Jongeren en islam: een kwalitatief onderzoek naar de geloofsbeleving van praktiserende Marokkaans Belgische jongeren

Chaïma Ahaddour
Persbericht

Jongeren en islam: een kwalitatief onderzoek naar de geloofsbeleving van praktiserende Marokkaans Belgische jongeren

 

Een kijkje in de wereld van praktiserende moslimjongeren

Om na te gaan hoe Marokkaans Belgische moslimjongeren de islam beleven, werd een onderzoek verricht naar de leefwereld van praktiserende jongeren in drie Oost-Vlaamse steden. Met dit onderzoek werd op zoek gegaan naar verhalen, persoonlijke ervaringen en ideeën bij hun religieuze beleving. Om de wereld van deze jongeren te begrijpen, is het belangrijk om stil te staan bij de wijze waarop zij naar religie, cultuur en identiteit kijken.

Welke rol de islam speelt in het leven van deze jongeren, lijkt gaandeweg niet kleiner te worden. Voor praktiserende jongvolwassen Marokkanen blijkt de islam alsmaar meer een grotere rol te spelen en zeker in vergelijking met de oudere generatie(s). Niet alleen komen ze op voor hun moslim-zijn, maar blijken ze ook bewuster om te gaan met de islam.

Religiositeit bij jongeren

Jongeren hebben tegenwoordig de neiging om zich sterk te uiten waar ze voor staan en dit geldt ook voor jonge Belgen van Marokkaanse afkomst. Zo blijkt uit het onderzoek dat jongeren het geloof beleven op hun eigen manier en enkel datgene volgen waarin zij zich goed voelen. Dit betekent ook vaak dat de religieuze autoriteit bij het individu zelf komt te liggen. Deze jongeren beleven de islam niet als een erfenis maar als een bewuste keuze. Niet alleen vinden ze de innerlijke religieuze beleving belangrijk, welke binnen het privéleven blijft, maar ook het uiterlijk religieus voorkomen. Hier ontstaat de tendens bij de meerderheid van de jongeren om zich religieus en vroom te kleden door bijvoorbeeld een hoofddoek te dragen. Zij vermijden ook praktijken die volgens hen indruisen tegen hun overtuigingen zoals de hand schudden van iemand van het andere geslacht. Er kan gesteld worden dat er sprake is van een verhoogde orthodoxie van de geloofsregels.

De geloofsbeleving van de jongeren kan onderverdeeld worden in drie types. Het eerste type focust zich op de innerlijke spirituele verdieping waarbij het accent gelegd wordt op het geloven in het hart. Het tweede type neemt een orthodoxere levensstijl aan en legt de nadruk op de geloofspraktijk. Zij streven ernaar om de zuivere islam te beleven. Dit is een islam die gezuiverd is van culturele en traditionele elementen. Deze groep focust zich op de naleving van de geloofsvoorschriften die te allen tijde in acht moeten genomen worden. Deze orthodoxe moslimjongeren wensen zich dan ook niet te begeven in een omgeving waar geen strikt fysieke scheiding bestaat tussen mannen en vrouwen. Alsook weigeren zij feesten bij te wonen waar muziek wordt afgespeeld. Het derde type, de meerderheid, is een mengvorm van type één en type twee. Zij vindt niet enkel de innerlijke religieuze verdieping belangrijk maar ook de geloofspraktijk.

Marokkaanse cultuur: halal of haram?

De jongeren in het onderzoek bekritiseren de oudere generatie van niet de ‘echte’ islam te beleven, maar een mengelmoes van religie en cultuur. Zo vinden zij dat de oudere generatie een gebrekkige religieuze kennis heeft en te weinig kritisch reflecteert over het geloof. Dit zijn enkele redenen waarom jongeren op zelfstandige basis zich verdiepen in het geloof en op zoek gaan naar de zuivere islam. Maar toch is er een minderheid die van mening is dat de oudere generatie toen een hard leven leidde waardoor het geloof gereduceerd werd tot het gebed, het vasten en de bedevaart. Merkwaardig bij deze jongeren is dat de grote meerderheid afstand neemt van de culturele tradities en praktijken die zij religieus niet correct vinden zoals het uithuwelijken en de gemengde feesten. Dit proces wordt deculturalisering genoemd. Zij bekritiseren ook het bijgeloof dat aanwezig is in de Marokkaanse cultuur. Als voorbeeld het geloven in magie en het bezoeken van waarzeggers. De kleine orthodoxe minderheid pleit enkel voor een islambeleving en geen cultuurbeleving.

Wie ben ik?

De grote meerderheid van de jongeren heeft des te meer de neiging om zich te identificeren met het geloof. Jongeren vinden het dus belangrijk om herkend te worden a.d.h.v. religie. Zo ziet de meerderheid van de jongeren zich op de eerste plaats als moslim. Deze jongeren voelen zich niet volledig onderdeel van België noch van Marokko. Dit staat bekend als delokalisering. De islam wordt hun referentiepunt dat hen verbindt met alle moslims in de wereld. Maar toch vinden sommige jongeren, binnen de meerderheid, dat de nationaliteit en afkomst niet mogen ontkend worden. Zo zien zij zichzelf als moslim op de eerste plaats, maar zien zij ook zichzelf als Belg en Marokkaan op de tweede plaats. In tegenstelling tot de meerderheid waarbij de islam een identitymarker is, maakt de minderheid een onderscheid tussen religie en identiteit. Zo identificeren zij zichzelf als Belg met Marokkaanse roots en speelt religie geen rol in de identiteitsconstructie.

Wrijvingen

Aangezien jongeren stilaan meer opkomen voor hun meningen, ideeën en dit ook werkelijk uiten, brengt dit ook spanningen en botsingen met zich mee. Zo ontstaan er twee soorten wrijvingen. Ten eerste ondervinden jongeren conflicten en spanningen met de oudere generatie en de vriendengroep. De wijze waarop enkele jongeren omgaan met de islam stuit vele ouderen tegen de borst. Zo belemmeren ouders de jongeren wanneer zij conformistisch proberen te zijn door het dragen van lange gewaden of het laten groeien van de baard. De oudere generatie vindt dat er rekening moet gehouden worden met de samenleving in dit ‘gastland’, terwijl deze jongeren zich juist willen ontdoen van de migrantenstatus. Zij vinden dat zij het recht hebben, zoals andere Belgen, om te leven hoe zij willen. Ten tweede deelt de overgrote meerderheid dezelfde kritiek op sommige orthodoxe moslims. Ze bekritiseren de eenduidige en kortzichtige visie die zij hebben op de islam en de grote nadruk die zij leggen op het religieus voorkomen waarbij de religiositeit wordt gemeten aan de kledij. Het feit dat jongeren hun religie op hun eigen manier beleven - wat ook religieuze individualisering wordt genoemd - zorgt er ook voor dat er conflicten en spanningen ontstaan.

Kortom, waar ook ter wereld, in welke tijd dan ook zal er altijd een groep zijn die terugkeert naar de fundamenten van de religie en die op zoek gaat naar de ware aard ervan.

Bibliografie

Boeken

Adraoui, A.M. 2009. Salafism in France: Ideology, Practices and contradictions. In Global Salafism: Islam’s New Religious Movement. ed. R. Meijers. London: Hurst & Company. pp.364-383

Baarda D.B., De Goede M.P.M. en Teunissen J. 2009. Basisboek Kwalitatief Onderzoek: Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Noordhoff Uitgevers: Groningen/Houten.

Bernard H. 2009. On the nature of Salafi thought and action. Appendix al-Qaeda’s Creed and Path. In Global Salafism: Islam’s New Religious Movement. ed. R. Meijers.  London: Hurst & Company. pp 33-51

Bousetta H. &  Maréchal B. 2004.  Islam en moslims in België: Lokale uitdagingen en algemeen denkkader.  Brussel: Koning Boudewijnstichting

Buijs F., Demant F. en Hamdy A. 2006. Strijders van eigen bodem, radicale en democratische moslims in Nederland”. Amsterdam: Amsterdam University Press

De Koning M. 2008.  Zoeken naar een zuivere islam: geloofsbeleving en identiteitsvorming van jonge Marokkaans-Nederlandse moslims. Amsterdam: Bakker

Korf Dirk & Yesilgoz B. 2007. Van vasten tot feesten: Leefstijl, acceptatie en participatie van jonge moslims.  Rotterdam: Uitgeverij Ger Guijs

Lacroix S. 2009. Between revolution and Apoliticism: Nasir al-Din al-Albani and his impact on the shaping of contemporary salafism. In Global Salafism: Islam’s New Religious Movement ed. R. Meijers R. London: Hurst & Company. pp. 58-80

Mahmood S. 2005. Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject. UK: Princeton University Press

Meijers R. 2009. Global Salafism: Islam’s New Religious Movement. London: Hurst & Company. pp. 1-32                   

Nabben T., Berfin Y. & Korf D.J. 2006. Van Allah tot Pradaidentiteit, leefstijl en geloofsbeleving van jonge Marokkanen en Turken. Utrecht: Forum

Roy O. 1994. The failure of political Islam, London: I.B Taurus & Co LTD

Roy O. 2004. Globalised Islam: The search for a new ummah. UK: Hurst & Company

Roy O. 2005. De islam en de scheiding van kerk en staat. Amsterdam: Van Gennep

Saaf A., Hida B.S. & Aghbal A. 2009. Belgische Marokkanen. Een dubbele identiteit in ontwikkeling. Brussel: Koning Boudewijnstichting.  www.kbs-frb.be  Geraadpleegd op 4 maart 2012

al-Qaraḍāwī Y. 1998.  al-Ṣahwa al-Islāmiyya w- humūm al-Waṭan al-῾Arabī w- al-Islāmī. al-Qāhira: Dār al-Shurūq

Artikels

Corens S. 2010. Op zoek naar een betere wereld: Islamitisch gefundeerde radicalisering binnen een Europese context. Menarg Paper 4. pp. 13. http://www.manavzw.be/_files/file/dossiers/Corens%20(Radicalisering).pdf Geraadpleegd op 15 maart 2012

De Koning M. 2009.  Islam is islam. Punt uit?. in: tijdschrift voor Migrantenstudie nr.1. pp. 70. http://radboud.academia.edu/MartijndeKoning/Papers/1637576/ Geraadpleegd op 17 mei 2012

De Gruijter M., Van Waesberghe E., Bulsink D., Van Middelkoop C. 2011. Jongeren en hun geloof: Geloofsbeleving van religieuze jongeren in de Nederlandse samenleving. Utrecht: (FORUM) Instituut voor Multiculturele Vraagstukken. http://www.forum.nl/Portals/0/Publicaties/Jongeren-en-hun-geloof.pdf Geraadpleegd op 26 april 2012

De Ley H. 2008. Moslims in de Europese, I.C. Belgische, lekenstaat, Centrum voor Islam in Europa.  http://www.flw.ugent.be/cie/RUG/deley30_1.htm Geraadpleegd op 10 mei 2012

De Standaard. Belgische imams veroordelen geweld in Molenbeek. 9/06/2012.Geraadpleegd via http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120609_078&s…

De Standaard. België telt 623.000 moslims. 17/11/2012. Geraadpleegd via http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20101117_006

Ende W.2012. Rashīd Ridā. In Encyclopaedia of Islam. Second Edition. K.U. Leuven: Brill Online. http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/…  Geraadpleegd op 1 juni 2012

Entzinger H. & Dourleijn E. (2008) De lat steeds hoger: de leefwereld van jongeren in een multi-etnische stad. Assen: Van Gorcum. (samenvatting). http://www.nuansa.nl/uploads/88/39/883930ff232cd84020e045ad48ea612a/Fac… Geraadpleegd op 10 mei 2012

Fadil N. 2002. Tussen ‘Marokkaanse’ en‘moslim’. Over de etnische en religieuze identiteit van ‘Marokkaanse’ adolescente meisjes.  In Tijdschrift voor Sociologie, jg. 23. Nr. 2. pp.21

Fadil N. 2005. Individualising Faith, individualising identity: Islam and young Muslim women in Belgium in Jocelyne Cesari & Sean McLoughlin (eds.).  European Muslims and the secular state. London: Ashgate. pp. 143-154

Fadil N. 2008. Submitting to God, submitting to the self, secular and religious trajectories of second generation Maghrebi in Belgium. Abstract Doctorat. Centrum voor Sociologisch Onderzoek: KU Leuven

Fadil N. 2009. De lage Landen en de islam: Een Europees en internationaal perspectief. In Tijdschrift Ons erfdeel. Nr.4. pp.55. http://www.onserfdeel.be/OE_2009_4_fadil.pdf Geraadpleegd op 10 maart 2012

Giry S. 2006. France and its muslims. In Council on Foreign Relations. Vol.85 nr.5. pp 87-104. http://www.jstor.org/stable/20032072 Geraadpleegd op 15 maart 2012

Goldziher I en Jomier J. 2012. Djamāl al-Dīn al-Afghānī. In Encyclopaedia of Islam. Second Edition. K.U. Leuven: Brill Online. http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/… Geraadpleegd op 1 juni 2012

Kanmaz M. 1999. Wetenschappelijk onderzoek naar de islam in België. http://www.flw.ugent.be/cie/CIE/kanmaz2.htm Geraadpleegd op 4 juni 2012

Kanmaz M. 2002. Onze nationaliteit is onze godsdienst. Islam als identitymarker bij jonge Marokkaanse moslims in Gent. In Migratie, zijn wij uw kinderen? Identiteitsbeleving bij allochtone jongeren. Red. M.C. Foblets & E. Cornelis. Leuven: Acco. pp.16

Kanmaz M. 2008. Religie en Identiteit  bij  moslims in de diaspora. In Christendom en Islam. Bijbel en Koran. Wanneer alteriteit realiteit wordt. Red. M. Moyaert & P. Kevers. Leuven: Acco. pp. 17

Laoust H. 2012. Ibn ʼAbd al-Wahhāb. In Encyclopaedia of Islam. Second Edition. K.U. Leuven: Brill Online. http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/…  Geraadpleegd op  1 juni 2012

Laoust H. 2012. Ibn Taymiyya. In Encyclopaedia of Islam. Second Edition. K.U. Leuven: Brill Online. http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/…  Geraadpleegd op 1 juni 2012

Naber N. 2005. Muslim First, Arab Second:  A Strategic Politics of Race and Gender. VS: University of Michigan. pp. 479-494  http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/75293/1/j.1478-1913.200… Geraadpleegd op 14 maart 2012

Santing F. 2010. Niet alleen Allah: waarden en identiteit van de tweede generatie migranten met een moslimachtergrond. Masterscriptie. Amsterdam: UVA. pp. 76 http://media.wereldjournalisten.nl/media/uploads/Niet%20alleen%20Allah… Geraadpleegd op 17 maart 2012

Schacht J. 2012. Muḥammad ῾Abduh. In Encyclopaedia of Islam. Second Edition. K.U. Leuven: Brill Online. http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/… Geraadpleegd op  1 juni 2012

Sunnier T. 2009. Beyond the domestic of Islam: A reflection on research on islam in European societies. Amsterdam: UVA. pp.25. http://www.visor.vu.nl/nl/Images/Oratietekst%20Sunier%2027%20november%2… Geraadpleegd  op 14 maart 2012

Timmerman C.; Vanderwaeren E; Crul M. 2006. The second generation in Belgium. In international Migration Review. Vol.37, nr.4 New York: The center for Migration Studies. pp. 1065-1090. http://www.jstor.org/stable/30037786 Geraadpleegd op 2 maart 2012

Universiteit of Hogeschool
Arabistiek en Islamkunde
Publicatiejaar
2012
Promotor(en)
Prof. Dr. Schallenberg h G
Share this on: