Horizontale samenwerking tussen logistieke dienstverleners door ladingsconsolidatie

Niels Martin
Persbericht

Horizontale samenwerking tussen logistieke dienstverleners door ladingsconsolidatie

Bouwen aan de toekomst van de logistieke sector: samenwerking tussen logistieke dienstverleners door ladingsconsolidatie

Dagelijks verplaatsen zich vele vrachtwagens over de Vlaamse wegen om goederen van oorsprong naar bestemming te verplaatsen. Binnen de Europese Unie blijkt dat 24% van de vrachtwagenkilometers zonder lading wordt afgelegd. Bovendien wordt de capaciteit van beladen trucks voor gemiddeld slechts 57% benut. Voorts leidt globalisering tot een toegenomen concurrentie binnen de logistieke sector. Hierdoor wordt efficiëntie almaar gewichtiger om de toekomst van een organisatie binnen de bedrijfstak veilig te stellen. Voor een individuele transporteur is het niet steeds mogelijk in te spelen op de diverse uitdagingen waarmee het bedrijf geconfronteerd wordt. In dit opzicht vormt horizontale samenwerking, coöperatie tussen logistieke dienstverleners onderling, een zinvolle denkpiste. De uitgewerkte masterproef focust op één vorm horizontale samenwerking, zijnde ladingsconsolidatie. Dit laatste betreft het fenomeen waarbij transporteurs vrachten met elkaar uitwisselen en combineren met eigen ladingen om hun vrachtwagens beter gevuld te krijgen. Naast de concrete afwikkeling van ladingsconsolidatie gaat eveneens aandacht uit naar motieven en belemmerende factoren voor samenwerking, het beslissingsproces, de diverse samenwerkingstypes en tot slot de bepaling en verdeling van baten.

Makkelijker gezegd dan gedaan

Op basis van het voorgaande lijkt samenwerken met sectorgenoten mogelijks een evidente stap, maar dit is het allerminst. Hoewel diverse motieven tot het afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten kunnen worden aangevoerd, impliceert horizontale coöperatie dat potentiële partners vaak concurrerende marktentiteiten zijn. Een gebrek aan vertrouwen tussen transporteurs en terughoudendheid om bedrijfsinformatie te delen, kunnen samenwerking verhinderen. Bovendien zijn de vaak relatief kleine logistieke dienstverleners hoofdzakelijk bezig met de dagdagelijkse beslommeringen van de bedrijfsvoering. Voorts is slechts beperkte ondersteuning beschikbaar inzake het te volgen proces om een horizontale coöperatie binnen de logistiek op te zetten en te beheren. Op deze vaststelling wordt geanticipeerd in de masterproef door een model voor het beslissingsproces te formuleren. Het neemt de vorm aan van een cyclusmodel bestaande uit vijf fasen: de oriëntatiefase, partnerselectie, de onderhandelingsfase, de implementatiefase en de beheerfase. Centraal staat de permanente evaluatie van het beslissingsproces. Via het uitgewerkte model kan houvast geboden worden aan managers van logistieke bedrijven die samenwerking overwegen. De modelgeldigheid wordt mede geverifieerd door contacten met praktijkexperten en de toepassing ervan op gevalstudies.

Structuur in de diversiteit

Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat horizontale samenwerking vele vormen kan aannemen, onder meer inzake inhoud en diepgang. Naast het uitwisselen van vrachten kan bijvoorbeeld ook een aankoopalliantie worden gevormd, waarbij onder meer brandstof gezamenlijk kan worden aangekocht. Deze enorme diversiteit noopt tot het uitwerken van een indeling in een beperkt aantal samenwerkingscategorieën, een zogenaamde typologie. De inzichten uit de literatuur worden in de masterproef gecombineerd tot een synthesetypologie. Dit model deelt horizontale samenwerkingsverbanden in zes types in op basis van twee dimensies, zijnde de activiteitenperimeter en de mate van structurele verwevenheid. Bijgevolg legt de masterproef de conceptuele basis om hieraan meer praktijkrelevante gegevens te koppelen. Het is bijvoorbeeld mogelijk kritische succesfactoren en mogelijke evolutiepaden te specificeren voor elke categorie. Om dit mogelijk te maken dienen uitgebreide gevalstudies te worden onderzocht, hetgeen buiten het bestek van de masterproef valt.

