Analyse van parkeercijfers / Opstellen van parkeernormen

Sofie Reumers
Persbericht

Analyse van parkeercijfers / Opstellen van parkeernormen

 

Samenvatting
 
Het aantal parkeerplaatsen bepalen dat een stad, een winkelcentrum, een kantorencomplex, een ziekenhuis, of een andere functie, nodig heeft is niet eenvoudig. Men weet in Vlaanderen immers niet hoeveel autoverkeer de verschillende functies genereren. Er zijn zo goed als geen kencijfers over parkeren. Een parkeerkencijfer is een op de praktijk gebaseerd cijfer voor een bepaald gebied of locatie, inclusief foutief autogebruik. Parkeerkencijfers worden ontwikkeld als vertrekpunt bij de bepaling van het aantal parkeerplaatsen wanneer geen normen gelden. Om de kencijfers toepasbaar te maken in verschillende situaties worden ze uitgedrukt in een bandbreedte met een minimum- en maximumwaarde. Parkeerkencijfers zijn gebaseerd op gemiddelde waarden. Ze kunnen geen kant-en-klaar antwoord geven op hoeveel parkeerplaatsen nodig zijn in een bepaalde situatie. Om toch een zo goed mogelijke benadering te geven van de parkeerbehoefte per functie worden ze ingedeeld volgens een schaalniveau (stedelijk, landelijk) en type gebied (centrum, rand, buiten). Een parkeernorm geeft de waarde voor het aantal parkeerplaatsen aan en is representatief voor de visie die een gemeente heeft op vlak van parkeerbeleid bij nieuwe ontwikkelingen. De parkeernorm mag niet worden over- of onderschreden. Het gebruik ervan vergemakkelijkt het vaststellen van de parkeerbehoefte en vermindert de discussies over het te voorziene parkeeraanbod.
 
Dit project geeft allereerst een analyse van de parkeersituatie, met betrekking tot bestaande parkeercijfers. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt tussen een aantal Vlaamse en Nederlandse steden en gemeenten. Daarnaast wordt er dieper ingegaan op de evolutie van de parkeercijfers in de Nederlandse gemeente Amersfoort. Op basis van dit alles tracht dit project een plan van aanpak op te stellen voor het gebruik en het vastleggen van parkeernormen in Vlaamse steden en gemeenten.
 
Er zijn parkeercijfers opgesteld op Vlaams niveau (via de omzendbrief 59), maar via omzendbrief RO 97/4 werden ze in de jaren ’90 opgeheven. Dit deed men omdat een beheersing van de automobiliteit nodig was. Momenteel beslist de gemeente autonoom of een parkeernorm/-kencijfer al dan niet wordt opgesteld, en of een bestaande norm/kencijfer al dan niet nageleefd moet worden. Een aantal gemeenten hebben de kencijfers van de omzendbrief overgenomen in een bouwverordening en/of belastingreglement en hanteren ze momenteel nog steeds. Zoveel mogelijk van deze gemeenten zijn opgenomen in dit project. Opvallend is dat de kencijfers meestal als minimum worden gehanteerd, om parkeeroverlast op straat te vermijden. Het merendeel hanteert de minimumaantallen op het hele gemeentelijk grondgebied. Vooral gemeentelijke RUP’s (1/3 van de opgenomen Vlaamse steden en gemeenten) en MOBER’s (1/6 van de opgenomen Vlaamse steden en gemeenten) worden gebruikt voor het bepalen van het aantal parkeerplaatsen op een locatie-afhankelijke manier.
 
Op basis van de analyse van parkeernormen in een zestal Nederlandse gemeenten is de aanpak van parkeernormering in Vlaamse steden en gemeenten vergeleken met de aanpak in Nederlandse steden en gemeenten. Op die manier kwamen verschilpunten naar voor. Daarnaast geeft de vergelijking aandachtspunten aan voor het opstellen en het gebruik van parkeernormen in Vlaamse steden en gemeenten. Zo is een ‘voorlopig plan van aanpak voor het opstellen en het gebruik van gemeentelijke parkeernormen in Vlaanderen’ opgesteld. Vanuit verschillende invalshoeken (lokale overheden, Vlaamse overheid, studiebureau’s en adviseurs) is getracht reactie uit te lokken op dit plan van aanpak via interviews met een vijftal bevoorrechte getuigen. Het uiteindelijk resultaat is een definitief plan van aanpak voor het opstellen en het gebruik van parkeernormen in Vlaamse steden en gemeenten.
 
In het plan van aanpak wordt het onderscheid gedefinieerd tussen een parkeernorm en een –kencijfer. Parkeernormen worden beïnvloed door de bereikbaarheidskenmerken, de mobiliteitskenmerken, enkele specifieke kenmerken en het gemeentelijke parkeerbeleid. Deze gegevens kunnen bekomen worden aan de hand van parkeermetingen. De wijze waarop een gemeente zijn parkeernorm gebruikt, hangt af van het effect dat men wil bereiken en welke ondersteunende maatregelen getroffen (kunnen) worden. Binnen het kader van een duurzaam mobiliteitsbeleid zijn krappe parkeernormen het uitgangspunt om ongewenst autogebruik tegen te gaan. Ook het opleggen van een combinatie van minimum- en maximumnormen verdient aanbeveling. De minimumnorm zorgt ervoor dat men niet onder de verplichting uit kan, hetzij ter betaling van een compensatiebedrag. Gezien een parkeernorm afhankelijk is van vele lokale factoren moet ook steeds gespecificeerd worden voor welk gebied en welke functie de parkeernorm geldig is. In het plan van aanpak wordt beschreven hoe parkeernormen een afdwingbaar kader bieden om het parkeren goed te regelen. Tenslotte is een voorstel opgenomen voor de actualisatie van de normen aan de hand van een multidisciplinair team van gemeentediensten. Ook blijkt dat een kader op Vlaams niveau noodzakelijk is om onderlinge afstemming te verzekeren en concurrentie tussen steden op basis van de normen te voorkomen. In een dergelijk Vlaams kader wordt best een verplichting opgelegd voor het voorzien van de combinatie van gemeentelijke minimum- en maximumnormen. Daarin moet vooral de ‘maatwerk-methode’ aanbevolen worden en dus geen vaste normen voor Vlaanderen omdat lokale factoren variëren.
 
Toekomstig onderzoek dient uit te gaan naar bereikbaarheidskaarten voor Vlaanderen, kencijferdatabanken (naar functie, schaalniveau en gebied) en een betere integratie van diverse gemeentediensten bij het vaststellen van parkeernormen. Een kencijferdatabank is enkel mogelijk indien op grootschalig niveau cijfers verzameld worden. Dit kan in ruil voor toegang tot de databank.
 

Bibliografie

 

Amersfoort (2007). Bouwverordening Amersfoort 2007 [Elektronische versie]. Art. 2.5.30
en bijlage 15, 10 maart 2008, beschikbaar op http://www.breedbandamersfoort. nl/docs/bis/raad/2007/2273401%20Bouwverordening%20Amersfoort%202007 .pdf
Amersfoort (n.d.). Stad met een hart. Over Amersfoort. 1 maart 2008, beschikbaar op
http://www.amersfoort.nl/smartsite.shtml?id=51542
Anderson, D.R., Sweeney, D.J., & Williams, T.A. (2005, maart). Statistiek voor economie
en bedrijfskunde. Amersfoort, Nederland: Academic Service, Drukkerij Wilco.
Arendonk (n.d.). 1.1. Belastingreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen [Elektro-
nische versie]. 15 oktober 2007, verkregen via begeleider.
Autobezit per gemeente in Vlaanderen (2001). 17 april 2008, verkregen via begeleider.
Baarda, D.B., & de Goede, M.P.M. (2001). Basisboek Methoden en Technieken,
handleiding voor het opzetten en uitvoeren van onderzoek. Groningen/Houten, Nederland: Wolters-Noordhoff bv.
Belgisch Staatsblad (2007). 177e jaargang, Brussel. Beschikbaar op http://www.ejustice.
just.fgov.be/doc/rech_n.htm
Bestuursdienst Communicatie (2007). Factsheet Rotterdam [Elektronische versie]. 26
februari 2008, beschikbaar op http://www.rotterdam.nl/smartsite.dws?id=
266690&MainMenu=&Menu=266690
CBS (2007, december). Centraal Bureau voor de Statistiek. Nederland Regionaal
Kerncijfers. Voorburg/Heerlen, Nederland. 1 maart 2008, beschikbaar op http:// statline.cbs.nl/
CROW (2002a, 1 mei). Van parkeerbeheer naar mobiliteitsmanagement. Geïntegreerd
parkeren: Hoofdpuntennotitie. CROW-publicatie,brochurenummer 560,p. 21.
Ede, Nederland.
CROW (2002b, 1 mei). Van parkeerbeheer naar mobiliteitsmanagement. Parkeerbeleid is
meer dan parkeren – Integraal parkeerbeleid in de praktijk. CROW-publicatie,
brochurenummer 565, p. 18-19. Ede, Nederland.
CROW (2004a, maart). Parkeerkencijfers – Basis voor parkeernormering. CROW-
publicatie 128. Ede, Nederland.
CROW (2004b, 1 mei). Van parkeerbeheer naar mobilitietsmanagement. Parkeren in
Europees perspectief. CROW-publicatie, brochurenummer 568, p. 7. Ede, Nederland.
CROW (2004c, oktober). ASVV 2004, Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen
de bebouwde kom. CROW-publicatie Verkeerstechniek, artikelnummer 720. Ede,
Nederland.
CROW (2005, 1 augustus). Van parkeerbeheer naar mobiliteitsmanagement.
Beargumenteerd kiezen voor parkeernormen – het gebruik van nieuwe
parkeerkencijfers. CROW- publicatie,brochurenummer 571, p. 20-26. Ede,
Nederland.
CROW (2006, 1 februari). Van parkeerbeheer naar mobiliteitsmanagement. Parkeren en
het locatiebeleid – de consequenties op nieuwe en bestaande locaties. CROW-
publicatie, brochurenummer 575. Ede, Nederland.
DA Consult nv (2004, maart). Mobiliteitsplan Opwijk – Fase 3: Beleidsnota. Definitieve
versie. Ruimtelijke planning en vormgeving, Halle.
De Ceunynck, T. (2006-2007). Individuele opdracht Verkeersplanning. Analyse verkeers-
en vervoersbeleid Amsterdam [Elektronische versie]. 12 januari 2008, verkregen
via collega-student Tim De Ceunynck.
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijk Planning (2003). Informatief gedeelte Ruimtelijk
Structuurplan Gent [Elektronische versie]. 11 januari 2008, p. 6-9, beschikbaar
op http://www.gent.be/eCache/THE/1/706.cmVjPTQzNzI4.html
Dienstverlening (2005, mei). Gemeente Zoersel - Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
[Elektronische versie]. 16 februari 2008, beschikbaar op http://www.zoersel.be/
docupload/3386.pdf
Diksmuide (2007, 26 februari). Zitting van de gemeenteraad op maandag 26.02.2007 te
20u30 op het Stadhuis [Elektronische versie]. 19 november 2007, p.14-20,
beschikbaar op www.diksmuide.be/file_uploads/1581.pdf?_vs=0_N
dIVV (n.d.). Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, gemeente Amsterdam. Parkeren is
manoeuvreren. Beleidsnota Herijking Parkeerbeleid [Elektronische versie]. 12
maart 2008, persoonlijke communicatie.
Dongen, K. (2007, 16 november). Vernieuwd locatiebeleid voor vestiging kantoren en
bedrijven. 25 februari 2008, beschikbaar op http://www.amsterdam.nl/gemeente/
college/maarten_van_0/redactionele/vernieuwd?ActItmIdt=98641
Enschede (2005). Mobiliteitsplan 2004-2015 GVVP [Elektronische versie]. 31 maart
2008, beschikbaar op http://cms3.enschede.nl/wonen/parkerenenverkeer/
Verkeer/00013/051011_MM_Opmaak_Mobiliteitsplan_2004-2015.pdf/
ESRI (1997). Environmental Systems Research Institute, Inc. ArcExplorer 2.0, GIS Data
Explorer built with MapObjects Technique. Computerprogramma. (GIS-data ter
beschikking gesteld door UHasselt in het kader van de opleiding Verkeerskunde.)
FOD Economie (1998-2007). Nationaal Instituut voor de Statistiek, Structuur van de
bevolking. Algemene Directie Statistiek en Economische informatie. 4 december
2007, beschikbaar op http://statbel.fgov.be/figures/d21_nl.asp#2
Gemeente Amersfoort (2006, 27 juni). Woonvisie Amersfoort 2006-2010 – Vitaliteit en
verscheidenheid in een ongedeelde stad [Elektronische versie], p. 4-7, Nederland.
1 maart 2008, beschikbaar op http://www.breedbandamersfoort.nl/docs/
internet/_wonen_en_leven/_wonen/Woonvisie.pdf
Gemeente Brasschaat (2001, 29 november). Uittreksel uit de notulen van de gemeente-
raad [Elektronische versie]. 018bo.Belasting 2002-2006 op het ontbreken van
parkeerruimten. 15 oktober 2007, verkregen via begeleider.
Gemeente Brasschaat (2005, juni). Gemeente Brasschaat: Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan, dossier BRA506[Elektronische versie]. 16 februari 2008,
beschikbaar op http://www.brasschaat.be/Index.aspx?SGREF=2665&CREF=9885
Gemeente Enschede (n.d.). De stad Enschede. 31 maart 2008, beschikbaar op http://
cms3.enschede.nl/toerisme/De_Stad/Startpagina/
Gemeente Gouda (2004, 13 december). Parkeerbeleidsplan gemeente Gouda Parkeerbe-
leid 2005-2015 Eindrapport [Elektronische versie]. Sector Stadswerken, afdeling
Ruimtelijk Beleid. Gouda, Nederland. 15 maart 2008, beschikbaar op http://www.
gouda.nl/content.jsp?objectid=49313
Gemeente Gouda, & VVV Het Groene Hart (2007). Promotiefilm Hart van Gouda [Elektro-
nische versie]. 17 maart 2008, beschikbaar op http://www.vvvgouda.nl/
vvvgouda_nl/hartvangouda.php
Gemeente Kontich (2005, 19 september). Stedenbouwkundige verordening op het
aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen buiten de openbare weg. 26
november 2007, persoonlijke communicatie. (Eveneens beschikbaar op http://
users.pandora.be/kontich/groen/parkeerplaatstaks.htm#stedenbouwkundige)
Gemeente Kontich (2007, november). Ontwerp Gemeentelijk Mobiliteitsplan – Synthese-
nota [Elektronische versie]. 26 november 2007, persoonlijke communicatie.
Gemeente Middelkerke (2001, juni). Mobiliteitsplan Derde Deel: Beleidsplan [Elektro-
nische versie]. 22 november 2007, verkregen via collega-student Davy Willaert. 
Gemeente Opwijk (2004, 12 oktober). Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad [E-
lektronische versie]. Punt 10. Beslissing houdende de goedkeuring van een ge-
meentelijke stedenbouwkundige verordening voor het voorzien van parkeerplaat-
sen en een ruimte voor het opslag van huishoudelijk afval bij meergezinswoning-
en. 27 november 2007, persoonlijke communicatie.
Gemeente Zemst (2006, 10 augustus). Dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening
[Elektronische versie]. Stedenbouwkundige- en verkavelingsverordening
Gecoördineerde versie. 1 november 2007, beschikbaar op http://www.zemst.be/
eCache/DEF/2/109.html
Gemeenteraad Bornem (2007, 17 april). Verslag gemeenteraadszitting van 17 april 2007
[Elektronische versie]. 10. Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen. P. 6-
7, 19 november 2007, persoonlijke communicatie.
Gemeenteraad Destelbergen (1991, 29 oktober). Bouwverordening betreffende het pa-
keren van voertuigen en rijdend materiaal op private gronden. 29 november
2007, persoonlijke communicatie.
Groen Kontich (n.d.). Heffing van een belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen
(inclusief die voor gehandicapten) en fietsenstallingen voor de periode tot 31
december 2006. 24 november 2007, beschikbaar op http://users.pandora.be/
kontich/groen /parkeerplaatstaks.htm#stedenbouwkundige
Groep Planning (2001, april). Vennootschap van stedenbouwkundige, verkeerskundigen,
architecten en ingenieurs. Stad Brugge Mobiliteitsplan – Beleidsplan [Elektro-
nische versie]. 22 november 2007, verkregen via collega-student Davy Willaert. 
Groep Planning (2004, januari). Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zottegem – Infor-
matief gedeelte [Elektronische versie]. 15 februari 2008, beschikbaar op http://
www.zottegem.be/download.php?linkID=132&item=248
Groep Planning (n.d.). Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Diksmuide – Informatief
gedeelte [Elektronische versie]. 15 februari 2008, beschikbaar op http://www. diksmuide.be/Ruimtelijk_Structuurplan/2684/default.aspx?id=3597&pg=3812
Grontmij Belgroma (2004, 17 juni). Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lommel –
Informatief gedeelte [Elektronische versie]. 2 februari 2008, beschikbaar op
http://www.lommel.be/home/index.cfm?id=1381&l=1
Ham (n.d., a). Bouwverordening “Parkeergelegenheden bij bouwwerken” [Elektronische
versie]. 26 november 2007, persoonlijke communicatie.
Ham (n.d., b). Ontstentenis van parkeerruimte voor dienstjaar 2006 [Elektronische ver-
sie]. 26 november 2007, persoonlijke communicatie.
Knokke-Heist (n.d.). Gemeentebelasting op het ontbreken van parkeerplaatsen
[Elektronische versie]. 20 november 2007, beschikbaar op http://inwoners. knokke-heist.be/product/1568/default.aspx?_vs=0_n&id=707
Kürschner, J. (2006, juni). Dienst Ruimtelijke Ordening, i.o.v. projectgroep Studenten-
huisvesting, Gemeente Amsterdam. Lust of last? Studenten, auto’s en parkeer-
plaatsen. Richtlijnen voor een parkeernorm bij studentenwoningen [Elektronische
versie]. 6 maart 2006, beschikbaar op http://www.oga.amsterdam.nl/bijlagen/ downloads/studentenhuisvesting_onderzoekparkerenjuni2006.pdf
Lammens, E., & Polspoel, D. (2003, november). Provincie Vlaams-Brabant, Stad Tienen
Mobiliteitsplan Fase III Beleidsplan [Elektronische versie]. 23 november 2007, beschikbaar op http://www.tienen.be
Langzaam Verkeer vzw (2001, januari). Bureau voor mobiliteitsmanagement. Beleidsplan
Mobiliteitsplan Bornem. 20 november 2007, beschikbaar op http://www.bornem. be/fb111ezg32nk0kk232.aspx
Leiedal (2006, mei). Ontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Kortrijk – Informatief
Deel [Elektronische versie]. 6 februari 2008, beschikbaar op http://www.west-
vlaanderen.be/jahia/Jahia/site/gem_planningsprocessen/pid/2702 
Leuven (2003, 15 december). Stedenbouwkundige verordening op het aanleggen van
parkeerplaatsen en fietsenstallingen buiten de openbare weg [Elektronische
versie]. 15 oktober 2007, verkregen via begeleider. (Eveneens beschikbaar op
http://leuven.i-merge.net/doc/ontbreken%20parkeerplaatsen%20
en%20fietsenstallingen.pdf)
Leuven (n.d.). Ruimtelijk Structuurplan Leuven – Informatief gedeelte [Elektronische ver-
sie]. 7 februari 2008, beschikbaar op http://www.leuven.be/doc/Structuurplan.pdf
Lommel (2007, 27 februari). Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen [Elekto-
nische versie]. 26 november 2007, persoonlijke communicatie.
Mebumar (2002, 25 oktober). Mobiliteitsplan Fase 1 – Oriëntatienota [Elektronische
versie]. 5 november 2007, beschikbaar op www.destelbergen.be/docs/20060807_
gemeentelijk_mobiliteitsplan/7403004%20pl%20orientatienota-def.pdf
Mebumar (2006, 7 augustus). (Geactualiseerd) Mobiliteitsplan – Beleidsnota
[Elektronische versie]. 5 november 2007, beschikbaar op www.destelbergen.be/
docs/20060807_gemeentelijk_mobiliteitsplan/7403004%20pl%20beleidsplan%
20definitief.pdf
Middelkerke (2007, 25 maart). Belastingen en retributies:Belasting op het ontbreken van
parkeerplaatsen [Elektronische versie]. 23 november 2007, beschikbaar op http://www.middelkerke.be/nieuw/belastingen_detail.asp?nr=7
Miermans, W. (2005-2006). Cursus Verkeerskunde. Parkeren – Parkeerbeheersing –
Rijksbeleid, p. 2-3. Universiteit hasselt, Diepenbeek.
Miermans, W., & Van Moerkerke, B. (2005, 2 oktober). Parkeerbeleid als sleutel van een
duurzaam mobiliteitsbeleid, p. 7-9.
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (2004). Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Samenvatting. Afdeling Ruimtelijke Planning, Brussel. (Eveneens beschikbaar op
www.ruimtelijkeordening.be)
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (2007). Verordeningeninternet [Elektronische
versie]. 18 oktober 2007, beschikbaar op http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ ruimtelijk/verordeningen/verordeningeninternet_1.html
Mobiel Vlaanderen (n.d.). Module 15 – Flankerende maatregelen ter ondersteuning van
een duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid [Elektronische versie]. 1 november 2008, beschikbaar op http://www.mobielvlaanderen.be/convenants/module.php? nav=5&id=15
Mobiliteitscel (2001, juni). Mobiliteitsplan Vlaanderen – Naar een duurzame mobiliteit in
Vlaanderen. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, dep. Leefmilieu en Infrastructuur, Brussel. Beschikbaar op http://viwc.lin.vlaanderen.be/mobiliteit/
Optimal Parking Control (2006). Info Steden – Blankenberge [Elektronische versie]. Het
parkeerbeleid. 6 december 2007, beschikbaar op http://www.parkeren.be/nl/ steden/blankenberge/parkeerbeleid.html
Quanten, F., et al. (2007). Handleiding voor een gemeentelijk economisch beleid
[Elektronische versie]. 6 oktober 2007, beschikbaar op http://www.unizo.be/ viewobj.jsp ?id=303514
Raad van State (n.d., a). Omzendbrief RO 97/4 van 3 juni 1997 betreffende verdere op-
heffing van omzendbrieven en richtlijnen inzake ruimtelijke ordening [Elektro-
nische versie]. 20 oktober 2007, beschikbaar op http://reflex.raadvst-consetat.be
/reflex/index.reflex?page=chrono&c=detailget&d=detail&docid=31891&tab
=chrono
Raad van State (n.d., b). Omzendbrief van 20 oktober 1982 betreffende de eis om bij
bouwwerken parkeerruimte te scheppen [Elektronische versie]. 20 oktober 2007, beschikbaar op http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/index.reflex?docid=29293 &lang=nl
RO Stedenbouw (2007, 20 december). Wijziging stedelijke bouwverordening betreffende
parkeerplaatsen, goedgekeurd in vergadering van de gemeenteraad d.d.
16.03.’93 – Definitieve aanvaarding [Elektronische versie]. 25 februari 2008,
persoonlijke communicatie.
Rotterdam (2007, 12 juli). Actuele versie van de Bouwverordening Rotterdam 1993, art.
2.5.30, p. 24-25. Parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in
gebouwen [Elektronische versie]. Actuele versie bouwverordening Rotterdam
1993, Bijlage 8 behorende bij artikel 2.5.30, p. 81-85. Capaciteit van parkeergele-
genheid in relatie tot de plaats, de omvang en de bestemming van gebouwen [E-lektronische versie]. 15 maart 2008, beschikbaar op http://www.obr.rotterdam. nl/smartsite229.dws?goto=2010571&style=1901
Rouveroij, van, S. (1997). Mobiliteitsplan GENT-Binnenstad [Elektronische versie]. 11
januari 2008, beschikbaar op http://www.gent.be/eCache/THE/4/216.cmVjPTM5N
zgy.html
SOB Amersfoort (2008, maart). Nota Parkeernormen Amersfoort 2007 [Elektronische
versie]. Afdeling Verkeer & Vervoer. 8 april 2008, persoonlijke communicatie.
Stad Brugge (2006, 25 april). Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het
bouwen, verkavelen en op de beplantingen [Elektronische versie]. Dienst Infra-
structuur en Ruimtelijke Ordening. 15 oktober 2007, persoonlijke communicatie.
Stad Genk (2006, 9 maart). Genk Morgen Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan [Elek-
tronische versie]. 11 februari 2008, beschikbaar op http://grs.genk.be
Stad Genk (2007). Financiën: Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen [Elektro-
nische versie]. 20 november 2007, beschikbaar op http://www.genk.be
Stad Gent (2004). Algemene Stedenbouwkundige Verordening. 6 november 2007, pp.
10-12, beschikbaar op http://www4.gent.be/gent/bestuur/politiereglementen/
Stad Kortrijk (2007, 11 juli). Algemene stedenbouwkundige verordening [Elektronische
versie]. 5 november 2007, pp. 22-23, persoonlijke communicatie.
Stad Leuven (2002, 25 november). Belastingsreglement op het ontbreken van parkeer-
plaatsen en fietsenstallingen – Goedkeuring [Elektronische versie]. Dienst Finan-
ciën. 23 november 2007, persoonlijke communicatie.
Stad Lommel (2000, 18 januari). Uittreksel uit de notulen van het College van Burge-
meester en Schepenen. Bouwverordening betreffende het scheppen van parkeer-
ruimte bij bouwwerken [Elektronische versie]. 26 november 2007, persoonlijke
communicatie.
Stad Peer (2007, 25 oktober). Voorstel belastingsreglement (met consignatie!) [Elektro-
nische versie]. 18 december 2007, persoonlijke communicatie.
Stad Peer (n.d.). Voorstel stedenbouwkundige verordening betreffende autostaanplaat-
sen en bergingen [Elektronische versie]. 18 december 2007, persoonlijke commu-
nicatie.
Stad Roeselare (n.d.). Indirecte belasting op het ontbreken van parkeerruimten [Elektro-
nische versie]. 15 oktober 2007, verkregen via begeleider.
Stadsbestuur Blankenberge (2001, 31 juli). Belasting op het ontbreken van parkeer-
plaatsen [Elektronische versie]. 15 november 2007, beschikbaar op http://www.
blankenberge.be/uploads/eloket_f/ontbreken%20van%20parkeerplaaatsen.pdf  
Stadsbestuur Gent (2007, 26 maart). Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen –
overgangsmaatregel. Departement Stafdiensten, afdeling Kennis en Expertise,
dienst belastingen. 6 november 2007, beschikbaar op http://www.gent.be/eCache
/THE/1/11/857.cmVjPTEwMTg5Mw.html.
Stadsdeel Oud-Zuid (2007, 31 oktober). Beleid en Communicatie, afdeling Economie en
Ruimte, Gemeente Amsterdam. Parkeren in Oud-Zuid: Plaats maken voor leefbare
buurten. Nota parkeren [Elektronische versie]. Amsterdam, Nederland. 5 maart
2008, beschikbaar op http://www.oudzuid.amsterdam.nl/wegen_en_verkeer/
parkeren
Statline CBS (2008). Centraal Bureau voor de Statistiek. Voorburg/Heerlen, Nederland.
26 februari 2008, beschikbaar op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/ bevolking/cijfers/default.htm
Studiegroep Omgeving (1997). Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zemst – Infor-
matief gedeelte [Elektronische versie]. 16 februari 2008, beschikbaar op http://
www.zemst.be/webfiles/Documents/files%20stedenbouw/Structuurplan%20zemst
-tekst.pdf
Studiegroep Omgeving (1999, juni). Architectuur, ruimtelijke planning, landmeetkunde.
Ruimtelijk Structuurplan Gemeente Bornem – Structuurplanning Bornem tweede
actualisatie [Elektronische versie]. 28 december 2007, beschikbaar op http://www.bornem.be/files/CMS/goedgekeurd%20structuurplan%20Bornem.pdf
Studiegroep Omgeving (2006, 16 oktober). Stedenbouwkundige verordening inzake het
parkeren en stallen van auto’s en fietsen en realisatie van bergruimten [Elektro-
nische versie]. Gemeente Bornem. 15 oktober 2007, verkregen via begeleider.
SumResearch (2004, maart). Urban Consultancy. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
Brugge – Informatief gedeelte [Elektronische versie]. 31 januari 2008,
beschikbaar op  http://www.brugge.be/internet/nl/openbaar_bouwen_wonen/ ruimtelijke_ordening/ruimtelijke_planning/inhoudelijke_planning/RP_strucpl_.htm
Ternest, P., & De Zaeytijd, S. (2005, 15 maart). Verslag stadsgesprekken Roeselare 15
maart 2005 Groep Rode zaal [Elektronische versie]. 14 februari 2008, beschikbaar
op http://www.thuisindestad.be/html/workshops/downloads_verslagen/roeselare _rood.pdf
Tienen (2006, 30 november). Tintelende Stad. Reglement: belasting op het ontbreken
van parkeerplaatsen. 23 november 2007, beschikbaar op www.tienen.be/upload/
pdf/Regl_belast_parkeerplaatsen.pdf
Tritel (2006). Maximalisatieplan parkeerplaatsen voor het centrum van de gemeente
Opwijk. Oriëntatienota – augustus 2006, conceptnota – augustus 2006, ontwerp –
oktober 2006. Transport Infrastructure & Telematics, Mechelen.
van der Klaauw, C. (2006, november). Ruimtelijke ordening en economische zaken,
Parkeernormennota 2006 [Elektronische versie]. 15 oktober 2007, beschikbaar op
http://www.groningen.nl/assets/pdf/Nota%20Parkeernormen%20-%20vierkante
%20versie.pdf
Vlaamse overheid (2007). Vademecum Duurzaam Parkeerbeleid Ontwerp [Elektronische
versie]. 15 december 2007, verkregen via begeleider.
Vlaamse overheid (n.d.). Duurzame Mobiliteit [Elektronische versie]. Kiezen voor een
duurzaam parkeerbeleid. Departement Mobiliteit en Openbare werken. 6 oktober 2007, beschikbaar op http://www.duurzamemobiliteit.be/duurzamemobiliteit/ parkeerbeleid/128-DSY.html
Vlaamse overheid RO (n.d.). Ruimtelijke Ordening, Decreet van 18 mei 1999 houdende
de organisatie van de ruimtelijke ordening, artikel 56. 16 februari 2008, beschik-
baar op http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/Nwetgeving/decreet/ndec2.htm#
[HOOFDSTUK%20III.%20Stedenbouwkundige%20verordeningen]
Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken (2007). Enquête gemeentelijk
parkeerbeleid [Elektronische versie]. 12 februari 2008, verkregen via begeleider.
Vlaams Parlement (2002, april-mei). Parkeerverordening, interpellatie vraag nr. 132 van
17 januari 2002 [Elektronische versie]. 21 oktober 2007, beschikbaar op http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/bva/atomiseringen/ato20012002/nr14/ stevaert/132.pdf 
Voorlichtingsdienst Oostende (2005, 22 december). De stedelijke verordening op de
bouwwerken, 16 [Elektronische versie]. 20 november 2007, beschikbaar op
http://www.oostende.be/ZoekPlus/520/default.aspx?keyword=bouwwerken&type
=&target=1;6;8;10;13;15;17;18;20;21;&keywords=0&doc=False&pn=0
VVSG vzw (2007, 11 mei). Gedepenaliseerde parkeerovertredingen [Elektronische
versie]. Eerste resultaten enquête gemeentelijk parkeerbeleid. 18 oktober 2007,
beschikbaar op http://www.vvsg.be/nl/omgeving/mobiliteit/parkeerheffing.shtml#
modelreglementen
Willems, J., Comm. V. (2006, juli). Verkeerskundig advies. Parkeerbehoeftestudie stad
Peer, versie 1 [Elektronische versie]. 12 november 2007, persoonlijke communi-catie.
WVI (2004, 17 mei). Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Informatief gedeelte Knokke-
Heist. 8 februari 2008, beschikbaar op http://inwoners.knokke-heist.be/files/grs/
deel2.html
WVI (2005, maart). Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Oostende – Informatief ge-
deelte [Elektronische versie]. 12 februari 2007, beschikbaar op http://
blog.oostende.be/media/pdf/brochure-grs.pdf?_vs=0_N
WVI TRITEL (2002a, oktober). Mobiliteitsplan Knokke-Heist – Beleidsplan P344 [Elektro-
nische versie]. 22 november 2007, verkregen via collega-student Davy Willaert. 
WVI TRITEL (2002b, december). Stad Oostende. Mobiliteitsplan Stad Oostende – Beleids-
plan P421 Eindrapport [Elektronische versie]. 22 november 2007, verkregen via
collega-student Davy Willaert.
Zantman, E., & de Hoog, A. (2002). Decentralisatie parkeerbeleid: Amersfoort anticipeert
met nieuwe parkeernorm [Elektronische versie]. Uit Verkeerskunde, nr. 5, p. 24-
29, Nederland.
ZenriX Solutions (2001-2007). Pleasure & Comfort. Verkooppunten in Nederland. 1 april
2008, beschikbaar op http://www.pleasure-comfort.com/winkels/Nederland_met_
provincies.gif
Zottegem (n.d.). Stadsdiensten – Parkeerplaatsen. Belasting op het ontbreken van
parkeerplaatsen [Elektronische versie]. 27 november 2007, beschikbaar op

http://www.zottegem.be/page.php?linkID=227

Universiteit of Hogeschool
Verkeerskunde
Publicatiejaar
2008
Share this on: