Memory, Identity and the Supranational Museum: The House of European History.

Anastasia Remes
Persbericht

Memory, Identity and the Supranational Museum: The House of European History.

Het Huis van de Europese Geschiedenis - Het creëren van een plaats voor reflectie en debat of het construeren van een meta-narratief voor Europa?

In 2015 zal de droom van de vorige President van het Europese Parlement, Hans-Gert Pöttering, uitkomen: het Huis van de Europese Geschiedenis zal openen in Brussel. Pöttering ziet het museum als “een plaats voor onze herinnering aan de Europese geschiedenis en de Europese eenwording, die tegelijkertijd mogelijkheden biedt voor een ruimere vormgeving van de identiteit van Europa voor alle huidige en toekomstige burgers van de Europese Unie”.

Het museum wordt ontwikkeld door het Academic Project Team, samengesteld uit historici en museologen uit heel Europa. Van maart tot juli 2013 liep ik stage bij dit team, en hielp ik mee aan de ontwikkeling van de permanente tentoonstelling van het museum.

In mijn thesis wordt het Huis van de Europese Geschiedenis als meta-historisch onderwerp, verbonden aan de sub-disciplines van ‘theoretische geschiedenis’ en ‘publieksgeschiedenis’, bestudeerd. Het werk schetst de historiografische, museologische en de politieke context waarin een project zoals Huis van de Europese Geschiedenis zich beweegt.

In het midden van de Europese financiële crisis, gekarakteriseerd door bezuinigen op cultuur, is het miljoenenproject om een Huis van de Europese Geschiedenis op te richten zonder twijfel controversieel. De vraag of Europa echt nood heeft aan zo een museum – en uitgerekend op dit moment - kan men echter wel positief beantwoorden. Het is immers helemaal niet toevallig dat juist nu Europa een identiteitscrisis ondergaat, een initiatief als het Huis van de Europese Geschiedenis ontwikkeld wordt.

In de literatuur over nationalisme en geschiedschrijving nemen geschiedenismusea een belangrijke positie in. In de negentiende eeuw was de geboorte van de geschiedschrijving als wetenschappelijk discipline sterk verbonden aan de consolidatie van de natiestaat. Het schrijven van geschiedenis is altijd een politiek project. Nationale geschiedenismusea in het bijzonder waren belangrijke instrumenten voor het omvormen van de bevolking in nationale imagined communities. Historische musea hadden de essentiële rol de zogenaamde nationale meta-narratieven onder het publiek te verspreiden en zo de identificatie met de nieuwe staten te stimuleren.

De ontwikkelingen in de twintigste eeuw – zowel in de samenleving als in het historische discipline – waren nefast voor veel van de ideeën over objectieve geschiedschrijving. Vooral de positie van de natiestaat als essentiële categorie voor het ondernemen van historisch onderzoek werd in vraag gesteld. Een belangrijke manier om de nieuwe kritiek te incorporeren en toch niet in relativisme te vervallen, was het introduceren van het begrip ‘herinnering’. Hoewel herinnering misschien nog meer dan geschiedenis een hedendaagse beleving van het verleden betekent, biedt het een kans tot een meer pluralistische, zelfs democratische versie van de geschiedenis. Binnen dit nieuwe paradigma wordt niet enkel meer geschreven over de ‘winnaars’ van de geschiedenis. Het introduceren van het perspectief van de verliezers, maar ook die van de gewone man én vrouw, zorgt voor een heel nieuwe opvatting van de geschiedschrijving.

In musea was deze nieuwe zienswijze over geschiedschrijving en haar maatschappelijke functie heel invloedrijk. Vele curators willen niet langer vertrekken vanuit hun eigen elite-positie, maar integendeel beginnen vanuit de vragen in het publiek. Veel geschiedenismusea hebben met de Nieuwe Museologie-beweging in de jaren zeventig een meer reflectieve opvatting over geschiedenis in hun narratief geïntegreerd. In plaats van een bepaalde geschiedenis aan het publiek op te leggen, wordt nu steeds meer gevraagd welke geschiedenis voor onze hedendaagse maatschappij relevant is.

Recent hebben veel historici het fenomeen van de Memory Boom gesignaleerd: geschiedenis wordt nu meer dan ooit gebruikt als reservoir van waaruit de hedendaagse identiteit wordt geconstrueerd. Het meerduidige concept van herinnering staat hierin centraal – aan de ene kant maakt het een meer gediversifieerde geschiedenisopvatting mogelijk, aan de andere kant betekent het echter evenzeer een meer ahistorische, onmiddellijke en onkritische omgang met het verleden. Door de grote interesse in het verleden staan geschiedenismusea in het midden van de samenleving.

De historiografische en museologische context is dus essentieel om een initiatief als het Huis van de Europese Geschiedenis te begrijpen. Ook de politieke context is echter van primordiaal belang, niet verbazend gezien het enorme maatschappelijke potentieel van publieke musea. Het Huis van de Europese Geschiedenis is opgevat met de duidelijk politieke intentie om bij te dragen aan een Europese identiteit. De link met de herinneringspolitiek is niet ver te zoeken, aangezien de presentatie van geschiedenis wordt gebruikt om een hedendaagse politieke realiteit te legitimeren.

Het Academic Project Team, dat werkt aan de ontwikkeling van de permanente tentoonstelling, wil echter afzien van een essentialistische opvatting van geschiedenis en identiteit. De leden van het Academic Project Team hebben de nieuwste denkbeelden binnen geschiedschrijving en museologie geïnternaliseerd en weigeren een propaganda-museum voor de Europese Unie te maken. Interessant genoeg wordt net het concept van herinnering gebruiken om een meer gedifferentieerde, open interpretatie van de geschiedenis te bieden. Uniek in de wereld, wil het Huis van de Europese Geschiedenis een reservoir worden van Europese herinneringen.

Aangezien het Huis van de Europese Geschiedenis nog volop in ontwikkeling is en de inhoud van de permanente tentoonstelling zeer delicaat of zelfs geheim is, bood mijn stage de unieke mogelijkheid al voor de opening van het museum dit bijzonder project van heel dichtbij te kunnen onderzoeken. Na het schetsen van de context die het museum moet confronteren, wordt in mijn thesis namelijk ook het ontwerp van de vaste tentoonstelling geanalyseerd. Mijn thesis vormt dus een eerst aanzet tot het beantwoorden van de vraag of het Huis van de Europese Geschiedenis enerzijds een platform kan bieden voor debat of anderzijds wordt geïnstrumentaliseerd voor de creatie van een nieuw meta-narratief voor de Europese Unie.

Bibliografie

Bibliografie

“A £7m TV Channel in 22 Languages and the Second World War Airbrushed from European History at a £44m Museum... Eurocrats Are Spending Like Never Before.” Mail Online. Accessed December 1, 2013. http://www.dailymail.co.uk/news/article-2131277/7m-TV-channel-WWII-airbrushed-European-history--eurocrats-spendinglike-before.html.

“A New Narrative for Europe.” Official Website of the European Commission, July 31, 2013.

Anderson, Benedict Richard O’Gorman. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Verso, 1991.

Ankersmit, F. R. De Historische ervaring: rede. Historische Uitgeverij, 1993.

Aronsson, Peter. “National Museums Negotiating National Identity.” In National Identity and Hegemonic Memory, 10. Amsterdam, 2010.

———. “Reflections on Policy Relevance and Research in EuNaMus, ‘European National Museums: Identity Politics, Uses of the Past and the European Citizen’.” In EuNaMus Report No. 9 - Entering the Minefields: The Creation of New History Museums in Europe, 83:25–32. Linkoping Electronic Conference Proceedings. Brussels: Linkoping University Electronic Press, 2012.

Aronsson, Peter, and Gabriella Elgenius. “Making National Museums in Europe – A Comparative Approach.” In EuNaMus Report No. 1 - Building National Museums in Europe 1750-2010, 64:5–20. Linkoping Electronic Conference Proceedings. Bologna: Linkoping University Electronic Press, 2011.

Assmann, Aleida. “Europe: A Community of Memory?” Bulletin of the German Historical Institute no. 40 (Spring 2007): 11–25.

Axelsson, Bodil, Christine Dupont, and Chantal Kesteloot. “Entering Two Minefields: Research for Policy-Making and the Creation of New History Museums in Europe.” In EuNaMus Report No. 9 - Entering the Minefields: The Creation of New History Museums in Europe, 83:1–14. Linkoping Electronic Conference Proceedings. Brussels: Linkoping University Electronic Press, 2012.

Bennett, Tony. The Birth of the Museum: History, Theory, Politics. Routledge, 1995.

Berger, Stefan. “On the Role of Myths and History in the Construction of National Identity in Modern Europe.” European History Quarterly 39, no. 3 (July 2009): 490–502.

Berger, Stefan, Mark Donovan, and Kevin Passmore. “Preface.” In Writing National Histories: Western Europe Since 1800, edited by Stefan Berger, Mark Donovan, and Kevin Passmore, XV. London: Routledge, 1999.

Berger, Stefan, and Chris Lorenz. “National Narratives and Their ‘Others’: Ethnicity, Class, Religion and the Gendering of National Histories.” Storia Della Storiografia 2006, no. 50 (2006): 59–98.

Bergstrom, Randy. “In Search of Public History’s ‘Threshold Concepts’.” Http://publichistorycommons.org/public-history-threshold-concepts/. History @ Work, July 7, 2013.

Bevernage, Berber, and Koen Aerts. “Haunting Pasts: Time and Historicity as Constructed by the Argentine Madres de Plaza de Mayo and Radical Flemish Nationalists.” Social History 34, no. 4 (n.d.): 391–408.

Briggs, Nigel. “Reaching a Broader Audience.” The Public Historian 22, no. 3 (July 1, 2000): 95–105.

“Building a House of European History.” Luxembourg: Publications Office the European Union, 2013.

Cadot, Christine. “Can Museums Help Build a European Memory? The Example of the Musée de l’Europe in Brussels and in the Light of the ‘New World’ Museums’ Experience.” International Journal of Politics, Culture and Society 23, no. 2 (April 2012): 127–136.

———. “Europe’s History Museums: Houses of Doom? Central Europe Museums and the Vanishing Dream of a Unified European Memory.” In “Placing” Europe in the Museum. People(s), Places and Identities, edited by Christopher Whitehead, Rhiannon Mason, Susannah Eckersley, and Katherine Lloyd, 25–42. Mela Books. Milan: Politecnico di Milano, 2013.

Charlety, Veronique. “L’invention Du Musee de l’Europe. Contribution à L’analyse Des Politiques Symboliques Europeenes.” Regards Sociologiques no. 27/28 (2004): 149– 166.

Chrisafis, Angelique. “French Historians Rally Against Nicholas Sarkozy’s Legacy Museum.” The Guardian, October 11, 2010. http://www.theguardian.com/world/2010/nov/10/nicolas-sarkozy-museum-protest.

Christiansen, Erik Barton. “History Limited: The Hidden Politics of Postwar Popular Histories.” University of Maryland, 2009.

Committee of Experts. “Conceptual Basis for a House of European History,” October 2008.

Confino, Alon, and Peter Fritzsche. “Introduction: Noises of the Past.” In The Work of Memory: New Directions in the Study of German Society and Culture, edited by Alon Confino and Peter Fritzsche, 1–21. University of Illinois Press, 2002.

Crane, Susan A. “Memory, Distortion, and History in the Museum.” History and Theory 36, no. 4 (December 1, 1997): 44–63.

Crimp, Douglas. On the Museumas Ruins. MIT Press, 1993.

De Jong, Steffi. “Is This Us? The Construction of European Woman/Man in the Exhibition It’s Our History!” Culture Unbound 3, no. 24 (2011): 369–383.

“Debating Europe – Discuss YOUR Ideas with Europe’s Leaders.” Debating Europe. Accessed January 8, 2013. http://www.debatingeurope.eu/.

“Declaration on European Identity (Copenhagen, 14 December 1973).” Bulletin of the European Communitites (December 1973).

Derrida, Jacques. De La Grammatologie. Paris: Les Editions de Minuit, 1967.

“Die Standige Ausstellung Des DHM Im Zeughaus - Drei Millionen Besucher in Der Standigen Ausstelung Des Deutschen Historischen Museum.” Deutsches Historisches Museum, 2012. http://www.dhm.de/ausstellungen/staendigeausstellung/drei_millionen.html.

Draguet, Michel. “Welcome Address.” In EuNaMus Report No. 9 - Entering the Minefields: The Creation of New History Museums in Europe, 83:15–17. Linkoping Electronic Conference Proceedings. Brussels: Linkoping University Electronic Press, 2012.

During, Roel, ed. Cultural Heritage and Identity Politics. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2011.

“entoen.nu - De Canon van Nederland.” Accessed January 4, 2013. http://www.entoen.nu/en.

“EP Bureau Decides to Set up a ‘House of European History’.” Official Website of the European Parliament. Accessed August 11, 2012. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=en&type=IMPRESS&reference=20081216IPR44855.

“European Commission Supports a Major Exhibition Charting 50 Years of European History.”Official Website of the European Union. Accessed May 15, 2013. europa.eu/rapid/press-release_IP-07-1588_en.pdf

 “Europeana 1914-1918 Roadshow.” Faro. Accessed March 1, 2013. http://www.faronet.be/kalender/europeana-1914-1918-roadshow.

“Eurosceptics Cry Foul as EU ‘History House’ Costs Soar.” EurActiv.com. Accessed July 7,

2013. http://www.euractiv.com/culture/eurosceptics-cry-foul-eu-history-news-503858.

Foucault, Michel, and Jay Miskowiec. “Of Other Spaces.” Diacritics 16, no. 1 (April 1, 1986): 22–27.

Fritzsche, Peter.“The Case of Modern Memory.” The Journal of Modern History 73, no. 1 (March 1, 2001): 87–117.

“From War to Peace: a European Tale.” Europa Press Releases RAPID. Accessed June 7, 2013. http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-930_en.htm.

“General de Producciones y Diseno, S.A.” Accessed July 7, 2013. http://www.gpdsa.es/.

Goff, Jacques Le. The Birth of Europe. The Making of Europe. Wiley-Blackwell, 2006.

“Grenoble 1971.” ICOM - International Council of Museums. Accessed January 5, 2013. http://icom.museum/the-governance/general-assembly/resolutions-adopted-by-icomsgeneral- assemblies-1946-to-date/grenoble-1971/.

Halbwachs, Maurice. Les Cadres Sociaux de La Memoire. Travaux de L’année sociologique. Paris: Alcan, 1923.

Harding, Gareth. “The EU Is History, Now Enjoy The Museum.” Foreign Policy, June 2013.

Hartog, Francois. “Time and Heritage.” Museum International 57, no. 3 (2005): 7–18.

———. “Time, History and the Writing of History: The Order of Time.” In History-Making, edited by Rolf Thorstendal and Irmline Veit-Brause, 88–113, n.d.

Hartog, Francois, and Jacques Revel. “Note de conjoncture historiographique.” In Les usages politiques du passé, edited by Francois Hartog and Jacques Revel, 13–24. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2001.

Harvey, David C. “The History of Heritage.” In The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity, edited by Brian J. Graham and Peter Howard, 20–36. Ashgate Publishing, Ltd., 2008.

Hix, Simon, and Christophe Crombez. “The European Parliament Elections in 2014 Are About More Than Protest Votes.” The Guardian, June 3, 2013. http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/jun/03/2014-european-electionsshape-eu.

Hobsbawm, E. J. The Invention of Tradition. Canto Classics. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

Hobsbawm, E.J., and David J. Kertzer. “Ethnicity and Nationalism in Europe Today.” Anthropology Today 8, no. 1 (February 1992): 3–8.

Huistra, Pieter A., and Marijn Molema. “In de Steigers: Het Huis Voor de Europese Geschiedenis.” Internationale Spectator 66, no. 6 (June 2012): 313–316.

Ifversen, Jan, and Christoffer Kolvraa. “Myth and History Politics in European Integration - The Myth of the Fathers.” 51, 2011.

———. “Myth and History Politics in European Integration - The Myth of the Fathers.” 51, 2011.

Jenkins, Keith. “Why Bother with History.” In At the Limits of History. Essays on Theory and Practice. London: Routledge, 2009.

Kaiser, Wolfram. “From Great Men to Ordinary Citizens? The Bibliographical Approach to Narrating European Integration in Museums.” Culture Unbound 3, no. 25 (2011): 385– 400.

———. “Narrating Contemporary European History.” European Cultural Foundation Narratives, n.d. http://www.ecflabs.org/resource/narratives-europe/narratingcontemporary-european-history.

Kaiser, Wolfram, Stefan Krankenhagen, and Kerstin Poehls. Europa Ausstellen: Das Museum als Praxisfeld der Europaisierung. Koln: Bohlau, 2012.

Korff, Gottfried, and Martin Roth. Das Historische Museum. Labor, Schaubuhne, Identitatsfabrik, 1993.

Koselleck, Reinhart. Futures Past: On the Semantics of Historical Time. Columbia University Press, 1985.

Kostro, Robert. “The Light If History: Through the Lens of a Polish Museum.” In EuNaMus Report No. 9 - Entering the Minefields: The Creation of New History Museums in Europe, 83:71–78. Linkoping Electronic Conference Proceedings. Brussels: Linkoping University Electronic Press, 2012.

Krankenhagen, Stefan, and Kerstin Poehls. “Exhibiting Europe.” 9. Shanghai, 2010.

“Landesmuseum Zurich.” Accessed April 4, 2013. http://www.slmnet.ch/d/zuerich/index.php.

Littoz-Monnet, Annabelle. “Europeanising Institutional Memory or Supranationalising Domestic Memory Struggles?” Fondation Pierre Du Bois - Papiers Dactualité / Current Affairs in Perspective no. 2 (July 2012): 7.

Lorenz, Chris. “Unstuck in Time. Or: The Sudden Presence of the Past.” In Performing the Past: Memory, History, and Identity in Modern Europe, edited by Jay M. Winter, Frank Van Vree, and Karin Tilmans, 67–104? Amsterdam University Press, 2010.

Lowenthal, David. “Heritage and History. Partners and Rivals in Europe.” In Bezeten van Vroeger. Erfgoed, Identiteit En Musealisering, 29–39. Amsterdam: Het Spinhuis, 2005.

———. The Heritage Crusade and the Spoils of History. 1st ed. Cambridge University Press, 1998.

“Maisons - Musees des Peres de l’Europe.” Accessed May 4, 2013. http://www.peresdeleurope.eu/.

“Maxima Houdt Toespraak over Nederlandse Identiteit (2007).” Nederlandse Omroep Stichting. Accessed July 15, 2013. http://nos.nl/koningshuis/video/261135-maximahoudt-toespraak-over-nederlandse-identiteit-2007.html.

Maze, Camille. “Des Usages Politiques Du Musee L’echelle Europeene.” LHartmattan, Politique Europeene 2, no. 39 (2012): 71–100.

———. “Des Usages Politiques Du Musee a L’echelle Europeene.” LHartmattan, Politique Europeene 2, no. 39 (2012): 71–100.

McDowell, Sarah. “Heritage, Memory and Identity.” In The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity, edited by Brian J. Graham and Peter Howard, 37–53. Ashgate Publishing, Ltd., 2008.

McLean, Fiona. “Museums and the Representation of Identity.” In The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity, edited by Brian J. Graham and Peter Howard, 283–294. Ashgate Publishing, Ltd., 2008.

McNeill, William H. “Mythistory, or Truth, Myth, History, and Historians.” The American Historical Review 91, no. 1 (February 1, 1986): 1–10.

“MINOM-ICOM International Movement for a New Museology,” January 5, 2013. http://www.minom-icom.net/.

Morales Moreno, Luis Gerardo. “The Crisis of History Museums.” 35:84–85. ICOFOM Study Series. Cordoba, Argentina, 2006.

“Narratives for Europe.” ECF Labs. Accessed July 3, 2013. http://www.ecflabs.org/narratives.

“Network of the Homes of the Founding Fathers.” Association Jean Monnet. Accessed January 6, 2013. http://www.ajmonnet.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=96&lang=en&65bfd7f0b44a4b273ffcd21c9195cf7b=d04543be60b6693ea64e4e2c062f078b.

Nora, Pierre. “Between Memory and History: Les Lieux de Memoire.” Representations no. 26 (April 1, 1989): 7–24.

Novick, Peter. That Noble Dream: The “Objectivity Question” and the American Historical Profession. Cambridge [England]: Cambridge University Press, 1988.

Paliadeli, Chrysoula, and Marianthi Kopellou. “The Role of National Museums in the European Integration.” In EuNaMus Report No. 9 - Entering the Minefields: The Creation of New History Museums in Europe, 83:33–36. Linkoping Electronic Conference Proceedings. Brussels: Linkoping University Electronic Press, 2012.

Partner, Nancy. “Europe: The Non-Protagonist and the Anti-Plot of History.” 10, 2013.

Pearce, Susan M., ed. Museums and Europe 1992. Bloomsbury, 1992.

Porciani, Ilaria. “Nations on Display: History Museums in Europe.” In Setting the Standards  Institutions, Networks and Communities of National Historiography, edited by Ilaria Porciani and Jo Tollebeek, 130–152 xxx. Palgrave Macmillan, 2012.

“Project Aiming at the Foundation of a House of European History - State of Play. Background Briefing for the Committee on Culture and Education,” July 3, 2011. http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/cult/dv/houseeuropeanhistorybriefing/houseeuropeanhistorybriefingen.pdf.

“Publications.” European National Museums - EuNaMus. Accessed April 4, 2013. http://www.eunamus.eu/outcomes.html.

“Regiocanons.nl.” Accessed July 3, 2013. http://www.regiocanons.nl/.

“Representations of the Past: The Writing of National Histories in Europe.” European Science Foundation. Accessed April 4, 2013. http://www.uni-leipzig.de/zhsesf/.

“Rewriting History.” Civitas, August 10, 2012. http://www.civitas.org.uk/wordpress/2011/04/07/rewriting-history/.

Rioux, Jean-Pierre. “Pour Une Histoire de l’Europe Sans Adjectif.” Vingtieme Siecle. Revue D’histoire no. 50 (April 1996): 101–110. doi:10.2307/3770813.

Ross, Max. “Interpreting the New Museology.” Museum and Society 2, no. 2 (July 2004): 84– 103.

Sassatelli, Monica. “Narratives of European Cultural Identity.” In Identifying with Europe. Reflections on a Historical Canon for Europe, edited by Ineke van Hamersveld and Arthur Sonnen. Amsterdam: EUNIC Netherlands, 2009.

Shore, Cris. Building Europe: The Cultural Politics of European Integration. Routledge, 2000.

“Singapore Memory.” Accessed May 6, 2013. http://www.singaporememory.sg/clusters.

“The European Citizens’ Initiative.” European Commission. Accessed January 8, 2013. http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome.

“The House of European History.” Official Website of the European Parliament. Accessed December 5, 2013. http://www.europarl.europa.eu/visiting/en/visits/historyhouse.html.

“The House of European History in Dialogue with Europa Nostra.” The Voice of Cultural Heritage in Europe. Accessed October 6, 2013. http://www.europanostra.org/news/317/.

“The Museum of Europe.” Expo-Europe. Accessed March 15, 2013. http://www.expoeurope.be/content/view/13/32/lang,en/.

“The Voice of Cultural Heritage in Europe - ENewsletter November 2012.” Accessed May 12, 2013. http://www.europanostra.org/UPLOADS/FILS/2012_11_ENewsletter.pdf.

Thiemeyer, Thomas. Fortsetzung Des Krieges Mit Anderen Mitteln. Die Beiden Wetlkriege Im Museum. Paderborn: Ferdinand Schoningh, 2010.

“Thomas Bellinck - Domo de Europa Historio En Ekzilo.” Koninklijke Vlaamse Schouwburg. Accessed January 7, 2013. http://www.kvs.be/index2.php?page=program&vs_id=802&lng=ENG.

Traynor, Ian. “EU Will Collapse in 2018, According to ‘Museum of the Future’ Art Project.”The Guardian, May 9, 2013, sec. World news. http://www.guardian.co.uk/world/2013/may/09/european-union-collapse-2018-museum-art-project.

Van der Heijden, Chris. Zwarte Canon. Over de Schaduwzijde van de Geschiedenis. Atlas Contact, 2013.

Van der Laarse, Rob. “Erfgoed En de Constructie van Vroeger.” In Bezeten van Vroeger. Erfgoed, Identiteit En Musealisering, 1–28. Amsterdam: Het Spinhuis, 2005.

Van Mensch, Peter. “Nieuwe Museologie. Identiteit of Erfgoed?” In Bezeten van Vroeger. Erfgoed, Identiteit En Musealisering, 176–192. Amsterdam: Het Spinhuis, 2005.

Vergo, Peter. The New Museology. Reaktion Books, 1989.

Vervaeke, Leen. “Terugblik Uit 2063: Hoe EU Kapotging.” De Volkskrant, April 6, 2013.

Vovk van Gaal, Taja, and Christine Dupont. “The House of European History.” In EuNaMus Report No. 9 - Entering the Minefields: The Creation of New History Museums in Europe, 83:43–53. Linkoping Electronic Conference Proceedings. Brussels: Linkoping University Electronic Press, 2012.

Waterfield, Bruno. “‘House of European History’ Cost Estimates Double to £137 Million.” Telegraph.co.uk, April 3, 2011, sec. worldnews. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/8424826/House-of-European-History-cost-estimates-double-to-137-million.html.

Werner, Michael. “Deux nouvelles mises en scene de la nation allemande. Les expériences du Deutsches Historisches Museum (Berlin) et du Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (Bonn).” In Les usages politiques du passe, edited by Francois Hartog and Jacques Revel, 77–97. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2001.

“What Is the Heritage Label?” Official Website of the European Commission, March 3, 2013.

White, Hayden. Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. JHU Press, 1975.

Winter, Jay M. “The Generation of Memory: Reflections on the "Memory Boom in Contemporary Historical Studies.” Bulletin of the German Historical Institute no. 27 (2000).

———. “The Performance of the Past: Memory, History, Identity.” In Performing the Past: Memory, History, and Identity in Modern Europe, edited by Karin Tilmans, Frank van Vree, and Jay M. Winter, 11–23. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.

Universiteit of Hogeschool
Master in de Geschiedenis
Publicatiejaar
2013
Kernwoorden
Share this on: