Maak kennis met Elfie Van Haudenhuyse - genomineerd voor de Klasseprijs

Elfie Van Haudenhuyse

Leerkrachten moeten zich bewust zijn van bepaalde mechanismen die tot uitsluiting leiden

Elfie Van Haudenhuyse
Bachelor in de lerarenopleiding: Kleuteronderwijs – Arteveldehogeschool Gent 
Scriptie: Vind je weg in superdiversiteit. BegeLEID je team naar divers-sensitiviteit.

Inclusief onderwijs wil kwalitatief onderwijs bieden aan alle kinderen uit onze diverse samenleving. Leerkrachten staan vaak heel positief tegenover die diversiteit, maar weten soms niet uit welk hout pijlen te maken. De diverse klasgroep waarvoor zij staan, leidt tot onzekerheid en een gevoel van onmacht. In haar scriptie werkte Elfie Van Haudenhuyse een leidraad voor scholen om het veranderingsproces naar aanleiding van superdiversiteit te (bege)leiden, aan de hand van divers-sensitiviteit en het Prosci®-ADKAR® model.

Jaar
Waarom koos je voor dat scriptieonderwerp?

Vanaf dag één in mijn opleiding kleuteronderwijs was ik geboeid door het thema diversiteit. Omdat ik er mij bewust van was dat diversiteit de realiteit zou zijn in het Gentse werkveld anno 2018, zocht ik al zoveel mogelijk op over dit onderwerp. Binnen het thema zijn er echter tal van mogelijkheden voor een scriptie. Het was voor mij cruciaal om te werken rond een reële nood binnen het werkveld.

In april 2017 sprak ik met Stijn Tondeur van het Agentschap Integratie en Inburgering. Belangrijk was voor hem om het draagvlak van de scholen te verhogen: “Je moet ze goesting doen krijgen om aan de slag te gaan met diversiteit!” Het boek dat hij me aanraadde, 'Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie', gaf me de inspiratie om het veranderingsproces binnen de onderwijswereld als uitgangspunt te nemen.

Wat was het mooiste moment tijdens het schrijven van je scriptie?

Ik heb enorm genoten van de workshop die ik gaf in Freinetschool De Loods. De directrice, de beleidsondersteuner en het kleuterteam bogen zich hierbij over het begrip divers-sensitiviteit. Ik had het gevoel dat ik eindelijk concreet aan de slag kon gaan met de leidraad waar ik maanden aan had gewerkt.

Ik wou er enkele tools en inzichten aanreiken die, indien nodig, tot bewustwording konden leiden, maar vooral versterkend konden werken. Hopelijk kon dat dan weer resulteren in een succeservaring. Net als bij leerlingen, is het cruciaal om als leerkracht te kunnen blijven geloven in jezelf.

Wat was het moeilijkste (moment) bij je scriptieonderzoek?

Tijdens mijn traject merkte ik dat ik soms bang was om een bron over het hoofd te zien, een link te missen of een inzicht te hebben die niet zou stroken met de mening van iemand anders. Ik ervoer soms stress omdat ik besefte dat ik blootgesteld kon worden aan opinies en kritiek.

Dit bleek echter eigen aan mijn groeiproces. Ik beoog divers-sensitiviteit en wil me dan ook kwetsbaar durven opstellen. Ik heb vrede gevonden met mijn publicatie omdat ik er mij bewust van ben dat dit momenteel mijn manier is om naar de maatschappelijke realiteit te kijken en dat mijn visie relatief is.

Waarom zou iemand jouw thesis moeten lezen?

Superdiversiteit is realiteit. Die bewustwording is essentieel voor iedereen in het onderwijs. Ik acht het belangrijk dat leerkrachten zich bewust zijn van de voorbeeldrol die ze te vervullen hebben binnen een schoolteam en van het bestaan van bepaalde mechanismen die tot uitsluiting leiden. Maar ik acht het ook belangrijk dat elke onderwijsactor zich goed en zelfzeker voelt tijdens het uitoefenen van een immens waardevolle job. Zoals het handelingsgericht werken ook stelt: "De leerkracht doet er toe!"

Werken aan een eigen competentie van ‘omgaan met diversiteit’ is niet alleen een uitdaging, maar volgens mij daarom ook een noodzaak binnen het veranderingsproces waar de scholen zich in bevinden. Mijn scriptie kan hulp bieden bij het diversiteitsbeleid dat gevoerd wordt binnen een school, maar kan ook de individuele onderwijsactor een inzicht bieden in de competentie 'divers-sensitiviteit'.

Wat doe je nu, in je leven na de scriptie en studies?

Het bleek een pittige combinatie om de opleiding kleuteronderwijs te combineren met een gezin. Ik streef nu naar een betere work-life balance, maar ondervind dat dit een hele uitdaging is als starter. Ik ben momenteel namelijk stamgroepleider in de onderbouw (1ste-2de leerjaar) van Jenaplanschool De Kleurdoos in Ledeberg (Gent). Ik vervang hierbij een juf in bevallingsverlof. Het is als kleuterjuf een zware opdracht, maar ik zie het vooral als een opportuniteit om te groeien als leerkracht. Ik hoop hiermee ook mijn kansen op de jobmarkt te vergroten, aangezien het lerarentekort zich vooral laat voelen in het lager onderwijs.