Koppeling van theorie en praktijk

Om de koppeling van de bevindingen uit de literatuurstudie aan de praktijk te verzekeren, worden twee gevalstudies gedetailleerd beschreven. Het eerste praktijkvoorbeeld betreft System Alliance Europe, een samenwerkingsverband op Europese schaal. Binnen deze alliantie wisselen 26 logistieke dienstverleners vrachten met elkaar uit en combineren deze met eigen vrachten. De tweede gevalstudie handelt over DHB-logistiek, een coöperatie met als bedieningsgebied de Benelux. Om inzicht te verwerven in de werking van de bundelingsnetwerken werden diepte-interviews gehanteerd. De gedetailleerde analyse van praktijkvoorbeelden leidt tot de vaststelling dat de inzichten uit de literatuur in belangrijke mate bevestigd worden in de praktijk. Toch worden op bepaalde domeinen nieuwe concepten geïntroduceerd die niet naar voren komen in de huidige wetenschappelijke publicaties. Het betreft bijvoorbeeld het hanteren van koppelverkeer om ladingen tussen partners uit te wisselen. Hierbij sturen beide transporteurs een vrachtwagen uit met de zendingen die bestemd zijn voor het andere alliantielid. Beide trucks ontmoeten elkaar in de helft van het traject in een vooraf afgesproken koppelpunt en wisselen aldaar van oplegger. Vervolgens keren de vrachtwagens terug naar hun vertrekpunt. Deze werkwijze impliceert dat de uit te wisselen vrachten veel sneller bij de partner aankomen dan wanneer één truck het volledige traject dient af te leggen. Naast aanvullingen op de huidige literatuur worden eveneens contradicties tussen de theorie en praktijk geïdentificeerd. Onderzoekers besteden ruime aandacht aan mechanismen om de baten van een samenwerking te verdelen, waarbij de klemtoon doorgaans ligt op de coöperatieve speltheorie. In de bestudeerde praktijkvoorbeelden worden echter geen van de besproken oplossingsconcepten uit de coöperatieve speltheorie gehanteerd. Een mogelijke reden hiervoor is de relatief complexe conceptuele basis van dergelijke verdelingsmaatstaven. Het dient natuurlijk te worden opgemerkt dat geen algemeen geldende conclusies getrokken kunnen worden aangezien het aantal uitgevoerde gevalstudies veeleer beperkt is.

Een vergelijking van de twee gevalstudies wijst, naast gelijkenissen, ook op enkele verschillen tussen beide samenwerkingsverbanden. Een belangrijk verschil situeert zich in de beheerstructuur van de alliantie. System Alliance Europe wordt strategisch aangestuurd door een stuurcomité, hetgeen is samengesteld uit tien leden die allen afgevaardigd zijn door een samenwerkingspartner. Het strategisch beleid van DHB-logistiek wordt daarentegen bepaald door een autonoom management. De benaderingswijze van DHB-logistiek sluit aan bij de sterke operationele focus van de alliantieleden. De sterktes van de participerende organisaties situeren zich immers voornamelijk op het vlak van het praktisch uitvoeren van transporten.

Het breder perspectief: een puzzelstuk binnen de strategie

Voor het management van een logistiek bedrijf is het van belang te onderkennen dat ladingsconsolidatie slechts één verschijningsvorm van horizontale samenwerking is. Naast de eerder aangehaalde aankoopalliantie kunnen bijvoorbeeld ook bepaalde marketingactiviteiten gezamenlijk worden ondernomen. Bovendien kan naast horizontaal ook verticaal samengewerkt worden. Hieronder valt onder meer een strategische coöperatie tussen een distributeur en een transporteur. Het komt er dus op aan de diverse kansen die de verschillende samenwerkingsvormen bieden te integreren in een consistente bedrijfsstrategie, rekening houdend met de eigen kerncompetenties. Samenwerking is immers een belangrijke bouwsteen om de toekomst van de logistieke sector vorm te geven.

Bibliografie

Albers, S. en Klaas-Wissing, T. (2012). Organisation of multilateral LTL alliances. International Journal of Logistics: Research and Applications, 15(3), 181-198.

Alumur, S. en Kara, B.Y. (2008). Network hub location problems: the state of the art. European Journal of Operational Research, 190(1), 1-21.

Ariňo, A. (2003). Measures of strategic alliance performance: an analysis of contruct validity. Journal of International Business Studies, 34(1), 66-79.

Audy, J.-F., Lehoux, N., D’Amours, S. en Rönnqvist, M. (2010). A framework for an efficient implementation of logistics collaborations. International Transactions in Operational Research, 19(3), 1-25.

Ballon, G.L., Geens, K., Stuyck, J. en Terryn, E. (2009). Inleiding tot het economisch recht. Mechelen: Kluwer.

Bartholdi, J.J. en Gue, K.R. (2004). The best shape for a crossdock. Transportation Science, 38(2), 235-244.

Batelaan, M. en van Essen, F. (2006). Het fusiehandboek: maak fusies en overnames tot een succes. Amsterdam: Pearson Education Benelux.

Binmore, K. (2007). Game theory: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press.

Bloos, M. en Kopfer, H. (2011). On the formation of operational transport collaboration systems. In Kreowski, H.-J., Scholz-Reiter, B. en Thoben, K.-D. (Eds.), Dynamics in logistics: proceedings of second international conference LDIC, Bremen, Duitsland, augustus 2009. 

Bookbinder, J.H. en Higginson, J.K. (2002). Probabilistic modeling of freight consolidation by private carriage. Transportation Research Part E, 38(5), 305-318.

Bronder, C. en Pritzl, R. (1992). Developing strategic alliances: a conceptual framework for succesful co-operation. European Management Journal, 10(4), 412-421.

Brouthers, K.D., Brouthers, L.E. en Wilkinson, T.J. (1995). Strategic alliances: choose your partners. Long Range Planning, 28(3), 18-25.

Cahill, D.L. (2007). Customer loyalty in third party logistics relationships : findings from studies in Germany and the USA. Heidelberg : Physica-Verlag.

Carbone, V. en Stone, M.A. (2005). Growth and relational strategies used by the European logistics service providers: rationale and outcomes. Transportation Research Part E, 41(6), 495-510.

Caris, A., Macharis, C. en Janssens, G.K. (2010). Potential benefits of shipper consolidation at inland distribution centers. In Electronic Proceedings of the 89th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, USA, 10-14 januari.

Çetinkaya, S. en Bookbinder, J.H. (2003). Stochastic models for the dispatch of consolidated shipments. Transportation Research Part B, 37(8), 747-768.

Çetinkaya, S. en Lee, C.Y. (2002). Optimal outbound dispatch policies: modeling inventory and cargo capacity. Naval Research Logistics, 49(6), 531-556.

Chalkiadakis, G., Elkind, E. en Wooldridge, M. (2011). Computational aspects of cooperative game theory. Synthesis lectures on Artificial Intelligence and Machine Learning, 5(6), 1-168.

Chen, I.J. en Paulraj, A. (2004). Understanding supply chain management: critical research and a theoretical framework. International Journal of Production Research, 42(1), 131-163.

Coyle, G. (2004). The analytic hierarchy process (AHP) [Elektronische versie]. Opgevraagd op 23 augustus, 2012, via http://www.booksites.net/download/coyle/student_files/AHP_Technique.pdf.

Coyle, J.J., Langley, J., Gibson, B.J., Novack, R.A. en Bardi, E.J. (2009). Supply chain management: a logistics perspective. Mason: South-Western.

Cruijssen, F. (2006). Horizontal cooperation in transport and logistics. Doctoraatsverhandeling, Universiteit Tilburg, Nederland.

Cruijssen, F. (2012). Horizontal collaboration: a CO3 position paper. CO3 Deliverable D2.1.

Cruijssen, F., Borm, P., Dullaert, W. en Hamers, H. (2010a). A versatile framework for cooperative hub network development. European Journal of Industrial Engineering, 4(2), 210-227.

Cruijssen, F., Borm, P., Fleuren, H. en Hamers, H. (2010b). Supplier-initiated outsourcing: a methodology to exploit synergy in transportation. European Journal of Operational Research, 207(2), 763-774.

Cruijssen, F., Cools, M. en Dullaert, W. (2007a). Horizontal cooperation in logistics: opportunities and impediments. Transportation Research Part E, 43(2), 129-142.

Cruijssen, F., Dullaert, W. en Fleuren, H. (2007b). Horizontal cooperation in transport and logistics: a literature review. Transportation Journal, 46(3), 22-39.

Cruijssen, F., Dullaert, W. en Joro, T. (2006). Logistics efficiency through horizontal cooperation: the case of Flemish road transportation companies. Vol. CentER Discussion Paper 2006-14.

Cruijssen, F. en Salomon, M. (2004). Empirical study: order sharing between transportation companies may result in cost reductions between 5 to 15 percent. Vol. CentER Discussion Paper 2004-80.

Da Mota Pedrosa, A., Näslund, D. en Jasmand, C. (2012). Logistics case study based research: towards higher quality. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 4(3), 275-295.

DHB logistiek (2013a). Over DHB [Elektronische versie]. Opgevraagd op 6 februari, 2013, via http://www.dhb-logistiek.com/Over-DHB-1.ashx.

DHB logistiek (2013b). Distributie [Elektronische versie]. Opgevraagd op 6 februari, 2013, via http://www.dhb-logistiek.com/Distributie.ashx.

DHB logistiek (2013c). Partners [Elektronische versie]. Opgevraagd op 7 februari, 2013, via http://www.dhb-logistiek.com/Partners.ashx.

Dinwoodie, J. en Xu, J. (2008). Case studies in logistics: a review and tentative taxonomy. International Journal of Logistics: Research and Applications, 11(5), 393-408.

Doherty, S. en Hoyle, S. (Eds). (2009). Supply chain decarbonization. World Economic Forum Report.

Dul, J. en Hak, T. (2008). Case study methodology in business research. Oxford: Elsevier.

Dussauge, P. en Garrette, B. (1997). Anticipating the evolutions and outcomes of strategic alliances between rival firms. International Studies of Management & Organization, 27(4), 104-126.

Dyer, J.H. en Singh, H. (1998). The relational view: cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage. The Academy of Management Review, 23(4), 660-679.

Europese Unie (2006). Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees parlement en de Raad van 15 maart 2006 ter harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad [Elektronische versie]. Opgevraagd op 5 februari, 2013, via http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:102:0001….

Europese Unie (2011a). Richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op horizontale samenwerkingsovereenkomsten [Elektronische versie]. Opgevraagd op 4 april, 2012, via http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? uri=OJ:C:2011:011:0001:0072:NL:PDF.

Europese Unie (2011b). Toepassing van de artikelen 101 en 102 VWEU (voorheen artikelen 81 en 82 van het EG-verdrag) [Elektronische versie]. Opgevraagd op 16 oktober, 2012, via http://europa.eu/legislation_summaries/competition/firms/l26092_nl.htm.

Eurostat (2011). Road freight transport methodology [Elektronische versie]. Opgevraagd op 4 maart, 2012, via http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-11-015/EN/KS-RA….

Eurostat (2012a). Modal split of freight transport [Elektronische versie]. Opgevraagd op 10 september, 2012, via http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&pl….

Eurostat (2012b). Goods transport by road [Elektronische versie]. Opgevraagd op 10 september, 2012, via http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&langua….

Fatima, S.S., Wooldridge, M. en Jennings, N. (2008). A linear approximation method for the Shapley value. Artificial Intelligence, 172(14), 1673-1699.

Hageback, C. en Segerstedt, A. (2004). The need for co-distribution in rural areas – a study of Pajala in Sweden. International Journal of Production Economics, 89(2), 153-163.

Hagedoorn, J. en Sadowksi, B. (1999). The transition from strategic technology alliances to mergers and acquisitions: an exploratory study. Journal of Management Studies, 36(1), 87-107.

Hall, R.W. (1987). Consolidation strategy: inventory, vehicles and terminals. Journal of Business Logistics, 8(2), 57-73.

Hesse, M. en Rodrigue, J.-P. (2004). The transport geography of logistics and freight distribution. Journal of Transport Geography, 12(3), 171-184.

H. Essers (2012). Financieel [Elektronische versie]. Opgevraagd op 27 oktober, 2012, via http://www.essers.com/nl/over-essers/financieel.

Higginson, J.K. en Bookbinder, J.H. (1994). Policy recommendations for a shipment-consolidation program. Journal of Business Logistics, 15(1), 87-112.

Krajewska, M.A., Kopfer, H., Laporte, G., Ropke, S. en Zaccour, G. (2008). Horizontal cooperation among freight carriers: request allocation and profit sharing. Journal of the Operational Research Society, 59(11), 1483-1491.

Lagneaux, F. (2008). Economic importance of Belgian transport logistics. National Bank of Belgium Working Paper No. 125.

Lambert, D.M., Emmelhainz, M.A. en Gardner, J.T. (1999). Building successful logistics partnerships. Journal of Business Logistics, 20(1), 165-181.

Li, Y., Xie, E., Teo, H.-H. en Peng, M.W. (2010). Formal control and social control in domestic and international buyer-supplier relationships. Journal of Operations Management, 28(4), 333-344.

Lieb, R.C. en Randall, H.L. (1999). 1997 CEO perspectives on the current status and future prospects of the third party logistics industry in the United States. Transportation Journal, 38(3), 28-41.

Litière, S. (2009). Cursustekst beleidsstatistiek. Diepenbeek: Universiteit Hasselt.

Liu, P., Wu, Y. en Xu, N. (2010). Allocating collaborative profit in less-than-truckload carrier alliance. Journal of Service Science & Management, 3(1), 143-149.

Lorange, P., Roos, J. en Brønn, P. (1992). Building succesful strategic alliances. Long Range Planning, 25(6), 10-17.

Mangan, J., Lalwani, C. en Butcher, T. (2008). Global logistics and supply chain management. Chichester: John Wiley & Sons.

Martens, K. en Beekmans, K. (2009). Samenwerking in de logistiek: de rol van de overheid. Vervoerslogistieke Werkdagen, Deurne, Nederland, 12-13 november.

Mason, R., Lalwani, C., en Boughton, R. (2007). Combining vertical and horizontal collaboration for transport optimisation. Supply Chain Management: an International Journal, 12(3), 187-199.

Mendes, P. (2011). Demand driven supply chain: a structured and practical roadmap to increase profitability. Heidelberg: Springer-Verlag.

Mentzer, J.T., DeWitt, W., Keebler, J.S., Min, S., Nix, N.W., Smith, C.D. en Zacharia, Z.G. (2001). Defining Supply Chain Management. Journal of Business Logistics, 22(2), 1-25.

Merrick, R.J. en Bookbinder, J.H. (2010). Environmental assessment of shipment release policies. International Journal of Physical Disribution & Logistics Management, 40(10), 748-762.

Min, H. (1996). Consolidation terminal location-allocation and consolidated routing problems. Journal of Business Logistics, 17(2), 235-263.

Mockler, R.J. (1999). Multinational strategic alliances. Chichester: Wiley.

Mütlü, F., Çetinkaya, S. en Bookbinder, J.H. (2010). An analytical model for computing the optimal time-and-quantity-based policy for consolidated shipments. IIE Transactions, 42(5), 367-377.

Myerson, R.B. (1991). Game theory: analysis of conflict. Cambridge: Harvard University Press.

Nachtegael, M. en Buysse, J. (1998). Wiskundig vademecum. Kapellen: Pelckmans.

Naesens, K. (2008). A swift response framework for implementing and sustaining resource pooling (applied to inventory management). Doctoraatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, België.

Naesens, K., Gelders, L. en Pintelon, L. (2007). A swift response tool for measuring the strategic fit for resource pooling: a case study. Management Decision, 45(3), 434-449.

Naesens, K., Gelders, L. en Pintelon, L. (2009). A swift response framework for measuring the strategic fit for a horizontal collaborative initiative. International Journal of Production Economics, 121(2), 550-561.

Nationale Bank van België (2013). Buitenlandse handel 2012 [Elektronische versie]. Opgevraagd op 1 april, 2013, via http://www.nbb.be/sdb/TableViewer/tableView.aspx.

O’Brien, J. en Marakas, G. (2008). Leerboek ICT-toepassingen (J. Bruijn, Vertaling). Den Haag: Sdu Uitgevers. (Oorspronkelijk verschenen in het Engels in 2008).

Raedts, M. en Masui, C. (2007). Van vraag tot tekst: praktische leidraad voor literatuurverslagen. Leuven: Acco.

Rhoades, D.L. en Lush, H. (1997). A typology of strategic alliances in the airline industry: propositions for stability and duration. Journal of Air Transport Management, 3(3), 109-114.   

Ring, P.S. en Van de Ven A.H. (1994). Developmental processes of cooperative interorganizational relationships. Academy of Management Review, 19(1), 90-118.

Robbins, S. en Coulter, M. (2008). Management (K. De Vries, Vertaling). Amsterdam: Pearson Education. (Oorspronkelijk verschenen in het Engels in 2007).

Roth, A.E. en Verrecchia, R.E. (1979). The Shapley value as applied to cost allocation: a reinterpretation. Journal of Accounting Research, 17(1), 295-303.

Saaty, T.L. (1980). The analytical hierarchy process. New York: McGraw-Hill.

Schmoltzi, C. en Wallenburg, C.M. (2011). Horizontal cooperations between logistics service providers: motives, structure, performance. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 41(6), 552-575.

Schmoltzi, C. en Wallenburg, C.M. (2012). Operational governance in horizontal cooperations of logistics service providers: performance effects and the moderating role of cooperation complexity. Journal of Supply Chain Management, 48(2), 53-74.

Sekaran, U. en Bougie, R. (2009). Research methods for business: a skill-building approach. Chichester: Wiley.

Shapley, L.S. (1951). The value of an n-person game. US Air Force Project Rand Research Memorandum RM-670.

Simatupang, T. en Sridharan, R. (2002). The collaborative supply chain. International Journal of Logistics Management, 13(1), 15-30.

Spekman, R.E., Forbes, T.M., Isabella, L.A. en MacAvoy, T.C. (1998). Alliance management: a view from the past and a look to the future. Journal of Management Studies, 35(6), 747-772.

Statbel (2012). Nace-BEL 2008: titels van de nieuwe codes [Elektronische versie]. Opgevraagd op 3 september, 2012, via http://statbel.fgov.be/nl/binaries/NACEBEL_2008_codes_titles_nl%5B1%5D_….

Stefansson, G. (2006). Collaborative logistics management and the role of third-party service providers. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 36(2), 76-92.

Stevens, R. (1988). Coöperatieve speltheorie. Brussel: Economische Hogeschool Sint-Aloysius.

Sydsæter, K. en Hammond, P. (2008). Essential mathematics for economic analysis. Harlow: Pearson Education.

Sydsæter, K., Hammond, P., Seierstad, A. en Strøm, A. (2006). Further mathematics for economic analysis. Harlow: Pearson Education.

System Alliance Europe (2012). Logistics with 9-star quality [Elektronische versie]. Opgevraagd op 27 oktober, 2012, via http://www.systemallianceeurope.net/en/system-alliance-europe/9-star-qu….

System Alliance Europe (2013a). Partners of System Alliance Europe [Elektronische versie]. Opgevraagd op 7 februari, 2013, via http://www.systemallianceeurope.net/en/system-alliance-europe/partners/….

System Alliance Europe (2013b). System Alliance Europe now in Greece [Elektronische versie]. Opgevraagd op 7 februari, 2013, via http://www.systemallianceeurope.net/en/system-alliance-europe/press/sin….

Van Lier, T., Macharis, C., Caris, A. en Vrenken, H. (2009). Internal and external co-loading of outbound flows to increase the sustainability of transport: a case study. In Vervoerslogistieke Werkdagen, Deurne, Nederland, 12-13 november, 193-208.

Vereecken, L., Macharis, C. en Verbeke, A. (2003). The introduction of “groupage” in Belgian intermodal transport. 7th Nectar conference, Umeå, Zweden, 13-15 juni.

Verstrepen, S. (2005). Logistiek samenwerken praktisch bekeken. Antwerpen: Vlaams Instituut voor de Logistiek.

Verstrepen, S., Cools, M., Cruijssen, F. en Dullaert, W. (2009). A dynamic framework for managing horizontal cooperation in logistics. International Journal of Logistics Systems and Management, 5(3-4), 228-248.

Vos, B., Iding, M., Rustenburg, M. en Ruijgrok, C. (2003). Synergievoordelen in logistieke netwerken – SYLONET eindrapport deel I. TNO Inro rapport 2003-10.

Vos, B., Oerlemans, K., Penninkhof, J.H., Iding, M.H.E., Brummelman, H.J. en Ruijgrok, C.J. (2002). Synergievoordelen in logistieke netwerken – SYLONET resultaten van een literatuurinventarisatie. TNO Inro rapport 2002.

Waterbley, A. en Ketelers, C. (2002). Management. Antwerpen: Maklu.

Whipple, J.M. en Frankel, R. (1998). The alliance formation process. International Food and Agribusiness Management Review, 1(3), 335-357.

Woxenius, J. (2007). Generic framework for transport network designs: applications and treatment of intermodal freight transport literature. Transport Reviews, 27(6), 733-749.

Wu, H.-J. en Dunn, S.C. (1995). Environmentally responsible logistics systems. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 25(2), 20-38.

Yin, R.K. (2009). Case study research: design and methods. Thousand Oaks: Sage.

Yin, R.K. (2012). Applications of case study research. Thousand Oaks: Sage.

Zhou, G., Van Hui, Y., en Liang, L. (2011). Strategic alliance in freight consolidation. Transportation Research Part E, 47(1), 18-29.

Zinn, W. en Parasuraman, A. (1997). Scope and intensity of logistics-based strategic alliances. Industrial Marketing Management, 26(2), 137-147.

Universiteit of Hogeschool
Handelsingenieur
Publicatiejaar
2013
Kernwoorden
Share this on: