Leerlingenparticipatie in het secundair onderwijs.

Maria Magdalena De Vry
Persbericht

Leerlingenparticipatie in het secundair onderwijs.

MARLEEN DE VRY UA- ONDERWIJSMANAGEMENT
DE WEG NAAR PARTICIPATIE MOEIZAMER DAN GEDACHT
"Participatie van leerlingen is meer dan vergaderingen organiseren. Het is een cultuur, een
ingesteldheid die ingebed is in het functioneren van onze school. Jongeren naar hun mening vragen
is bij ons een natuurlijke reflex geworden.", zo stelt directeur Annemie trots. De leerlingen rond de
tafel knikken energiek. Hun school had weinig moeite met de wensen van het participatiedecreet.
Samen school maken met leerlingen, ouders en leerkrachten, dat stond al jaren in het
schoolwerkplan.
Helaas klinkt het participatieverhaal in vele scholen anders. Neem nu de school die haar leerlingen
tracteerde op een heus concert als feestelijke kennismaking met de nieuwe scholengemeenschap: het
weer was stralend, de persfotografen paraat, maar het publiek stond er wat fronsend bij: show te
passé en te duur, slechte timing, verplichte aanwezigheid en vooral … had hierover niet overlegd
kunnen worden?!
Waarom komt samen school maken soms zo moeizaam van de grond?
Zijn de voordelen van de participatiecultuur onvoldoende bekend? Gaat het om koudwatervrees?
Steigeren sommigen bij de idee dat hun autonome beslissingsmacht zou worden ingeperkt?
Hoe krijgt u echte participatie van de grond? U leest het in deze bijdrage.
Droom van elk schoolleider
Leerlingenparticipatie oftewel samen school maken, en als toegift nog een fikse portie welbevinden,
sociale vaardigheden, democratische burgerschapswaarden, studiemotivering en actief leren, het lijkt
wel een paradijs met heel veel maagden. Toch is dit geen utopie.
Onderzoek vertelt ons dat het schools welbevinden van leerlingen bepaald wordt door hun beleving
van het school- en klasklimaat, meer bepaald door de mate van inspraak in de leef- en de
leeromgeving van de school. Leerlingen moeten vooral hun mening kwijt kunnen en als een reële
gesprekspartner worden beschouwd. Met een leerlingenraad alleen is er dus nog geen participatie.
Daarvoor is een veelvoud van overlegvormen1 nodig.
Een tweede vaststelling is dat een participatieve, leerlinggerichte school de democratische
burgerschapswaarden bij haar leerlingen meer bevordert dan projecten rond burgerschapsvorming.
Leerlingen die deelnemen aan het schoolbeleid leren immers in de praktijk hoe de democratie werkt:
ze leren verschillende belangen onderscheiden, rekening houden met de mening van anderen en in
overleg beslissingen nemen.
Daadwerkelijke participatie is zelfs een remedie voor asociaal gedrag en aliënatie. Door de betere
relaties en communicatiekanalen tussen leerlingen en leerkrachten groeit er immers betrokkenheid.
Participatie van de enen wakkert bovendien participatie van de anderen aan. Als leerlingen daarnaast
ook nog hebben kunnen meebeslissen over de regelgeving op school, houden ze zich beter aan de
regels en is er meer rust en orde. In de klas, tenslotte, bevorderen participatief ingestelde leerkrachten
zelfsturend en actief leren. Kan het nog beter?
Van participatie tot lerende organisatie
Onderwijssystemen weerspiegelen de maatschappelijke waarden van hun tijd. Toen volgzaamheid en
onderwerping aan gezag maatschappelijk van belang waren en managers zich vooral bezighielden
met standaardisering en reductie van variëteit, produceerde het onderwijs de gewenste individuen en
leiders. Maar op dit ogenblik is er juist een sterke tendens naar inspelen op variëteit, met name op de
1 Over formele, semi-formele en informele inspraak, de mogelijkheden om ook niet-taalvaardige leerlingen bij het
schoolbeleid te betrekken, het belang van een gediversifieerd extracurriculum en over kwaliteitsindicatoren bij
leerlingenparticipatie handelt deel één van mijn scriptie.
LEERLINGENPARTICIPATIE JUNI 2005
MARLEEN DE VRY UA- ONDERWIJSMANAGEMENT
individuele competenties en het eigen initiatief van 'medewerkers'. Ook in het onderwijs is deze
transformatie van een gehoorzaamheids- naar een onderhandelingsmodel aan de gang. Dat vergt
uiteraard een hele aanpassing want waar de traditionele schoolleider alles zelf wilde beheersen en
allergisch was voor 'te veel' communicatie en 'te veel' initiatief van onderuit, moet hij die dominante
rol nu inruilen voor onderhandelen, en dat is een moeilijkere communicatievorm dan bevelen.
Participatie is dus ongetwijfeld een pittige leerschool. Schoolleiders moeten leren om andere partijen
niet te zien als een bedreiging maar als partners in een gezamenlijke missie, een gezamenlijk
pedagogisch project. De partners van hun kant moeten eraan wennen dat ze op hun
verantwoordelijkheidszin worden aangesproken, een waar emancipatorisch proces.
Scholen hebben dus niet alleen de taak om hun leerlingen te leren leren, ze moeten ook zelf een
lerende organisatie zijn!
Hoe dit proces op gang brengen?
communicatie en massage
Verandering ontstaat als kwalitatief sterke nieuwe ideeën doordringen en aanvaard worden.
Effectiviteit = Kwaliteit x Aanvaarding, zo leren we van veranderingsdeskundige2 Koeleman. Nu
is ten aanzien van de kwaliteit van de participatieve school geen twijfel mogelijk. Helaas leidt deze
vaststelling niet automatisch tot aanvaarding. Dat is immers een leerproces op gedragsniveau, dat
verloopt via de fasen van ontdooien (=sensibiliseren), bewegen (=leren en veranderen) en stollen
(=automatisme van het nieuwe gedrag). Een aantal factoren kunnen het aanvaardingsproces
vertragen: angst om invloed of prestige te verliezen, gebrek aan vertrouwen, gebrek aan informatie.
Acceptatie kan bevorderd en ondersteund worden door communicatie. Volgehouden communicatie
is de enige manier om een groot draagvlak te creëren voor zowel de primaire als de secundaire
veranderingsprocessen, zowel voor de participatie van de leerlingen als voor de nieuwe cultuur en
managementstijl. Bijkomende 'massage' door andere partners (ouders, leerkrachten, schoolbestuur)
kan het veranderingsproces vergemakkelijken en bespoedigen.
alle partijen bevragen
Tenslotte kan alleen wie zijn partners kent, efficiënt sensibiliseren, communiceren en beleidsplannen
opstellen. Onderzoek naar de standpunten, percepties en wensen van alle partijen is daarom een
stevige aanrader en levert door de band verrassende resultaten op. Het nadeel is dat zulk onderzoek
enige inspanning vraagt. De participatiebarometer3 die binnenkort beschikbaar is, kan dat probleem
oplossen.
Ondergetekende werkte met een representatieve enquête bij leerlingen, directieleden, leerkrachten en
ondersteunend personeel, waarbij de vier partijen grotendeels dezelfde vragen kregen. Voor de
leerlingen waren er extra vragen over het school- en klasklimaat, voor de leerkrachten over het
klasklimaat. Deze vragenlijsten leverden niet alleen de basis voor het stappenplan voor participatie,
maar detecteerden ook haarfijn welke leerlingengroepen niet of juist wel goed in hun vel zaten en
wat het verband was met het school- en klasklimaat dat ze ervaarden. Vele leerkrachten bleken
onvoldoende vertrouwd met participatieve en actieve werkvormen en in het algemeen was vooral de
bottom-upcommunicatie binnen klas en school ondermaats. Het is misschien even slikken, maar
zulke informatie maakt gericht bijsturen perfect mogelijk. Uiteraard is dit een werk van lange adem.
Maar aan Annemie te horen, loont het dubbel en dik de moeite! Doen, dus!
MARLEEN DE VRY
2 KOELEMAN, H., Interne communicatie bij verandering. Van middelen- naar interventiedenken, Kluwer, Alphen
a/d Rijn, 2002
3 VAN PETEGEM,P en MAHIEU, P., Participatiebarometer; Onderzoeksproject OBPWO 03.05 Deze
geïntegreerde participatiebarometer meet de participatiegraad van zowel leerlingen als ouders en leerkrachten.
LEERLINGENPARTICIPATIE JUNI 2005

Bibliografie

BIBLIOGRAFIE

CHENG, Y, The Changing Context of School Leadership. Via een veranderende context naar een

nieuw model van schoolleiderschap, in cursus MOV, Van Petegem, UA, 2005

DE GROOF, S., ELCHARDUS, M., STEVENS, F., Leerlingenparticipatie in het secundair onderwijs

tussen theorie en praktijk. Een internationaal vergelijkend onderzoek naar modellen voor

leerlingenparticipatie, met een evaluatie van de toepasbaarheid in Vlaanderen, TOR 2001/4, Vrije

Universiteit Brussel, 228p.

DE GROOF, S., ELCHARDUS, M., STEVENS, F., Leerlingenparticipatie in het secundair onderwijs

tussen theorie en praktijk. Technisch verslag: beschrijving van de schalen. Bijlage bij het eindrapport

van het OBPWO-project 98.01, TOR 2001/05, Vrije Universiteit Brussel, 2001.

DE RUYTER, K, Over dominante en mature managers, DS, 15 dec. 2003, p. 13

DETREZ, C., Visieontwikkeling bij de implementatie van leerlingenparticipatie, in Schoolleiding en

-begeleiding, Kluwer Editorial, Zaventem, Afl.33, aug. 2001, p.79-93 en p.141-142

DEVOS, G., VERHOEVEN, J.C., STASSEN, K., WARMOES, V., Personeelsbeleid in Vlaamse

scholen, Mechelen, Wolters-Plantijn, 2004, 318 p.

ENGELS, N., AELTERMAN, N., DECONINCK, E., 'Het welbevinden in de schoolsituatie bij

leerlingen Secundair Onderwijs: de ontwikkeling van een bevragingsinstrument', OBPWO 98.06,

internet, http://www.ond.vlaanderen.be/obpwo/projecten 1998/engels 9806.htm, 2003-11-11

ENGELS, N., AELTERMAN, A., Zich goed voelen op school in T.O.R.B. 2003-2004, nr.1-2, Die

Keure, Antwerpen, p.93-100MAHIEU, P., Conceptuele benadering van participatie in VVKSO,

Participatiecongres, Mechelen, nov. 2003.

FONDERIE-TIERIE, L., HENDRIKSEN J. (red.), Begeleiden van docenten, reflectie als basis voor

professionele ontwikkeling in het onderwijs, Baarn, Uitgeverij H. Nelissen, 1998

KOELEMAN, H., Interne communicatie als managementinstrument. Strategieën, middelen en

achtergronden, 2de herziene druk, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 1995

KOELEMAN, H., Interne communicatie bij verandering. Van middelen- naar interventiedenken,

Kluwer, Alphen a/d Rijn, 2002.

LIONTOS, D., Collaborative Bargaining in Education, ERIC Digest Series, nr.20, 1987

MAHIEU, P., General Introduction on 'Participation, Social Cohesion and Citizenship' in SCHEYS,

M., (ed.) Participation, Social Cohesion and Citizenship. Involving Pupils, Parents and Teachers in

School Policy, Post-conference book, Departement Onderwijs, Brussel, D/2002/324/020

MAHIEU, P., Conceptuele benadering van participatie in VVKSO, Participatiecongres, Mechelen,

nov. 2003.

MAHIEU, P., Participatie, sociale cohesie en burgerschap, Europese conferentie, 28 november 2001

MARTIN, J., Cultures in Organizations. Three Perspectives, Oxford University Press, New York,

Oxford, 1992.

QUINN, R., Persoonlijk meesterschap in management. Voorbij rationeel management, Academic

Service, Schoonhoven, 224 p.

LEERLINGENPARTICIPATIE - 51 - JUNI 2005

MARLEEN DE VRY PRA – deel 2 UA - ONDERWIJSMANAGEMENT

RASKING, J., Leren klinken met de vakbond, in DS, 16 februari 2004, p.13.

SCHILLEMANS, L (2001): 360° feedback: leerkrachtenevaluaties door leerlingen, in: Impuls, 31e

jaargang, nr 4, juni 2001, 186-196

SELLESLAGH, L., Participatiecongres, VVKSO, Mechelen, nov.2003

SENGE, P., e.a., De dans der verandering. Praktijkboek voor het behoud van kracht in een lerende

organisatie, Academic Service, Schoonhoven, 1999, 600 p.

STONER, J., FREEMAN, E., GILBERT, D., Management, zesde editie, 1996 – 2001, Academic

Service, Schoonhoven, 1996-2001, 527 p.

URY, W., FISHER, R., PATTON, B., Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving in, 2nd

ed., Penguin USA, 1991

URY, W., Getting Past No: Negotiating Your Way from Confrontation to Cooperation, 2nd ed.,

Bantam, 1993

VAN DINTER, F., (red.) Inspraak & participatie op school. Naar een leerlingbetrokken school,

Standaard Uitgeverij, Antwerpen, Koning Boudewijnstichting, Brussel, 1999, 190 p.

VAN PETEGEM, cursustekst MOV en artikelen basisliteratuur, UA ,2005

VLAAMS PARLEMENT, Ontwerp van decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse

Onderwijsraad, Brussel, 1 april 2004.

VLOEBERGHS, D., Human Resource Management. Fundamenten en perspectieven. Op weg naar

de intelligente organisatie, Tielt, Lannoo Campus, 2004, 546 p.

VSK (2000), Leerlingenraad en daad. Praktisch handboek voor leerlingenraden, Antwerpen,

Vlaamse Scholierenkoepel i.s.m. Standaard Uitgeverij, 2000

VSK, Leerlingenraden in Vlaanderen. Een onderzoek naar het bestaan en de werking van

leerlingenraden in het secundair onderwijs, www.vsknet.be, 2002, 18 p.

VSK SCHOLIERENKOEPEL, Feeling good @ school. Eerste startdag voor leerlingenraden! , Vrijdag

17 oktober 2003, 34 p., Departement Onderwijs, Brussel, internet, www.vsknet.be en

www.vsk.org/gallery

 

Universiteit of Hogeschool
Onderwijsmanagement
Publicatiejaar
2005
Share this on: