbericht

Modeling and Simulation of Two-Step Resonance Ionization Processes using CW and Pulsed Lasers

Een belangrijke observatie in de kernfysica is dat er kernen zijn met een bepaalde configuratie van protonen en neutronen dieervoor zorgen dat ze opmerkelijke eigenschappen hebben. Deze kernen worden met de naam ‘magische kernen’ aangeduid envormen de hoeksteen van ons theoretisch begrip van de kernfysica. Een belangrijke open vraag binnen het hedendaagse on-derzoek is in hoeverre onze kennis over de gemakkelijk bestudeerbare magische kernen mag veralgemeend worden naar meerexotische kernen. Dergelijke exotische kernen zijn vaak heel kortlevend en moeilijk te produceren, wat het onderzoek natuurlijkmoeilijker maakt. Recent werd er in CERN een nieuw experiment ontwikkeld om eigenschappen van die exotische kernen te bestuderen. Ditexperiment berust op het gebruik van lasers om de fijnere details van de kernstructuur te ontrafelen. Om dat op een nauwkeurigeen precieze manier te doen moet natuurlijk volledig in kaart gebracht worden hoe die lasers precies inwerken op de atomen.Het is op dit moment dat deze thesis op de voorgrond komt. Vertrekkende van de basiswetten van de kwantummechanicagaat deze thesis dieper in op de laser-atoom interacties met als duidelijk doel de toepassing in de nucleaire laserspectroscopie. Essentieel bevat deze thesis twee resultaten. Een eerste is dat de interacties van de lasers en atomen ervoor kunnen zorgendat de parameters die uit een experiment worden gedestilleerd kunnen afwijken van hun eigenlijke, echte waarde. Enige voor-zichtigheid is dus geboden bij het kiezen van de experimentele condities. Een tweede resultaat bestaat uit een beschrijving eneen theoretische onderbouwing van een nieuwe methode waarmee zowel de precisie als de nauwkeurigheid van de experi-mentele techniek in principe significant verbeterd zou kunnen worden. Beide resultaten werden experimenteel gestaafd.

Bibliografie

[1] V. N. Fedosseev, Y. Kudryavtsev, and V. I. Mishin, “Res-onance laser ionization of atoms for nuclear physics,”Physica Scripta, vol. 85, no. 5, p. 058104, May 2012. [On-line]. Available: http://stacks.iop.org/1402-4896/85/i=5/a=058104?key=crossref.c4b819f0a5…] S. Gheysen, G. Neyens, and J. Odeurs, “Calculatedhyperfine spectra for in-source laser spectroscopy anddeduced magnetic moments and isomer shifts of Cu68and Cu70 isomeric states,” Physical Review C, vol. 69,no. 6, p. 064310, Jun. 2004. [Online]. Available: http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevC.69.064310[3] G. Neyens, “Nuclear magnetic and quadrupole momentsfor nuclear structure research on exotic nuclei,” Reports onProgress in Physics, vol. 66, no. 4, pp. 633–689, Apr. 2003.[Online]. Available: http://stacks.iop.org/0034-4885/66/i=4/a=205?key=crossref.a8f63ecd4735d…] T. J. Procter, H. Aghaei-Khozani, J. Billowes, M. L. Bissell,F. L. Blanc, B. Cheal, T. E. Cocolios, K. T. Flanagan,H. Hori, T. Kobayashi, D. Lunney, K. M. Lynch, B. a. Marsh,G. Neyens, J. Papuga, M. M. Rajabali, S. Rothe, G. Simpson,a. J. Smith, H. H. Stroke, W. Vanderheijden, and K. Wendt,“Development of the CRIS (Collinear Resonant IonisationSpectroscopy) beam line,” in Journal of Physics: ConferenceSeries, vol. 381, Sep. 2012, p. 012070. [Online]. Avail-able: http://stacks.iop.org/1742-6596/381/i=1/a=012070?key=crossref.114dfa01f…] T. J. Procter and K. T. Flanagan, “First on-line results fromthe CRIS (Collinear Resonant Ionisation Spectroscopy)beam line at ISOLDE,” Hyperfine Interactions, vol. 216,no.1-3,pp.89–93,Feb.2013.[Online]. Available:http://link.springer.com/10.1007/s10751-013-0833-6[6] R. Neugart and G. Neyens, “Nuclear Moments, LectureNotes on Physics,” Lecture Notes on Physics, no. 700, pp. 135–189, 2006.[7] B. Cheal and K. T. Flanagan, “Progress in laser spec-troscopy at radioactive ion beam facilities,” Journalof Physics G: Nuclear and Particle Physics, vol. 37,no. 11, p. 113101, Nov. 2010. [Online].Avail-able: http://stacks.iop.org/0954-3899/37/i=11/a=113101?key=crossref.d0f0f9941…] J. H. Shirley, “Solution of the Schrodinger Equation witha Hamiltonian Periodic in Time,” Physical Review, vol. 138,no. 4B, pp. 979–987, 1965.[9] M. Horbatsch and E. a. Hessels, “Shifts from a distantneighboring resonance,” Physical Review A, vol. 82, no. 5, p. 052519, Nov. 2010. [Online]. Available: http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.82.052519[10] ——, “Shifts from a distant neighboring resonance fora four-level atom,” Physical Review A, vol. 84, no. 3, p. 032508, Sep. 2011. [Online]. Available: http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.84.032508[11] P. L. Knight and M. A. Lauder, “Laser Induced ContinuumStructure,” Physics Reports, vol. 190, no. 1, pp. 1–61, 1990.[12] E. T. Jaynes and F. W. Cummings, “Comparison of quantumand semiclassical radiation theories with application to thebeam maser,” pp. 89–109, 1963. [Online]. Available: http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=1443594[13] B. W. Shore and P. L. Knight, “The Jaynes-CummingsModel,” Journal of Modern Optics, vol. 40, no. 7, pp. 1195–1238, 1993.[14] D. M. Brink and G. R. Satchler, Angular Momentum, 3rd ed.New York: Oxford Science Publications, 1993.[15] R. C. Hilborn, “Einstein coefficients, cross sections, f values,dipole moments and all that,” American Journal of Physics,vol. 50, pp. 982–986, 1982.[16] L. Anders and N. S. Erik, “TRANSITION PROBABILITIESFOR THE ALKALI ISOELECTRONIC SEQUENCES LI I ,NA I , K I , RB I , Cs I , FR I,” Atomic Data and Nuclear DataTables, vol. 19, no. 6, pp. 533–633, 1977.[17] N. Vitanov, “Power broadening revisited: theory andexperiment,” Optics Communications, vol. 199, no. 1-4,pp. 117–126, 2001. [Online]. Available: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S003040180101495X[18] B. W. Shore, The Theory of Coherent Atomic Excitation.NewYork: John Wiley and Sons, 1990.[19] I. I. Rabi, “Space Quantization in a Gyrating MagneticField,” Physical Review, vol. 51, no. 1931, pp. 652–654, 1937.[20] C.F. D. M. Faria and a. Fring, “Time evolution of non-Hermitian Hamiltonian systems,” Journal of Physics A: Mathematical and General, vol. 39, no. 29, pp. 9269–9289, Jul. 2006. [On-line]. Available: http://stacks.iop.org/0305-4470/39/i=29/a=018?key=crossref.7bd91c2a3154…] A. Imamoglu, “Interference of Radiatively Broadenend Res-onances,” Physical Review A, vol. 40, no. 5, pp. 2835–2838,1989.[22] S. E. Harris, “Lasers without Inversion: Interference ofLifetime-Broadened Resonances,” Physical Review Letters,vol. 62, no. 9, pp. 1033–1036, 1990.[23] C. Cohen-Tannoudji, Atoms in electromagnetic fields.WorldScientific Publishing Company Incorporated, 1994.[24] P. L. Knight, “AC Stark splitting of bound-continuum de-cays,” Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Phys-ics, vol. 12, no. 20, pp. 3297–3308, 1979.[25] P. Alsing, D.-S. Gua, and H. J. Carmichael, “Dynamic Starkeffect for the Jaynes-Cummings System,” Physical Review A,vol. 45, no. 7, pp. 5135–5143, 1992.[26] G. Belin, L. Holmgren, and S. Svanberg, “HyperfineInteraction, Zeeman and Stark Effects for Excited States inCesium,” Physica Scripta, vol. 14, no. 1-2, pp. 39–47, Jul. 1976.[Online]. Available: http://stacks.iop.org/1402-4896/14/i=1-2/a=008?key=crossref.cc35ace47f1…] J. P. Young, G. S. Hurst, M. G. Payne, and S. D. Kramer,“Resonance spectroscopy detection*,” Reviews of ModernPhysics, vol. 51, no. 4, pp. 767–819, 1979.[28] M. L. Citron, H. R. Gray, C. W. Gabel, and C. R. J. Stroud,“Experimental Study of Power Broadening in a Two-LevelAtom,” Physical Review A, vol. 16, no. 4, pp. 1507–1512, 1977.[29] U. Fano, “Effects of Configuration Interaction on Intensitiesand Phase Shifts,” Physical Review, vol. 124, no. 6, pp. 1866–1878, 1961.[30] P. E. Coleman and P. L. Knight, “Laser Induced ContinuumStructure in Multiphoton Ionisation,” Optics Communica-tions, vol. 42, no. 3, pp. 171–178, 1982.[31] L. P. Yatsenko, R. G. Unanyan, K. Bergmann, T. Halfmann,and B. W. Shore, “Population Transfer through the Con-tinuum using Laser-Controlled Stark Shifts,” Optics Commu-nications, vol. 135, pp. 406–412, 1997.[32] L. Yatsenko, T. Halfmann, B. Shore, and K. Bergmann,“Photoionization suppression by continuum coherence:Experiment and theory,” Physical Review A, vol. 59,no. 4, pp. 2926–2947, Apr. 1999. [Online]. Available:http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.59.2926[33] R. Eramo, S. Cavalieri, L. Fini, and M. Matera, “Observationof a laser-induced structure in the ionization continuum ofsodium atoms using photoelectron energy spectroscopy Ob-servation of a laser-induced structure in the ionization con-tinuum of sodium atoms using photoelectron energy spec-troscopy,” Journal of Physics B: Atomic, Molecular and OpticalPhysics, vol. 30, p. 3789, 1997.[34] M. Koide, F. Koike, R. Wehlitz, M.-T. Huang, T. Nagata,J. C. Levin, S. Fritzsche, B. D. DePaola, S. Ohtani, andY. Azuma, “New Window Resonances in the Potassium 3sPhotoabsorption Spectrum,” Journal of the Physics SocietyJapan, vol. 71, no. 7, pp. 1676–1679, Jul. 2002. [Online].Available: http://jpsj.ipap.jp/link?JPSJ/71/1676/[35] M. Koide, F. Koike, T. Nagata, J. C. Levin, S. Fritzsche,R. Wehlitz, M.-T. Huang, B. D. DePaola, S. Ohtani, andY. Azuma, “Common Window Resonance Features in K andHeavier Alkaline Atoms Rb and Cs,” Journal of the PhysicsSociety Japan, vol. 71, no. 11, pp. 2681–2686, Nov. 2002.[Online]. Available: http://jpsj.ipap.jp/link?JPSJ/71/2681/[36] S. Feneuille, S. Liberman, J. Pinard, and A. Taleb, “Obser-vation of Fano Profiles in Photionization of Rubidium inthe Presence of a dc Field,” Physical Review Letters, vol. 42,no. 21, pp. 1404–1406, 1979.[37] T. Peters and T. Halfmann, “Stimulated Raman adiabaticpassage via the ionization continuum in helium: Experi-ment and theory,” Optics Communications, vol. 271, no. 2, pp.475–486, Mar. 2007. [Online]. Available: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S003040180601162X[38] a. Rangelov, N. Vitanov, and E. Arimondo, “StimulatedRaman adiabatic passage into continuum,” Physical ReviewA, vol. 76, no. 4, p. 043414, Oct. 2007. [Online]. Available:http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.76.043414[39] E. Jones, T. Oliphant, and P. Peterson, “Title: SciPy: OpenSource Scientific Tools for Python.” [Online]. Available:http://www.scipy.org/[40] C. Moler and C. Van Loan, “Nineteen Dubious Ways toCompute the Exponential of a Matrix,” Society for Industrialand Applied Mathematics, vol. 20, no. 4, pp. 801–836, 1978.[41] T. Ida, M. Ando, and H. Toraya, “Extended pseudo-Voigtfunction for approximating the Voigt profile research pa-pers Extended pseudo-Voigt function for approximating theVoigt profile,” Journal of Applied Crystallography, vol. 33, pp.1311–1316, 2000.[42] T. Cocolios, a. Andreyev, B. Bastin, N. Bree, J. Büscher,J. Elseviers, J. Gentens, M. Huyse, Y. Kudryavtsev,D. Pauwels, T. Sonoda, P. Van den Bergh, and P. VanDuppen, “Magnetic Dipole Moment of Cu57,59 Measuredby In-Gas-Cell Laser Spectroscopy,” Physical Review Letters,vol. 103, no. 10, p. 102501, Aug. 2009. [Online]. Available:http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.103.102501[43] T. E. Cocolios, a. N. Andreyev, B. Bastin, N. Bree, J. Büscher,J. Elseviers, J. Gentens, M. Huyse, Y. Kudryavtsev,D. Pauwels, T. Sonoda, P. V. D. Bergh, and P. VanDuppen, “Magnetic dipole moments of ˆ{57,58,59}Cu,”Physical Review C, vol. 81, no. 1, p. 014314, Jan. 2010. [Online]. Available: http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevC.81.014314[44] P. Vingerhoets, K. Flanagan, J. Billowes, M. Bissell,K. Blaum, B. Cheal, M. De Rydt, D. Forest, C. Geppert,M. Honma, M. Kowalska, J. Krämer, K. Kreim, A. Krieger,R. Neugart, G. Neyens, W. Nörtershäuser, J. Papuga,T. Procter, M. Rajabali, R. Sánchez, H. Stroke, andD. Yordanov, “Magnetic and quadrupole moments ofneutron deficient 58-62Cu isotopes,” Physics Letters B, vol.703, no. 1, pp. 34–39, Sep. 2011. [Online]. Available: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0370269311008549[45] Y. Kudryavtsev, J. Andrzejewski, N. Bijnens, S. Franchoo,J. Gentens, M. Huyse, A. Piechaczek, J. Szerypo, P. V. Dup-pen, P. V. D. Bergh, L. Vermeeren, J. Wauters, and A. Wiihr,“Beams of short lived nuclei produced by selective laser ion-ization in a,” Nuclear Instruments and Methods in Physics Re-search B, vol. 114, pp. 350–365, 1996.[46] Kurucz R.L. and B. Bell, “Atomic Line Data, Kurucz CD-ROM No. 23.” Cambridge, 1995.[47] I. I. Boradjiev and N. V. Vitanov, “Power narrowing incoherent atomic excitation by smoothly shaped pulsedfields,” Optics Communications, vol. 288, pp. 91–96, Feb.2013. [Online]. Available: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0030401812010486[48] T. Halfmann, T. Rickes, N. V. Vitanov, and K. Bergmann,“Lineshapes in coherent two-photon excitation,” OpticsCommunications, vol. 220, no. 4-6, pp. 353–359, May2003. [Online]. Available: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0030401803013683[49] B. M and F. V, “Beweis des Adiabatensatzes,” Zeitschrift fürPhysik, vol. 51, no. 3-4, pp. 165–180, 1928.[50] J. E. Avron and A. Elgart, “Adiabatic Theorem without aGap Condition,” 1998.

Universiteit of Hogeschool
Fysica
Publicatiejaar
2013
Kernwoorden
Share this on: