Vernieuwde publiekswerking in de lokale bibliotheek

Viona Rijsbosch
Persbericht

Vernieuwde publiekswerking in de lokale bibliotheek

 

Deze thesis behandelt de vernieuwde publiekswerking in de lokale bibliotheek. De afgelopen tienjaar wordt de openbare bibliotheek vanuit het lokaal cultuurbeleid steeds meer aangespoord om inte zetten op publiekswerking. Het aangaan van partnerschappen, de aandacht voor de lokalecontext en het vormgeven van gemeenschapsvorming zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.Zes casestudies laten zien op welke wijze de Nederlandstalige lokale bibliotheek in Vlaanderen enBrussel haar vernieuwde publiekswerking invult. Drie van de besproken bibliotheken pakken depubliekswerking op een gebiedsgerichte manier aan in samenwerking met verschillende partners.De andere drie bibliotheken typeren we achtereenvolgens als een bibliotheek met een bredestedelijke werking, een bibliotheek met een vrijwel autonome werking en een bibliotheek met eenwerking in een buurthuis. De meerderheid van de bibliotheken zet in op gemeenschapsvorming.Een toenemende aandacht voor publiekswerking en de lokale context van de bibliotheek brengtuitdagingen met zich mee op vlak van infrastructuur en de competenties van hetbibliotheekpersoneel. Naar de toekomst toe dient hier aandacht aan gegeven worden. De rol vande lokale (wijk)bibliotheek in de hedendaagse maatschappij mag niet onderschat worden. Daaromis een blijvende aandacht op en ondersteuning van het lokaal cultuurbeleid aangewezen.

Bibliografie

Anciaux, B. (2000). Beleidsnota cultuur 1999-2004. Brussel: Vlaams Parlement.Anciaux, B. (2001). Beleidsbrief cultuur. Beleidsprioriteiten 2001-2002. Brussel: Vlaams Parlement.Anciaux, B. (2004). Beleidsnota cultuur 2004-2009. Brussel: Vlaams Parlement.

Anciaux, B. (2005). Beleidsbrief cultuur. Beleidsprioriteiten 2005-2006. Brussel: Vlaams Parlement.Anciaux, B. (2006). Beleidsbrief cultuur. Beleidsprioriteiten 2006-2007. Brussel: Vlaams Parlement.Anciaux, B. (2007a). Een nieuw accent?. In Corijn E. & Lemmens, S. (red.), Het sociale van cultuur(5). Brussel: Cultuur Lokaal.Anciaux, B. (2007b). Beleidsbrief cultuur. Beleidsprioriteiten 2007-2008. Brussel: VlaamsParlement.Anciaux, B. (2008). Beleidsbrief cultuur. Beleidsprioriteiten 2008-2009. Brussel: Vlaams Parlement.Baarda, D.B., De Goede, M.P.M. & Teunissen, J. (2005). Basisboek kwalitatief onderzoek.Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff.Beck, U. & Beck-Gernshein, E. (2002). Individualization: Institutionalized Individualism and itsSocial and Political Consequences. Londen: Sage.Biebauw, K., De Brandt, H. & Soenen, R. (red.). (2011). Neveneffecten. Het kleine ontmoeten inhet lokaal cultuurbeleid. Brussel: LOCUS vzw.Biebauw, K., De Brandt, H., Depré, I., Martens, C., Somers, M., Van den Brande, P. et al. (red.).(2010). Hier oversteken. Bibliotheken en informatiegeletterdheid. Brussel: LOCUS vzw.Biebauw, K., De Brandt, H., Soenen, R. & Van Moerkerke, B. (red.). (2009). Kroniek van de kleinedingen. Brussel: LOCUS vzw.Black, A. (2000). The public library in Britain 1914-2000. Londen: The British Library.Braeckman, J. & Coltura, M. (red.). (2006). Jaarverslag 2005. Brussel: VCOB.Braeckman, J., Coltura, M. & Van Acoleyen, E. (red.). (2007). Jaarverslag 2006. Brussel: VCOB.Braeckman, J., Coltura, M. & Van Acoleyen, E. (red.). (2008). Jaarverslag 2007. Brussel: VCOB.Braeckman, J., Ruebens, G. & Coltura, M. (red.). (2004). Jaarverslag 2003. Brussel: VCOB.Braeckman, J., Ruebens, G. & Coltura, M. (red.). (2005). Jaarverslag 2004. Brussel: VCOB.Bruijnzeels, R. (red.). (2007). De bibliotheek anders bekeken 2. Geraadpleegd op 2 november2011 ophttp://www.debibliotheken.nl/fileadmin/documenten/pdf_oranje/pdf_public… Instituut voor Statistiek en Analyse. (2011). Wijkmonitoring. Geraadpleegd op 1 mei 2012op http://www.wijkmonitoring.irisnet.beColtura, M., De Brandt, H., De Kepper, M., De Vos, H., De Wachter, G. & Van Moerkerke, B. (red.).(2011). Publieksbereik. Expertise uit en in het veld. Brussel: LOCUS vzw.Corijn, E. (2007). Het maatschappelijk debat. In Corijn, E. & Lemmens, S. (red.), Het sociale vancultuur (25-32). Brussel: Cultuur Lokaal.Corijn, E. & Lemmens, S. (red.). (2007). Het sociale van cultuur. Brussel: Cultuur Lokaal.CVO De Nobel Leuven. (z.d.). HBO Bibliotheekwezen en documentaire informatiekunde (graduaat).Geraadpleegd op 18 mei 2012 op http://www.vlaamsbrabant.be/onderwijsvorming/volwassenenonderwijs-cvo-d… Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk. (z.d.). Bibliotheekschool. Geraadpleegdop 18 mei 2012 op http://www.vspw.be/opleidingen/bibliotheekschoolCVO Vrije Leergangen Limburg. (z.d.). Graduaat Bibliotheekwezen. Geraadpleegd op 18 mei 2012op http://www.cvo-vll.be/cms/index.php/graduaat-bibliotheekwezenDe Brandt, H. (red.). (2011). Jaarverslag 2010. Brussel: LOCUS vzw.De Laet, P., Glorieux, I. & Van Tienoven, T.P. (2011). Privéconcert of open boek? Ongelijketoegang tot culturele centra en bibliotheken. In Lievens, J. & Waege, H. (red.), Participatie inVlaanderen 2 (159-179). Leuven: Acco.De Laeter, D. (2009). LOCUS. Vlaams steunpunt voor lokaal cultuurbeleid. Gids sociaal-cultureel eneducatief werk, 54, 93-101.De Pauw, W. (2005). Minister dixit: een geschiedenis van het Vlaamse cultuurbeleid. Antwerpen:Garant.De Rynck, P. (red.). (2009). 10 jaar cultuur- en jeugdbeleid in Vlaanderen. Leuven: Acco.Gemeentebestuur Elsene. (2007). Nederlandstalig Lokaal Cultuurbeleidsplan 2008-2013.Ongepubliceerd beleidsplan.Gemeentebestuur Vorst. (2007). Geintegreerd cultuurbeleidsplan 2008-2013. Ongepubliceerdbeleidsplan.Glorieux, I., Vandebroeck, D. & Van Thielen, L. (red.). (2005). De bibliotheek, een huis volmeningen. Brussel: VCOB.Goulding, A. (2006). Public libraries in the 21st century: defining services and debating the future.Aldershot: Ashgate Publishing Limited.Greenhalgh, L., Worpole, K. & Landry, C. (1995). Libraries in a world of cultural change. Londen:UCL Press.Grontmij. (2006). Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Sint-Niklaas. Geraadpleegd ophttp://www.sint-niklaas.be/sites/default/files/grs_sint-niklaas.pdfHuys…, F. & Hillebrink, C. (2008). De openbare bibliotheek tien jaar van nu. Den Haag: SociaalCultureel Planbureau.Kellens, M. (2005). Openbare bibliotheken. In Dillemans, R. & Schramme, A. (red.), WegwijsCultuur (236-238). Leuven: Davidsfonds.Koontz, C. & Gubbin, B. (red.). (2010). IFLA public library service guidelines. Berlijn: De GruyterSaur.Koren, M. (red.). (2007). Werken aan een nieuwe bibliotheek. Leidschendam: Biblion.LibrarySchool. (2011). Algemene informatie over de LibrarySchool. Geraadpleegd op 2 november2011 ophttp://www.libraryschoolcampus.nl/sites/libraryschoolcampus.nl/files/be…. (2008). Beleidsplan 2009-2013. Geraadpleegd op 1 augustus 2011, ophttp://www.locusnet.be/portal/page/portal/ver-1/Locus/Over%20Locus/Bele…. (2010). Jaarverslag 2009. Ongepubliceerd jaarverslag.LOCUS. (2012). Publiekswerking. Geraadpleegd op 30 april 2012, ophttp://www.locusnet.be/portaal/Locus/PubliekswerkingLOCUS & Bibnet. (2009). Zeven uitdagingen voor de lokale bibliotheek. Geraadpleegd op 2 mei2012, op http://www.locusnet.be/portal/page/portal/ver-1/Locus/LokaalCultuurmana…, F. (1998). Beyond book issues: The social potential of library projects. Stroud:Comedia.Mulder, B. (2006). De bibliotheek op vleugels. In Palliser, N., Schwarz, M., van Stein, S., vanOldenborgh, W. (red.), What if… What would you like the library to be? (16-22). Den Haag:Vereniging van Openbare Bibliotheken.One Agency. (2007). De Digitale Openbare Bibliotheek in Vlaanderen: een strategische kijk op detoekomst. Brussel: Vlaamse overheid.Putnam, R. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. New York:Simon & Schuster.Puype, G. (2002). Een nieuw decreet voor de openbare bibliotheken. Bibliotheek- & archiefgids,78(1), 3-14.Schauvliege, J. (2010). Beleidsbrief cultuur. Beleidsprioriteiten 2010-2011. Brussel: VlaamsParlement.Schnabel, P. (2000). Een sociale en culturele verkenning voor de langere termijn. In CentraalPlanbureau & Sociaal en Cultureel Planbureau (red.), Trends, dilemma’s en beleid. Essays overontwikkelingen op langere termijn (11-27). Den Haag: Centraal Planbureau/Sociaal en CultureelPlanbureau.SCVO Pestalozzi. (z.d.). Graduaat Bibliotheekschool. Geraadpleegd op 18 mei 2012 ophttp://www.scvo-pestalozzi.beStadsbestuur Gent. (2012). Jaarverslag 2011. Ongepubliceerd jaarverslag.Stadsbestuur Gent – Departement Cultuur en Sport. (2007). Cultuurbeleidsplan 2008-2013.Ongepubliceerd beleidsplan.Stadsbestuur Gent – Dienst ABIS - Data-Analyse & Gis. (2012). Gent in Cijfers. Geraadpleegd op 1mei 2012 op http://gent.buurtmonitor.beStadsbestuur Sint-Niklaas. (2007). Lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013. Geraadpleegd op 3 mei2012 op http://www.sint-niklaas.be/sites/default/files/LSBplan_%20eindversie.pd… Sint-Niklaas. (2011). Jaarverslag 2010. Geraadpleegd op 15 mei 2012 ophttp://www.sint-niklaas.be/sites/default/files/jaarverslag-2010_0.pdfSt… Sint-Niklaas - Departement Cultuur. (2007). Cultuurbeleidsplan Sint-Niklaas 2008-2013. Geraadpleegd op 15 mei 2012 op http://www.sintniklaas.be/sites/default/files/cultuurbeleidsplan_2008-2… Openbare Bibliotheek Gent. (2007). Beleidsbrief 2008-2013. Ongepubliceerdebeleidsbrief.Stedelijke Openbare Bibliotheek Sint-Niklaas. (2012). Jaarverslag 2011. Ongepubliceerdjaarverslag.Studiedienst van de Vlaamse Regering. (2012). Gemeentelijke profielschets Sint-Niklaas.Geraadpleegd op 20 april 2012 op http://aps.vlaanderen.be/lokaal/pdf/gemeente-2012/Sint-Niklaas.pdfULB-I… & Observatorium voor Gezondheid en Welzijn. (2010a). Gemeentelijke fiches voor deanalyse van de lokale statistieken in het Brussels Gewest, Fiche 9: Gemeente Elsene. Brussel:Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.ULB-IGEAT & Observatorium voor Gezondheid en Welzijn. (2010b). Gemeentelijke fiches voor deanalyse van de lokale statistieken in het Brussels Gewest, Fiche 7: Gemeente Vorst. Brussel:Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.Universiteit Antwerpen. (z.d.). Informatie- en Bibliotheekwetenschap (IBW). Geraadpleegd op 18mei 2012 op http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.IBWVallet, N. & De Mey, R. (2010). De openbare bibliotheken. In Vallet, N., De Mey, R., Marchand, K.& Bontje, M. (red.), Het creatieve geheugen (13-156). Brussel: Politeia.Van Grembergen, P. (2002). Beleidsbrief cultuur. Beleidsprioriteiten 2002-2003. Brussel: VlaamsParlement.Van Grembergen, P. (2003). Beleidsbrief cultuur. Beleidsprioriteiten 2003-2004. Brussel: VlaamsParlement.Van Vaerenbergh, J. (2011). 10 jaar decreet lokaal cultuurbeleid: de merites van een wetgeving.Bibliotheekblad, 4, 4-9.Vlaamse overheid. (2001). Decreet houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaalcultuurbeleid. Geraadpleegd op 2 november 2011 ophttp://www.sociaalcultureel.be/doc/Regelgeving_algemeen/2011/20110630_l… overheid – Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen. (2010). BIOS2Rapportering. Geraadpleegd op 17 mei 2012 op http://www.bibliotheekstatistieken.beFIGURENDe Corte, S. & Sanderson, J. (2007). Uitwerking van een wijkmonitoring die het hele grondgebiedvan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestrijkt: Eindrapport. Geraadpleegd op 20 mei 2012 ophttp://www.wijkmonitoring.irisnet.be/static/attachments/cms/na/33/Wijke…. (z.d.). Geraadpleegd op 20 mei 2012 op http://www.bibliotheekblad.nlBibliotheek Gent. (z.d.). Geraadpleegd op 20 mei 2012 op http://www.bibliotheek.gent.beGoogle Maps. (2012). Geraadpleegd op 20 mei 2012 op http://maps.google.be/Google Street View. (2008). Geraadpleegd op 20 mei 2012 op http://maps.google.be/Grontmij. (2006). Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Sint-Niklaas. Geraadpleegd ophttp://www.sint-niklaas.be/sites/default/files/grs_sint-niklaas.pdfStad… Gent – Dienst ABIS - Data-Analyse & Gis. (2012). Gent in Cijfers. Geraadpleegd op 1mei 2012 op http://gent.buurtmonitor.beULB-IGEAT & Observatorium voor Gezondheid en Welzijn. (2010a). Gemeentelijke fiches voor deanalyse van de lokale statistieken in het Brussels Gewest, Fiche 9: Gemeente Elsene. Brussel:Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.ULB-IGEAT & Observatorium voor Gezondheid en Welzijn. (2010b). Gemeentelijke fiches voor deanalyse van de lokale statistieken in het Brussels Gewest, Fiche 7: Gemeente Vorst. Brussel:Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. WEBSITESSynoniemen.net. (z.d.). Geraadpleegd op verschillende data op http://www.synoniemen.netLOCUS (z.d.). Geraadpleegd op verschillende data op http://www.locusnet.beBibliotheek Gent. (z.d.). Geraadpleegd op verschillende data op http://www.bibliotheek.gent.beBibliotheek Sint-Niklaas. (z.d.). Geraadpleegd op verschillende data op http://www.bib.sintniklaas.beBibliotheek Sans Souci. (z.d.). Geraadpleegd op verschillende data ophttp://www.elsene.bibliotheek.beBli:b. (z.d.). Geraadpleegd op verschillende data op http://www.blib.be

Universiteit of Hogeschool
Agogische Wetenschappen
Publicatiejaar
2012
Share this on: