De rol van de VRT in cultuurparticipatie bij kinderen: Case Mijn Kunst is Top

Anne-Sofie Vanhaeght
Persbericht

De rol van de VRT in cultuurparticipatie bij kinderen: Case Mijn Kunst is Top

Koken kinderen voldoende mee in het cultuurmenu van de VRT?

Cultuur is zoals eten, je moet leren proeven van alle ingrediënten om te weten te komen wat je echt graag lust. Maar zijn het alleen maar volwassenen die mogen bepalen wat er op het cultuurmenu staat? In tijden van projecten als Carte Blanche die de nadruk leggen op het belang van participatie van jongeren in het cultuuraanbod van de openbare omroep, kunnen we de vraag stellen of kinderen ook wel iets in de ‘cultuurpap’ te brokken hebben op de VRT. De masterproef van Anne-Sofie Vanhaeght, studente communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel, legde deze problematiek aan kinderen zelf voor. Als studieobject gebruikte ze hierbij het Ketnetprogramma Mijn Kunst is Top!, het eerste televisieprogramma waarbij de VRT expliciet tot doel had de cultuurparticipatie bij kinderen te bevorderen.

Mijn Kunst is Top!Het initiatief voor Mijn Kunst is Top! (MKiT) kwam er op vraag van het Forum voor Amateurkunsten. Nadat Kaat Peeters, voormalig hoofd van het Forum, samen met haar kinderen naar het Ketnetprogramma Mijn Sport is Top! zat te kijken, vond ze dat een gelijkaardig programma met amateurkunsten in de hoofdrol noodzakelijk was. Uit het ‘Amateurkunsten in beeld’ onderzoek dat het Forum in 2009 door de VUB en de UGent liet uitvoeren bleek immers dat het cruciaal is om kinderen op jonge leeftijd te stimuleren in het uitoefenen van een amateurkunst, omdat dit hun deelname aan cultuur op latere leeftijd aanzienlijk vergroot. Samen met Ketnet en Cultuurnet ging het Forum om die reden aankloppen bij Vlaams minister van Onderwijs, Pascal Smet, waarna er vrij snel tot een akkoord voor de ondersteuning van het project gekomen werd.  

In het voorjaar van 2012 kwam het programma op de buis. Kinderen zelf vervulden hierbij de hoofdrol en kregen de taak hun -vaak nogal atypische- kunst aan te leren aan alom sympathieke gastheer Adriaan Van den Hoof en een andere bekende Vlaming van dienst. Deze uitzendingen gingen echter niet zomaar voorbij aan het oog van de Commissie media van het Vlaams Parlement. De bijkomende subsidie van de afdeling Jeugd van overheidsdepartement Cultuur Jeugd Sport en Media (CJSM) die de VRT bovenop haar basisdotatie gekregen had, deed hier immers heel wat stof opwaaien. Om die reden besloot Anne-Sofie Vanhaeght het MKiT-project kritisch te evalueren aan de hand van de vijf doelstellingen die CJSM voor het programma had opgesteld, met name (1) kunst promoten bij kinderen, (2) het aanbod in kunst- en cultuureducatie bekendmaken, (3) kunstdisciplines laagdrempelig aanbrengen, (4) een zo divers mogelijk kinderpubliek bereiken en (5) een positief effect hebben op cultuurparticipatie bij kinderen. Aangezien het hele cultuurverhaal doorgaans een machtsverhaal is waarin volwassenen, veelal politici, de bovenhand hebben en er zelden getoetst wordt wat kinderen hier zelf van vinden, vroeg de onderzoekster expliciet aan de kinderen die deelnamen aan MKiT om haar te helpen bij deze evaluatie.

Subsidies?Bijgevolg nam Anne-Sofie diepte-interviews af met de zeventien kinderen die in het voorjaar van 2012 de hoofdrol vervulden in MKiT. Hierbij maakte ze gebruik van participatieve methodes. Door te werken met foto’s en filmpjes slaagde de onderzoekster er in om zwaarwichtige thema’s als ‘subsidies’ en ‘cultuurparticipatiebeleid’ in een verstaanbare taal uit te leggen aan kinderen van elf tot dertien jaar. Daarnaast vroeg ze aan deze kinderen wat zij vonden van het feit dat het cultuurbeleid opgelegd wordt van bovenaf, alsook hoe zij het zouden aanpakken indien ze zelf een tv-programma zouden mogen maken om kunst bij kinderen te promoten. Deze antwoorden van de kinderen toetste Anne-Sofie vervolgens af aan diepte-interviews die ze afnam van enkele andere partijen die betrokken waren bij MKiT, zoals de eerdergenoemde directrice van het Forum voor Amateurkunsten, de MKiT-verantwoordelijke van het productiehuis deMensen, de adjunct-netmanager van Ketnet en de raadgeefster jeugd van minister Pascal Smet. Voorts bevroeg ze ook Chantal Pattyn, hoofd van Klara en bezieler achter het Klara4Kids-project, over de rol die de VRT meer algemeen kan spelen in cultuurparticipatie bij kinderen.   

MeekokenMKiT slaagde met glans in de doelstelling om de kunstdisciplines laagdrempelig aan te brengen en dit door kinderen zelf de hoofdrol van het programma te laten vervullen. De kinderen die deze hoofdrol speelden in het MKiT-programma waren echter niet voldoende divers wat betreft sociale achtergrond. Elf van de zestien deelnemende kinderen waren immers afkomstig uit een gezin waar reeds bij de ouders een zekere culturele interesse aanwezig was. Dit zorgde ervoor dat de belangrijkste doelgroep, kinderen die niet van thuis uit in aanraking komen met kunst, zich niet in de deelnemers konden herkennen. De overige drie doelstellingen konden niet eenduidig geëvalueerd worden. Hieruit maakte de onderzoekster op dat naar de toekomst toe een betere opvolging en monitoring van initiatieven als MKiT noodzakelijk is. Uit de analyse kwam immers naar voor dat tijdens of na het MKiT-proces geen één van de betrokken instanties gepeild had naar de mening van kinderen.

De meest frappante bevinding van het onderzoek was echter vooral de maturiteit die de geïnterviewde kinderen aan de dag konden brengen. Opmerkelijk genoeg waren zij het er namelijk mee eens dat er bepaalde keuzes voor hen gemaakt moesten worden op het gebied van cultuur omdat, met de woorden van Ben, “volwassenen daar sowieso iets meer van weten”. Wel vonden ze dat er meer inspraak van kinderen nodig is in cultuurinitiatieven zoals MKiT. Het onderzoek van Vanhaeght bevestigt deze stelling van de geïnterviewde kinderen en haalt hiervoor drie redenen aan: (1) Kinderen zullen meer gemotiveerd zijn van iets moeilijks als cultuur te proeven als ze hierin mogen ‘meekoken’; (2) Kinderen begrijpen elkaars taal en beschikken over de unieke expertise om complexe thema’s als cultuur simpel aan elkaar uit te leggen; en (3) Het werkt drempelverlagend als kinderen zelf een rolmodel op het gebied van cultuur kunnen zijn voor andere kinderen. Het onderzoek besluit echter niet door te pleiten voor het houden van maandelijkse -en erg kostelijke- focusgroepen op Ketnet. Eerder wil de onderzoekster, in navolging van de mening van de deelnemende MKiT-kinderen, het grote potentieel benadrukken kinderen te betrekken in de conceptontwikkeling van kunstprogramma’s.

Bibliografie

BIBLIOGRAFIE

Wetenschappelijke literatuur

 

ACHILLE (Yves), MIEGE (Bernard). The Limits of the Adaption Strategies of European Public Service Television, in Media, Culture & Society, 1994, vol. 16, nr. 1, p. 31-46.

 

ANDERSON (Chris). The Long Tail, in Wired, 2004, vol. 12, nr. 10, p. 1-5.

 

ARMSTRONG (Mark), WEEDS (Helen). Public service broadcasting in the digital world. London, University College London & University of Essex, 2005, 54 p.

BAKKE (Marit). Arts television: questions of culture, in WIETEN (Jan), MURDOCK (Graham) & DAHLGREN (Peter), eds. Television across Europe: A comparative introduction. Londen, Sage, 2000, 288 p.

 

BAMFORD (Anne). Kwaliteit en consistentie: Kunst- en cultuureducatiebeleid in Vlaanderen. S.l., Agentschap voor onderwijscommunicatie, 2007, zie bijlagen: CD-rom.

 

BANET-WEISER (Sarah). Kids Rule!: Nickelodeon and Consumer Citizenship. Durham, Duke University Press, 2007, 296 p.

 

BARNETT (Steven). Which end of the telescope? From market failure to cultural value, in TAMBINI (Damian), COWLING (Jamie), eds. From Public Service Broadcasting to Public Service Communications. London, Institute for Public Policy Research, 2004, p. 34-45.

 

BENJAMIN (Walter). The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction. S.l., Penguin Adult, 2008, 128 p.

 

BENNETT (Tony), SAVAGE (Mike), SILVA (Elizabeth), WARDE (Alan), GAVO-CAL (Modesto), WRIGHT (David). Culture, class, distinction. Londen, Routledge, 2009, 311p.

 

BILTEREYST (Daniel). Kunst-, cultuur- en educatieve programma’s: bedreigde categorieën of ultieme legitimatie?, in VANDENBUCLK (Hilde), (Alexander), eds. Publieke televisie in Vlaanderen: een geschiedenis. Gent, Academia Press, 2007, 337 p.

 

BILTEREYST (Daniel). Public service broadcasting, popular entertainment and the construction of trust, in European Journal of Cultural Studies, 2004, vol. 7, nr. 3, p. 341-362.

BLUMLER (Jay), BILTEREYST (Daniël). The Integrity and Erosion of Public Television for Children. S.l., European Institute for the Media (EBU), 1998, 39 p.

 

BLOKLAND (Hans). Freedom and Culture in Western Society. London, Routledge, 1997, 336 p.

 

BLOKLAND (Hans). Kiezen tussen Bach en Madonna: Tussen emancipatie en paternalisme: cultuurspreiding en de overheid, in Ons Erfdeel, 1998, vol. 41, nr. 1, p. 59-63.

 

BLOKLAND (Hans). Neoliberale rechtspopulisten, link populistische ontmaskeraars en een Nederlands cultuurpolitiek drama. [Online] http://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=1786  [06.01.2013]

 

BLOKLAND (Hans). Op zoek naar een balans in het cultuurbeleid, in Ons erfdeel, 2004, vol. 47, nr. 1, p. 59-67.

BLOKLAND (Hans). Wegen naar vrijheid. Autonomie, emancipatie en cultuur in de Westerse wereld. Boom Amsterdam, Meppel, 1995, 429 p.

 

BOGNER (Alexander), LITTIG (Beate), MENZ (Wolfgang). Interviewing Experts. S.l, Palgrave Macmillan, 2009, 281 p.

 

BOURDIEU (Pierre). Distinction: a social critique of the judgement of taste. Cambridge, Harvard University Press, 1984, 613 p.

 

BOURDIEU (Pierre). The field of cultural production. Cambridge, Polity Press, 1993, p. 2.

 

BUCKINGHAM (David). Studying children’s media cultures: A new agenda for cultural studies, in VANDENBERG (Bea), VANDENBULCK (Jan), eds. Children and Media: Multidisciplinary Approaches. Leuven, Garant, 2000, 235 p.

 

CARLSSON (Ulla). Children and youth in the digital media culture. From a Nordic horizon. Göteborg, The International Clearinghouse on Children, Youth and Media (Nordicom), 2010, 251 p.

 

CARPENTIER (Nico). Theoretical frameworks for participatory media, in CARPENTIER (Nico), PRUULMANN-VENGERFELDT (Pille), NORDENSTRENG (Kaarle), HARTMANN (Maren), VIHALEMM (Peeter), CAMMAERTS (Bart), NIEMINEN (Hannu), eds. Media technologies and democracy in an enlarged Europe. Tartu, University Press, 2007, 424 p.

 

CLARK (Cindy Dell). In A Younger Voice: Doing Child-Centered Qualitative Research: Doing Child-Centered Qualitative Research. Child Development in Cultural Context Series. New York, Oxford University Press, 2010, 240 p.

 

COSTERA MEIJER (Irene). Impact or content? Ratings vs. quality in public broadcasting, in European Journal of Communication, 2005, vol. 20, nr. 1, p. 27-53.

 

DAVIES (Maire Messenger). Children, Media and Culture. Berkshire, McGraw-Hill International, 2010, 236 p. 

 

DAVIES (Maire Messenger). ‘Dear BBC’: Children, Television Storytelling and the Public Sphere. Cambridge, University Press, 2001, 280 p.

 

D’ARMA (Alessandro), ENLI (Gunn Sara), STEEMERS (Jeanette). Serving children in Public Service Media, in LOWE (George Ferrell), ed. The Public in Public Service Media, Göteberg, Nordicom, 2009, p. 227-242.

 

DEMEYER (Gust). Waarom cultuur niet belangrijk is en cultuursubsidie nog minder. Gent, Academia Press, 2009, 254 p.

 

DHOEST (Alexander). De Vlaming: een hevige en trouwe supporter van de publieke omroep, in DONDERS (Karen), VANDENBULCK (Hilde), eds. De VRT in de 21ste eeuw: overbodige luxe of maatschappelijke meerwaarde? Brussel, University Press Antwerp, 2012, 210 p.

DHOEST (Alexander). Kinder- en jeugdprogramma’s, in DHOEST (Alexander), VANDENBUCLK (Hilde), eds. Publieke televisie in Vlaanderen: een geschiedenis. Gent, Academia Press, 2007, 337 p.

DONDERS (Karen), PAUWELS (Caroline). De verkeerde kant van de telescoop: uiteenlopende visies op de openbare omroep, in DONDERS (Karen), VANDENBULCK (Hilde), eds. De VRT in de 21ste eeuw: overbodige luxe of maatschappelijke meerwaarde? Brussel, University Press Antwerp, 2012, 210 p.

DONDERS (Karen), VANDENBULCK (Hilde). De beheersovereenkomst 2012-2016: Niemand tevreden, niemand ongelukkig?, in DONDERS (Karen), VANDENBULCK (Hilde). De VRT in de 21ste eeuw: overbodige luxe of maatschappelijke meerwaarde? Brussel, University Press Antwerp, 2012, 210 p.

DONDERS (Karen), VANDENBULCK (Hilde). Inleiding, in DONDERS (Karen), VANDENBULCK (Hilde), eds. De VRT in de 21ste eeuw: overbodige luxe of maatschappelijke meerwaarde? Brussel, University Press Antwerp.

EDGAR (Andrew). Habermas: The Key Concepts. London, Routledge, 2002, 183 p.

 

ELCHARDUS (Mark). De dramademocratie. Tielt, Lannoo Uitgeverij, 2002, 208 p.

ELCHARDUS (Mark). De symbolische samenleving: en exploratie van de nieuwe sociale en culturele ruimtes. Tielt, Lannoo Uitgeverij, 2005, 419 p.

ELIAS (Willem). Het maatschappelijk belang van culturele en kunstzinnige educatie, in DEGROOF (Jan), SCHECK (Michaël), PENNEMAN (Hilde), eds. Cultuur & participatie. Leuven, Garant, 2001, 223 p.

FARRELL (Ann). Ethical research with children. Berkshire, McGraw-Hill International, 2005, 200 p.

FLICK (Uwe). An Introduction to Qualitative Research. Londen, Sage, 2009, 528 p.

GANZEBOOM (Harry). Cultuurdeelname in Nederland. Een empirisch-theoretisch onderzoek naar determinanten van deelname aan culturele activiteiten. Maastricht, Van Gorcum, 1989, 194 p.

 

GARNHAM (Nicholas). Emancipation, the Media, and Modernity. Arguments about the Media and Social Theory. Oxford, University Press, 2000, 206 p.

 

HENGST (Heinz). Children’s culture(s) in consumer societies, in VANDENBERG (Bea), VANDENBULCK (Jan), eds. Children and Media: Multidisciplinary Approaches. Leuven, Garant, 2000, 235 p.

 

HOLSTEIN (James A.), GUBRIUM (Jaber F.). Handbook of Interview Research: Context and Method. London, Sage, 2001, 1000 p.

 

JAKUBOWICZ (Karol) Public Service Broadcasting in the Information Society. [Online] http://tinyurl.com/bpr3qpe [26.12.2012]

 

JAKUBOWICZ (Karol). Public Service Broadcasting: Proud past, interesting future? [Online] http://tinyurl.com/c9xpv4z [26.12.2012]

 

KAMPHORST (Jan), SPRUIJT (Pieter). Vrijetijdsgedrag in het perspectief van socialisatie : een empirisch onderzoek naar samenhang tussen aspecten van socialisatieprocessen op de leeftijd van 5 tot en met 10 jaar en vrijetijdsgedrag op de leeftijd van 25 tot en met 30 jaar. Utrecht, s.e., 1983, 514 p.

KELLET (Mary). ‘Just Teach Us The Skills Please, We’ll Do The Rest’: Empowering Ten-Year-Olds as Active Researchers, in Children and Society, 2004, vol. 18, nr. 2, p. 329–343.

 

LIVINGSTONE (Sonia). Children and the internet. London, Polity Press, 2009, 301 p.

 

MCGUIGAN (Jim). Rethinking cultural policy. Maidenhead, Open University Press, 2004, 172 p.

 

MCKINSEY & CO. Public Service Broadcasters around the world: Report for the BBC. London, McKinsey, 1999, 39 p.

 

MCQUAIL (Dennis). McQuail's Mass Communication Theory. Londen, Sage, 2010, 632 p.

 

MOONS (An), RAATS (Tim). Cultuur en middenveld: de publieke omroep in een democratische samenleving; in DONDERS (Karen), VANDENBULCK (Hilde), eds. De VRT in de 21ste eeuw: overbodige luxe of maatschappelijke meerwaarde? Brussel, University Press Antwerp, 2012, 210 p.

 

MORTELMANS (Dimitri). Kwalitatieve onderzoeksmethoden. Leuven, Acco Uitgeverij, 2007, 534 p.

 

LOWE (George Ferrell), HUJANEN (Taisto). Broadcasting & Convergence:

New Articulations of the Public Service Remit. Göteberg, Nordicom, 2003, 335 p.

 

LOWE (George Ferrell), JAUERT (Per). Cultural dilemmas in Public Service Broadcasting. Göteborg, Nordicom, 2005, 329 p.

LOWE (Rosemarie J.). Children Deconstructing Childhood, in Children and Society, 2012, vol. 26, nr. 4, p. 269-279.

MACKAY (Tommy), GREIG (Anne D), TAYLOR (Jayne). Doing Research with Children. Londen, Sage, 2007, 216 p. 

 

NAGEL (Francine Antoinette). Cultuurdeelname in de levensloop.Cultural Participation in the Life Course. Doctoraat Universiteit Utrecht, 2004, 176 p.

 

PAUWELS (Caroline), RAATS (Tim). ‘The Cultural Remit Renaissance?’ Conceptualizing and assessing Public Service Broadcasting as a hub in a networked media ecology. London, RIPE @ 2010 Conference 'Public Media After The Recession', 2010, zie bijlagen: CD-rom.

PETERSON (Richard), KERN (Roger). Changing highbrow taste: from snob to omnivore, in American Sociological Review, 1996, vol. 61, nr. 5, p. 900-907.

PFETSCH (Barbara). Convergence through privatization? Changing Media Environments and Televised Politics in Germany, in European Journal of Communication, 1996, vol. 11, nr. 4, p. 427-451.

 

PINKERTON (John). Children’s Participation in the Policy Process: Some Thoughts on Policy Evaluation Based on the Irish National Children’s Strategy, in Children and Society, 2004, vol. 18, nr. 2, p. 119-130.

 

PUNCH (Samantha). Interviewing Strategies with Young People: the `Secret Box', Stimulus Material and Task-based Activities, in Children and Society, 2002, vol. 16, nr. 1, p. 45-56.

RABOY (Marc). Missed Opportunities: The Story of Canada's Broadcasting Policy. S.l., McGill-Queen’s Press, 1990, 471 p.

RABOY (Marc). Public broadcasting for the 21st century. Luton, University Press, 1995, 303 p.

 

SAEYS (Frieda), COPPENS (Tomas). Business of corebusiness: de opdracht van de West-Europese publieke omroepen nogmaals ter discussie, in Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 2003, vol. 31, nr. 4, p. 338-355.

 

SCANNELL (Paddy). Public Service Broadcasting and Modern Public Life, in Media, Culture and Society, vol. 11, nr. 2, p. 135-166.

 

STEEMERS (Jeanette). Children’s Television: “The Soft Underbelly of Public Service Broadcasting”’, paper presented at RIPE@2008 Conference, Mainz.

STEEMERS (Jeanette). Public Broadcasting is not dead yet, in LOWE (George Ferrell), HUJANEN (Taisto), eds. Broadcasting & Convergence: New Articulations of the Public Service Remit.  Göteberg, Nordicom, 2003, 335 p.

 

STEEMERS (Jeanette). The BBC’s Role in the Changing Production Ecology of Preschool Television in Britain, in Television & New Media, 2010, vol. 11, nr. 1, p. 37-61.

 

STEVENS (David), VANDENBULCK (Hilde). Naar een nieuwe beheersovereenkomst, in DONDERS (Karen), VANDENBULCK (Hilde), eds. De VRT in de 21ste eeuw: overbodige luxe of maatschappelijke meerwaarde? Brussel, University Press Antwerp, 2012, 210 p.

 

TAYLOR (Charles). What’s wrong with negative liberty?, in RYAN (Alan), ed. The idea of freedom: Essays in honour of Isaiah Berlin. Oxford, Oxford University, 1979, 279 p.

 

University College London. Research Ethics Committee. Guidance Note 1: Research Involving Children. [Online] http://tinyurl.com/c6odre3 [28.10.2012]

 

TISDALL (Kay E.). The Challenge and Challenging of Childhood Studies? Learning from Disability Studies and Research with Disabled Children, in Children and Society, 2012, vol. 26, nr. 3, p. 181-191.

 

VANDENBULCK (Hilde). ‘Can PSB Stake Its Claim in a Media World of Digital Convergence? The Case of the Flemish-Belgian PSB Management Contract Renewal in International Perspective’,  in Convergence, vol. 14, nr. 3, p. 329-343.

 

VANDENBUCLK (Hilde). Het beleid van de publieke televisie: van hoogmis van de moderniteit naar postmodern sterk merk?, in DHOEST (Alexander), VANDENBUCLK (Hilde), eds. Publieke televisie in Vlaanderen: een geschiedenis. Gent, Academia Press, 2007, 337 p.

 

DHOEST (Alexander), VANDENBUCLK (Hilde). Inleiding, in DHOEST (Alexander), VANDENBUCLK (Hilde), eds. Publieke televisie in Vlaanderen: een geschiedenis. Gent, Academia Press, 2007, 337 p.

 

VAN DER HOEVEN (Quirine). Van Anciaux tot Zijlstra. Cultuurbeleid en cultuurparticipatie in Nederland en Vlaanderen. Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau, 2012, 494 p.

 

VANHERWEGEN (Dries), SIONGERS (Jessy), SMITS (Wendy), VANGOIDSENHOVEN (Guido). Amateurskunsten in beeld gebracht. Onderzoek in opdracht van vzw voor Amateurkunsten. Gent, s.e., 2009, 240 p. 

VAN ZEE (Jeannette), WESTERKAMP (Kees). Alles is vindbaar! [Online]

http://igitur-archive.library.uu.nl/DARLIN/2005-0517-200051/Alles_is_vindbaar.pdf [23.04.2013]

WESTERKAMP (Kees), WIJNSMA (Jo). On line databanken: de ontwikkelingen en de aanbieder. [Online] http://igitur-archive.library.uu.nl/DARLIN/2005-0512-200332/Databanken… [23.04.2013]

 

Overheidsdocumenten

 

ANCIAUX (Bert). Beleidsbrief 2007 van Bert Anciaux, Vlaams minister van cultuur, jeugd, sport en Brussel. Brussel, 2007, zie bijlagen: CD-rom.

 

AGENTSCHAP SOCIAAL-CULTUREEL WERK. Overeenkomst ter ondersteuning van de audiovisuele reek ‘Mijn Kunst is Top’. Brussel, Agentschap sociaal-cultureel werk, 2012, zie bijlagen: CD-rom.

 

BBC TRUST. Public Value Test: Guidance on the conduct of the PVT. Londen, BBC TRUST, 2007, zie bijlagen: CD-rom.

 

DEVOS (Franky), ASSELMAN (Evert), MAST (Gitte). XS. Over kinderen, cultuur en communicatie. Brussel, Cultuurnet Vlaanderen, 2007, 103 p.

 

DUBOIS (Nele). Voor mij in 2020 cultuur à volonté [Online] http://www.jongerenpact2020.be/living-library/nele-du-bois/ [19.04.2013]

 

EU. Televisieomroepactiviteiten: richtlijn "Televisie zonder grenzen" (TZG). [Online]

http://europa.eu/legislation_summaries/audiovisual_and_media/l24101_nl… [06.03.2012]

 

EU. Treaty of Amsterdam amending the treay on European Union, the Treaties establishing the European Communities and related acts. [Online] http://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-en.pdf [18.03.2013]

 

N.N. Vlaamse jeugdbewegingen in kaart. [Online] http://www.pascalsmet.be/article/vlaamse-jeugdbewegingen-in-kaart/ [12.04.2013]

 

SCHAUVLIEGE (Joke), SMET (Pascal). Groeien in cultuur, conceptnota cultuureducatie. S.l., Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, 2012, zie bijlagen: CD-rom

SMET (Pascal). Toelichting begroting. [Online] www.sociaalcultureel.be/jeugd/begroting_doc/COM-toelichting_begroting20… [24.01.2013]

 

SMET (Pascal). Vlaams parlement: schriftelijke vragen. [Online] http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/parlement/SV_werkingskostenJeugd.p… [24.01.2013]

UNESCO. Public Broadcasting: Why? How? Parijs, Montréal, Unesco, s.d., zie bijlagen: CD-rom.

 

VERENIGDE NATIES. Verdrag inzake de rechten van het kind. [Online] http://www.kinderrechten.nl/images/13/194.pdf  [03.02.2013]

VLAAMSE JEUGDRAAD. Wie zijn wij? [Online] http://www.vlaamsejeugdraad.be/wie-zijn-wij/ [19.04.2013]

VRM. Decreet betreffende de radio-omroep en televisie van 27 maart 2009. [Online] http://www.vlaamseregulatormedia.be/media/19422/mediadecreet_27augustus… [26.04.2013]

 

VRT, DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD, SPORT en MEDIA. Addendum  beheersovereenkomst inzake het openbare omroepdomein. Evaluatie. Brussel, 2008, zie bijlagen: CD-rom.

 

VRT. Internetcijfers. [Online] http://www.vrt.be/nieuws-over-vrt/kijk-en-luistercijfers [18.03.2013]

 

VRT. Kijk- en luistercijfers. [Online] http://www.vrt.be/nieuws-over-vrt/kijk-en-luistercijfers [26.04.2013]

 

VRT. Meer dan ooit intergrale aanpak diversiteit. [Online] http://www.vrt.be/nieuws/2013/04/meer-dan-ooit-integrale-aanpak-diversiteit [02.05.2013]

 

VRT, Vlaamse Gemeenschap. Beheersovereenkomst 2012-2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VRT. Brussel, s.e., 2011, zie uitgave, zie bijlagen: CD-rom.

 

Mijn Kunst is Top-documenten

 

DEMENSEN. Concept: Mijn Kunst is Top! Een programma van deMENSEN voor Ketnet. Sint-Stevens-woluwe, deMENSEN, 2012, zie bijlagen: CD-rom.

 

DEMENSEN. Mijn Kunst is Top: Kinderprogramma. [Online] http://demensen.be/nl/producties/mijn-kunst-is-top [23.04.2013]

 

FORUM VOOR AMATEURKUNSTEN. Afrekeningsdossier Mijn Kunst is Top evenement. S.l., FORUM VOOR AMATEURKUNSTEN, 2012, zie bijlagen: CD-rom.

 

FORUM VOOR AMATEURKUNSTEN. Steunpunten. [Online] http://www.amateurkunsten.be/ [26.01.2013]

 

KETNET. Mijn Kunst is Top! Atelier. [Online] http://www.ketnet.be/mijn-kunst-is-top-atelier [25.01.2013]

 

KETNET. Verantwoordingsdossier Mijn Kunst is Top. Brussel, VRT, 2012, zie bijlagen: CD-rom.

 

Persberichten

 

DEBACKERE (Jan). Ketnet geeft kinderen goesting in kunst, in De Morgen, 15 februari 2012, p. 36.

DECKMYN (Dominique), DROEVEN (Valerie). Minister Lieten haalt buit binnen, in De Standaard, 16 juli 2011.

 

DELEUR (Tom). Adriaan Van den Hoof binnenkort te zien op Ketnet, in Het Nieuwsblad, 26 januari 2012, [Online] http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=G2M3LD37N [28.04.2013]

 

N.N. Derde VRT-kanaal wordt twistappel, in De Standaard, 2 december 2010.

 

N.N. Populaire kunst hoeft geen subsidies, in De Morgen, 7 april 2011, [Online] http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/article/detail/1247213/2011/04… [01.05.2013]

 

N.N. TV-review: ‘Magazinski’ op OP12. [Online] http://www.humo.be/tv-reviews/152910/tv-review-magazinski-op-op12 [20.01.2013]

 

N.N. VRT naar doemscenario, in De Standaard, 24 november 2010, p. x.

 

N.N. VRT toont te veel huisvrouwen en te weinig nieuwe Vlamingen, in De Standaard, 26 april 2013, p. D4.

 

RAATS (Tim), GABRIELS (Katleen).  Jongeren en de VRT: clichés spuien en slikken? [Online] http://opinie.deredactie.be/2011/12/06/jongeren-en-de-vrt-cliches-spuie… [26.12.2012]

 

THOMSON (Caroline). Speech: Public service content – funding and the changing scope of the PSBs. [Online]

http://www.bbc.co.uk/pressoffice/speeches/stories/thomson_westminster.s… [11.03.2013]

 

TOMMELEIN (Bart). Tommelein: “extra subsidies voor de basistaken van de VRT is er los over”. [Online] http://www.melle.openvld.be/News.aspx?nid=10fb7a3a-7881-49b6-a1ca-f39bf…  [19.03.2013]

 

VANTYGEM (Peter). Analyse; Waarom Gust De Meyer cultuurbonnen in plaats van subsidies wil, in De Standaard, 31 mei 2003, [Online] http://www.standaard.be/cnt/DST31052003_047 [01.05.2013]

 

 

Universiteit of Hogeschool
Communicatiewetenschappen
Publicatiejaar
2013
Share this on: