Financieringsproblematiek van startende ondernemingen in Vlaanderen.

Dirk Triangle
Persbericht

Financieringsproblematiek van startende ondernemingen in Vlaanderen.

 

Financieringsproblematiek van startende ondernemingen
in Vlaanderen.

 

 
 

 

Samenvatting van het eindwerk ingediend tot het behalen van de graad van licentiaat in de handelswetenschappen.

Campus VLEKHO – Departement Handelswetenschappen van de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst

Academiejaar 2004-2005

Promotor : Prof. dr. G. Van Campenhout

Dirk Triangle, Eikenboslaan 23, 3010 Kessel-Lo, 0497/04.23.40

 

 


Objectieve studies tonen aan dat Vlaanderen – in ver-gelijking met andere Europese regiones – achterop hinkt betreffende het aantal ondernemingen die jaarlijks het levenslicht zien.  Het doel van dit eindwerk bestaat eruit de financieringsproblematiek van startende ondernemingen (in Vlaanderen) te analyseren en indien mogelijk een aantal suggesties ter oplossing aan te reiken.

 

Het begrip startende onderneming

In België bestaat er geen consistente afbakening voor het begrip ‘startende onderneming’.  Ieder gewest hanteert immers een eigen definiëring, wat het vergelijken van statistieken complex maakt.  In deze thesis wordt volgende definiëring gehanteerd: startende onderne-mingen zijn bedrijven – ongeacht het type rechtsvorm – jonger dan drie jaar.  Dit kunnen zowel modale starters als innovatieve bedrijven zijn, actief in uiteenlopende sectoren.

 

De entrepreneur en de startende onderneming

Teneinde de behoefte aan kapitaal in te vullen kan een starter zich in theorie beroepen op drie financieringsbronnen, met name autofinanciering, kapitaalparticipaties en krediet-verlening.  Negatieve cash flows, het krampachtig streven naar financiële autonomie en het gebrek aan noemenswaardige waarborgen maken dat bovenvermelde financierings-bronnen in praktijk zelden toegankelijk zijn voor starters.  Daarnaast rest er de entrepreneur de 3 F’s (friends, family and fools) en de eigen inbreng.  In casu betreft het vaak kleinere bedragen zodat het kapitaal relatief snel is opgedroogd.  Vroeg of laat impliceert dit financiële problemen voor de startende onderneming.

Het empirisch onderzoek toonde aan dat slechts weinig onder-nemers financiële informatie inwinnen voor de opstart van de onderneming en dat de finan-ciële kennis van de ondernemer vaak te wensen overlaat.  Het opkrikken van de financiële zelfkennis en het gedeeltelijk prijsgeven van de financiële autonomie kunnen dan ook in sterke mate bijdragen tot het minimaliseren van de betref-fende problematiek.

 

De kapitaalverschaffer

Naast de 3 F’s onderscheiden we drie types investeerders; zijnde de financiële instellingen, de formele venture capitalists en de informele venture capitalists.  Uit het empirisch onderzoek blijk dat financiële instellingen starters niet tot hun core business rekenen.  De schaarste aan waarborgen bij starters, de huidige credit crunch, en de nieuwe Bazel II normen zitten daar ongetwijfeld voor iets tussen.

Het empirisch onderzoek bevestigt deze stroeve relatie tussen bankier en ondernemer.  De gemiddelde ondernemer gebruikte in het verleden slechts 1,8 van de 11 belangrijkere kredietvormen.  Tevens werd bij de feitelijke oprichting slechts 7,69 % van de ondernemers financieel ondersteund door een bank.

De oprichting van een onaf-hankelijke, alom bekende (!) ombudsdienst voor de financiële wereld dringt zich dan ook op.  De verslagen van deze instelling dienen aanleiding te geven tot een periodiek, structureel over-leg tussen de ondernemers en de banken.  Zo kan de relatie tussen beide partijen verbeterd worden.  Daarnaast zou de nieuwe waarborgregeling – waarbij de overheid 75 procent van een bancair krediet aan een starter dekt – banken in staat moeten stellen een meer risicovolle investeringspolitiek te hanteren.  Een gezonde relatie tussen de bancaire wereld en Waarborgbeheer NV, gepaard gaande met een lage administra-tieve verwerkingskost voor de financiële instellingen, vormen de sleutel tot succes.

De inkrimping van de durf-kapitaalsector maakt dat ook venture capital firms minder kapitaal vrijmaken voor start-up financiering.

De informele durfkapitaalsector wordt in Vlaanderen vertegen-woordigt door BAN Vlaanderen.  Hoewel het een beloftevolle organisatie betreft, staat laatst-genoemde nog maar in haar kinderschoenen.

We kunnen dan ook besluiten dat de impact van formele en informele risicokapitaalver-schaffers op de financierings-problematiek van starters verwaarloosbaar klein is.  De durfkapitaalsector in sterkere mate openstellen voor institu-tionele beleggers – zoals dat bvb. het geval is in Nederland – kan bijdragen tot het reduceren van de problematiek.

 

De overheid

De overheid is zich bewust van de problematiek in kwestie en tracht de ondernemer een hart onder de riem te steken door tal van financiële initiatieven en steunmaatregelen op de markt te brengen.  Hoewel er een aantal interessante initiatieven zijn (zoals bvb. het Participatie-fonds), scoren de overheids-steunmaatregelen ondermaats bij de entrepreneur.  Maar liefst 8 op 10 ondernemers verklaart dat de overheidsinitiatieven in geen enkele mate bijdragen tot het minimaliseren van de financieringsproblematiek van starters.  Bovendien kennen de respondenten gemiddeld slechts 4,1 van de 12 voorgelegde initiatieven.  Nog slechter scoorde de benutting van de financiële steunmaatregelen; slechts een zéér selecte groep ondernemers deed in het verleden reeds een beroep op een steunmaatregel.

Wil de overheid haar rol van faciliterend orgaan invullen, dan is het van cruciaal belang dat de initiatieven enerzijds beter op elkaar afgestemd en consistenter gestructureerd worden en ander-zijds op een doeltreffendere wijze bekend gemaakt worden bij de ondernemers.  Centralisatie van de initiatieven onder één overkoepelend, transparant overheidsorgaan en een (verdere) administratieve vereenvoudiging dringen zich dan ook op.

Verder kan de overheid de betreffende problematiek redu-ceren door een overheidsorgaan te creëren dat in nood verkerende starters ondersteunt, door privé beleggers warm te maken voor risicovollere investeringen en door onder-nemers te stimuleren een deel van hun autonomie op te geven en het bedrijf op actieve wijze open te stellen voor participaties.

 

Conclusie

Het weze dus duidelijk dat men niet één bepaalde partij verantwoordelijk kan stellen voor de financierings-problematiek van startende ondernemingen in Vlaanderen.  Wel het karakter en het beleid van verschillende partijen – zijnde de ondernemer zelf, de kapitaalverschaffer en de overheid – impliceren financiële problemen voor starters.

Tevens dient beklemtoond te worden dat het belang van een voldoende hoge eigen inbreng en een kwalitatief sterk business-plan niet onderschat mag worden.

Het minimaliseren van de financieringsproblematiek van startende ondernemingen is een proces dat – wegens de complexiteit van het probleem – gespreid moet worden over verschillende jaren.  Het synchroon lopen van de politieke en de economische tijdsas vormt hierbij een conditio sine qua non.  Spijtig genoeg heeft het verleden aangetoond dat dit vaak een utopie is.

 

Dirk Triangle, 12 april 2005

 

Bibliografie

Lijst van geraadpleegde werken

 

Aernoudt, R., Bedrijfsfinanciering: een benadering vanuit de praktijk.  Roeselare, Roularta Books, 2000.

 

Aernoudt, R. en Goossens, H., Business angels: rare vogels of ware engelen?  Een praktische benadering van het informeel risicokapitaal.  Roeselare, Roularta Books, 2002.

 

Bygrave, W.D., Hay, M. en Peeters, J.B., The venture capital handbook.  Londen, Prentice Hall, 1999.

 

DOMBRECHT, M., e.a., Geld en financiewezen: België in het Eurogebied.  4de druk.  Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2001.

 

Donckels, R., De Startersgids.  Zellik, Roularta Books, 1992.

 

Donckels, R., Degadt, J. en Coorde, F. De, Geld in je eigen zaak: een werkboek over financieel beleid en financiering van KMO's.  Tielt, Lannoo Tielt, 1988.

 

Donckels, R., e.a., Financieel beleid en financiering van KMO's in België.  Leuven, Brondeel, 1987.

 

HOUBEN, G., en LOOY, W. VAN, Het ondernemingsplan: een praktijkhandboek: principes en gevalstudies.  Leuven, Acco, 1995.

 

OOGHE, H., DELOOF, M. en MANIGART, S., Handboek bedrijfsfinanciering: theorie en praktijk.  Antwerpen, Intersentia, 2002.

 

Ooghe, H. en Wymeersch, C. Van, Financiële analyse van ondernemingen: theorie en toepassing op de jaarrekening.  5de herziene druk.  Antwerpen, Kluwer, 1991.

 

Pfeffer, I., The financing of small business: a current assessment.  New York, Macmillan New York, 1967.

Pike, R. en Neale, B., Corporate finance and investment: decisions and strategies.  2de druk.  New York, Prentice Hall, 1996.

 

SLEUWAEGEN, L., Het ondernemingsplan: aandachtspunten bij het starten van een onderneming.  Schoonhoven, Academic Service, 1997.

 

Stern, J.M. en Chew, D.H., The revolution in corporate finance.  4de druk.  Oxford, Blackwell, 2003.

 

Baeteman G., e.a., Wetboek van de inkomstenbelastingen.  Mechelen, Kluwer, 2003.

 

Baeteman G., e.a., Wetboek van vennootschappen.  Mechelen, Kluwer, 2003.

 

AERNOUDT, R., Bazel II: zondebok of alibi?  In: Financieel management, november 2002, p. 45.  (Deel I).

 

AERNOUDT, R., Bazel II: zondebok of alibi?  In: Financieel management, november 2002, p. 45.  (Deel II).

 

Aernoudt, R., Business angels: should they fly on their own wings?  In: Venture Capital, april 1999, nr.1, p. 187-195.

 

Bartels, J.C., Basel II and the survival of the SME: Are lenders and borrowers ready to comply with Basel II?  In: Business Credit, november/december 2002, nr. 104, p. 48-52.

 

Binks, M.R. en Ennew, C.T., The relationship between U.K. banks and their small business customers.  In: Small Business Economics, april 1997, nr. 9, p. 167-178.

 

Budd, N., What Basel II means for specialized lending.  In: International Financial Law Review, februari 2003, nr. 22, p. 23-26.

 

Cools, K., Financiële topmanagers over hun vermogensstructuur.  In: Maandblad voor accountancy en bedrijfseconomie, jrg. 65, nr.3, maart 1991, p. 87-101.

 

Donckels, R., KMO-beleid: hefbomen-financiering en advies.  In: Trends, 1991, nr. 17, p. 70-73.

 

Greiner, L.E., Evolution and revolution as organizations grow.  In: Harvard Business Review, mei/juni 1998, nr. 76, p. 55-64.

 

Investeer in starters, maar met mate.  In: Trends, 15 april 2004.

 

Levin, R.I. en Travis, V.R., Small company finance: what the books don’t say.  In: Harvard Business Review, november/december 1987, nr. 65, p. 30-32.

 

REA, R.H., Factors affecting succes and failure of seed capital / start up negotiations.  In: Journal of Business Venturing, 1989, nr. 4, p. 149-158.

 

Ruhnka J.C. en Young J.E., Some hypotheses about risk in venture capital investing.  In: Journal of Business Venturing, maart 1991, nr. 6, p. 115-134.

 

Schmeits, A., Invloed van financiering op de beoordeling van investeringen.  In: Maandblad voor accountancy en bedrijfseconomie, jrg. 67, nr. 3, maart 1993, p. 95-107.

 

Geen belangstelling voor KMO-Contactpunt.  In: De Tijd, 12 januari 2005.

 

Holthof, M., Een businessplan houdt de starter een eerlijke spiegel voor.  In: De Tijd, 27 april 2001.

 

KMO’s kampen met hoge kostprijs kredieten.  In: De Tijd, 17 februari 2005.

 

Meeusen, G., ARKimedes hefboom Vlaamse starters en KMO’s.  In: De Tijd, 25 juni 2004.

 

Michaels, D., Durfkapitaal wordt belastingvriendelijker.  In: De Tijd, 17 december 2003.

 

Michaels, D., Eerste investeringen Arkimedes in najaar.  In: De Tijd, 3 december 2004.

 

Michaels, D., Jonge groeibedrijven raken moeilijker aan durfkapitaal.  In: De Tijd, 7 januari 2004.

 

Michaels, D., Particulier kan in maart intekenen op Arkimedes-fonds.  In: De Tijd, 3 december 2004.

 

Michaels, D., Risicokapitaal fiscaal aangemoedigd.  In: De Tijd, 14 december 2002.

 

Michaels, D., Startersfonds wil 65 miljoen euro ophalen.  In: De Tijd, 8 april 2004

 

Michaels, D., Vlaamse regering geeft cheque voor oprichting van bedrijf.  In: De Tijd, 27 maart 2004.

 

Talentenbank helpt starters zoeken naar kapitaal.  In: De Tijd, 8 mei 2004.

 

British Venture Capital Association, http://www.bvca.co.uk.

 

European Private Equity & Venture Capital Association, http://www.evca.com.

 

Europees Investeringsfonds, http://www.eif.org.

 

Europese Investeringsbank, http://www.eib.org.

 

Federale portaalsite, http://www.belgium.be.

 

Financial Accounting, http://www.financialaccounting.be.

 

Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés, http://www.ipcf.be.

 

Nationale Bank van België, http://www.nbb.be.

 

Participatiefonds, http://www.fonds.org.

 

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen - KMO, http://www.pmv-kmo.be.

 

POLITICS.BE, http://www.politics.be.

 

Unie van Zelfstandige Ondernemers, http://www.unizo.be.

 

UNIZO Startersservice, http://www.startersservice.be.

 

Vlaamse portaalsite, http://www.vlaanderen.be.

 

Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen, http://www.vizo.be.

 

Crab, P., Economisch recht.  Brussel, Vlekho, 2003. (Niet-gepubliceerde cursus, 1e jaar verkort HW optie Communicatie).

 

VANISTENDAEL F. en HAELTERMAN A., Fiscaal recht, deel 1 inkomstenbelasting.  Tweede herziene uitgave.  Leuven, KUL, 2004.  (Niet-gepubliceerde cursus, 2e lic. rechten).

 

VANTHIENEN, L. en HULLE, C. VAN, Bedrijfsfinanciering.  Zesde herziene uitgave, 2 boekdelen.  Leuven, KUL, 2003.  (Niet-gepubliceerde cursus, G.A.S. Bedrijfseconomie).

 

BERGH, M. VAN DEN, Interview met directeur algemene zaken Participatiefonds.  Brussel, 2 februari 2005.

 

GOOSSENS, H., Interview met raadgever Vlaams Minister F. Moerman.  Brussel, 7 februari 2005.

 

KEUNEN, J., Interview met coördinator BAN Vlaanderen.  Leuven, 9 februari 2005.

 

LAMBRECHTS, M., Interview met senior investment manager Capricorn Venture Partners.  Leuven, 9 februari 2005.

 

STINCKENS, C., Interview met consulente bedrijvenloket GOM Vlaams-Brabant.  Vilvoorde, 8 februari 2005.

 

THEYS, A., Interview met investment manager StoneFund.  Leuven, 8 februari 2005.

 

VANDAMME, H., Interview met coördinator UNIZO Studiedienst.  Brussel, 10 januari 2005.

 

VANLERBERGHE, M., Interview met verantwoordelijke Nederlandstalige toekenning kredieten segment 1 en particulieren Dexia.  Brussel, 11 februari 2005.

 

VERHEYDEN, L., Interview met directeur VIZO Vlaams Brabant.  Leuven, 2 februari 2005.

 

Wijst, D. Van Der, Financial structure in small business: theory, tests and applications, Rotterdam, 1988. (Niet-gepubliceerd doctoraatseindwerk).

 

BANK J. VAN BREDA & CO, Krijgen KMO’s nog krediet?  In: Bij de zaak, nieuwsbrief voor familiale ondernemers.  Brussel, Bank J. Van Breda & Co, 2002.

 

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, Subsidiewegwijzer voor ondernemingen 2004.  Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2004.

 

UNIZO STARTERSSERVICE, Startersatlas: 10 jaar starten met een onderneming in België.  Brussel, UNIZO Startersservie, 2004.

 

Universiteit of Hogeschool
Licentiaat Handelswetenschappen
Publicatiejaar
2005
Share this on: